Kabalen avvikles

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Kabalen avvikles

UNREAD_POST Anders Pedersen » Man Jul 27, 2020 12:08 pm

Lytt til denne lydfilen som kollega Elmer har ifra Ombudsmann Hanne Harlem som benekter at hennes embete styres av Satanister i en parallell stat gjennom Frimurere i Storting og Regjering. De er alle tilbedere av Lucifer og noen av dem har drukket blod ifra spedbarn ofret i Sataniske ritualer. Se vedlegget ifra Donald marshall. Hanne Harlem fortsetter i samme bane som sin forgjenger Aage Thor Falkanger som var direkte involvert i at Brit Falch Gjøen van der Woude døde 29.april 2019 ved Skinnarberga pleiehjem i Kongsberg, hun ble nektet behandling til det siste.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/R ... orferdelig

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/J ... iter-doede

Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe

I februar 2013 begynte 'Nasjonale Varslergruppe' å føre en statistikk over dyretragedier i Norge. Vi begynte å fatte mistanke om at noe forferdelig var på gang basert på vår kjennskap til FN's AGENDA21-2030 for et bærekraftig samfunn. Vi var den gang en av de ytterst få som kjente til denne destruktive agenda som var taushetspålagt av Regjeringen's medlemmer og av media. Heller ikke idag blir det snakket om og hvor Norges befolkning heller ikke blir informert gjennom media om hva den innebærer.


Ved å gå inn på Regjeringens web-side http://www.regjeringen.no og siden skriver in LA21 (lokale agenda21) i søkerfeltet vil du komme
til dette destruktive dokument som ble ratifisert i Rio de Janeiro i 1992 og hvis hovedargument er AVFOLKNING i slaveri.
regjeringen.no.

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
http://www.regjeringen.no

I en periode fra februar 2013 til okt/nov 2013 økte antall dyretragedier fra 1.5 pr måned til i overkant av 2 pr måned. For å forvisse
oss om at retningslinjene i Agenda21 virkelig hadde trådt i kraft fortsatte vi våre månedlige registreringer resten av 2013, hele 2014
til våren 2015 hvor dyretragediene hadde øket til 3,25 pr måned.

Ifra da av har vi sendt flere advarsler til Mattilsynet og hele tiden kopiert til vår faste adresseliste på lokale aviser samt til de
departement og miljøorganisasjoner som definitivt burde ta øyeblikkelig aksjon. Det kom ALDRI den aller minste reaksjon ifra
noen parter i det hele tatt, noe som ikke overrasket basert på den kunnskap vi hadde ervervet oss helt ifra desember 2009 hvor
vi avslørte den enorme korrupsjonen som fant sted innen norsk skipsfart og hvor mektige norske redere sammen med Norges
Rederiforbund gjennom et kupp i internasjonal fart, høsten 2009, sparket alle norske og europeiske offiserer for å innføre
slavekontrakter basert på slavelønninger til asiatiske sjøfolk som på forhånd hadde blitt trenet opp ved et norsk skolesenter
i Manila betalt av norske skattebetalere. Til tross for detaljert informasjon sendt til mange aviser ble det hele TABU-belagt.

ILO (Int'l Labour Org) i Geneve ga startsignalet til dette siden dette var i henhold til FN's Agenda21 om et begynnende slaveri
for den vanlige arbeidstaker som nå også har begynt på land. Dette ser vi hele tiden tilspisses hvor kun 5 NAV-kontor på
landsbasis holder åpent for publikum i disse dager hvor innen kort tid alle NAV-kontor skal stenges ned fordi de ikke er
bærekraftige. Alle på sykepenger, avklaringspenger vil tilslutt kun få sosialstønad på Kr.6400,- siden noen annet ikke er
bærekraftig. Siden den Jødisk-Sionistiske Makt-Eliten allerede har stjålet ifra oss Oljefondet og våre pensjoner vil pensjoner
heller ikke eksistere i 2030, alt dette står i FN's Agenda 21-2030.

Gårdsbrannen på Tretten i Gudbrandsdalen hvor 500 griser omkom samt låvebrannen i Ål i Hallingdal hvor 300 geiter omkom
signaliserer en annen fase av Agenda 2030, å skape hungersnød i landet. Dette har pågått en tid og vil nå akselereres
utover høsten, husk hele tiden på at hovedmotivet for Agenda21 er avfolkning gjennom forskjellige typer strategier, slik som
nå med Corona. Vi observerer hele tiden den absurde og enerådende makten til Mattilsynet som tvangsslakter enorme
mengder friske dyr basert på det minste påskudd som gjerne kommer ifra en falsk bekymringsmelding. Her kommer i
erindring de flere tusen reinsdyr som ble skutt ifra helikopter på Nordfjella våren 2017 på mistanke om skrantesyke.

Grunnen til denne galskapen er at ledelsen i Mattilsynet er dypt Sataniske og følger instrukser ifra Kabalen i Sataniske
Illuminati om å utføre denne absurde masseslakting for å skape matmangel hvor de samtidig skaper store mengder negativ
energi (lidelsesenergi) ifra de stakkars dyra som brenner til døde eller tørster og sulter ihjel. Denne negative energien
utsondres i store mengder ved slike lidelser og som de faktisk føder på som en type eliksir som fungerer som et narkotikum
og hvor de hele tiden vil har mer. Dette er ren og pur Satanisme hvor menneskers og dyrs lidelser er ettertraktet næring for
disse Undermennesker som lever på oss som parasitter.

Den samme parasittvirksomheten observerer vi daglig igjennom Frimurernes makt og infiltrering av Namsmannen, Bankene,
Inkassobyråene, Lensmann, Politi, Domstoler og arrangerte Forliksråd for å stjele jord og eiendom ifra hårdtarbeidende
nordmenn.

Adressatene har derfor ikke den minste anelse om hvem de egentlig arbeider for siden hele den norske administrasjonen og

selvsagt Mattilsynet over tid er blitt infiltrert av Hybrider og Kloner og det som verre er. Disse Undermennesker ligner på oss
men har ingen emosjoner selv om de er trenet opp til å vise at de har dem. Kun en ekspert vil være istand til å avsløre hvem
de er. De Jødiske Frimurere vil hele tiden være disponible som mellommenn for Satanistene.

Flere av adressatene her kjenner til hva som foregår men har foretrukket å være tause om det hele for ikke å miste jobben
og status, de har ikke varslet som var deres plikt og dette vil få de alvorligste konsekvenser for dem alle siden dette forbindes
med delaktighet og medskyldighet i alvorlig samfunnssvik og landsforræderi imot egen befolkning og nasjon.
Andre igjen har hatt mistanke om at saker og ting ikke var i henhold til vanlig sunn fornuft, disse også har snudd ryggen til
og har dermed også blitt delaktige og medskyldige i kriminell aktivitet utført av Ledelsen i Mattilsynet.

Et annet tema er at den person som rapporterer om mistenkelig aktivitet på og omkring deres arbeidssted vil i beste fall
bli degradert i jobben til en lavere stilling eller miste den, i verste fall bli trakassert gjennom Frimurere og Losjemedlemmer
som beskytter disse Satanistene. En annen hyppig benyttet måte å bringe disse til taushet på vil være å gi dem en psykiatrisk
diagnose hvor de blir tvangsinnlagt og tvangsmedisinert. Mengder av disse personer lider i stillhet rundt omkring i landet
for kun å ha fortalt sannheten, disse er de sanne helter som har avslørt alt. Disse overgrepene berører alltid nærmeste
familie i tillegg.

Siden 2015 har medlemmer av 'Nasjonale Varslergruppe' blitt forsøkt myrdet 9-ni ganger av agenter ifra PST, amerikanske
CIA og Israelske MOSSAD for våre alarmerende avsløringer spesielt omkring disses kriminelle aktivitet for import, distribusjon
og salg av narko som har lenker helt opp i toppen av vår Regjering. Dette gjør disse fremmede makter i deres vertsland, noe
som er fullstendig uhørt. Vi har gjentatte ganger meddelt den amerikanske, israelske, engelske, sveitsiske og russiske
ambassadør om at de må pakke kofferten, de har ingenting her å gjøre. Mordforsøkene resulterte i at en kollega døde
og en annen ble kvestet for livet mens de resterende har senskader, både etter bruk av strålevåpen, skalare våpen og gift
i psykiatrien. En av narko distribusjonssentra er Asker og Bærum Politikammer, men alle landets Politimestere dekker
over distribueringen av Frimurernes narkoomsetning. Alle disse vil fremføres for en militær domstol om kort tid og bli
henrettet sammen med ledelsen i Mattilsynet.

De mange år vi har observert Mattilsynets overgrep overfor ærlige bønder og deres mange eksplosjonsaktige branner i låver og
gårdsbruk legger vi hele tiden merke til tausheten ifra media, politi, brannvesen, kommuneansatte, veterinærer og andre og
som avslører at de alle følger instrukser for å dekke over det som skjedde. Politiet etterforsker aldri noe aktivt, pressa gjør
heller aldri noe og verstingen KRIPOS applauderer det hele som den autentiske Satan de er. Ja riktig, også enkeltpersoner i
Brannvesenet observerer mistenkelige ting uten at de varsler, vitende eller uvitende blir de derfor medskyldige i kriminell
aktivitet som gjenspeiles i generell samfunnssvik og landsvik. De vil senere alle rive av seg håret i fortvilelse for ikke å
ha lyttet til sin samvittighet. Deres tid er derfor oppe og avgjort og de vil alle dø om kort tid eller som KRISTUS sier:
"De er ikke verdige til å leve sammen med mennesker og vil bli befridd gjennom døden for å gjenfødes i slaveri".

De mange varslinger til Mattilsynet fra personer i nabolaget om at dyr ble neglisjert hadde heller ikke den ønskede effekt
og hvor Mattilsynet først rykket ut på inspeksjon etter at de fleste av dyra hadde tørstet og sveltet ihjel. Her igjen et klart
eksempel på deres ønske om å generere 'negativ energi' (lidelsesenergi) gjennom utsulting og uttørsting av de stakkars
dyra. Også mange eksempler på hvordan mentalt tilbakestående har fått tillatelse til å drive dyrehold med påfølgende
tragiske konsekvenser for dyra. Etter en kort tids karantene har disse igjen fått tillatelse til å drive med dyrehold hvor det
samme har gjentatt seg flere ganger.

Når det gjelder det som er nevnt tidligere om at Mattilsynet er blitt infiltrert av 'ikke-mennesker' i ledelsen så er dette
meget omfattende ifølge Illuminati Insider Donald Marshall. Alle verdens regjeringer, topper innen bank og finans,
sykehusledelser, politi og dommere er i stor utstrekning blitt erstattet med en type cyborgs for å kunne gjennomføre
'Den Nye Verdensorden' i henhold til FN's AGENDA21-2030. Dersom dette lykkes er mennesket som rase klar for
utryddelse. Derfor skal Ingen av adressatene her forbli upåvirket etter å ha lest denne rapport.

Derfor er KRISTUS tilbake nå (2001-2014) og HAN sier:

"Jeg har kommet for å fortelle dere at det virkelig vil bli en utskilling av 'geitene' ifra 'sauene' slik det fremstår i Bibelen.
Med 'sauene' refereres det til disse sjelene som i fred er istand til å motta den høyeste spirituelle Sannhet som noensinne
har blitt tilbudt dere på Jorden. Med 'Geitene' refereres til disse som ikke har evne til hverken å lytte eller å forstå noen
ting i det hele tatt på grunn av deres gjenstridige Ego-karakter"

"Slik at hvorfor vil dere bli adskilt denne gang? Dere vil bli adskilt fordi disse som har evne til å motta Sannheten som er
gjengitt i mine Brev til Menneskeheten, og som har vilje til å følge retningslinjene nedfelt i Eksistenslovene, vil vite at
selv om den neste periode i verdenshistorien i sannhet vil bli lidelsesfull og bitter, vil dere i sammenligning fortsette
fremover i livet i fred og beskyttet, med alle deres behov dekket og med et økende spirituelt klarsyn".

Nordmenn er ikke i nærheten av å forstå hvor alvorlig situasjonen er. La disse ord fra KRISTUS være en impuls til å ta initiativet
til å si opp jobbene deres alle sammen, deres arbeidsgivere er KRIMINELLE og er på oppdrag ifra en verdensomspennende
pedofil Elite-mafia. Vi har ikke behov for Mattilsynet, vi har dyktige bønder og andre som vil skape et nytt Norge. Les brevene
fra Kristus til Menneskeheten som vil gjøre dere fri, de vil beskytte dere og deres familie og alle som kommer innenfor
deres sfære. Disse brev helbreder og øker din spirituelle oppvåkning henimot Universet. TRO derfor på at dette kommer
ifra JESUS, TVIL vil forsinke prosessen i oppvåkningen.

Og hva vil Norges Bondelag si til denne avslørende rapport? De er nemlig også betalt og bragt til taushet av Satanistene i vår
parallelle stat gjennom Kabalen i Illuminati representert av Losje-medlemmer og Frimurere. De har alle falt i den samme fella
gjennom mere penger og høyere status og snudd ryggen til Bonden, noe som signaliserer avgudsdyrkingen som skjer i landet
og den skremmende lave spirituelle oppvåkning som eksisterer.

Den Jødisk-Sionistiske makt-elite har trillioner på bok som de opp gjennom tidene har stjålet, og fortsetter å stjele, ifra ærlige
og hårdtarbeidende arbeidere. På samme vis har de kjøpt og bedratt Norges Naturvernforbund, Bellona, Den Norske Turist-
forening, Norges Mijøvernforbund, LO, NHO, alle landets handikapforbund; den totale norske Forvaltning er idag blitt
korrumpert og kun en global spirituell oppvåkning vil makte å befri oss fra dette satans ÅK.

(Denne melding har tidligere gått til mange adressater i Mattilsynet og tilstøtende etater. Vi har i mange år
varslet Finanstilsynet og Departementet om hvordan de har bedratt landet og sitt eget folk ved å
konsolidere seg med den Jødisk-Sionistiske makt-eliten (Kabalen) i vår parallelle stat for å gjennomføre
FN's AGENDA21-2030 for et bærekraftig samfunn. Ergo har tilogmed Rothschildske Goldman Sachs over-
tatt kontrollen over vårt statsbudsjett og stjålet vårt oljefond. Dette defineres som det alvorligste sam-
funnssvik og landsforræderi imot egen nasjon og folk og vil få de alvorligste konsekvenser for de
involverte)

For disse som forstår alvoret og vil beskytte seg selv og sin familie i Dimensjonskiftet:

christsway.co.​za (dessverre enda ikke oversatt til norsk)

Sjekk dette web-stedet:
donaldmarshallrevolution.com (om hvordan verden har blitt infiltrert av Undermennesker plassert i nøkkelposisjoner i hele landets
administrasjon som dommere, overleger, ministre, direktører og flere.


Vennlig hilsen
Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere
Anders Pedersen
 

Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron