Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

Utenriksministeren er i statsministerens fravær hans stedsfortreder.

Islamister får midler av Stockholm kommune for å bedrive terrorvirksomhet.
Hvilke skjulte motiver ivaretar denne "posten" man kaller berikelse?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Her er det utenriks som gjelder.
§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. UD med Lindstrøm i spissen har bidratt til dette.
Admin

Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

UNREAD_POST BmOnline » Søn Mai 16, 2010 12:08 pm

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som "eier" staten, ikke staten som "eier" befolkningen.

sft.jpg
SFT

Her forteller Synnøve selv om sin skrekkelige opplevelse fra maktovergripere i Norge, som har sluppet unna en lang straff- etter hva de gjorde mot henne.Del 1: Politisk dissidens i Norge, jfr Fhv stm Gro H Brundtland.

Del 2: Politisk dissidens i Norge, jfr Fhv stm Gro H Brundtland.

Del 3: Politisk dissidens i Norge, jfr Fhv stm Gro H Brundtland.

Synnøve Fjellbakk Taftø

Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

New World Order er ikke noe nytt prosjekt.

Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet.
Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert gruppe som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på facebook.
FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene. Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon.

Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning. Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling?

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår.

Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.
Kommentar bmo: En jesuitt er pavens soldater ja, kommunister.
Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delores holdt "hemmelige" møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Her kan du lese fullmakten for underskrivning av avtalen
I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU, uten at Gahr Støres “forhandlingsresultat” var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en “delelinjeavtale” som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU.

Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

"Singoalla" (pseudonym) og jeg har samarbeidet en del siste året, her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under..

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite hva hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig, hvem vet hvordan en selv ville vært i dag om vi hadde vært lignende omstendigheter..

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.. og de har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag.. folkeavstemmingen var et spill for galleriet, de hadde ingen respekt for folket..

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnlidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet. Synnøve vil også svare og kommentere når hun kan.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009, som en del av dere vet..

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i Mai/Juni 2009, annen gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet. En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at det var jeg som skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep, men etterhvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv osv.. begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte. En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet, det var virkelig ekstremt, sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig, og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys..

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag, det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre dette i å nå ut til folket, slik at dere er våkne i tilfelle noe skulle skje oss fremover, fordi det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler..

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist, det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de er beredt nå, og muligens tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009.. de er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre, kjenner ikke deres planer..

Det som blir spørsmålet nå, er hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er de verdige vår tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Og hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet.

BmO:
Her kan du lese bakteppet om Synnøve, som arbeidet som Jurist i UD, men som Gro H Brundland ikke tolererte, da Synnøve avslørte Gros løgner om Eøs-avtalen. Jeg leste første gangen om Synnøve i 1992, da i Nordlands Fremtid, Skjoldmøyen stod det i overskriften. Siden har jeg hatt omtaler her på min side, (1997) da jeg ser henne som den ubestridte NEI til EU dronningen, hvor Anne E L bare rekker Synnøve til leggen.

httpss://bmonline.no/html/taftoe.html

Det kan nevnes at Anne E L var pådriver for å innføre matsminkedirektivet, som bl.a. gjorde at blå konditor-farve som er giftig aldri har vært lovlig i Norge, plutselig ble lovlig.

Les mer om SP damene som ikke er som andre damer:
https://bmonline.no/html/spkrise.html

Ja, nordmenn ble grundig lurt av SP, Marit Arnstad- som innførte Vannressursloven- hvor vi mistet strømmen vår. Og ta figuren i Tromsø Rindestu-syndromet, Kyss meg inn i EU, (Kysten inn i EU) Han var på linje med Jan H T Olsen Nei-mann, men snudde om over natta. Verden vil bedras.


Vennligst

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jan 12, 2011 8:56 pm

Her er en snutt fra Synnøve om Einar Gerhardsen og hans sekretær Jens C Hauge:

Det jødisk-kristne utgangspunktet, som danner grunnlaget for EU-retten, er derimot eiendomsrettsprinsippet der en pave, en stat eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser både til ikke-levende vesener (kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier for all framtid. Ideen om at ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med en provisorisk anordning om "erstatningsdirektoratet" i 1945, mens overgangen fra allmenningsforvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd gradvis over to generasjoner.
Jeg må innrømme at jeg er temmelig forbauset over hvor smertefritt det har gått for kapitalens norske lakeier å endre rettstilstanden både i fiskeriene, oppdrettsnæringen og den såkalte finnmarkseiendommen, for ikke å snakke om Nordland og Troms.


Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

SFT
Traktaten signert på Korfu:

Accession Treaty 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities TREATY between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union. HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK, (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY (…) UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded, DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid, CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union, CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States, HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge (side 10) (signatur) - Gro H. Brundtland - Grete Knudsen - Bjørn Tore Godal - Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2
Accession Treaty – Final Act 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities The Plenipotentiaries of: HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND, HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden: I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union, II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties, III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties: (…) B. Protocol No 4 on the petroleum sector in Norway (…) Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act. 1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy 2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin 3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities 4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty 5. Joint Declaration on secondary residences 6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety 7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession 8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty 9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire. For Hans Majestet Konget av Norge (signatur) - Gro H. Brundtland - Grete Knudsen - Bjørn Tore Godal - Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.
fra EØS/EFTA-seksjonen dato23. september 2010 10:26 Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU. Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon. Vi beklager lang saksbehandlingstid. Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke. Mvh Knut Hermansen Underdirektør Utenriksdepartementet Avdeling for Europa og handel EØS/EFTA-seksjonen 2 vedlegg - Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K - Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K —–Original Message—– From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no] Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM To: Post UD Subject: Kontaktskjema Tema: Korfuavtalen Avsende_navn: Odd Inge ** Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt: “Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg) samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Mvh

Odd Inge
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Synnøve blir tvangsinnlagt ved psykiatrisk akuttetat Oslo

UNREAD_POST BmOnline » Ons Apr 04, 2012 7:29 am

Her kan de som ønsker det, lese om overgrepet mot Synnøve F Taftø:
http://bmonline.no/html/taftoe.html

Synnøve F Taftø er vår egentlige nei til Eu dronning. Hu er ei tøffa! Hu gav beskjed om at Gro var i ferd med å skrinlegge nasjonalstaten til pressen, det skulle være et intervju med Synnøve på Nrk tv med T Svabø, men da Gro fikk snusen i det, ble Synnøve tvangsinnlagt i Oslo Kommune akuttetaten, den 16. feb 94. Psykiatrisk vakttjeneste RS/kr/84/93

Hvor der utstedes en legeærlæring av 1, jeg gjentar èn kvinnelig lege, Anne Færder.
Hvor det står: Jeg finner etter personlig foretatt undersøkelse at det denne pasient lider av en alvorlig sinnslidelse og at innleggelse i Psy. AVD B, Ullevål sykehus- Av denne grunn er nødvendig med hjemmel i lov og psykisk helsevern §5

Den kvinnelige legens underskrift. A F
Her er denne legen hos nrk puls:
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/37181/

Her ser dere "dophodene" i Oslo kommune gjøre overgrep mot oppegående individer, som makteliten ser som en fare for sin agenda.
Kun en kvinnelig lege var nok til å tvangsmedisinere Synnøve. Er det noen som har motforestillinger?
Nå er det på tide å la almuen få viten om metodene til det norske arbeiderpariet, AP.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

UNREAD_POST BmOnline » Man Des 03, 2012 9:50 am

Nå begynner det å bli interessant, til de som trodde at Norge var medlem av FN, de kan nå studere denne lenken nøye. Dophuene i Regjeringen "har gjort jobben", som ingen andre kan gjøre den. Nå har vi i Norge endelig havnet på jumboplass, for å rives i filler!

FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. Pinlig sak, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/nor ... Lxju2dvBu4

Sa de menneskerettigheter i Norge?, nei det fins ikke.

http://grunnlovens-vektere.com/html/fn_01.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

UNREAD_POST Synnøve F Taftø » Tor Jan 10, 2013 8:04 pm

Som beskrevet i Skjoldmøysagaen, fikk jeg fullt gjennomslag hos utenriksråden til tross for fagforeningens iherdige motstand.
Jeg fikk stasjonering i New York, som i UD ble regnet som en «kremstasjon».

I New York traff jeg Bjarne Lindstrøm for første gang.
Jeg skammet meg over å være norsk da jeg så hvordan Lindstrøm svinset og svanset for å oppfylle det minste vink fra sine oppdragsgivere, USAs og Israels delegasjoner.
En dag da jeg stod sammen med en østerriksk kollega og så på hvordan Lindstrøm opererte, spurte hun: «Your Mr. Lindstrom, is he a Jew?» «I don’t know, but he certainly operates like one», smilte jeg tilbake.

Mange år senere ble jeg klar over at Bjarne Lindstrøm er den personen jeg har vært på utkikk etter helt siden jeg leste det famøse stortingsdokumentet i 1975.
Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av alle FNs menneskerettsstridige programmer.
Dette programmet er laget for å bistå de landene som har innvandringskvoter, først og fremst USA. I min tid i diplomatiet fungerte programmet slik:
Først fikk de store innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme flyktningeleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha. Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge.
Til vårt land sendte UNHCR søknad på vegne av dem som ingen land ville ha, såsom psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under tolv år.
Norges deltakelse i FNs kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilgning til dette programmet ble satt opp i UDs budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.
Jeg er sjokkert over hvor lett det har vært å narre den offentlige opinion til å mene at flyktninger som tilhandles oss under Lindstrøms menneskehandels-program er mer beskyttelsesverdige enn de personer som utøver sin grunnleggende rett til å vandre inn i vårt land for å søke seg en make, et sted å slå seg ned eller et samfunn å slutte seg til.
FNs kvote-flyktningprogram er kjernen i et djevelsk system som skaper og opprettholder krig og konflikter. Vil vi fremme fredens sak, bør vi øyeblikkelig melde oss ut.Men diplomater av Bjarne Lindstrøms type har aldri vært opptatt av å skape fred.
De er lydige tjenere for de krefter som skaper krig og konflikter og har ingen anelse om hva som er grunnleggende menneskerettigheter.
De har helt ut adoptert jesuittenes doktrine om at hensikten helliger midlet og arbeider hver dag for at menneskeheten skal reduseres til Human Resourses, en produksjonsfaktor i Kapitalens djevelske system.

I 1981 var Bjarne Lindstrøm for meg bare en av de mange UD-tjenestemenn som opptrådte under generalforsamlingen. Han prøvde å involvere meg i sine lugubre forehavender.
Jeg avslo. Bjarne Lindstrøm truet med å rapportere meg for ordrenekt, jeg svarte at jeg tok ordrer bare fra ambassadøren. ”Men jeg er byråsjef i 1. politiske kontor og kan gi ordre til ambassadøren”, sa Lindstrøm. Det får du si til Ole Ålgård og ikke til meg, var svaret. Dengang så jeg på Bjarne Lindstrøm som en overivrig tulling som var villig til hva som helst for å avansere på karrierestigen, men som ikke hadde intellektuell kapasitet til å anrette større skade. Nå vet jeg bedre. Nest etter Terje Wold, Jens Christian Hauge og Erik Solem er det ingen som etter 2. verdenskrig har anrettet større skade på det norske rettssystemet enn Bjarne Lindstrøm.

Min hovedoppgave i de tre årene i New York var UNDP eller FNs utviklingsprogram som det kalles på norsk. Dette var mitt første møte med norsk utviklingspolitikk, og jeg var nokså oppgitt over at ingen hadde noe ansvar for å følge med i hva pengene gikk til. Det var bare om å gjøre å stadig øke bidragene. Det første året jeg var i New York hadde UNDP-sekretariatet budsjettert med en bidragsøkning på 14 %. Da økningen ble på knapt halvparten, skrek sekretariatet ut om «shortfall» og krise og på møte mellom de nordiske delegasjonene ville flesteparten av mine kolleger slutte seg til hylekoret. Men jeg hadde lest saksdokumentene grundig og sett at to års bidrag sto oppsamlet på høyrentekonti i amerikanske banker. Det var altså ikke bidragstilgangen som var problemet, men implementeringen. Dette ble hovedinnholdet i det nordiske innlegget. Sekretariatet var nokså beskjemmet. De unnskyldte seg med at de måtte ha midler i reserve dersom alle bidrag plutselig skulle opphøre.

Jeg gikk inn i prosjektdokumentene for UNDP og ble betenkt. Dette var ikke noe utviklingsprogram, men et program for å påtvinge fattige land den kapitalistiske verdens politikk på det økonomiske område. Ekspertene som ble rekruttert hadde ulike statsborgerskap, men de hadde det til felles at de hadde utdannelse og/eller bosted i USA.
Jeg tok initiativet til å lage regler for en bredere rekruttering og kontraktspraksis. Men de grunnleggende forhold kunne ikke endres.

Bare de som arbeider i systemet, vet at mottakerlandet selv må dekke alle utgifter med landkontoret, unntatt lønnen til de internasjonale tjenestemennene. For mange land er UNDPkontoret en utgiftspost, men de tør ikke å frasi seg «bistanden» av frykt for represalier. For den korrupte eliten er UNDP en kilde til velstand. Det siste året jeg arbeidet med UNDP-saker ble det fremmet forslag om å tillate UNDPkontorene å drive virksomhet for private oppdragsgivere uten å fremlegge regnskap. Godkjent smugling under FN-hatten, så å si. Bare jeg og den russiske representanten var imot og forhindret konsensus, til tross for at det kom fram at virksomheten var i full gang.

Synnøve Fjellbakk Taftø: Nornens beretning

WHO-forskningen på Bakkebø‏

Av Synnøve Fjellbakk Taftø

Jeg ble engang spurt om hva som er det verste jeg har sett i mitt liv og da svarte jeg uten å nøle: WHO-forskningen på Bakkebø.
Vedkommende som spurte viste en takk på datamaskinen og hvis Internettforskningen er kommet så langt som jeg håper, vil Bakkebøforskningen bli offentlig tilgjengelig om ikke altfor lenge.
Jesuittene har i mange hundre år forsket på hvordan det psykiske sanseapparatet kan påvirkes, og da spesielt dømmekraften.
Den internasjonale sunnhetskommisjonen i Paris koordinerte den internasjonale forskningen som fant sted hovedsakelig i sinnssykehusene.
I 1945 ble WHO etablert med hovedformål å koordinere hjerneforskningen og de innledet straks et samarbeid med jesuitteragenten Karl Evang.


Den tyske okkupasjonsmakten hadde innført barnetrygd i Norge.

Da den tyske okkupasjonen ble avløst av alliert okkupasjon ble utbetalingene til mottakerne straks stanset mens arbeidsgiverne måtte fortsette å innbetale til trygden. (!)
I 1946 var et betydelig beløp oppsamlet og pengene ble brukt til å bygge et forskningssenter på Bakkebø der små barn ble utsatt for medisinske og psykologiske eksperimenter med sikte på å svekke eller ødelegge det psykiske sanseapparatet, spesielt dømmekraften.
Forskningsresultatene ble fremlagt på et topphemmelig seminar på Holmenkollen hotell i 1957.

De som ble utsatt for disse eksperimentene var overveiende såkalte "tyskerunger" som av allierte soldater ble raidet opp i sine tyske familier og transportert til Bakkebø.
Eksperimentene tok sikte på å finne ut hvilke doseringer som skulle til for å svekke dømmekraft og rettferdighetssans slik at hjernen på de stakkars barna ble et “tabula rasa” (utvisket) som det het på vitenskapsmennenes språk.
Forsningsresultatene er benyttet for å bestemme doseringen i barnevaksinasjonsprogrammene.

Kilde: Nyhetsspeilet: WHO-forskningen på Bakkebø‏
I Nornens beretning, skriver Synnøve flg. om Bakkebø:

I Geneve hadde jeg en oppdagelse som førte til at mitt liv forandret retning. Det var nokså tilfeldig det hele.
Jeg visste at WHO var blitt etablert for å koordinere verdens hjerneforskning men hadde egentlig svært uklare forestillinger om hva dette innebar.
Så fikk jeg det rett i ansiktet. På et norsk barnehjem som het Bakkebø hadde de såkalte "ekspertene" fra WHO med norske myndigheters velsignelse bedrevet kliniske eksperimenter med både kjemikalier og psykologi for å studere hvordan normale barn kan gjøres til undermålere.
Jeg ble kvalm av å tenke på den ondskap som mennesker kan sette i verk i vitenskapens navn.
Jeg hadde lett etter ondskapens hjerte og jeg hadde funnet det. Organisasjonen hadde en logo som viste en flattrykt verden under gitter med legesymbolet som herskerstav.
Uoffisielt ble logoen kalt "Djevelens triumf"

Med et grøss gikk det opp for meg at kjernen i det kapitalistiske maktsystemet som styres av jøder, jesuitter og Jehovas Vitner og som tar sikte på å slavebinde verden, er psykiatrien, denne kvasivitenskapen som egentlig er en dødsindustri. Ville jeg gå til kamp mot Djevelen, måtte jeg ha mot til å bevege meg innenfor hans sirkler. Og det har hun altså gjort. Med skjebnesvangre resultater for seg selv.

LITEN GUTT:6 år gammel ble Jack flyttet fra Bakkebø Åndssvakehjem til Waisenhuset i Stavanger. Fotografiet ble tatt kort tid etter ankomst og var et såkalt «studiebilde for sakkyndige».
Jeg er heldigvis ikke "sakkyndig" på dette området, men min spontane reaksjon er at Jack har et både våkent og interessert uttrykk i ansiktet og er temmelig sikkert alt annet, enn "åndssvak", stakkars pjokk.
Kilde: http://www.aftenposten.no/amagasinet/article1449094.eceSynnøves egen webside:

Linker:

Globalistenes fremste agent av Synnøve Fjellbakk Taftø (artikkelen, som pånytt fikk henne tvangsinnlagt og tvangsbehandlet i isolat på psykiatrisk institusjon av myndighetene, som åpenbart anså den som farlig, for dem)

Synnøve i UD lekket om EØS-forhandlingene

EØS-BOMBE fra UD-tjenestemann

Telefonintervju med Politisk Fange Synnøve Fjellbakk Taftø
Former Soviet Dissident Vladimir Bukovsky Warns about Soviet like EU Dictatorship (EUSSR)
Mr Bukovsky was one of the heroes of the 20th century. As a young man he exposed the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the former USSR (Union of Soviet Socialist Republics, 1917-1991)
and spent a total of twelve years (1964-1976), from his 22nd to his 34th year, in Soviet jails, labour camps and psychiatric institutions.
Synnøve F Taftø
 

Fisken tilbake til Norge og Finnmark!

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 18, 2014 10:02 am

"Russekluten" Røkke bør nå få eksistensforbud i norske farvann. La ham ta tråleren sin til Murmansk og bli der.

Settestatsråd trår vannet i følsom strid:
Giske utsetter kamp mot Røkke om fiskeindustri i Finnmark
Regjeringen utsetter avgjørelsen om Røkkes Aker-konsern har plikt til å drive fiskemottaket i Mehamn, eller ikke.
Ingebrigtsen i Troms ville sette Røkke på plass, derfor brukte Røkke den berømte russiske "honningkrukka" for å stoppe Ingebrigtsen.

Regjeringen - som har smertelige erfaringer i tidligere konfrontasjoner med Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern, tar nå time out.

Det skjer i en opphetet strid av stor betydning for arbeidsplasser i fiskeindustrien i Finnmark.

Kjell Inge Røkke fikk unntak fra fiskeriloven og overtok store mengder fiskekvoter uten å være aktiv fisker selv - mot å forplikte seg til å levere fisken og opprettholde fiskeindustrien langs finnmarkskysten.

Det trodde i hvert fall Helga Pedersen, som var fiskeriminister da avtalen med Røkke ble inngått i 2006. Men Ap-nestleder Pedersen kan ha kommet i skade for å ha gitt Røkke gode kort på hånda.

Les også: Fiskeriministeren tar fiske-fight med Røkke

- Står fritt til å nedlegge Mehamn

13. desember 2011 gjorde Aker Seafoods det nemlig klart at selskapet ikke føler seg forpliktet til å opprettholde fiskeindustri Mehamn.

Det skjedde i et brev til fiskeriministeren, der selskapet konstaterer at industrivilkårene de hadde fått, tillater selskapet å nedlegge anlegget i Mehamn i finnmarkskommunen Gamvik.

Et drøyt år etter utspillet fra Røkkes Aker-konsern, får ABC Nyheter oppgitt av Fiskeri- og kystdepartementets statssekretær Kristine Gramstad at regjeringen utsetter svaret på Røkkes utfordring ytterligere.

I mellomtida vokser uroen i Finnmark. Det vekker det stor harme at Røkke, som i sin tid fikk kvotene av den Ap-dominerte regjeringen, kan stikke av fra forpliktelsene man trodde selskapet ble pålagt.

Les: - Lureri hvis Røkke slipper forpliktelsene i Finnmark

Framtidige regler for fortiden?

Nå viser det seg at regjeringen ikke vil ta stilling til en strid om regler og betingelser som gjald fra 2006, før det er bestemt hvilke endringer som skal gjøres i regelverket for leveringsplikten i framtida.

- Selv om aktivitetsplikt og leveringsplikt rettslig sett er to ulike ting, handler begge deler om hvilken aktivitet som faktisk finner sted på anlegget. Derfor avventer en med avgjørelse i Mehamn-saken til det er konkludert etter høringen om leveringsplikt.

Det skriver Fiskeri- og kystdepartementets statssekretær Kristine Gramstadi en epost til ABC Nyheter.

Departementet sendte i november 2012 ut forslag om endringer i reglene for leveringsplikt på høring. Fristen for høringen utløper 15. februar. Deretter skal regjeringen fatte en avgjørelse om de framtidige reglene.

Les også: Roger Ingebrigtsen gikk inn for å kjøpe ut Røkke i nord

Røkke til angrep, Giske utsetter

I mellomtida har Kjell Inge Røkke i NRK Brennpunkt gått til frontalangrep med krav om å få tilgang til mer av norske fiskeressurser samtidig som at plikten hans til å levere fisk i Finnmark, skal svekkes.

Striden mellom ham og Fiskeri- og kystdepartementet skal imidlertid ikke avgjøres av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun har en fortid i styret for Aker Seafoods. For å sikre habilitet er nærings- og handelsminister Trond Giske oppnevnt for lengst.

Giske er statsråden som nærmest ba Røkke om unnskyldning for regjeringens opptreden i forbindelse med forrige store Røkke-strid i 2009.

Les: Trond Giske tar selvkritikk på vegne av regjeringen

Les også: Fremskrittspartiet sprekker i spørsmålet om Røkkes fiskekvoter i nord

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/0 ... i-finnmark
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Synnøve Fjellbakk Taftø forteller om globalistene

UNREAD_POST BmOnline » Man Des 29, 2014 6:08 pm

Norulv Øvrebotten:
Nobels fredspris 2012

"1. Thorbjørn Jagland er benyttet som mellommann i indirekte bedrag fra sovjetiske KGB og senere russiske FSB, i hele sitt voksne liv. Slik som Jens Stoltenberg. Karrieren hans er bygget opp ved hjelp av bedragmetodene fra øst som jeg forteller om. Først her hjemme, så ute. Jagland var sentral da Stortinget med hjelp fra Høyesterett snudde utfallet av den kalde krigen på hodet og etterforsket politiet i stedet for KGB og venner.

2. EU er ikke det samme som det tidligere EF. EF var først og fremst et felles marked, mens det som nå har fått Nobels fredspris er en politisk union. Da Moskva avviklet Sovjetunionen i 1991, oppsto Den europeiske union i vest året etter, i 1992. Det var ikke tilfeldig.

3. Saksbehandlingen av Norges forhold ble også doblet, og Norge ble integrert i EU gjennom EØS, som var en godt maskert avtale som ble inngått før befolkningen ble narret til å tro at forholdet til EU skulle avgjøres gjennom en folkeavstemning i 1994. Følgen av dette dobbeltspillet var at Norge ble pålagt alle plikter fra EU, men fikk ingen rettigheter. Igjen ble det gjennomført et stort narrespill over en gammel kommunistisk lest.

En rettighet er noe du kan gjøre. En plikt er noe du skal gjøre.

4. For å identifisere virkeligheten bak virkeligheten som er skapt av alt dette systematiske bedraget, kan det være nyttig å høre på mishandlede dissidenter som kjenner systemet fra innsiden. Her er en av dem. Som sa fra allerede i 2006: "

http://www.brusselsjournal.com/node/865

"Having failed to finish off conclusively the communist system, we are now in danger of integrating the resulting monster into our world. It may not be called communism anymore, but it retained many of its dangerous characteristics... Until the Nuremberg-style tribunal passes its judgement on all the crimes committed by communism, it is not dead and the war is not over."

(Samme dissident i 2002)

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bukovsky
Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship | The Brussels Journal
Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship From the desk of Paul Belien on Mon, 2006-02-27...
brusselsjournal.com

Kommentar BmO: CCCP forsvant og EU ble det nye politiske CCCP. Ennu flere russefanger enn under tidligere DDR, nemlig CCCP.

Så dere ser- at de hevder å ha fjernet CCCP- det er bare et skuespill. Spillet i det negative rom fortsetter for full tyngde. Men når folket får dette i hende- hva hender da? :P


Sist flyttet til topp av BmOnline den Man Des 29, 2014 6:08 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2529
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Utenriksdepartementet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron