Høyesterett avsa ny dom

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Høyesterett avsa ny dom

UNREAD_POST BmOnline » Tor Mai 17, 2012 8:30 am

Norges Høyesterett – Dom.
INSTANS: Norges Høyesterett – Dom.
DATO: 2012-04-23
PUBLISERT: HR-2012-805-A – Rt-2012-620
STIKKORD: Straffeprosess. Domstolens sammensetning.
SAMMENDRAG: En ekstraordinær dommer i lagmannsretten var ikke konstituert under ankeforhandlingen og domsavsigelsen. Domstolen var da ikke lovlig besatt. Dette var en saksbehandlingsfeil som ubetinget skal tillegges virkning, jf. strpl. § 343 annet ledd nr. 3. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet.
Henvisninger: LOV-1981-05-22-25-§343 (Strpl)
SAKSGANG: Nord-Gudbrandsdal tingrett TNOGU-2011-98947 – Eidsivating lagmannsrett LE-2011-176593 – Høyesterett HR-2012-805-A, (sak nr. 2012/204), straffesak, anke over dom.
PARTER: A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås).
FORFATTER: Bergsjø, Normann, Indreberg, Webster, Tjomsland.

Henvisninger i teksten: LOV-1902-05-22-10-§49 (Strl), LOV-1902-05-22-10-§62 (Strl), LOV-1902-05-22-10-§192 (Strl), LOV-1902-05-22-10-§193 (Strl), LOV-1902-05-22-10-§195 (Strl), LOV-1902-05-22-10-§196 (Strl), LOV-1915-08-13-5-§55f (Dl), LOV-1981-05-22-25-§323 (Strpl), LOV-1981-05-22-25-§347 (Strpl)(1)
Dommer Bergsjø: Saken gjelder spørsmålet om en lagmannsrettsdom må oppheves fordi en av fagdommerne - en ekstraordinær dommer – ikke var konstituert under ankeforhandlingen og domsavsigelsen.

(2)
A ble 14. juni 2011 satt under tiltale ved Nord-Gudbrandsdal tingrett for gjentatte seksuelle overgrep mot tre nieser. Tingretten avsa 20. oktober 2011 dom med slik domsslutning:
« 1 A, født *.*.1964, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 195 annet ledd bokstav c.
2 A, født *.*.1964, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a, jf straffeloven § 49, straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, straffeloven § 196 første ledd og straffeloven § 193 første ledd, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til forvaring i 5 – fem – år med en minstetid på 3 – tre – år og 4 – fire – måneder.
Varetekt kommer til fradrag med 118 dager.
3 A dømmes til å betale oppreisning til B med 175 000 – etthundreogsyttifemtusen – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.
4 A dømmes til å betale oppreisning til D med 80 000 – åttitusen – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
5 A dømmes til å betale oppreisning til C med 50 000 – femtitusen – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
6 Saksomkostninger idømmes ikke. »


(3)
A anket over straffutmålingen og anførte at han ikke burde idømmes forvaring. Eidsivating lagmannsrett avsa 13. januar 2012 dom ( LE-2011-176593) med slik domsslutning:
« 1. A, født *.*.1964, frifinnes for tiltalens post V a, b og c.
2. A, født *.*.1964, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. annet ledd bokstav a jf. straffeloven § 49, straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og straffeloven § 196 første ledd, til forvaring med en tidsramme på 4 – fire – år og med en minstetid på 2 – to – år og 8 – åtte – måneder.
I tidsrammen og minstetiden gjøres fradrag med 203 – tohundreogtre – dager for utholdt varetekt. »


(4)
Aktor hadde før ankeforhandlingen frafalt tiltalens post V a, b og c om overtredelse av straffeloven § 193. En av fagdommerne mente at vilkårene for forvaring ikke var oppfylt og stemte for en straff av fengsel i fire år.

(5)
A anket over straffutmålingen. I et støtteskriv gjorde forsvareren i tillegg gjeldende at lagmannsretten ikke var lovlig besatt under behandlingen av saken, og at dommen av den grunn måtte oppheves. Påtalemyndigheten ga sin tilslutning til dette i en påtegning.

(6)
Høyesteretts ankeutvalg henviste saksbehandlingsanken i beslutning 7. mars 2012. I beslutningen heter det:
« Høyesteretts ankeutvalg tillater anken fremmet for så vidt gjelder saksbehandlingen. Anken gjelder en saksbehandlingsfeil som ubetinget skal tillegges virkning etter straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3.
I lys av dette finner Høyesteretts ankeutvalg enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken for øvrig blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Skulle saksbehandlingsanken ikke føre fram, vil ankeutvalget se på denne delen av anken ut fra omgjøringsreglene i straffeprosessloven § 323 andre ledd. »


(7)
Jeg er kommet til at anken må tas til følge.

(8)
Spørsmålet i saken er om lagmannsrettens dom må oppheves som følge av at domstolen ikke var lovlig besatt, jf. straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3. Lagmannsretten har i brev til forsvareren 1. februar 2012 gitt en redegjørelse for de relevante faktiske forhold. I brevet opplyses innledningsvis at ekstraordinær lagdommer Ivar Kleiven tjenestegjorde som dommer i saken. Retten uttaler videre:
« Ivar Kleiven har vært ekstraordinær lagdommer ved embetet i perioden 12. januar 2010 til 11. januar 2011 samt fra 1. februar 2011 til 11. januar 2012. Videre er han nå igjen formelt engasjert som ekstraordinær lagdommer fra 24. januar 2012.
Det viser seg imidlertid at Ivar Kleiven, ved en inkurie fra embetets side, formelt ikke har vært konstituert som ekstraordinær lagdommer i en periode på snaue 14 dager i januar 2012. I den perioden har han like vel deltatt som dommer i to saker, hvorav den ene saken er overnevnte. »


(9)
Etter domstolloven § 55 f kan ekstraordinære lagdommere konstitueres for inntil to år. Beslutning om slik konstitusjon gjøres etter bestemmelsens andre ledd som hovedregel av Innstillingsrådet for dommere.

(10)
Pensjonert høyesterettsadvokat Ivar Kleiven har i medhold av disse reglene i perioder vært konstituert som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett. Ved en inkurie fra embetets side var han imidlertid ikke formelt konstituert i perioden 12. til 23. januar 2012, men tjenestegjorde tross dette som dommer i to saker, herunder vår.

(11)
Jeg finner det klart at lagmannsretten med dette ikke var lovlig besatt under behandlingen av saken, jf. straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3. I Rt-1996-193 la Høyesterett til grunn at lagmannsretten ikke var lovlig besatt når en konstituert ekstraordinær lagdommer tjenestegjorde som rettens formann. Etter mitt syn må det være desto klarere at det rammes av straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3 når en person uten domsmyndighet deltar som en av fagdommerne ved behandlingen av saken.

(12)
Vi har her å gjøre med en saksbehandlingsfeil som ubetinget skal tillegges virkning. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling må i medhold av straffeprosessloven § 347 oppheves.

(13)
Jeg stemmer for denne
dom:
Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves.(14)
Dommer Normann: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(15)
Dommer Indreberg: Likeså.

(16)
Dommer Webster: Likeså.

(17)
Dommer Tjomsland: Likeså.

(18)
Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

dom:

Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves.


http://www.lovdata.no/hr/hr-2012-00805-a.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2272
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron