Babtist teologi om den Hellige Ånd

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Babtist teologi om den Hellige Ånd

UNREAD_POST BmOnline » Tir Apr 05, 2016 12:49 pm

Ap. Gj. 19
Paulus spurte disiplene til Johannes om de hadde mottatt den Hellige Ånd da I kom til troen?

"Nå min kjære babtist-venn om ikke dette slår bena unna deres teologi, som sier at dere fikk den Hellige Ånd da dere kom til troen?".

Men Paulus ville ha spurt disse babtistene: "Fikk I den Hellige Ånd da I kom til troen?"
Legg nå merke til hva de svarte:"Vi vet ikke en gang at det finnes en Hellig Ånd."

- Hva dåp ble dere da døpt med?
- Med Johannes dåp. Det var Johannes som døpte oss.

Legg nå merke til hva Paulus sa: 4 "Johannes han døpte med omvendelsens dåp, men vanndåpen i Jesu navn er til syndenes forlatelse. Soningsofferet var ikke gjort ennå da, og syndene kunne da ikke bli tilgitt; det var en god samvittighetspakt med Gud, som under loven.-

Lukas 16,16 sier "Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds Rike."

Ap.gj. 19:5 Legg merke til at da de hørte det, lot de seg døpe om igjen i Herren Jesu Kristi navn. Stemmer det? Men da var folket i AP Gj 2 døpt til Herren Jesu kristi navn, jødene var døpt til Herren Jesu kristi navn, hedningene var døpt til Herren Jesu Kristi navn, og enhver person i hele Bibelen var døpt i Herren Jesu Kristi navn.

Ap Gj. 19:6: Da Paulus hadde lagt hendene på dem kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte.

7 Og disse mennene var omkring 12 til sammen.

Finn et eneste sted hvor noen ble døpt på en annen måte, da kan jeg vise deg hvordan den katolske kirke, som sier at du må bøye deg, for den gjør det. Den sier: "Det kan jo bli frelst noen protestanter, fordi de har noen av de romersk katolske doktriner, slike som Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og den 'hellige katolske kirke' har rett til å forandre denne høytidlige handlingen fra Herren Jesu Kristi navn til Faderens, Sønnens, og den Hellige Ånds navn, og den protestantiske kirken godtar det."

Men Paulus godtok ikke det, han lot alle døpe seg på ny, Gal. 1, 8. "Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet Evangelium, enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!"

Ja, endog påstår katolske ledere at Peter var katolsk, det er så feil, så feil. Peter var en profet. Den RKK var langt ifra etablert. Så "storsindig" og løgnaktig opptrer den romersk Katolske Kirken.

"Jeg Er", åpenbarte seg i kjød i Jesus Kristus. Derfor sa Jesus disse alvorlige og refsende ord til de skriftlærde: "For dersom dere ikke tror at Jeg Er den JEG ER, skal dere dø i deres synder". Joh. 8.24

Jesus Kristus er heller ikke noen underordnet guddomsperson eller engel, slik Jehovas vitner lærer. Men slik lærer Bibelen: "Kristus- Han som Er Gud over alle ting, velsignet i Evighet, Amen." JHVH.

Det var som nevnt ingen dårlig dåp, døperen Johannes var Jesu egen fetter, han var tremenningen Hans, som døpte sin egen fetter i Jordan elven, og deretter døpte han sine egne disipler. Men Paulus sa: "Dette gjelder ikke", og så bød han dem om å bli døpt om igjen i Herren Jesu Kristi navn, Ap. Gj. 19. før de kunne motta den Hellige Ånds gave, selv om de hadde gode møter hvor de priste Gud, og hvor det ble bevist ved Bibelen, ved deres teologi, at Jesus var Kristus. Hvor mange her kjenner til det?

Det står i det 18. kapitlet, Matt 16:18 så det er ingen tvil om det. La meg nå gi dere en liten nøkkel, Han (Peter) tok nok ikke feil! I Matt. 16,14 da de var kommet ned fra fjellet, sa Jesus; " Hvem sier folket at Menneskesønnen er?" Da sa de: "Noen sier at Du er Elias, noen sier at Du er profeten, noen sier så, og noen sier så." -Men hvem sier dere at Jeg er? Da sa Peter: Du er Messias, den levende Guds Sønn."

Legg merke til hva Jesus sa: "Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg det!" Amen!

Det betyr at ikke noe menneske har fortalt han det.

Se, det må komme gjennom åndelig åpenbaring. Det var ikke kjøtt og blod som fortalte Abel at Kain tok feil. Men det var en åpenbaring Abel hadde om at det var blod.

Det var blod, ikke frukt som tok oss ut av Edens Have. Og Abel fikk det åpenbart av Gud i en åpenbaring, og ved tro bar han fram et bedre offer for Gud enn Kain, sier Heb. 11,4.

Herren Jesus sa: " Men min Fader som er i Himmelen har åpenbart deg dette. Og på denne klippen "-Åpenbaringen om Jesus Kristus-" på denne klippen vil jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter skal ikke få makt over den."

Her er hemmeligheten, det var en egen åpen kanal mellom Peter og Faderen, han hadde ikke gått på noe kurs, eller seminar, tatt noen teologisk utdannelse. Det var en Åndelig åpenbaring fra Herren. Slik skal våre Menigheter bygges, ikke ved hjelp av kunstige pavekirker og andre denominasjoner, det er og blir feil!

-Og jeg sier deg at du er Peter, og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes Rike- fordi du har en Åndelig åpen kanal mellom jorden og Himmelen. Det var ikke kjøtt og blod, det var en Åndelig kanal, du gikk ikke på noe seminar, du gikk aldri på noen skole. Du tok aldri noe kurs i teologi. Men du stolte på Gud, og Gud åpenbarte det for deg. Så var Peter talsmann på pinsefestens dag.

(Peter fikk nøklene til Himmelens Rike av Jesus. Derfor vet vi at den romersk katolske kirke ALDRI har hatt noen nøkler jfr kirkemøtet i Nikea, hvor de vendte ryggen til Ordet, men den rette lille uorganiserte menigheten som følger Ordet i Bibelen har denne nøkkelen i dag! Halleluja! Dette er Evangeliet.

Da alle var redde for å si noe.
Da talte han frimodig og sa:" I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, således som I mener, det er jo bare den tredje time på dagen; men dette er det som er sagt ved profeten Joel:

Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger har drømmer; ja endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Og jeg vil la undere skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røykskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.

Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. - Brødre: la mig få lov til å tale med frimodighet til eder om patriarken David, at han både døde og blev begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag; da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone, så var det Messias' oppstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse."

Han sa: "Og David både døde og blev begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag. Men da han var en profet, talte han fremsynt om den Rettferdige som skulle komme og som Gud hadde gjort både til Herre og til Kristus."

Dette er Evangeliet, det er dette det hele dreier seg om. Her ser vi den korrekte, den sanne og den eneste måten som ble forordnet. Peter hadde nøklene, og den gang da han forkynte, sa de: "Hva skal vi da gjøre, brødre?"

Legg nå merke til dette: Her var den første menigheten. Peter hadde den første rette Menigheten:

Dere, katolikker, hør på dette; dere baptister, hør på dette; dere, metodister, hør på dette dere, pinsevenner; hør på dette: Peter hadde nøklene, og han hadde autoriteten, ellers måtte Jesus ha løyet. Og det er umulig for Ham å lyve.- "forat vi ved to uryddige ting, hvori Gud umulig kunde lyve," Hebr. 6.18.

Peter hadde nøklene, for Jesus hadde gitt dem til ham. Da Jesus stod opp på den tredje dag, hadde Han nøklene til døden og dødsriket, men Han hadde ikke nøklene til Guds Rike.

Det var Peter som hadde dem! Nå kommer spørsmålet- dette er de første nyomvendte i den nye menigheten. Den første kristne menigheten.

Du som er en katolikk, baptist, metodist, lutheraner, holder du deg til den 'nye menighetens' lære? Se etter om du gjør det.

"Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av deder..." (Se opp nå Peter hvordan du bruker nøklene!) for det du løser her, vil Kristus løse i Himmelen.

"Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!"

Det er på d e n n e måten du kommer inn, nøklene sa klikk her på jorden, og de sa klikk der oppe (i Himmelen).

Dette er grunnen til at disiplene til Johannes måtte bli døpt om igjen i Herren Jesu Kristi navn, før de kunne få den Hellige Ånds gaver, og før de kunne komme til Himmelen. Han holdt Sitt Ord.

Det forvirrer deg ikke nå, selvfølgelig gjelder det titler i Matt. 28.19 og ikke navn.

Faderen er en tittel, Sønnen er en tittel.
Dette er Bibelens Ord.
Sitert fra Willam Branham.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hvordan oppdager du å ha kommet på Himmelens vei?

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 14, 2017 8:17 pm

Hallo alle mine kjære.

Ja, hvordan kan vi vite om vi er på rett vei? Om det er det meget å si. Hvis vi kunne høre alle røstene, de åndelige- så er det virvar av det. Masse skvalder fra satan. Fordi det er hans oppgave hele tiden å forstyrre Guds Ord, ser dere?
Åndenes makt på TV Norge er et slikt skvalder.- Hvor folk blir forledet til å tro at det er noen pårørende osv. Bare tull.

Satan- han kan ikke gjøre noe annet, så derfor må vi være varsom og finne ut om den ånden vi har med å gjøre er i samsvar med Ordet, fordi Ordet er Guds Ord. Satan vil ikke ta del i det. Men han kan hele Bibelen på rams- ser dere- så det gjelder å passe seg og vokte seg for hvem man har med å gjøre, fordi satan er sleip. Han kan si til deg at han er vår herre ser du? Men tro det ikke før du har sjekket det ut, først ved Ordet.

Nå, Ordet er å finne i Bibelen. Så hvis du feks får høre at du ikke skal lese i Bibelen, fordi det er så mye feil der- da kan jeg garantere 100 prosent sikkert at det er satan selv du "snakker" med. Ser du dette?

Og beviset er at Herren ALDRI vil advare deg mot å lese i Skriftene, aldri. Han vil tvert om vise deg hva det er- å lære deg opp i Bibelens hemmeligheter som satan ALDRI kjenner eller vil få kunnskap om, fordi Gud er Sin egen tolk, ser dere?

At der er en eller annen skrivefeil fra trykkeriet- kan være, men i det hele er Bibelen det mest fullbrakte og perfekte oppslagsverk som finnes. Det finnes ikke noe så flott som den, Amen! Det er ikke en enseste feil i hele Bibelen. Og de som mener det er feil- jo det er Djevelen, tenk det dere. Og de som har lest dette; "Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver."
. Ser dere? Ennå så driver mange sekter på med at det er 3- ser dere, som har kopiert Romerske dogmer.
Slikt finnes ikke i Bibelen. Det er EN og samme Ånd i 3 egenskaper.
Her kan dere laste ned et pdf dokument som omtaler orden i Menigheten:
NOR63-1226 Menighetens orden VGR.pdf
Menighetens orden
(162.48 KiB) 14 ganger


Og når du har blitt kyndig i Ordet, så kan ikke satan røre deg, ALDRI. Det er fordi det åndelige ligger utenfor satans kvalifikasjoner å forstå. Derfor er tungetale uforståelig for satan, og bare de som har Den Hellige Ånd-har muligheter til å forstå hva som blir sagt, ser dere? Her kommer satan kort og godt- til kort. Og det vet Faderen som har alt i Sin hule Hånd, meget om. Derfor i en menighet, om det kommer tungetale, så er det den som mottar det- og kan det- som vet om det er vår Herre eller ikke, ser dere? Og om en annen står på talerstolen mens en annen tar imot ukjente tunger, så er han på talerstolen høyere i rang, ser dere? Så man skal helst holde seg i stillhet mens talerstolen er i bruk. Nå- et budskap kommer og en annen i menigheten er gitt gaven til å tyde tunger, ser dere? Så man er "lemmer" på Herrens Legeme.

Og videre kan satan kopiere tungetale 100 prosent. Det er således ikke entydig at en som taler i tunger er frelst, ser dere.
Beviset på om en er frelst, jo det ser vi alle på Livet som vedkommende lever. Fordi det viser hvem du er.

Feks, går vedkommende i kirken på søndag- og på pupen på Lørdag- for å høre på stygge vitser, da vet du at han ALDRI har vært en kristen, slik er det. Eller at vedkommende bruker banneord i sin daglige tale- er også noe som en kristen aldri gjør.

BmOnline
I Herren Jesus Kristus.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tir Nov 14, 2017 8:17 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron