Hvorfor plager snuten og de andre Bowen?

Grete Faremo var en gang her, ikke visste jeg at hun var "russefange". Se hva som skjer med purken nå? Se hva som skjer med krimmen nå? Se hva som har skjedd med innvandringen etter at UDI ble opprettet. Hvorfor gjør ikke purken jobben sin?

Moderator: BmOnline

Forumregler
Krimpakket har aldri hatt bedre dager i Norge. http://bmonline.no/htm/muslim.htm Hva kommer alle justismord av i verdens beste land? http://bmonline.no/html/politi_1.html

Hvorfor plager snuten og de andre Bowen?

UNREAD_POST Asbjørnen » Lør Sep 12, 2020 1:08 pm

Hvorfor skal Bowen i retten for ærekrenkelser?Anmeldelse av sakkyndigrapport skrevet av Ingrid Sønstebø. Falsk informasjon til offentlighet og domstoler. Kriminelt. DEL 1.
Hva mener ikke Asbjørnen?
18. juni · 28 min lesing · Delt med Offentlig
Offentlig
Ingrid Sønstebø: Spesialistpsykolog skriver bekymringsmelding med egen rapport som grunnlag.
Bestiller med ferdig konklusjon: Tønsberg Kommune.
Venninne: Påtalemyndighet Pernille “hjelp henne” Flage
Konklusjon: Falsk informasjon og dokumentforfalskning. Korrupsjon.
Utvalg: Sønstebø snakket med en av seks familiemedlemmer, og har aldri møtt Dennis Scott Bowen hun sender bekymringen om.
Anmeldelse av Ingrid Sønstebøs sakkyndige rapport om Familien Bowen.
I en sakkyndigrapport er det krav til en stor grad av etterrettelighet, og for at retten skal kunne fatte beslutninger er det nødvendig at rapporten er etterprøvbar, eventuelt henvise til kilder hvor empiri og dokumentasjon er hentet fra.

Psykologforeningens etiske retningslinjer.
Sakkyndig har hatt samtaler med en av seks familiemedlemmer. Rapporten er bygget på samtaler med involverte aktører, samt offentlig dokumentasjon i sakskomplekset. Kildehenvisning og faglige begrunnelser for anbefalinger og konklusjoner er nødvendig for å konkludere eller anbefale tiltak, jfr. foreldres omsorgsevne og eventuelt forslag til videre saksgang.
Faglig må sakkyndig reflektere over bakgrunnen, intensjonen og mandatet til kildene. For å sikre validitet bør det være en balanse i vekten på ulike perspektiver i saken. For å sikre reliabilitet (pålitelighet) i rapporten er det nødvendig å vise premissene for vurderinger og konklusjon.
Anmeldelsen var ment å følge rapporten kronologisk for å avdekke feil og unøyaktigheter. Da rapporten kan betegnes som feil og unøyaktig viser seg å være for tidkrevende og detaljert for en slik behandling. Da saken starter på grunn av løgn blir løgnen bearbeidet, forsterket og forstørret utover i saken, og det har lite hensikt å beskrive og påpeke hver løgn i rapporten.
Ettersom anslaget er løgn, og alle involverte parter er involvert i løgnen, blir løgnen større og større. I et system av løgn er det nærmest umulig for enkeltindivider å bryte ut av løgnen for å fortelle sannheten. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å varsle om dette, og blir i rapporten til Sønstebø omtalt ved flere anledninger.
Mine skriv, varslinger og anmeldelser til politi, barnevern, fylkesmann, bufetat og departementet har ikke fått oppmerksomhet. Derfor er det forunderlig å bli omtalt i negative ordelag fordi jeg har ønsket å belyse feil ved barneverntjenestens behandling av saken. Som venn av familien innehar jeg langt mer kunnskap om familien enn en barneverntjeneste som har avslått samarbeid og dialog, til tross for at barnevernloven gir tydelig instruksjoner for hvordan barnevernansatte skal arbeide.
Det føles urettferdig å bli antatt å ha onde hensikter da jeg forsøker å hjelpe til med å løse opp i situasjonen, og det er bevis på at barnevernet har andre hensikter enn å avdekke sannheten og hjelpe familien, og spesielt barna. Barnevernet velger å ignorere familiens venner og støttespillere. Det eneste virkemiddel jeg har som venn er å skrive til myndighetene som har ansvaret for denne behandlingen av familien, og i denne anmeldelsen av Sønstebøs sakkyndigrapport begynte jeg med den kronologiske fremstillingen.
Da jeg var kommet til side 13 forstod jeg at det både blir en personlig påkjenning å fortsette en detaljert gjennomgang av hver setning av hvordan Sønstebø ønsker at verden skal være. En skyldig familie, og fremtidige oppdrag for barneverntjenesten og fylkesnemnd. Jeg velger å la vurderingen av de 13 første sidene stå slik at den kan illustrere hvordan rapporten er bygget opp, og hvordan løgnen påvirker saken. Stoppet på side 13 da jeg møtte meg selv i rapporten.
Slutten av denne rapporten om rapporten følger en generell gjennomgang av saken bygget opp rundt temaer jeg har funnet interessante. Har tilgang på alle dokumenter familien har fått tilsendt, og har fått hjelp spesielt av Eva Bowen som har detaljert oversikt over saken når jeg har hatt behov for opplysninger. At det forekommer repetisjoner er tilsiktet. De viktigste poengene kan ikke repeteres nok i denne saken. Anmeldelsen omhandler organiserte lovbrudd satt i system av styresmaktene i Norge.

Karakterdrap faller ikke under begrepet respekt.
Fremgangsmåte
Under fremgangsmåte – kontakt med barn og foreldre – fremsettes det en rekke påstander av sakkyndig uten henvisninger til kilde, eventuelt til empiri. «Barna har fortalt om vold i hjemmet, noe foreldrene hever ikke har forekommet» (s. 4).
Sakkyndig Sønstebø fremlegger en subjektiv konklusjon uten henvisning til kilde. Uten denne henvisningen til kilde vil leseren tro at det er et faktum at barna har fortalt om vold i hjemmet. Fars status som omsorgsperson og siktet for vold i nære relasjoner bør omhandles med varsomhet. Bastante konklusjoner uten henvisning til dokumentasjon eller empiri til ifølge sakens eneste aktive voldsutøver i familien jfr. siktelse påvirker leserens vurderinger av saken videre. Leseren tar med seg negative konnotasjoner når familien, spesielt far, blir omtalt videre i rapporten.
Hva kategorien vold i hjemmet inneholder bør Sønstebø konkretisere før bruk. Ettersom setningen om «fortellinger om vold i hjemmet» presenteres som sann, blir premissene for konklusjonene unøyaktige og sakkyndiges subjektive virkelighetsbeskrivelse blir underlaget for troverdighet.
Barna forteller om vold i familien. Far er siktet. Det er tidlig etablert som sannhet som baseres på sakkyndiges egne tolkninger og konklusjoner. Sakkyndiges holdninger og antagelser blir premissleverandør for resten av rapporten, og en lemfeldig omgang med kilder og etterrettelighet medfører lav faglig troverdighet. Allerede i løpet av rapportens fire sider har Sønstebø dømt en far for vold mot barn.
Anslag uten verdighet.
Anslaget til rapporten hjelper leseren til å danne et eget bilde av saken, samt grunnlag for vurdering av eventuelt skyldspørsmål og omsorgsevne. En rapport bør inneholde konkrete opplysninger og et nyansert bilde av saken som kan gi faglige diskusjoner. En sakkyndig er ikke premissleverandør for fasit og konklusjon, men bør kunne gi leseren et grunnlag for å konkludere selv, jfr. lovverket. Sakkyndig presenterer en sakskompleks, og retten dømmer eventuelt skyldspørsmål i saken. Hva er for eksempel omsorgsevne i Sønstebøs begrepsforståelse?
Rollefordelingen er at sakkyndige beskriver saken og diskuterer faglige problemstillinger og alternative forklaringsmodeller. Sakkyndig bør kunne presentere flere perspektiver, forklaringsmodeller og vurderinger bør være presentert saklig med åpning for fortolkning. En sakkyndig bør også diskutere konsekvenser av eventuelle anbefalinger.
Sakkyndige forbereder en sak for fylkesnemnda som den dømmende makt, og da er oppgaven å presentere et grunnlag hvor den dømmende makt har rollen som dommer. Sakkyndig skal fremlegge et grunnlag for nemnda. Sakkyndige bør være opplyst om at deres rolle ikke er å konkludere jfr. skyld og eventuelle straffetiltak.
Familiens ståsted må komme tydelig frem, og få tilstrekkelig plass. Å ta stilling til skyld og beskrivelser av virkelighet uten foreldrene og barnas versjon kan ikke brukes i en rettferdig barnevernssak. Det må i det minste problematiseres og diskuteres. Det vil kreve en diskusjon rundt metodevalg og utvalgsproblematikk som går utover «at det blir vanskelig og begrenser».
Påstander trenger et faglig grunnlag som enten kan verifisere eller falsifisere Sønstebøs påstand om at barna forteller om vold i hjemmet. Blir konklusjonen hentet ut av en av de 5000 sider dokumentasjon Sønstebø har tilgang på, er det nødvendig at Sønstebø henviser til kilde. En påstand basert på et generelt inntrykk med henvisning til 5000 sider er ikke konkret nok. En ensidig presentasjon fra barnevernets side gjør at rapporten ikke har legitimitet.
Utvalg
Avgjørelser og beslutninger tatt på bakgrunn av dette utvalget vil ha mindre verdi ettersom det ikke finnes balanse i verdi og perspektiv. Leser vi listen over mennesker og institusjoner som står blant de utvalgte er det ingen navn som i utgangspunktet «taler foreldrenes sak». Da rapporten baserer seg på tredjehåndskunnskap ensidig samlet fra ulike profesjoner og profitører i velferdssystemet er det nødvendig at forfatter av rapport holder en kritisk distanse ved presentasjon av saken.
Utvalget er knapt nok diskutert annet enn at det sakkyndig virker å mene det er vanskelig. Sønstebø har ikke hatt samtaler med andre enn barnet som påstår at det blir utøvet vold mot familien. En grundig presentasjon av problemstillingen mangler i begynnelsen av rapporten, slik at den hviler på en paragraf om omsorgsovertakelse. Et kort sammendrag av saken bør presenteres for leseren, da det står i retningslinjene for sakkyndigrapportskriving at rapporten bør kunne leses av en person uten kjennskap til familien.
Årsaken for at Holmestrand Internasjonale Montessoriskole representert av styreleder Nils Astrup, er et eksempel på hva som bør med i innledningen av saken. Beskrivelse av familie utilstrekkelig.
Siktelser.
Da siktelsene til foreldrene forblir i saken uten domsavgjørelse skaper siktelsene premisser for skepsis og antagelser som virker negativt inn på vurderinger av foreldrenes omsorgsegenskaper. En etterforsking av siktelsene i saken er nødvendig for å avklare om foreldrenes siktelser kan brukes i saken. Årsak til at siktelsen ikke verken blir etterforsket eller straffet bør diskuteres faglig av rapportskriver. Resultat av etterforsking vil være avgjørende for skyldspørsmål og eventuelle konsekvenser en eventuell dom kan ha jfr. spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til familien. Praktisk vil det også ha en betydning jfr. sanksjoner fra rettsapparatet dersom skyldspørsmålet blir vurdert til foreldrenes disfavør.
En diskusjon om verdien av en sakkyndigrapport da premissene er at verken barnevern eller politi har etterforsket saken, men lar den forbli en negativ innvirkning på foreldrenes mulighet i rettssystemet, da som for eksempel denne rapporten viser at selv sakkyndige har vanskeligheter med å distansere seg fra en vurdering av politiet om at siktelsen enda er gjeldende. At vold i nære relasjoner fremdeles er en siktelse og et tema da rapporten ferdigstilles 06.03.2016 er ikke oppsiktsvekkende. Sammenlignet med andre saker som har vært i fylkesnemnda er det mye som tyder på at det er en standard over hele Norge, noe som bekreftes av
Sammenlignet Tingrett og Fylkesnemnd. Oppklaringsprosent.
Politiets rutiner og arbeidsmetoder skal ikke diskuteres i denne sammenheng, men ettersom det er politiets oppgave å etterforske voldsanklagene jfr. siktelsen, bør antageligvis det gjøres før en eventuell sakkyndig forholder seg til eventuelle voldsepisoder og skyldspørsmål. Tiden blir brukt mot barna og foreldrene. Å bruke unødvendig tid, og noe jeg oppfatter som trenering, er ikke barnas beste.
Ettersom siktelsene ikke er trukket tilbake, eller er tatt stilling til, må leseren forholde seg til det faktum at voldsutøvelsen fremdeles følger de to siktede ni måneder etter de ble fremlagt. Siktelsen påvirker leserens vurderinger av saken, og ettersom dokumentene og empirien ikke er førstehåndskunnskap øker risikoen for feilslutninger og en skjev formidling av perspektiver da utvalget av kilder representerer skole og barnevern.
Eksempelet hvor barna i følge Sønstebø forteller om vold i hjemmet vil skape assosiasjoner til utøvelse av vold i hjemmet. Når denne konklusjonen presenteres i en sak hvor far er siktet for vold i hjemmet, og mor som passivt deltakende til vold i hjemmet, er det naturlig at det påvirker leserens dømmekraft. Sønstebøs lemfeldige behandling av påstander og konklusjoner uten faglig grunnlag vil begrense leserens evne til kritisk distanse og en analytisk tilnærming. Sakkyndig Sønstebø tillater seg å begrense tolkningsrommet ved å presentere leseren for «etablerte sannheter». Sannheter vi ikke vet hvor Sønstebø finner i de 5000 sidene hun har som underlagsmateriale grunnet mangel på kilder.
Bekymringsmeldinger i sakkyndigrapport. Falsk forklaring.
Konklusjoner og slutninger som presenteres som reelle, til tross for manglende kildehenvisning og fravær av empiri, kan ikke innlede rapporten. Begrepet sakkyndig betyr at en person utnevnes av retten til å uttale seg om områder hvor retten ikke har tilstrekkelig sakrelatert kompetanse. Sønstebø blir utnevnt for å belyse sakens natur, og bærer på ansvaret for troverdighet overfor leseren. En korrekt fremstilling av sakskomplekset.
Rollen som sakkyndig innebærer en høy grad av tillitt da lekfolk antar den kyndige fullfører sitt mandat på en profesjonell måte. I Norge har sakkyndige i utgangspunktet en høy grad av troverdighet fordi dette er det vi har lært av offentlige styresmakter at de skal ha, og vi har et samfunn som i stor grad baserer seg på skjønn og subjektive faglige vurderinger. Tendensen i rapporten lover ikke godt for fortsettelsen.
Rollen som sakkyndig krever en høy grad av etterrettelighet, som tidligere nevnt. Rapportskrivers faglige integritet er nødvendig slik at leseren kan forvente at beskrivelsene kan etterprøves. Grunnlaget for konklusjoner og tolkninger må være gjort metodisk forsvarlig jfr. et mandat om metodisk nøytralitet. En sakkyndig skal ikke representere sider av saken, men må etterstrebe nøytralitet i avgjørelser og konklusjoner.
Anbefaling på grunnlag av hva da?
Opplysnings- og avvergeplikt.
Informasjon som vurderes tilstrekkelig til å utløse sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesten og politi. Det står ingenting om vurderingskriteriene til sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barnevernet. Hva var det i arbeidet med rapporten som utløste bekymringsmeldingen til barnevernet? Dersom det under arbeidet ble sendt en bekymringsmelding på bakgrunn av karakteristikker av far kan ikke det betegnes som et gyldig grunnlag.
«Bekymringsmeldingen er begrunnet av «fars psykiske helse, rusmisbruk, voldsutøvelse, trusler og øvrige reaksjonsmønstre som utløste sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesen og til politiet».
Ettersom Sønstebø ikke har noen forutsetninger til å uttale seg om far annet enn det hun har lest, og andres karakteristikker av hans person i samtaler med sakkyndige, blir vurderingsgrunnlaget basert på eksterne ressurser. Da Sønstebø ikke henviser til kilder, dokumentasjon eller tolkningsgrunnlag har en konklusjon ingen verdi.
Kategorisere kategorien av kategorier inn i Sønstebøs kategoriunivers.
En konklusjon som er tatt på en generell vurdering av saken er ikke gyldig da sakkyndig åpenbart er forutinntatt da vektingen av utvalget fremstår som parodisk. Sønstebø bør vise til diagnoser og undersøkelser som underbygger påstander eller konklusjoner om fars psykiske helse gjennom undersøkelser, rapporter eller diagnoser. Det samme gjelder fars rusmisbruk. Far innrømmer bruk av alternativ migrenemedisin, men ingen profesjonelle uttalelser underbygger et misbruk.
Hva som karakteriserer kategorien misbruk bør diskuteres, da et glass vin kan være misbruk for noen, mens andre mener de kan drikke en kasse øl hver dag uten å karakterisere seg selv som rusmisbruker. Hva er innholdet i kategoriene Sønstebø velger å plassere folk i, og hvor er det faglige grunnlaget for plasseringen i disse vage udefinerbare kategoriene? Kategorier som begrunner sakkyndig sender bekymringsmelding. Etter det jeg har forstått har ikke bekymringsmeldingen hatt noen innvirkning ettersom guttene har det bra hjemme, og M er separert fra sine foreldre. Far har ikke pratet med sin datter på ti måneder, mens Sønstebø trekker sine konklusjoner.
Det kan åpenbare seg diskusjoner senere i rapporten, men allerede viser den å inneholde grunnleggende faglige brister. Sønstebø konkluderer uten faglig grunnlag eller henvisninger til kilder. I prinsippet kan det være utelukkende Sønstebøs egne personlige meninger som skinner igjen i rapporten. I mangel på diskusjon og faglig vurdering av foreldrenes kapasitet til å ta av seg barn blir vurderingene løvtynne.
Bred sort pensel.
Ettersom far ikke har blitt hørt, tegner Sønstebø et ensidig, unyansert og muligens partisk bilde av far som omsorgsperson. Far blir ikke behandlet om et objekt i denne saken. Han blir tillagt egenskaper og verdier som stadig dukker opp som sannheter uten diskusjoner og bakgrunnsinformasjon. Planting av sak, samt falske vitnemål, fører til en svak rapport.
Dersom datteren M er underlaget til en påstand om rusmisbruk kan det ikke karakteristikker av far som begrunnelse for eventuell omsorgsegenskap i denne rapporten da hun er den ene parten av konflikten, og han utgjør den andre part. Dersom sakkyndige velger å ta hensyn til datterens uttalelser fremfor fars velger hun side i saken, og mister troverdigheten som sakkyndig. En sakkyndig skal være en nøytral part som legger frem en konklusjon hvor det blir diskutert ulike sider av saken.
Sakkyndig som representant for barnas beste?
Det er bemerkelsesverdig at en rapport som er bestilt av Barnevernet skal inneholde en bekymringsmelding til barnevernet er et paradoks. Når foreldre ikke blir presentert et mandat eller grunnlag for sakkyndig intervensjon i familien er det barna som lider. Tre gutter lever i en konstant usikkerhet, og en jente som er borte.
Grunnlaget for å forholde seg til rapporten som troverdig er fraværende. Ved at sakkyndig velger å utløse sin lovmessige plikt til å agere går sakkyndige over fra å være en tredjepart, til å innta en rolle som aktiv part i saken bør få leseren til å stoppe. Barnevernet og sakkyndige er på samme side, og rapporten fremstår som et bestillingsverk for barnevernets egne feil.

Tønsberg Kommune er kriminelle da de bestiller spaesialistrapport med ferdig konklusjon.
Den klassiske
Sakkyndige kan ikke trekke konklusjoner ved å vurdere sin egen rapport, og innta rollen som påtalemakt ved «dømme» den ene av to likeverdige parter i saken. Når bekymringsmeldingen også blir sendt til bestilleren av rapporten, kan ikke rapporten leses som en sakkyndigrapport. Å være sakkyndig innebærer at rapportskriveren skal være en ekspert som er koblet til saken, og en spesialist eller ekspert bør ha en kritisk distanse til sine egne vurderinger.
En rapport fra en sakkyndig skal vurderes av en tredjepart. En eventuell lovpålagt plikt til å melde bekymring til barnevernet gir rapporten lite troverdighet, ettersom sakkyndig selv har vurdert resultatet av det sakkyndige har gjort, og vurdert egen troverdighet tilstrekkelig til å sende en bekymringsmelding til barnevernet ut fra egen konklusjon. Dette blir problematisk da sakkyndig i den sammenheng ønsker at barnevernet handler ut fra egen vurdering av sakkyndiges rapport som førte til bekymringsmelding rettet mot foreldrene. Sakkyndige tar på seg rollen som dommer over egen troverdighet, og konkluderer med at egen konklusjon kvalifiserer til iverksetting av undersøkelser og tiltak utført av barnevernet. Sakkyndig inntar en aktiv part på barnevernets side mot foreldre som blir vurdert og dømt av sakkyndig som foreldre med manglende omsorgsegenskaper.
En sakkyndigrapport som har opplysningsplikt til barnevernet jfr. en sak som er i behandling hos barnevernet fratar rapporten gyldighet. Den er vitenskapelig ugyldig. Poenget med en sakkyndig er at den skal være nøytral. En sakkyndigrapport skal ikke representere et pengefellesskap fremfor rettssubjektet.
Å skrive en bekymringsmelding ut fra konklusjonen i sin egen rapport er vågalt da det fratar rapporten gyldighet. En sakkyndig som skal komme med en objektiv vurdering skal ikke skrive bekymringsmelding ut fa egen konklusjon. Sønstebø viser også til opplysningsplikten når hun sender inn bekymringsmelding ut fra å ha lest dokumenter som tredjepart, hvor ingenting er nytt, bør meldes inn til politi og domstoler. Alle må stå til doms over sine egne handlinger. Rapporten mister troverdighet da sakkyndig står til doms for foreldre hun skal vurdere omsorgsevnen til. På hvilket grunnlag sakkyndig tar på seg retten som dommer over andre mennesker bør sakkyndig komme med en skriftlig forklaring på umiddelbart dersom hun skal ha troverdig som fagperson.
Det er ingen ny informasjon i rapporten som avdekker forhold barneverntjenesten ikke har informasjon om fra tidligere, og ved iverksetting av tiltak på grunnlag av rapporten vil rapporten være uinteressant som et rettsdokument ettersom sakkyndig inntar partsrollen på barnevernsiden før rapporten er vurdert av en nøytral tredjepart i retten. En sakkyndig rapport bør være konkret, nøyaktig og objektiv.
Der hvor sakkyndige bruker egen vurdering av egen rapport for å iverksette tiltak når hun har blitt utnevnt til å skrive en rapport om en barnevernssak frafaller troverdigheten av åpenbare årsaker.
Hun definerer også sannheter før den er etterprøvd og vurdert av den som bestilte rapporten. Fylkesnemnden. Hun skal vurdere en sak nøytralt, og eventuelt komme med velbegrunnede anbefalinger. Det er ingenting som tyder på ny informasjon som kvalifiserer til bekymringsmelding til barnevernet.
At fylkesnemnden kan godkjenne en slik rapport er en gåte. Fylkesnemnden bryter loven, og bør stå til rette for det. Å behandle barna i en barnevernssak slik fylkesnemnden og sakkyndig gjør gjennom å bruke dokumentet som representant som bevis fra en advokat og et tinghus for å smøre på skyld, eller rote det til slik at det ikke blir domstol. Trenering virker å være økonomisk gunstig for de involverte i en barnevernssak.
Rettssystemet er kaputt.
Familiens bakgrunn
Under overskriften familiens bakgrunn blir foreldrene nevnt. M spiller allerede hovedrollen i fortellingen som begynner rett på smerter i magen. Dette er en ustrukturert og plutselig innledning historien som endte med fatale konsekvenser. Det er allmennkjent blant lekpersonal som har fulgt med barnevernssakene i TV og sosiale media. Sakkyndige som er utnevnt av fylkesnemnd har en overveiende stor mulighet til å trenere saken enda mer. Den har da pågått ni måneder, og alle henvendelser fra foreldre om sakkyndig vurdering har blitt avvist da fylkesnemnda mener det finnes nok dokumentasjon i saken.
Tidsbruken og ressursforvaltningen i offentlige kontorer fremstår som oppsiktsvekkende planløst og ressurskrevende. Planløst er antageligvis en gal konklusjon i det offentlige Norge hvor New Public Management regjerer, og trenering har blitt en gjennomgående metode i statssystemet.
Fremstilling av saken.
Overskriften «Familiens bakgrunn» korresponderer ikke med teksten som kommer hvor sakkyndig velger å plukke ut tilfeldige hendelser i fortiden som hengende i disfavør foreldrene. Det å plukke ut tilfeldige hendelser og plassere de en narrativ struktur bør man være varsom med. I denne saken er det tydelig at sakkyndige har utfordringer med å være objektiv ettersom hun umiddelbart starter med hendelser som går i foreldrenes disfavør.
I en barnevernssak er det naturlig å fokusere på foreldres sviktende omsorgsevner. Utvalget av hendelser er derimot på siden av saken da det virker å være to vilkårlige hendelser i en families liv som sakkyndig beskriver. Et omhandler et anfall hvor M har vanskelig for å puste. Kilden er mormor i samtale med sakkyndig, og bør utelates da den kan tolkes som en tendensiøs tolkning av sakkyndige.
Det neste avsnittet hvor mormor oppfatter vold i nære relasjoner. Avsnittet er en tydelig illustrasjon på hvordan hun konstruerer en fortelling ut av sitt dokumentunderlag. Ved å henvise til samtalenotater fra en samtale mellom mormor og Carina Thomassen i den ene setningen, og en samtale med mormor og Irene Rønning på neste setning kan det tolkes at sakkyndig setter sammen setninger ut fra en gitt fortelling. Denne fortellingen er egenkonstruert, og følger et bestemt skript. Om det er Irene Rønning som oppfatter mor til mor, altså mormor, som redd, eller om det er mor til barna som er redd kommer ikke tydelig frem.
Dersom det ikke finnes notat fra samtaler mellom mormor og Irene Rønning, og at dette handler om en samtale mellom sakkyndige og Irene Rønning vet vi ikke. Det er ikke skrevet at sakkyndige har hatt samtaler med Irene Rønning. Uansett integreres to samtaler mellom barnevernansatte ved å sette setningene sammen slik at de gir en mening om vold. Ord som «oppfatter» og «har inntrykk av» er lite konkret, og egner seg lite som en beskrivelse av virkeligheten da opplysningene baserer seg på notater skrevet av personer som er farget av saken, og åpenbart tolker de vage begrepene og presenterer det for leser som vil lese det som faktiske hendelser.
Familiens bakgrunn ble ikke presentert i dette avsnittet slik vi ble lover, og innholdet er tendensiøst og vagt begrunnet, noe om går i foreldreparets disfavør. Vi ser også tydelige tendenser til «conformation bias» eller forhåndsdømming ved at fortellingen konstrueres ettersom den er skriptet etter en klassisk fortelling om «vold i nære relasjoner». Dette er brudd på metoderegler i en vitenskapelig sammenheng. Familiens bakgrunn ble beskrevet med to hendelser som neppe kan stå som representativ for familiens historie som begynte en stund før M ble født for omkring 15 år siden.
Skolene blir bekymret.
Kapitelet gir grunnlag for å tolke far som temperamentsfull og møbelkastende, og underbygger sakkyndiges ensidige fokus på å fremstille far i et uheldig lys, og konstruere en voldshistorie. Informasjonen om at bekymringsmeldingen blir sendt anonymt uten å diskutere med foreldrene utelates. Dette er også bemerkelsesverdig da mor arbeider i barnehagen som er i samme lokaler som skolen C går på. Barnevernet bør undersøkemotiver for bekymringsmeldinger.
Bekymringsmeldingen ble også sendt som et svar til at far sendte klage til utdanningsetaten på bakgrunn av utelatelse av lovpliktig tilrettelegging i sammenheng med en lærers mobbing av et barn, samt manglende oppfølging av tilretteleggingstiltak jfr. sønns hørsel.
Sakkyndige velger å bruke skolens versjon av saken til tross for tilgang på foreldrenes versjon av saken, noe som ville ha nyansert og balansert fremstillingen. Møbel- og glasskastingen som er referert til er en fortelling som det blir referert til da barna som husker hvordan far kastet møbler ut av vinduet ved tømming og oppussing av et hus i Harstad. Familiens vandrehistorie om møbelkasting stammer fra før C blir født.
Sakkyndig bør tilstrebe en nøytral linje. Ved å utelukkende velge en skole som har sendt en bekymringsmelding anonymt bør problematiseres da de åpenbart konstruerer en fortelling om fars udugelighet som far. En alternativ forklaringsmodell som kunne ha blitt presentert i denne sammenheng er at skolen bruker barnevernet fordi de har utfordringer med å kommunisere med foreldrene på bakgrunn av en klage på skolen.
Dersom motiv skal diskuteres kan det tyde på hevn, slik som far hevder i mailkorrespondanse med skolen. En utfordring ved å bruke e-poster fra far til skole uten å undersøke faktiske forhold er at det er far som blir fremstilt i dårlig lys. Klagen til utdanningsetaten omhandler lærer Ole Magnus Svaneviks mobbing og trakassering av barn, og deres manglende evne til å møte foreldres lovmessige rettighet på tiltak i skolen.
Sett i sammenheng med barnevernets mål om å sørge for «barnas beste» vurderer jeg en fars gjentatte bekymringsmeldinger til skolen i barnas favør, fremfor ignorering av fars påstander og forslag til tiltak. Sakkyndige viser igjen at hun konstruerer en ensidig vinkling hvor foreldrene, spesielt far, kommer ut i et dårlig lys.
At man kan bli irritert når man blir vekket er en naturlig reaksjon i noen tilfeller, og kan ikke brukes i en barnevernssak uten en konkret beskrivelse av konsekvensene av sinnet etter oppvåkning. Skolen/sakkyndige konkluderer med at C blir redd. Om redselen stammer fra møbelkastingen fra før han ble født, eller morgengrettenheten, er usikkert.
Sakkyndig viser til bekymringsmelding fra skolen hvor det står at skolen er bekymret for skolens rykte, og at foreldrene ikke gir inntrykk av at de ikke kan stole på de ansatte. Som sakkyndig i en barnevernssak bør problemer mellom foreldre og skole behandles i et annet forum. Skolens bekymring for skolens omdømme bør stå i en omdømmerapport, og eventuelt behandles av utdanningsetaten eller et konsulentforetak.
Det faktum at foreldre følger med på hva som foregår i barnas skolehverdag bør fremheves som positivt, og dersom bekymringsmelding om lærers mobbing og trakassering av elever bidrar til å underbygge saken mot foreldrene bør sakkyndig vurdere sin kyndighet. Hun bør også vurdere om det virkelig er det hun mener og tenker. Om dette reflekterer hennes refleksjoner.
Fortellingen om forgiftningen av lærer på Tønsberg Montessori ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på da den fremstår som en fantasifull tolkning av de faktiske bevis i saken. Bevis er presentert ved flere anledninger både til politi og barnevern. Bevisene indikerer at Mat og en anonym medvirker som hadde forgiftet læreren, og at M var involvert kun som informert om planer gjennom sms.
En sakkyndigrapport bør bære preg av at en spesialist er utvalgt til å presenterer saken, og bør da følge grunnleggende metodiske prinsipper og etiske retningslinjer. En ensidig presentasjon av saken fra Ms side er etisk uforsvarlig. Foreldrene blir skadelidende. I prinsippet skal alle sider av saken belyses, og beskrivelsen av dramaet på Tønsberg Montessoriskole fremstilt feil, jfr. dokumentasjon og bevis. Det var for eksempel far som varslet til skolen i etterkant da det ble klart at Mat hadde forgiftet læreren.
I en sak hvor det eksisterer håndfaste beviser bør fortellingen konstrueres rundt bevisene. Sakkyndig prioriterer en fjorten år gammel jentes forklaring som sann, til tross for at tilgjengelig bevis blir ignorert. En sakkyndig skal ikke i en rapport fremstå som en av partenes advokat, slik sakkyndige gjør. Ikke minst fordi hun ikke gjentar for leseren utfordringene ved ensidige kilder. Kildekritikken er fraværende i rapporten foreløpig.
Manglende balanse mellom perspektivene, samt sakkyndiges tilsynelatende aksept av Ms fortelling som fasit, vitner om mangelfull metodeforståelse og kritisk distanse. Sakkyndiges tendensiøse fremstilling av saken gjør at resultatet mangler troverdighet. Alvorligheten i dette gjør at rapporten kan ha fatale konsekvenser for foreldre og barn. Grunnlaget for å vurdere foreldrenes omsorgsevne er sterkt farget av perspektivet til sakkyndig som virker å ha bestemt seg for å underbygge en fjorten år gammel jente som barnevernet har diagnostisert som lidende av sterk av posttraumatisk stresslidelse er noe spesielt, da fem andre i familien har opplevd noe annet.
Styrken i kvantitativ metode er at fem er flere enn en, og i en sak som omhandler vold i nære relasjoner kan fem ha rett. Mor som fremdeles er siktet for passiv medvirkning understreker at hun ikke har blitt utsatt for vold bør ha en stemme i denne saken. Foreløpig er hennes versjon tilsidesatt av sakkyndig.

Der de også slutter å le. Frimurerovergrep og Pedokrati.
Barnevernet åpner undersøkelsessak.
Antar at navnet på saksbehandler står i kildehenvisningen. Saksbehandleren karakteriserer far som usammenhengende og lite lyttende. Dette er personkarakteristikker som bør utelates da det like gjerne kan illustrere saksbehandlers evne til å ta til seg informasjon og bearbeide den, eller ikke forstår dialekter. At far er lite lyttende kan i like stor grad omhandle saksbehandlers kontroll- og markeringsbehov og/evt. intoleranse. Saksbehandlertittelen gir ingen autorisasjon over virkeligheten, og underminerer fars troverdighet med en nedlatende karakteristikk på slutten. En karakteristikk sakkyndig fremhever.
Grunnlaget for å åpne en undersøkelsessak i saken fra Holmestrand er ikke tilstede, og bør i utgangspunktet utelates videre i saken. Min vurdering er at det er i hovedsak handler om utfordringer mellom skole og foreldre. Fravær fra skolen, slitte klær og sko bør være temaer som kan tas opp i relasjonen skole og foreldre. Dersom skolen finner det vanskelig å kommunisere med far bør det tas opp i et annet forum enn i barnevernet.
At barnevernet velger å åpne en sak vurdert ut fra grunnlaget presentert av sakkyndige i rapporten kvalifiserer ikke til en bekymringsmelding fra skolen, slik jeg leser og vurderer det. Kommunikasjonsproblemer mellom far som representant for sine barns beste, og skolen som ikke har fulgt opp sin lovmessige plikt til tilrettelegging, samt behandlet påstander om lærer som mobber med alvor, får meg til å stille spørsmålet hvor dette problemet tilhører. Den anonyme bekymringsmeldingen bryter for øvrig alt av normer og regler som gjelder skoleverket, og en kan bli fristende til å stille spørsmål til skolens ledelse dersom dette er vanlig praksis.
Sakkyndige gjør det også litt rotete for leseren da Ms forgiftningssak blir presentert i forkant av kapitelet Barnevernstjenesten åpner undersøkelsessak. Dette forvirrer leseren til å tro at forgiftningssaken tilhører sakskomplekset som åpner opp for undersøkelse kan vurderes som en effekt for å underbygge legitimiteten til åpning av undersøkelsessak. Dette strategiske grepet er nok et argument som underbygger en påstand om at rapporten er skrevet bevisst for å legitimere
Vurderinger av barn, eller bruk av barn som hevn?
N
«Skolen bemerker at N klær kan være skitne og hullete, med sko som nesten ikke henger sammen. Han kommer noen ganger uten å ha spist frokost. N har gode faglige ferdigheter, men virker usikker med lav selvfølelse. Han kan skremme, erte eller gjøre ubehagelige ting mot andre barn samt teste grenser fra skolens ansatte. Skolen har ønsket at han får hjelp med sin atferd fra Psykisk helse barn og unge i Holmestrand eller BUP, men foreldrene har ikke samtykket til dette.»
H
«Skolen beskriver at det i blant synes som om han ikke skifter tøy på ganske mange dager og at han ikke alltid har klær som passer til årstiden/været. H beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser. Han har venner.»
C
«Han beskrives som en blid og tillitsfull gutt med gode relasjoner til voksne og barn».
Beskrivelsene fra skolen er oppsiktsvekkende i en barnevernssak. Det kan oppfattes som om foreldrene har oppdratt to mennesker som foreldrene har gitt opp, mens de satser alt på den siste C som er tillitsfull og har gode relasjoner med andre mennesker. Om opplysningene fra Montessoriskolen er skriftlig eller muntlig kommer ikke frem i kildehenvisningen, men sakkyndig og skolen har fokusert lupen og forsterket eventuelle utfordringer barna sliter med. N og H blir regelrett slaktet av sakkyndig Sønstebø og skolen. Ribbet for positive egenskaper og karaktertrekk. Beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser.
Hvilken voksen kvinne med anstendighet velger å fokusere ensidig på noe som kan kalles som sladder fra skolens side. Holmestrand Montessoriskole fremstår som en skole staten skulle ha trukket statsstøtten fra for lenge siden. Å utlevere barn slik for uenigheter voksne skal ha er umenneskelig. Skolen bryter menneskerettighetene på en hel rekke artikler. Vi kan begynne på artikkel nummer en om at alle mennesker skal behandles likt.
I menneskerettighetene står det at de forutsetter at et menneske er utstyrt med samvittighet og fornuft. La oss anta hva sakkyndig har gjort i denne sammenheng. Den gjennomgående enighet om at far er skyldig i brudd på normer og kutymer ved å konfrontere dem jfr. deres mandat og stillingsbeskrivelser. Skolen og sakkyndig blir enige om hvilke feil disse barna har, forsterker alt det negative ved for eksempel å overdrive det å gå med samme genser to dager på rad en gang i skoleåret.
Sakkyndig tillater å bruke personlighetstrekk som poenger i barnevernssaker noe som bør diskvalifisere sakkyndig som sakkyndig. At skolen bruker personlighetstrekk som poenger i bekymringsmelding til barnevernet er så langt fra det et barn trenger.
Voksne mennesker som jobber på skole skal ikke under noen omstendigheter bruke barn som brikker i en konflikt med en voksen. Dersom man har utfordringer bør man ringe en konfliktrådgiver eller en advokat før en bekymringsmelding til barnevernet.
Ut fra tidligere skriftlig dokumentasjon, eller hva foreldrene husker, har ikke skolen nevnt disse bekymringene rundt barna tidligere. Dersom skoleledelsen ikke har tatt opp eventuelle bekymringer om frokost, utfordringer med slitte sko og personligheten til barna med foreldrene skal de ikke sende en bekymringsmelding. Dette bør stride mot all pedagogikk. Da spesielt pedagogikken til Maria Montessori.
Å gå bak ryggen til tre gutter og dele ut negative karakteristikker til barnevernet anonymt er brudd på menneskets likeverd. De voksne menneskene behandler barna som nedverdigende ved å snakke nedsettende om dem bak deres rygg. Hvilken sakkyndig kan få betalt for å plukke ut alt som kan såre og ødelegge en familie. Det hele utvikler seg til å bli en parodi av en rapport.
Karakterdrap av personligheten til barn må være skrevet av en person som ønsker at barna skal bli tatt av barnevernet. Det handler ikke om barna, familien eller omsorgsegenskaper. Dette handler om en far og hans familie, som gjør sitt beste de kan for å ha et bra liv. Det greier de utmerket selv. Sakkyndig går til angrep på hele familien under hele rapporten.
On Mon, 21 May 2018 at 18:09, Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com> wrote:

Ettersom myndighetene ikke ønsker å lese mine varslinger om brudd på menneskerettigheter og forbrytelser mot menneskeheten må jeg utvide mine horisonter til de lærde oppdragforskere.


Det begynte på arbeidsplassen - arbeid og inkludering - og fortsatte med barnevernet.


På tide at samfunnsviterne erkjenner losjer som maktmiddel.


PEDOKRATIET HAR INNTATT RETTSSYSTEMET
From: Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>
Date: 2018-05-10 10:43 GMT+02:00
Subject: Haster. Brudd på alle menneskerettigheter
To: info@amnesty.noGod dag.


Min mann blir utsatt for store menneskerettighetsbrudd.


"I'll change the system or die trying " denne ytringene førte til 11uker varetekt.


Min mann sitter varetektsfengslet i Sem fengsel og får ikke tilgang på kommunikasjon. Han har ikke brev og besøksforbud men får ikke låne fax og brev blir holdt tilbake slik at han ikke får tak i advokat som kan bistå ham.


Jeg håper noen kan kontakte ham i Sem fengsel slik at får sine rettigheter overholdt og mulighet til å forsvare seg.


Mvh.
Eva J. BowenBESTILLING AV LOSJEHEVN - FRA GIMLE ROTARY- OG PEDOFILIKLUBB TIL STAMHUSET TIL JARLSBERG ROTARY- OG PEDOFILIKLUBB, INNOM KIRKENS BYMISJON VIDERE UT TIL DISTRIKTSKLUBBENE TIL ROTARY, OG HANS SVERRE SJØVOLD - OSEBERG ODD FELLOW TØNSBERG - OG HANS SØNN PARTNER I PEDOHUSET (ADVOKATHUSET/ADVOKATFIRMAET HASLE) HAR ALLTID FINGRE MED I SPILLET. FYLKESMANNEN I VESTFOLD SOM HAR TILSYNET OVER BARNEVERNET HAR DREPT SIN KONE FOR LENGE SIDEN, SAMT ER SÅ OG SI ÅPEN PEDOFIL.

KORRUPT OG KAPUTT.


29.02.2016 varslet jeg myndighetene første gang - deretter har det blitt en rekke varslinger om kritikkverdige forhold ved norsk samfunnssystem.


Det begynte med et varsel til NAV som faglig ansvarlig for arbeidsrettede tiltak i en arbeidsmarkedsbedrift Itas amb AS. Mitt varsel førte til at Dennis Bowen fikk sparken fra jobben til tross for at han ikke hadde varslet NAV, og selv om han var de ansattes representant i AMU (arbeidsmiljøutvalget).


Han mistet inntektsgrunnlaget. Den videre utvikling i saken er at Frimurerlosjen og Rotary har kuppet hele driten. De fortsatte sin hevn ved å sende inn bekymringsmeldinger (2 stk) mot Dennis Scott Bowens omsorgsegenskaper. Gjorde det gjennom Styreleder for Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Familieterapeut Nils Astrup sendte bekymringsmelding bak foreldrenes rygg, og sparket Eva Bowen, Dennis kone, fra barnehagejobben han også var styreleder for. Holmestrand Montessori barnehage.


I juni blir det to år siden barna ble tatt fra foreldrene av losjehevn. Hevn fra gamle losjemenn har tatt barna ifra Eva Bowen. Et grusomt system laget av alt som er galt. Vi lever i Bakvendtland. Der går visst alt an. Også å kidnappe barn fra folk, og sende de rundt i distriktsnorge for statsrefunderte akuttvedtak og omsorgosvertakelser. Så begynner treneringen i retten.


Straffesaken til Dennis Bowen er berammet 3. juni. To år siden telefonen ble ringt inn av datterens tretten år gamle kjæreste med en fortelling om vold som var så ute av proposisjoner på alle mulige måter at troverdigheten bak fortellingen er minus. Ettersom det er avtalt spill spiller ikke det noen rolle.

Det er bare å kjøre i gang en treneringssak for å tjene omkring en million kroner i refusjon pr. barn. Mange kjenner eller rekrutterer Fosterforeldre slik at de kan ble hybeleiere for en god årslønn i året. I tillegg til husleie. Fantastisk deal. Barnevernet lenge leve. De skaper private utbyttere massive gleder.


ESKALERINGEN HAR VÆRT DRAMATISK I MARS/APRIL


Dennis Scott Bowen sitter nå i fengsel for trusler. Han sendte en mail til tre-fire hundre mottakere, samt la ut denne på Facebook. Den førte til fengsel for paisifisten fra Harstad/USA.


Dette sitter han i fengsel for nå:

https://www.facebook.com/notes/gangs-an ... 433829090/


"Han blir drapsmann om han ikke får svar". Hva skal han drepe? En PC?


Dette er en lang historie, men akkurat nå sitter Dennis Bowen i Sem Kretsfengsel uten advokatbistand. Han når ikke ut, og ingen ringer inn. Hans kommunikasjon med omverdenen er begrenset. Han har ikke brev- eller besøksforbud, men han skriver brev for hånd fengselet nekter å sende for han.


Han har en straffesak som kommer opp 3. juni basert på en tretten år gammel barnevernsbarn som ringer inn til barnevakten og fikser Dennis Bowen ut av familien. Splitt og hersk.


UNDERVEIS I LØPET AV TO ÅR HAR VI SKREVET MANGE MIL

POLITIET HAR VÆRT TERRORISTER MOT FAMILIEN BOWEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 840096850/


JERN ERNA ER EN FORBRYTER
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 483418519/BRA OM LOSJESSKAMMEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 080265526/

EN REALITET - KONGEN HENGER MED PEDOFILE
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 226958778/


INGEN TRUSLER - INGENTING INJURIERENDE - POLITIET ER IKKE PROFESJON - DET ER RENE MOBBEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 707047130/Jeg har også varslet masse. Som familiesosiolog bør jeg ha en kvalifisert mening om hva som foregår. Observert hele prosessen. Mitt vitenskapelige prosjekt.

Forfallet Norge.


VARSLER MENNESKERETTIGHETSGRUPPER OG ORGANISASJONER OM OMFATTENDE BRUDD PÅ RETTIGHETENE TIL SCOTT BOWEN I SEM KRETSFENGSEL. HAN BLIR BEGRENSET PÅ ALLE MULIGE MÅTER, UTEN Å VÆRE PÅLAGT BREV- OG BESØKSFORBUD.DENNIS SCOTT BOWEN, HANS KONE EVA, OG DERES FIRE BARN HAR BLITT PLAGET OG TORTURERT I TO ÅR AV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET. LES OM DET SOM HAR SKJEDD. DET ER OVER ALLE STØVLESKAFT.

VÆR SÅ SNILL, TA DETTE SERIØST.
EKSTREME MENNESKERETTIGHETSBRUDD I FORVALTNIGNEN AV NORGE -
NEW PUBLIC MANAGEMENT 2018 SURREALISMEN TOK FOR SEG OVERALT I SYSTEMET - OG SLIK BLE DET


SLIPP DENNIS SCOTT BOWEN FRI FRA VARETEKTSFORLENGELSEN PÅ GRUNN AV DOMMERENS ANGREP PÅ YTRINGSFRIHETEN - OG EN MANN HAR BERETTIGET HARME ETTER TO ÅR MED Å SENDE MAIL SOM FORVALTINGSSYSTEMET IKKE GREIER Å GI TILBAKEMELDING PÅ:
https://forskning.no/barn-og-ungdom-jur ... -strid-med
STORTINGET OG REGJERING: VARSEL OM JUSTISMORD MOT DENNIS SCOTT BOWEN

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 908322228/

Varsel om Justismord og Korrupsjon - Justis- og beredskapsdepartementet.

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 195313166/VARSEL OM SØKSMÅL MOT DOMMERSTANDEN
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 148679701/

Pedofile Ketil Sondresen i Tønsberg Tingrett.


HABILITET
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 908322228/TORTUR OG OVERGREPSSAK I TØNSBERG BLAD:
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 658751653/Varsling: Norges Rettsikkerhet i oppløsning av pedofiltiltalt Tingrettsdommer i Tønsberg.

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 848691034/

Advokatbistand:
HJELP ADVOKATER - DENNIS BOWEN TRENGER ADVOKAT.
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 188590700/

DENNIS BOWEN TRENGER ADVOKAT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 365296249/

UTFALLET AV FENGSLINGSMØTET - NY VARETEKT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 778837941/

GJØR MOT DIN NESTE .....
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 555526830/

EN ENGEL GIR SITT VINGETRYKK
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 455771040/
E-POST SOM ILLUSTRERER HABILITETPROBLEMER: fra Dennis Bowen
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 255712057/KJENN PÅ KJENNELSEN - DEL 1 AV FENGELSESFORLENGELSEKJENNELSE - SKREVET AV DAG R. CARLSTEDT FØR RETTSAKEN VAR SATT- ALT BLIR SÅ ÅPENBART.
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 964674686/

GJENNOMGANG AV FENGSELSFORLENGELSEKJENNELSEN DEL 2
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 904651892/

FENGSLINGSMØTE MED SIW MORROW - Flage må kunne jobbe henne.
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 326462953/

FENGSLINGSMØTE MED RUTH BRØNSTAD - TENDEN ADV.HS
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 626204123/

KLAGE TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE - EVA BOWEN
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 992870153/

TIL PATETISKE AGDER LAGMANNSRETT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 909565228/

DENNIS SCOTT BOWEN VS. POLITI, PÅTALE OG DOMSTOLER
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 439645475/POLITI - FRIMURERI
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 796238906/

VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED POLITIET
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 339739985/

DIVERSE:


KIB OG ROTARY - har dere advokater?
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 015084184/
ADVOKAT SIMEN TVETEN - UNDER KONSTRUKSJON
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 499718269/

PÅTALEMYNIGHET MAIL FRA DENNIS BOWEN TIL OG ANGÅENDE PERNILLE FLAGE
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 565484329/

NYTTÅRSHILSEN FRA DENNIS BOWEN
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 222202730/

Arbeidsrettssak og varsling til NAV:
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 188590700/glemte at den pedofile dommeren som dømte Dennis Scott Bowen også er leder for tilsynsrådet i region sør - han har ansvaret for at menneskerettighetene til Dennis Scott Bowen innfris


begrensninger i ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, dobling av varetekt, advokatbistandsrettighetene blir overprøvd, håndskrevne ark blir gitt tilbake igjen, ingen mulighet til PC-bruk


Habilitet vurdert av en pedofil dommer er en habil dommer selv om Dennis Bowen saksøker han når han ankommer rettssalen.

VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD OG BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER I SEM KRETSFENGSEL.

Den fullstendig ubrukelige pedofile tingrettsdommer i Tønsberg har også ansvaret for tilsynet av Dennis Scott Bowen som han forlenget fengsling til for ca. to uker siden. Ut fra grunnlag som han planter selv


Den pedofile Sondresen planter en NAV-ansatt for å høre på trusler. Dømmer Dennis Bowen for disse truslene. I'll change the system, or die trying. Kjemp for alt som du har kjært. Om så døden til følge....... eller lignende.


Alltid freidig[rediger | rediger kilde]
Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.Dennis Scott Bowen har barna kjært.
Anken treneres av Agder Lagmannsrett som vil dømme videre fengsel. Arne Lyng er frimurer. OM han er pedofil vil tiden vise. Alt vil komme frem. Men han er antageligvis bundet av losjemakt. Han må dømme videre fengsel. Han har ingen annen mulighet. Han har sine egne ting. Losjepakt. Det må en respektere, og det er trist. Logiske brister i kjennelser. Åpen korrupsjon for å understreke det.


Vi kan ikke akseptere det lenger. Respekten er borte. Domstolen er bare tull.. Treneringsbyråkrati. Ondskapsfullt. Nedlatende og dumt. Hva har skjedd med dommerstanden? Har de mistet forstanden?


Utfordringen er at den pedofile Tingrettsdommeren i Tønsberg har også Dennis Scott Bowens tilsyn. Dennis Bowen har omtrent ingen kontakt med omverdenen. Han mangler advokat. Får nesten ikke ringe ut, og får ikke ta imot telefonsamtaler. Han skriver mange håndskrevne brev. Dette blir ikke sendt ut av Sem Kretsfengsel. Han får de tilbake når en uke har gått fordi det blir for mye mas.Sondresen trenger penger til fredrag om orientering fra Forebyggingsenheten mot hva?


Sem Kretsfengsel deltar aktivt i TORTUREN av Dennis Scott Bowen. En skal ikke hindre en borger sin frihet, bør det hete. Frihetsberøvelse uten gyldig grunnlag er kriminelt. Alvorlige saker.


For en trussel på e-post med lysfil, og en påstått NAV-sosialarbeidertrussel som hun ikke hadde kapasitet til å ta innover seg. Hun trodde kanskje hun skulle dø. Eller var det luft i tarmen?


Det er flaut når slike ting iscenesettes for å få nok en forhåndsdom dømt på rettsmøter som skal omhandle et helt annet tema. NAV-trusselen kan ikke vektlegges i denne saken.


Dennis Bowen truet ikke NAV-dama.


Setningen jeg skrev over denne setningen er like gyldig som Tingrettsdommer Sondresons dom over Dennis Bowen. Jeg dømmer Tingrettsdommer Ketil Habil Pedofil Sondresen til skyld i massevis av synd. Spesielt ved å bruke dommermakten til egen og losjebrødres fordeler konsekvent. Han er en landssviker. En pedofil tingrettsdommer som dømmer familier i rettssaker.


Sondresen brukte hele sitt kontaktnett for å få i gang Vilde Mødrehjem igjen. Spørsmålet er om Vilde Mødrehjem er et kartleggingsenter for de pedofile. Horten er godt representert i gjengen til Sondresen og deres behag av å være sadistiske og i nærheten av barn. Ordfører og barnevernlederen i Horten er Sondresens venner. Urå og gjengen pedofile kjeltringpakk.


Carlstedt er så korrupt at pedofilien blir åpenbar. Han har forsøkt å ta livet av min venn. Husk på det. Det er jeg overbevist om etter at legene mistenkte giftstoffer. I rettsaken etter måtte han være selvprosederende med en lunge kollapset. De måtte bryte av dagen før slik at Dennis Bowen kom på sykhuset for å tappe ut 7 liter blodvann ut av den ene lungen.
Jeg er 45 år. Jeg mistet jobben, og det jeg oppdager er dette her. Jo, lengre en kommer, hvor dUmmere blir det. Alle forstår at vi ikke kan ha dommere som er utøvende pedofile. Dømt eller ikke. Folk vet hva som har skjedd. Har ingenting å vinne på å sitte å legge ut om det ene og det andre, men ettersom ingen leser hva jeg skriver, så skriver jeg det inn uansett. Da registreres det i alle fall i det store statsarkivet i statsministerens kontor.


Drivkraft i korrupsjonen slik den er i dag, Jern Erna Solberg. Hun hater "folk" som ikke har innflytelse, penger eller noe å si om noen ting. Allikevel skal de mase......


Sondresen må legges på stabilt sideleie i en annen profesjon, og få hjelp for trangen han har.


Han kan ikke fortsette å behandle folk slik han gjør mot Dennis Scott Bowen. Det er brutale metoder som blir brukt. Bør det ikke være strengt å bruke varetekt?


Dere må forstå at det er ikke noe poeng i å utvikle dette systemet ytterligere. Dere vil møte motstand. Vrede. Det blir kamp. Vi kan ikke leve med det.


Det blir verre og verre, og flere og flere leser og ser saken. Den eskalerer. Den går utover alle ansatte som har vært i berøring ved den. Dennis Scott Bowen, Eva Jung Bowen og deres fire flotte barn har blitt behandlet bortenfor all kritikkverdighet av samfunnet. Alt initiert av noen gamle slitte losjemenn som skal ha hevn. Dag Ottar Sanne, Borch-Nielsen, Nils Astrup og Arne Smith satte i gang et mareritt av en hevnaksjon.


Aksjonen eskalerer, men forhåpentligvis er mye gjort i behandlingen av straffesaken hvor det kommer for en dag hvor brutal og avskyelig Pernille Flage har oppført seg, til tross for distinksjoner og medaljonger tilhørende hennes uniform. Det er trist.


Den blir en verkebyll som bare vokser og vokser etter hvert som justismordene begås og består. Alt må eksponeres.


Til slutt mobiliserer folket seg, og henter Dennis Bowen selv, dersom ikke galskapen stopper snart. Dere kan ikke behandle mennesker som hva som helst.


Må behandle folk som folk. Ikke statsstøtteutløsende tiltakbrikker flyttet rundt i New Public Management. Det er lite konstruktivt. Det er rett og slett destruktivt.


Vi lager det motsatte. Noe enkelt. Noe effektivt.


Noe vi kan stole på.


Noe som betyr noe for folk.


Målet må være at vi kan stole på de man møter i hverdagen, og ikke gå med en snikende mistanke om at personen er ute etter noe av negativ karakter. Å lure og bli lurt av hverandre.


Ikke bra.
Mvh
Herr Nilssen
Familiesosiolog
les:skammen på andre siden av bordet

og hva mener ikke Asbjørnen på facebook dersom menneskerettighetsbrudd fasinerer deg - det er et sammenhengende brudd på alt det menneskelige i to sammenhengende terrorår for familien Bowen


---- og alt stammer fra en mail jeg sendte til NAV Tiltak

On Wednesday, May 2, 2018, 5:21:54 AM GMT+2, Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com> wrote:
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.»HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·2. MAI 2018Lest 5 ganger
DEN GYLNE REGEL Dennis Bowen trenger advokat.

Frimurere og Rotary sender inn NAV-sosialarbeider Bredevangen for å få fire nye uker i varetektsfengsel.
Sender en forespørsel om advokathjelp til alle som står på en liste over hvilke advokatfirmaer som Den Amerikanske Ambassade samarbeider med. Det er en spesiell sak. Akkurat nå sitter Dennis Bowen i Sem Kretsfengsel uten advokat. Han har fått forlenget varetektsfengsling med fire uker på grunn av trusler postet på facebook om å bli drapsmann over påsken dersom han ikke fikk svar på hvorfor ikke politimyndighet ikke sender saken videre til statsadvokat. https://www.facebook.com/notes/gangs-an ... 433829090/ Det er en lang historie, og for å gjøre den kort handler det om noen losjefolk som tok hevn etter en varslingssak i en arbeidsmarkedsbedrift på Økern. Jeg varslet. Dennis Bowen var AMU-representant og ble sparket da han støttet meg i varslingsaken. Etterpå sørget Gimle Rotary- og Pedofiliklubbmedlemmer Borch-Nielsen og hans butler Dag Ottar Sanne i gang med lærepengehevnen. De var i kontakt med Nils Astrup som var styreleder i Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Sendte bekymringmelding til barnevernet, og saken tok fyr. To år senere sitter Dennis Scott Bowen i fengsel for sine ytringer i en pedofilibelastet og korrupt Tønsberg Tingrett. Dennis Scott Bowen har full oversikt og god kontroll over saken. Han har gjort det meste selv. I morgen blir en anke til Agder Lagmannsrett levert av han selv. Håndskreven i fengsel. Men han trenger en advokat til hans straffesak som er berammet i juni. Politidistrikt Sør/Øst har torturert Dennis Scott Bowen og hans kone Eva i to år. Påtalemyndighet Pernille Flage og Tønsberg Politikammer har forsøkt å provosere frem en reaksjon og bygge sak i to år. 350 politifolk på døra siden juni 2016. 250 av dem har vært over dørkarmen. Det siste året bevæpnet med skytevåpen. Dennis Scott Bowen har blitt Tønsbergs hodebry.
"straffbare forhold han mest sannsynligvis allerede har begått..." Eva Bowen sitter i salen og blir fortsatt behandlet som en kone av en konebanker. Det er ganske lavmålt av pedofile dommer Sondresen.Han måtte håndskrive sin egen anke inn til Agder Lagmannsrett. Sem Kretsfengsel som går under Politidistrikt Sør/Øst. Alle saker må gå utenfor Politidistrikt Sør/Øst. Søksmål mot Politidistrikt Sør/Øst - representert gjennom Ordenspolitibetjent Gran og Påtalemyndighet Pernille Flage. Det samme må søksmålet mot Sorenskriver Carlstedt. Begge er berammet Petter Tendenland, Sandefjord. Det må gå et sted hvor det er helt andre aktører, og korrupsjonen har et annet fokus enn barnehandel. Utenfor Agder Lagmannsretts geografiske nærhet.
Alt må utenfor POLITIDISTRIKT SØR/ØST - hele Vestfold er inhabile i Bowen-saken. Det kan ikke være så vanskelig å forstå.Straffesaken er berammet i juni i Tønsberg Tingrett. Den må fortest mulig ut. Dennis Bowen må også fortest mulig ut slik at han kan forberede seg til Straffesaken. Tønsberg Tingrett gjør alt for at han ikke skal forberede seg. De sendte inn en NAV representant, og hun anmeldt han for trusler fordi han sa "I will change the system, or die trying". Artig variant. Slik ble han sittende videre etter fire ukers varetekt. Å plusse på ytterlig fire uker varetekt for trusler er ondskapsfullt og korrupt.
Habilitetsvurderingene er bare tull. Er det for å håne Dennis Scott Bowen? Eller å vise at de kan drite i hvem som helst.De kan ikke være så drøye. Det har gått for langt for lenge siden. Selv advokater reagerer på Tønsberg Rettssal. Det er ikke noe gøy lenger. Det blir alt for drøyt. Spesielt når man vet om det pedofile nettverket som finnes i byen. Advokater må gå i seg selv. Skal pedofile få lov til å styre? Dette er utvilsomt en Gamechanger. Paradigmeskiftet er i gang, og dere kan hoppe på toget inn i rettsskandalen som stadig åpner seg. Alt dokumenteres kontinuerlig, og blir vanskelig å unngå å legge merke til når idehistorien skrives inn. Alle advokater som har hatt han vet nå han er dønn ærlig. Det er det som er problemet. Rett frem. Han sier det han mener, og er svært intelligent. Han har rett. Sannheten er på hans side, og den kan være en drønnende kraft. Dette er saken som sikrer paradigmeskiftet, og dette er deres enestående mulighet til å lykkes eller mislykkes. Det eneste kriteriet som er å mislykkes i dette tilfellet er om du lyver, holder tilbake informasjon eller går bak hans rygg. Da har du tapt for alltid. Melder du deg på med skumle hensikter ber jeg deg ærbødigst å droppe å kontakte han. Ingen er tjent med det. Ikke du. Det kan jeg love deg.
Politidistrikt Sør/Øst har kontroll over Sem Kretsfengsel. Sem Kretsfengsel saboterer posten til Dennis Scott Bowen. Korrupsjonen er seig som deig, og trenering og ansvarspulverisering og fragmentering og drenering av livsenergien til folk. Når ansatte i statlige institusjoner ikke gidder å behandle han med rettferdighet. Det er trist. Vanlige fengselsbetjenter forstår ikke at de er vanlige folk, de også. Vi er ikke spektakulære noen av oss. Men hva har bedriftsledelsen gjort for dere? Er dere tilfreds? Får dere ekstra lønn for å behandle folk dritt?PAlternative hensikter enn å representere dine klienters ønsker, som det også står i advokatloven du skal følge. Bare følg lover og regler, denne gang. Det fikser en advokat lett. Du må være sterk, og gjøre som dere blir enige om. Og blir det en glipp så vær ærlig på det. Det er ikke noe problem så lenge du er ærlig. Vi er bare mennesker. Ærlige feil skjer hele tiden. Men du glipper ikke av frivillighet. Kommunisere ærlig. Både om det negative og det positive, og si ifra dersom det er ting du står fast på. Han vil være til stor hjelp dersom du rådfører deg. Ærlighet er det eneste kriteriet som trengs av en advokat og klient. Relasjonen er profesjonell, og du er den profesjonelle part. Vær på laget, og vær ærlig, og det vil gå deg vel i livet. Noe sånt. Ta kontakt med Dennis Scott Bowen i Sem Kretsfengsel. Han trenger en ærlig advokat umiddelbart. Sem Kretsfengsel holder igjen posten hans, og hele politidistrikt Sør/Øst gjør alt for å sabotere for min venn. Han trenger advokat så fort som overhode mulig. En som kan holde kontrakten om ærlig og oppriktighet. Du er advokat. Ingen venn. Håper noen tar kontakt. Gjør det så fort du kan.
"I change the system, or die trying" NAV-Sosialtiltaksansatt Bredevangen anmelder Dennis Bowen for trusler. Dommer dømmer han for trusler umiddelbart. Tønsberg Tingrettsdommer Ketil Sondresen er visst vant til å få det som han vil. Det må det bli slutt på umiddelbart. Kan ikke stole på pedofile dommere som frykter å bli eksponert. Om det er panikk eller hovmod er ikke lett å si, men uansett må alt flyttes langt ut av fylkesgrensene. Er det en domstol på Svalbard? Bjørnøya? Dronning Maudsland? Finnes det Rotaryfrie nasjoner?

Hilsen Asbjørn Nilssen ---------- Forwarded message --------- From: Sitting Bull <nicklasbowen@gmail.com> Date: fre. 27. apr. 2018, 13:53 Subject: Habilitet spørsmål vedr. Sondresen To: Olle Nohlin <on@matrix-advokater.no>, Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>, Domstoladministrasjonen (postmottak) <postmottak@domstoladministrasjonen.no>, <evajungbowen@gmail.com>, <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.nn> God dag.Stiller meg undrende til Sondresen sin vurdering vedr. sin habilitet.Sees i sammenheng med følgende:- Dennis Scott Bowen søksmål mot sorenskriver Dag Ragnar Carlstedt.Saken sendt for behandling Sandefjord Tingrett den 19.03.2018. - Relasjon mellom Sondresen og Pernille Flage.Tidligere kollegaer sørøst politidistrikts. 2006-2011. Barn i samme klasse.Barn spiller sammen på idrettslag - vedr. Påtales nye punkt for fengslingsmøtet vedr. vår datter tilbake til 2016 hvor Sondresen var Tingrettsdommer i gjeldende sak. 24.11. 2016Samt minne på om at jeg har forklart politiet at det var jeg som sendte sms og var i samtale med vår datter som påtale påstår er Dennis Scott Bowen uten bevis. Anmeldelse to år senere som ikke er behandlet.Tingrettsdommer Sondresen ble vurdert som inhabil i barnevernsaken juni 2017 pga. behandlet besøksforbud mot Dennis Scott Bowen vedr. sin datter 24.11.2016.Denne saken er med som nytt punkt for fengslingsmøtet den 26.04.18 og bør vurderes på lik linje ang. habilitetsvurderingen. Tilslutt Larvik tingrett vurdering av sin habilitet, inhabil pga. ekteskap Randi Carlstedt gift med sorenskriver Dag R. Carlstedt.Larvik Tingrett har ved to anledninger vurdert seg som inhabil vedrørende Dennis Scott Bowen.Mvh.Eva J. Bowen

Her lyves det om alt, og fryktelig mange er involverte. Her er det kommet inn en falsk bekymringmelding til barnevernet etter Politiadvokat Pernille Flages ordrebok. Arrestasjon med TVANG. Dennis Scott Bowen tvinges til konsultasjon med lege som erklærer han soningsdyktig, samt en rekke andre ting på to minutter hvor det stod at han var voldsdømt og hadde diagnoser fra Oslo. Pernille Flage må være en klone. Hun er totalt umenneskelig.


Bare for å illustrere et poeng. En anonym tilværelse som firebarnsfar. Dyktig konsulent for heldige deltakere som fikk psykolog og problemløsningsforslag. Fikk sosialsjefen på Grorud eller lignende til å skrive en beklagelse til en Somalisk dame på grunn av deres behandling av henne. Det er virkelig ikke nødvendig å behandle folk som om de ikke har noe verdi. Det er en dårlig holdning til menneskeverd. Det er bedre å være i godt humør, og ha det godt med seg selv enn det som foregår i samfunnet nå.


Juks, juks, juks. Løgn, løgn og atter løgn og bedrag. Det er kontinuerlig en motbør. Ingen har yrkestolthet mer. De bare gjør som de får beskjed om. Mange har bare alternative hensikter, og bruker med tid på lure til seg fra bedriften. Rotary har tatt over hele Montessori. Oppsiktsvekkende at styret av et mer sentralt organ i Montessori ikke kaster Nils Astrup som Styreleder når han sender bekymringmelding bak foreldrenes rygg. Eva Bowen jobbet 60% stilling og fikk delfinansiert studie for resten av stillingsbrøken mot et løfte om at hun ble barnehageleder når hun var ferdig. Hun fikk sparken på et blunk. To påståtte forsentkomminger var grunnlaget som ble gitt. Styreleder i Holmestrand Montessoribarnehage samlokalisert med skolen sparket henne for forsentkomminger etter han hadde sendt bekymringmelding om barna hennes. I tillegg til sitt eget hat fikk Nils Astrup påfyll av hat og ordre fra Gimle Rotary- og Pedofiliklubb. En sann historie. Dette er en varslingsak.


Pedofile dommer Ketil Sondresen sonderer markeder for nye offer. Det hadde vært morsomt å sjekket i arkivene for å lete etter mer Sondresen tekst. De er helt geniale. Det er testamentet til en idiot. En torturist.


Dere trenger ikke å like Dennis Bowen. Men barna må hjem nå. De elsker sine foreldre. Det må skje umiddelbart. Ellers blir det månelyst.


Det var visst en bra advokat fra Matrix i begynnelsen av saken. Gisle Thorsen het han, tror jeg.


Tenke seg til en slik prosessfullmektig. Forsøke å påvirke advokaten i negativ retning. Det er dårlig gjort av Tønsberg Kommunes prosessfullmektig. Dennis og Eva Bowen har ett bra skriv i saken. Selv om det sikkert ikke spiller noen rolle, men Gisle Thorsen fra Matrix skal ha skryt. Han rakk ikke å gjøre noe galt.


Sorenskriver Carlstedt var saksøkt av Dennis Bowen for mordforsøk. Ketil Sondresen, Mr. Pedofil, mottok varsel om søksmål i hånda. Saken må ut av Tønsberg, Vestfold, Politidistrikt og Rotary Distrikt Sør/Øst. Det har gått prestisje sier advokat i sin avslutningsprosedyre til sin klient han sviktet.


Systemet har fått Dennis Scott Bowen i vrangstrupen i systemet. Handler det ikke om mennesker lenger, bare systemfolk med strupeproblemer? Hvordan kan et helt system få et enkeltindivid i vrangstrupen. Er du helt stupid? Men han har sant naturligvis. Dersom det er alt er det ikke mye å hente hos en advokat. Lagmannsretten vil konkludere? Advokaten var klar over søksomålene som hadde kommet inn til Sandefjord Tingrett, men han sa ingenting. Nevnte ikke berettiget harme, nødrett, prinsipielle sider ved ytringsfrihet osv. Men det er nok ingen vits i det. Han var i Tønsberg Tingrett. Ingen god figur av advokat nr. 17. Agder Lagmannsrett må ta hensyn til Habilitetsspørsmålet i forbindelse med at saken ble ført i Tønsberg Tingrett mens alle har mottatt eller venter søksmål mot seg. Samrøret er så enkelt å bevise. Tønsberg Kommune hater Dennis Bowen. Forunderlig for en hatefull by. Men sånn er det når Petter, Pål og Geir med lua på snei har ført skuta opp igjen ved kidnapping av barn. Balansert kommunebudsjettet med statsrefusjoner for inndratte barn. Disse menn har ikke kjærlighet til annet enn penger og kompensere sine mindreverdighetskomplekser.Skal han sitte inne fordi andre kan bli redde ? Han dømmer som en villmann, eller skriver som en sadistisk humorist. .... fremsetter alvorlige trusler - og påstander - for å tvinge gjennom sitt syn og hvordan saken skal behandles og at andre skal mene som han. Sondresen høres ut som en snurt gutt som ikke får det som han ønsker seg. .... At politiet naturligvis tar de forhold som anses nødvendige på bakgrunn av hans egen fremferd... Dennis Bowen rekker ikke å ha et fremferd. Han sitter å skriver til dere på datamaskin. Har dere ikke lagt merke til det? Hvilken fremferd er det snakk om? Er dere redd for hans fremferd, og derfor setter dere han i fengsel? Morsom fyr, Herr Sondresen. Grusom tanke om barn som er torturert.

Hvordan og hvorfor dømmer han Dennis Bowen for trusler om vold? Det er vel ikke hans mandat i saken. Det er fullstendig galskap. Totalt diametralt. Motsatt av hvordan det er å være menneskelig.

Advokaten her kan lære andre advokater noe. Veldig gode skriftlige formidlingsevne. Presis og meningstett. Bra advokatjobb, tror jeg. Har veldig liten erfaring med advokater, men dette virker fornuftig. Litt som min advokat i arbeidsrettsaken helt i starten.

Igjen viser Gisle Thorsen fra en yrkesetisk side. Det virker som han ser situasjonen som den eneste i saken. De andre har for mye annet å tenke på. Advokater gjør ikke alt de kan for å sette seg inn i folkene de har med å gjøre. Saken de skal representere. Advokater i denne saken har trenert og trenert. De har vært dårlige mennesker mange av dem. Skikkelig ondskapsfulle. Blir litt vemodig på menneskets vegne. Trodde aldri i verden at verden hadde utviklet seg til dette nivået. Dette er bare tull. Vi må stoppe dette nonsens.
2018-04-10 11:35 GMT+02:00 Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>:Angelina Christiansen ved HIMSKAMMEN SITTER PÅ ANDRE SIDEN AV BORDET·15. FEBRUAR 2018
Holmestrand intensjonale Montessoriskole ødelegger de familier de ikke liker. Arkitektene bak denne filosofien er skolens styre, som opprettholder sin kyniske metode. Styrets leder heter Nils Astrup, og er fra Åsgårdstrand. Skolens leder og sjarlatan gigante er Angelina Christiansen fra Holmestrand. Daglig leder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole peker på deg. Hun er en av gruppen på 100 % av religiøse sjarlataner. Hun er Pinsevenn .

Det er viktig å ikke glemme Hanne Jackwitz, som Satans kvinne: Hanne Jackwitz. Lager helt ville historier for å dekke over egne overgrep mot barn. En lojal tjener av Nils Astrup og sangeren Kari Bremnes, som hun deler misbruker-klubb med er skolens såkalte koordinator. Hun forsøker framstå som pedagog, men hennes lovprisning av Eugenikk som ideologi skaper irrasjonelle, truende og svært usammenhengende situasjoner når hun er tilstede.

mine sønner hilser. De syntes dere var frekke som ba politiet hente dem i klasserommet fordi dere er fornærmet på deres far. Små mennesker som dere bør ikke jobbe med levende. Det er rett og slett dødelig for dem. Mr. Bowen


Kenneth Berg - Du er ikke politi. Du er Rotarysnut. Du er fritt vilt. Borgervern innen en uke. Feige dritt. HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·25. FEBRUAR 2018 Lest 163 ganger
Hei, Kenneth Berg. Personligheter forandrer seg ikke nevneverdig med alderen, men kunnskap, erfaring og refleksjon skaper grunnlag for persepsjon. Gode vilkår for rasjonalitet i beslutninger og argumentasjon. Utviklingen til Kenneth Berg har forsterket negative egenskaper arvet av svulstig far. Klandrer ingen som sønn av Gunnar Pikk. Ansvaret for handlinger som definerer det han har blitt faller på egen losjekappe. Inkludert å forgripe seg på småpiker på egne døtres alder. Straff for ungdommelig ulydighet. Bruk av uniform som representant for Norges utøvende makt for å straffe og forgripe seg på pubertale barn er under og langt bortenfor enhver kritikk. Manifestasjonen av en ekte Pikk. Operativ ledelse har ansvaret for utrykninger og hjemmebesøk. Forleden ble min venn Dennis Bowen som dere har terrorisert siden juni 2016, med Rotarysnutebesøk to dager i uka som gjennomsnitt, utsatt for innbrudd av politiet. Langt over ett år med bank og bråk på døra. Det gikk så langt at min mor måtte be dem flytte. Nabolaget ble forsuret av politiet som herjet, mens paret som ble fratatt sine barn ble sett på som ledende forbrytere i en utbrytergerilja. Pikkhode taktikk. Utfører Rotarysnut ordre fra operativ avdeling? Har frenetiske Pernille Flage fått frie tøyler til å forsvare dine Pedohusvenner? Er det pervertert gammel losjedritt fra Gimle Rotary- og Pedofiliklubb, og tempelrumperyttere fra Parkveien 41, som lager «stay-behind» planer om å utslette Bowenfamilien litt etter litt. For mange spørsmål om grunnlaget for politiets fallitt? Uromomenter for velferdsprofitt?Hva har Eva Bowen gjort mot Rotarysnut og dommerstanden? Er hun fremdeles siktet for passiv medvirkning i vold mot seg selv? Barnehaglæreren som kun ønsker sin nestes vel. Oppfører hun seg som en yrkeskriminell?Jeg er glad i Eva. Hun er en god venn. Ingen vil høre. Mistet stemmen når jeg begynte og brukte den litt. Kjell Pikkeskalle Abrahamsen proklamerer at jeg har ingen part i denne saken. Du våger ikke å meddele det selv. Hvor gamle har vi blitt? Vi har gått på samme skole, og du velger en kjent Rotarymetode brukt i forvaltningen. Tyst. Helt stille. Musestille. Innledning av samtaler er uaktuelt. Det strider mot Rotary- og Pikkhodes Vismataktikk. Her tjenes det for mye spenn. 250 000 pr. måned pr. barn. I tillegg kommer en rekke utgifter foreldrene må betale selv. Advokater av Storullykken Søvik som trekker klager og anker en halv time før leveringsfrist. En halv time før han drar på sommerferie, mens barna til Bowen sitter innelåst i en PU-bolig. Advokatlisten er lang som en liste med rundt 20 navn. Rotarymot. Losjeguttenes ære og stolthet blir målt på hvor mye ondskap en kan påføre de uinnvidde. Ved bruk av forvaltning og beskytta titler. Feighet i hvert sting i dommer- og losjekapper. Er Eva Bowen en trussel for rikets sikkerhet? Skal hennes datautstyr også kontrolleres, selv om det det er for Dennis Bowen ordren gjelder? Hvorfor behandler dere min venninne som ingenting? Hvem faen er dere som gjør slike ting?Er det rettferdighet i at Rotarysnut som har vanskeligheter med å uttale ord kommer brasende inn og terroriserer en mor? Kommuniserer med ukjente lyder og fastklemt mimikk. Snøfter og grynter lyder umulig å tolke.Fem Rotarysnut bevæpnet med pistol i beltet låser seg inn hos to sovende Bowens. Er det selvforsvarstaktikk. Et håp om at Dennis Bowen skal angripe slik at dere kan skyte han litt? I skulder, kne eller hodet? Hva tilsier at bevæpning er nødvendig i en rassia hvor det står at Rotarysnuten er bekymret for at Dennis Bowen skal ta selvmord. Skal dere hjelpe han. Gi han en dytt? Politifaglig forsvarlig? Må Dennis Bowen bli drept slik at han holder kjeft? Dennis Bowen eier ikke frykt. En part må gi seg, og det blir neppe Dennis Bowen før dere tvinger han inn i et fengselskott eller under et kistelokk. Uten legitimt grunnlag, og argumentasjon som argumenterer mot seg selv. Pikkhodetaktikk er å unngå en smell. Det er ingen problem. Pikkhodet befinner seg langt under enhver radar som lukter feighet og frykt. Et liv uten negative konsekvenser for en kukksugende losjegutt. Spørsmål gjør Rotaryvesen irriterte, og blotter deres ulidelig dumhet. Kuøyne stirrer på punkter forbi deg. Kapasiteten til å redegjøre hvorfor de utfører innbrudd skaper mentalt oppgulp. Uforståelig harking og grynt. Autopilot og dumskap harmonerer. Rotarysnuten utfører ukritisk overgrepsarbeid. Brutale inngrep i private liv. Lovbruddene kvalifiserer til årelange straffer. Knut Erik Ågrav må skrive noen rapporter som grunngir seg selv. Kujonens sirkel. Argumenter som går runden og grunngir seg selv i paragrafer uten konkrete hendelser. Siktet for paragraf fordi siktet for paragraf. En dummeriansk spiral. Rotarysnutens grunnlag. Argumentasjon faller på steingrunn. For Rotarysnut høres paragrafer faglig ut. Rotarysnuten tror på seg selv. Symbolet for paragraf kvalifiserer til fengsel. Helt klart. Ellers hadde vel ingen skrevet det vel?Avhengig av ordre og lederes sosiale kontroll er de våpenarsenal for hemmelig brorskap og bedervet losjesjel.Rotarysnut er så dumme at de setter seg selv og rikets sikkerhet i fare. Galskap å bevæpne seg selv. Rotarysnut har drept massevis av speil. De ser i speilet. Lager skuespillergrimaser. Skyter speilet. Glemte at den var ladd. 392 speil er drept på i underkant av tre år. Rotarysnuten er helt spesiell. Selv ble jeg satt i håndjern og avhørt for å sitte på i en bil med defekt lyspære. Fikk aldri informasjon hva de mistenkte meg for. Mistenkt for psykisk terror mot lyspæra som døde? Dennis Bowen ble kjørt til Tønsberg for blodprøve på grunn av lyspæra som døde. Hevdet han kjørte 30 i 40 sone. Det var midt på natta i Holmestrand. Underlig at politi fra Horten og Tønsberg var på oppdrag i Holmestrand i to-tre tiden på natta. Hadde ikke sett en sort/hvit politibil siden åtti-nitti-tallet. De lyste og undersøkte mine øyne. Som passasjer i bilen var mistanken om rus dominerende for Rotarysnut. De slapp meg fri i Holmestrandnatta, men ikke før en Rotarybetjent skulle lyse i øynene den siste gang. Ressursbruken til Kenneth Pikkhode Berg er kriminell. Dersom dette ikke var frivillige sivile som kom som seg selv. En politibil som lignet på en Volvo Politi Veteran. Sykehusets sykepleier var en kvinne som jobbet på politikammeret på dagen. Er det sunt å ha en slik dobbeltrolle? Politibetjent på dagen, og sykesøster om natten. Når skal hun noen gang få sove? Sykesøsteren/Politibetjenten sov da injeksjon var tema på sykesøsterskolen. Hun traff ingen årer. Ikke nok blod. De lot meg være igjen i Holmestrand da kollektivtrafikken tok pause for natten, mens Rotarysnuten kjørte til sykehuset i Tønsberg. Er Tønsberg det nærmeste stedet å utføre blodprøve? Ingen reell blodprøve, men førerkortet ble beslaglagt, og ligger hos Rotarysnut fremdeles. Hendelsen daterer ca. ett år tilbake i tid nå. Kidnapping av førerkort. Kidnapping av barn. Kidnapping av datamaskiner. Er det Evas tur til å bli kidnappet neste gang? Rotarysnuten kan late som de ikke er seg selv. I tjeneste for eller mot folket? Har lest politiets mandat, men hva er Rotarysnutens oppdrag?Rotarysnuten syntes de var fantastisk tøffe. Gjør alt for å tilfredsstille operativ leder ved praktisering av Pikkhode metode (Rotarymetode). Plante og påføre ulovligheter, peke og le, og trykke offeret ytterligere ned.Kenneth Pikkhode Bergs operativ ledelse er hinsides fornuft, og bortenfor kritikk. En Rotarysnut kunne ha pisset i uniformbuksa, og kastet deg i arresten med skylda. Rotaryfeighet dominerer tung over hele linja. Feighet og nedlatende hikst. Pikkhode metode er å heve seg selv ved å gjøre andre små. Barneskolenivå. Kenneth Pikkhode stjal mandelen i grøten for å vinne en marsipangris. Ekstrem oppmerksomhetstrang og patetisk grisk. Stokk dum uten verdier i sitt lille pikkhode. Hjertet er en ert. Verdi som en fjert. Kenneth Pikkhode har ingen ære. Systematisk går han til verks for å plage folk som har andre motiv for å leve enn å dominere og påføre brutale traumer. En rotarysnut trenger ikke grunnlag for sin ondskap. Faglig stolthet ligger i undertrykkelse, ydmykelser, vold og pengeinnkreving. De frakter narkotika for Pikkhodet og POD-sjef Sjøvold. Alt de blir bedt om for et kyndig klapp på rumpa av Osloeliten. Småborgerlige Sjøvold elsker å bli sett opp til. Pikkhode tar ikke ansvar. Kan han karakteriseres som en mann eller ikke? Et makkverk i uniform med kurs i å misbruke makt. Kenneth Pikkhode har sikkert aldri gått på politiskole. Har hatt hjemmeundervisning i Humlepungs losjeskole. Korrupsjon ABC. Trykk dem ned! Legg deg ned. Stå på kne for å be. Kommander småjenter til å ta den i munnen. Kenneth Pikkhode er en god disippel for sin perverse pederast mentor, Odd Einar Humlepung. Direktør i politidirektoratet. Humlepung har forsøksrotteøyne. Befinner seg i sin alternative sfære. Losje, narkotika og ansvarspulverisering. Overgriper barn i ny og né. Pikkhode utøver sosial kontroll ved å holde ansatte på vakt. Ingen ønsker å bli neste offer for Kenneth Pikkhodes desperate latter. Negativ oppmerksomhet er krise i en korrupt og råtten by. Stempelet varer for resten av livet dersom du har gjort en tabbe. Byen hvor pedofile rådmenn, fylkesmenn, advokater, domstolansatte og operativ/ordenssnut på Losjekammeret i Tønsberg gjør som de vil, og arrangerer orgier med barn, hverandre og babyolje.Geir Viksands tid som rådmann er snart forbi. Fylkesmannen beholder sitt sleske smil, mens han benekter legitimiteten av konkrete bevis. Forskjellen er svetteperler i panna. Et stresselement som gjør han dårlig i poker. Sleskhet funket når han tømte byens økonomi, og sendte dem til topps på Robekkslista. Politiet henlegger saker til pedofile pratmakere.Kenneth Pikkhode sender ut fem Rotarysnut med pistoler i beltet mot et par som tar en middagshvil. Låser seg inn med Rotaryhuseiers nøkkel, og tar seg til rette. Ransakelsesordren er basert på tolkning av setning på nettet, som oversettes til trusler om selvmord. Kvalifiserer til våpen og innbrudd. De låser seg inn i leiligheten mens de sover. Kaster ut attføringskonsulenten og hans Eva ut av huset. Paret plasseres i svartemarja med lysene på for hele nabolagets skue.Rapper datautstyret til begge. Ransakelsesordren gjelder selvdrap på Dennis Bowen. Utbyttet ble datamaskin og ydmykelse. Rotarytolkning ut av ingenting. Rasket med seg utstyret, og lot et forundret kjærestepar bli igjen raka fant. Gapestokkmetoden er et pikkhodes verk, mens rottene endevender og leter i leilighetens knirker og kroker, sitter en feiging og gjemmer seg et annet sted. Ingen våger å møte Dennis Bowen. De synes det er ubehagelig å møte et individ uten umiddelbar respekt for politiet, og å forholde seg til argumentasjon ut fra deres korrupte virkelighet kan bli en fryktelig flau affære. Slik som Ågrav når han leter og leter etter grunnlag, og synes det er gøy når han møter seg selv med samme paragraf han startet med. Så genialt. Trenger ingen hendelse knyttet til paragrafen så lenge paragrafen er med. I en rottes rasjonalitet skal du være god for å følge med. Pikkhodets metode i trusler som selvdrap er det som er beskrevet. Et vesen som Pikkhode vurderer ikke helseaspektet. De skal rappe data, og hvis heldige skyte Dennis Bowen ned med pistolen på hofta. Lite konstruktivt å diskutere faglighet med et nek. De har rett uansett. Nedrig, mindreverdig og galt. Det er jævlig drøye ting mine venner må gjennomgå, og det tar aldri slutt. Dere må stoppe nå. Ellers blir det aldri fred. Min venn er klar til å sprekke. Klar til å kaste alt over bord. Båten er i ferd med å lekke. Hvor er det ordentlige politiet blitt av? Er det ingen igjen av et tillitsfullt politi som henvender seg høflig til barn og snakker med dem. Selv om de ikke er rotteunger. Avlet frem av gener uten skam, empati og samvittighet. Manipulerende Rotarybarn som snylter penger av andre mens de har lomma full av dem selv. Korrupte barn som stjeler mandler for å ete marsipan. Pikkhodet setter sikkert selvdrap på ransakelsesordren hver gang de raner og utfører innbrudd hos folk de skal skremme. Bonusen er nabolagshat. Du svarer aldri meg Kenneth Pikkhode Berg. Du kjenner meg som svak. Som tidligere nevnt endrer ikke personligheten seg nevneverdig, og du er redd for meg? Du husker kanskje ikke akkurat som jeg var, men det er lite som tyder på en hardbarka kar. En forsiktig dust, kanskje. Noe i den banen? Men du opprettholder heller overgrepsmetodikk mot mine to venner. En attføringskonsulent. En barnehagemedarbeider som ble sparket på grunn av hårtapterapeut, nordlyshealer, parfassillitator, siviløkonom, næringslivstopp, livstilcoach, mentor, guru, og kanskje den eneste familieterapeut som faktisk ikke tror på terapi, men på hemmelige bekymringsmeldinger bak ryggen til folk. Blir alle forhåndsdømt etter samme metode. Er paret en enhet i alt de gjør? Slår de hverandre til de blør? Eller er de bare utsatt for naziforfølgelse? Eva er tross alt ikke arisk og ren. Hun er adoptert fra Korea hvor hun bodde i ni måneder. Kan vel kanskje karakteriseres som en Larviksjente, eller er hun som rasisten Simen Tveten som er rasist mot alle med unntak mot seg selv? Snart roper folket unisont: Rotarysnut er ut!Skal prøve å få banden min til å rope; Pikkhode må ned. Eva Bowen, Dennis Bowen og tidligere keeper på Eiks smågutter tre. Kanskje vi får med Bowen guttene. Da blir vi seks som roper du må ned. Jeg blir flau når jeg tenker på deg. Om du ikke skammer deg selv, så skal du vite at jeg skammer meg på dine vegne. Operativ leder for en tropp som systematisk tråkker folket ned. Du vet hva systematisk betyr? Overgrep? Mot folket? For meg så skriker det landssviker. Politiet var stort sett Nasjonal Samling under krigen, noe du helt sikkert kan identifisere deg med. Rapper deres metoder og kaller de egne. «Dette er mine metoder. Pikkhode metodikk.» Kenneth Pikkhode er en fattig unnskyldning av en mann med en overutviklet sykelig selvhevdelsestrang. Viser småpikene sine baller som straff. Overgrep med voldsom kraft. Kraften er borte når du må bruke strutsemetoden. Lukke øynene til det er over. Du bøyer deg fremover for å gjemme hodet. Jøss, bak deg kommer et annet skallet rass. Penetrert av Kjell Pikkskalle Abrahamrass. Rasjonaliteten i Tønsberg ligger i irrasjonell pengemakt, og utøvende makts misbruk av makt. Snut som tilfredsstiller sitt Pikkhode og hans homoerotiske Rotary- og losjehorer. Advokater, sorenskriver, dommere, kommuneansatte, fylkesmann og alle privatpraktiserende inkompetente tåkelegger byen av sosial kontroll. Hemmeligheter og stilltiende aksept av det alternative økonomihierarkis maktfordelingsprinsipp. Alle må lyve for å beholde posisjoner. I Tønsberg må man lyve for å inneha en plass i samfunnet. For å beholde jobben. For ikke å bli mobbet bort fra byen. Geir Viksand, Ellen Fisher og diverse brødhuer kan alltids tilkalles dersom det er barn i de avvikende familier. De kan torturere bare på trass. Sadister uten egenverdi. Brikker i pengefordelingsindustrien. Pikkhodet krymper til under kraven når spørsmål blir stilt av en utenforstående nøytral som har observert maktovergrep av størrelsesorden ekstremt brutalt. Pikkhodet beviser igjen at han er en feig uselvstendig kukksuger som gjemmer seg bak en hær av befolkningens dummeste art: Rotarysnut under ledelse av en pikkhodeformet drittklatt. Over han er Sjøvold som har kontroll over menneskehandel og babykjøttindustrien. Alt kan ordes med makt, sier landsvikerlaugets Sjøvold. Og vaselin, skyter Pikkhode inn. Så ler de. Hvorfor turte du ikke å snakke med meg når jeg som vitne og venn henvendte meg til deg når dere startet prosessen med å misbruke mine venner med makt? Det har foregått siden juni i 2016. Er det noe som tilsier at mine venner skal slutte å kjempe for sine barn. Hva venter dere? At dere vinner? Vinner med Pikkhode, Viksand, Sjølyst og gjengen? Svakheten med korrupsjon er at dere ikke er ekte. En fars kjærlighet til sine barn generer og reproduserer enorm kraft. Dere er noen feige jævla drittstøvler som ikke står for noe, annet enn å torturere og bruke masse ressurser på å plage to personer dere allerede har strippet for verdier. Feige drittstøvler uten mot til å se folk i øya. Skal dere sende inn Rotarysnut for å ta livet av Dennis og Eva? Tar dere meg etterpå slik at jeg holder kjeft? Hva faen er det dere jævla feiginger lever av? Penger og ved perversiteter som går ut å bade i hverandres ekskrementer? Eller må det mer til for å få dere tent? Er det selvskading og surstoffbegrensning som er neste ritekveldstema? Hvorfor har du latt Rotarysnuten bruke politiets ressurser til å drive terror og tortur fordi attføringskonsulent Dennis Bowen fikk sparken fra jobben og barna ble tatt fra han? Drives det for Mannen for menns premisser, eller butleren til Borch-Nilsen Dag Ottar Sanne som er arkitekten? Dennis Bowen fikk sparken fordi han var den eneste som hjalp meg når jeg ble sparket som ingenting har hendt fra et ansettelsesforhold som har vart i over åtte år. Dennis Scott Bowen fikk sparken fordi jeg varslet NAV om uverdige forhold for deltakere under min faglige ledelse. Vi påla deltakerne ytterlige byrder og hodebry fremfor å hjelpe. Det var bedriftsledelsen som gikk på en tabbe, og hvorfor skal jeg akseptere noe annet enn lovverket. Har ikke losjeboka hvor deres lover er skrevet. Skal jeg intuitivt har respekt for den kjedeligste grå mann i byen? Jeg har ingen interesse for Rotary og Losjetullinger, før de sparket meg for grov illojalitet. Arne Smith? Javisst. Han har jeg aldri likt, men jeg har vært høflig og snill stort sett hele mitt liv. Behandlet jappen som et menneske, selv om jeg forstod at mannen ikke var ekte. Rotaryideologi gjør bunnslammet overflødige, og har kun nytteverdi som nikkende slaver og fordelingsnøkler i en statsutsugingstrategi. Jern Ernas beundring til Olga Bjoners aggressive raseideologi. Nasjonal Samling i Tønsbergs Høyre- og Rotary. Pedokratiet i Rotarys distriktspolitikk.Kenneth Pikkhode Berg suger, og bøyer seg frem for Hans Sverre Sjøvolds ubetydelige lem. Resultatet er forfremmelse og homoerotiske overgangsritualer i gutteklubbens feiring av et steg opp i gradshierarkiet. Patriarken klør seg i skrittet. Postmann ute av styret. Hva blir det neste i dette blodsystemet?Finnes det grenser for feighet, dumhet og ondskap? Se til Pikkhode i Tønsberg når du skal sammenligne. Pikkhode er måleenheten på hvor langt ned i verdier en kan synke.Han eksponerer et Rotary og Losjesystem i full panikk med sin tilfeldige pikkhodemetodikk. Hvem svarer han til? Hans Sverre Sjøvold, tidligere Andersens, organiserte narkotika- og pedokratiske losjepolitikk? Er det femti versjoner av grått hår fra Gimle som får deg til å logre og sikle? Mer makt du kan misbruke? Pikkhode kommer aldri opp i tetsjiktet. Pikkhodet er nok arrangert gift med blod som gir gevinst og muligheter til posisjoner. Pikkhode kjenner ikke kjærlighet til andre enn seg selv. Arrangerte ekteskap slik som de laveste kastene i Pakistan. Norge er et innavlet land. Graden av feighet korresponderer med høyden i losjepyramiden. Kenneth Pikkhode Berg representerer feighet som fortjener losjestigens siste trapp. Naken og ingenting uten makt. Strøket fra kategorien Politi. Ført til i den verste delen av overgripende landsvikende Rotarysnut. Nasjonal Samling Snut. Totalitær Snut. Nazi Snut. Elitesnut. Kapitalsnut. Rotarysnut. Jævla forbanna drittsnut. Har tusenvis av sider jeg skal poste om hva jeg har vært vitne til. Jeg skal skrive og skrive og skrive og skrive. Legge ut. Legge ut. Legge ut. Om alle som har sveket mine venner. Systematiske overgrep mot befolkningen er folkemord og landssvik. I dag er Pikkhode posterhode for The Pikk of The Day. Typisk dyrisk evneveik og feig. Pikkhode er et prakteksemplar av arten Rotarysnut. Målt etter måleenheten seg selv som losjebrødrene er imponert av. Pikkhodet maktet det ingen trodde var mulig. Han sank enda lavere, og etablerte nye standarder ingen drømte om. Takket være trente lepper og et brunøye som alltid er åpen for den etablerte elite.Toppen av Rotaryfeighet: Kenneth Pikkhode Berg våget ikke å svare Asbjørn Nilssen på mail. Ny personlig rekord, Rekord for Distrikt 2290 og Pikkhode kjemper om den gjeve tittelen:Årets Rotarysnut 2018.Imøteser skriftlig tilbakemelding på hvorfor du utsetter vanlige folk for umenneskelig terror og tortur, og hvorfor du tillater at det foregår. Ønsker svar på hvordan du kan holde på en siktelse som jeg som vitne forsøker å skrive inn er bare tull. Hvorfor hører du ikke på meg? Er det fordi jeg er et null? Eller fordi du er korrupt og ondskapsfull?Jeg fratar deg herved alle plikter som Politi som du aldri har vært. Du er operativ Pikkhode for Tønsberg Pedo- og Rotarysnut, og ordner du ikke opp Dennis Bowen saken, og alle andre overgrepssaker i Tønsbergs Kommunes Barnevern skal jeg faen meg komme og banke deg opp. Du er fratatt myndighet. Uansett hvilken myndighet du skulle ha hatt. Det jeg har sett er så fælt at jeg orker ikke mer. JEG ORKER IKKE MER VOLD OG FORBANNA DUMSKAP. Da blir jeg mitt eget jævla borgervern. Jeg lover. Jeg skal banke deg opp med bare henda. Så kan du stille opp med hva faen du vil, din jævla feiging. Har avtalt med Storulykken Sørvik at jeg skal møte han på kontoret hans og høre hans versjon. Til Sørvik: Jeg kommer på tirsdagen når det passer meg. Ha fortellingene og unnskyldningene klare. Still gjerne opp med superkule Simen Tveten. Han er like før knuste kneskåler. Korrupte advokater som ødelegger andres familier aksepterer jeg ikke. Har ikke kapasitet til å ta mer sorg og dritt som følger med dette her. Det er faen meg barn dere ødelegger. Hva er det som skiller deres barn fra andres barn? Deres barn er født med et jævlig grunnlag som medmennesker i dette samfunnet, og blir antageligvis Hilsen Mr. Nilssen.Fortellinger om hva du har tillatt Flage å holde på med kommer på løpende bånd. Så var det den gangen Dennis Bowen ble kjørt på akuttpsykiatrisk da Dennis Bowen var i Oslo. Hans sønn på åtte år ga en lapp til sin søster der barnevernet har mistanker om Dennis Bowens håndskrift. Det står God Jul. Lappen ble gitt fra sønnen til datteren i Tønsberg. Dennis Bowen har varslet til politi og BV at han er i Oslo. På grunn av sønnens overrekkelse av lappen ble Dennis Bowen tvunget til lege for å sjekke om han var soningsdyktig. På to minutter ble han erklært soningsdyktig, samtidig som legen skrev bekymringsmelding og en slags vurdering om Dennis Bowens mentale helsetilstand….Forbanna mange historier som kommer fremover. Veldig mange som vil lese det og stusse over at de kan ha utført slike handlinger mot andre. Pernille Flage kan glede seg. Karakteristikker av henne vil florere over hele Norge. Pernille Flage. Tålmodigheten er slutt. Skriver du ut en arrestordre som ødelegger noen igjen så bikker det over for meg. Jeg gidder ikke mer. Da får dere heller bare arrestere meg. Totalt unødvendig ondskap trenger vi ikke i et samfunn. Geir Viksand og Per Arne Lødding Olsen og Hans Sverre Sjøvold…. Det er slutt på overgrepene mot barn. Vi kan ikke ha folk som driver å puler barn. Det forstår dere også når dere får tenkt dere om. Kom igjen. Bring it on. Jeg er dritt lei å skrive alt dette. Hva faen er det som skjer? Godtar hele jævla Tønsberg at det er sånn som det er? Det ække noe å gjørra med det? Det er sånn som det er. Ta dere faen meg i sammen. Det er vel faen ikke greit å pule barn, og å ødelegge hele deres fremtid? Hva faen?Hvilke verdier er det som regjerer her? Det er alltid to sider av en sak, sier dere sikkert. Ja, det er det. Rotary- og LosjeløgnOg min versjon som vitne. Så får dere tro hva faen dere vil!
Jeg vinner uansett utfall.
Politianmeldelse av Leiemorder Ingrid Sønstebø - Inkompetent og psykolog og sakkyndig - Anmeldt av KjærlighetssosiologHVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·21. FEBRUAR 2018
Anmeldelse av Ingrid Sønstebøs sakkyndige rapport omhandlende Scott Bowen.I en sakkyndigrapport er det krav til en stor grad av etterrettelighet, og for at retten skal kunne fatte beslutninger er det nødvendig at rapporten er etterprøvbar, eventuelt henvise til kilder hvor empiri og dokumentasjon er hentet fra.Sakkyndig har hatt samtaler med en av seks familiemedlemmer. Rapporten er bygget på samtaler med involverte aktører, samt offentlig dokumentasjon i sakskomplekset. Kildehenvisning og faglige begrunnelser for anbefalinger og konklusjoner er nødvendig for å konkludere eller anbefale tiltak, jfr. foreldres omsorgsevne og eventuelt forslag til videre saksgang.Faglig må sakkyndig reflektere over bakgrunnen, intensjonen og mandatet til kildene. For å sikre validitet bør det være en balanse i vekten på ulike perspektiver i saken. For å sikre reliabilitet (pålitelighet) i rapporten er det nødvendig å vise premissene for vurderinger og konklusjon. Anmeldelsen var ment å følge rapporten kronologisk for å avdekke feil og unøyaktigheter. Da rapporten kan betegnes som feil og unøyaktig viser seg å være for tidkrevende og detaljert for en slik behandling. Da saken starter på grunn av løgn blir løgnen bearbeidet, forsterket og forstørret utover i saken, og det har lite hensikt å beskrive og påpeke hver løgn i rapporten.Ettersom anslaget er løgn, og alle involverte parter er involvert i løgnen, blir løgnen større og større. I et system av løgn er det nærmest umulig for enkeltindivider å bryte ut av løgnen for å fortelle sannheten. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å varsle om dette, og blir i rapporten til Sønstebø omtalt ved flere anledninger.Mine skriv, varslinger og anmeldelser til politi, barnevern, fylkesmann, bufetat og departementet har ikke fått oppmerksomhet. Derfor er det forunderlig å bli omtalt i negative ordelag fordi jeg har ønsket å belyse feil ved barneverntjenestens behandling av saken. Som venn av familien innehar jeg langt mer kunnskap om familien enn en barneverntjeneste som har avslått samarbeid og dialog, til tross for at barnevernloven gir tydelig instruksjoner for hvordan barnevernansatte skal arbeide.Det føles urettferdig å bli antatt å ha onde hensikter da jeg forsøker å hjelpe til med å løse opp i situasjonen, og det er bevis på at barnevernet har andre hensikter enn å avdekke sannheten og hjelpe familien, og spesielt barna. Barnevernet velger å ignorere familiens venner og støttespillere. Det eneste virkemiddel jeg har som venn er å skrive til myndighetene som har ansvaret for denne behandlingen av familien, og i denne anmeldelsen av Sønstebøs sakkyndigrapport begynte jeg med den kronologiske fremstillingen.Da jeg var kommet til side 13 forstod jeg at det både blir en personlig påkjenning å fortsette en detaljert gjennomgang av hver setning av hvordan Sønstebø ønsker at verden skal være. En skyldig familie, og fremtidige oppdrag for barneverntjenesten og fylkesnemnd. Jeg velger å la vurderingen av de 13 første sidene stå slik at den kan illustrere hvordan rapporten er bygget opp, og hvordan løgnen påvirker saken. Stoppet på side 13 da jeg møtte meg selv i rapporten.Slutten av denne rapporten om rapporten følger en generell gjennomgang av saken bygget opp rundt temaer jeg har funnet interessante. Har tilgang på alle dokumenter familien har fått tilsendt, og har fått hjelp spesielt av Eva Bowen som har detaljert oversikt over saken når jeg har hatt behov for opplysninger. At det forekommer repetisjoner er tilsiktet. De viktigste poengene kan ikke repeteres nok i denne saken. Anmeldelsen omhandler organiserte lovbrudd satt i system av styresmaktene i Norge.FremgangsmåteUnder fremgangsmåte – kontakt med barn og foreldre – fremsettes det en rekke påstander av sakkyndig uten henvisninger til kilde, eventuelt til empiri. «Barna har fortalt om vold i hjemmet, noe foreldrene hever ikke har forekommet» (s. 4).Sakkyndig Sønstebø fremlegger en subjektiv konklusjon uten henvisning til kilde. Uten denne henvisningen til kilde vil leseren tro at det er et faktum at barna har fortalt om vold i hjemmet. Fars status som omsorgsperson og siktet for vold i nære relasjoner bør omhandles med varsomhet. Bastante konklusjoner uten henvisning til dokumentasjon eller empiri til ifølge sakens eneste aktive voldsutøver i familien jfr. siktelse påvirker leserens vurderinger av saken videre. Leseren tar med seg negative konnotasjoner når familien, spesielt far, blir omtalt videre i rapporten.Hva kategorien vold i hjemmet inneholder bør Sønstebø konkretisere før bruk. Ettersom setningen om «fortellinger om vold i hjemmet» presenteres som sann, blir premissene for konklusjonene unøyaktige og sakkyndiges subjektive virkelighetsbeskrivelse blir underlaget for troverdighet. Barna forteller om vold i familien. Far er siktet. Det er tidlig etablert som sannhet som baseres på sakkyndiges egne tolkninger og konklusjoner. Sakkyndiges holdninger og antagelser blir premissleverandør for resten av rapporten, og en lemfeldig omgang med kilder og etterrettelighet medfører lav faglig troverdighet. Allerede i løpet av rapportens fire sider har Sønstebø dømt en far for vold mot barn.Anslag uten verdighet.Anslaget til rapporten hjelper leseren til å danne et eget bilde av saken, samt grunnlag for vurdering av eventuelt skyldspørsmål og omsorgsevne. En rapport bør inneholde konkrete opplysninger og et nyansert bilde av saken som kan gi faglige diskusjoner. En sakkyndig er ikke premissleverandør for fasit og konklusjon, men bør kunne gi leseren et grunnlag for å konkludere selv, jfr. lovverket. Sakkyndig presenterer en sakskompleks, og retten dømmer eventuelt skyldspørsmål i saken. Hva er for eksempel omsorgsevne i Sønstebøs begrepsforståelse?Rollefordelingen er at sakkyndige beskriver saken og diskuterer faglige problemstillinger og alternative forklaringsmodeller. Sakkyndig bør kunne presentere flere perspektiver, forklaringsmodeller og vurderinger bør være presentert saklig med åpning for fortolkning. En sakkyndig bør også diskutere konsekvenser av eventuelle anbefalinger.Sakkyndige forbereder en sak for fylkesnemnda som den dømmende makt, og da er oppgaven å presentere et grunnlag hvor den dømmende makt har rollen som dommer. Sakkyndig skal fremlegge et grunnlag for nemnda. Sakkyndige bør være opplyst om at deres rolle ikke er å konkludere jfr. skyld og eventuelle straffetiltak.Familiens ståsted må komme tydelig frem, og få tilstrekkelig plass. Å ta stilling til skyld og beskrivelser av virkelighet uten foreldrene og barnas versjon kan ikke brukes i en rettferdig barnevernssak. Det må i det minste problematiseres og diskuteres. Det vil kreve en diskusjon rundt metodevalg og utvalgsproblematikk som går utover «at det blir vanskelig og begrenser».Påstander trenger et faglig grunnlag som enten kan verifisere eller falsifisere Sønstebøs påstand om at barna forteller om vold i hjemmet. Blir konklusjonen hentet ut av en av de 5000 sider dokumentasjon Sønstebø har tilgang på, er det nødvendig at Sønstebø henviser til kilde. En påstand basert på et generelt inntrykk med henvisning til 5000 sider er ikke konkret nok. En ensidig presentasjon fra barnevernets side gjør at rapporten ikke har legitimitet.UtvalgAvgjørelser og beslutninger tatt på bakgrunn av dette utvalget vil ha mindre verdi ettersom det ikke finnes balanse i verdi og perspektiv. Leser vi listen over mennesker og institusjoner som står blant de utvalgte er det ingen navn som i utgangspunktet «taler foreldrenes sak». Da rapporten baserer seg på tredjehåndskunnskap ensidig samlet fra ulike profesjoner og profitører i velferdssystemet er det nødvendig at forfatter av rapport holder en kritisk distanse ved presentasjon av saken. Utvalget er knapt nok diskutert annet enn at det sakkyndig virker å mene det er vanskelig. Sønstebø har ikke hatt samtaler med andre enn barnet som påstår at det blir utøvet vold mot familien. En grundig presentasjon av problemstillingen mangler i begynnelsen av rapporten, slik at den hviler på en paragraf om omsorgsovertakelse. Et kort sammendrag av saken bør presenteres for leseren, da det står i retningslinjene for sakkyndigrapportskriving at rapporten bør kunne leses av en person uten kjennskap til familien.Årsaken for at Holmestrand Internasjonale Montessoriskole representert av styreleder Nils Astrup, er et eksempel på hva som bør med i innledningen av saken. Beskrivelse av familie utilstrekkelig.Siktelser.Da siktelsene til foreldrene forblir i saken uten domsavgjørelse skaper siktelsene premisser for skepsis og antagelser som virker negativt inn på vurderinger av foreldrenes omsorgsegenskaper. En etterforsking av siktelsene i saken er nødvendig for å avklare om foreldrenes siktelser kan brukes i saken. Årsak til at siktelsen ikke verken blir etterforsket eller straffet bør diskuteres faglig av rapportskriver. Resultat av etterforsking vil være avgjørende for skyldspørsmål og eventuelle konsekvenser en eventuell dom kan ha jfr. spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til familien. Praktisk vil det også ha en betydning jfr. sanksjoner fra rettsapparatet dersom skyldspørsmålet blir vurdert til foreldrenes disfavør.En diskusjon om verdien av en sakkyndigrapport da premissene er at verken barnevern eller politi har etterforsket saken, men lar den forbli en negativ innvirkning på foreldrenes mulighet i rettssystemet, da som for eksempel denne rapporten viser at selv sakkyndige har vanskeligheter med å distansere seg fra en vurdering av politiet om at siktelsen enda er gjeldende. At vold i nære relasjoner fremdeles er en siktelse og et tema da rapporten ferdigstilles 06.03.2016 er ikke oppsiktsvekkende. Sammenlignet med andre saker som har vært i fylkesnemnda er det mye som tyder på at det er en standard over hele Norge, noe som bekreftes avSammenlignet Tingrett og Fylkesnemnd. Oppklaringsprosent.Politiets rutiner og arbeidsmetoder skal ikke diskuteres i denne sammenheng, men ettersom det er politiets oppgave å etterforske voldsanklagene jfr. siktelsen, bør antageligvis det gjøres før en eventuell sakkyndig forholder seg til eventuelle voldsepisoder og skyldspørsmål. Tiden blir brukt mot barna og foreldrene. Å bruke unødvendig tid, og noe jeg oppfatter som trenering, er ikke barnas beste.Ettersom siktelsene ikke er trukket tilbake, eller er tatt stilling til, må leseren forholde seg til det faktum at voldsutøvelsen fremdeles følger de to siktede ni måneder etter de ble fremlagt. Siktelsen påvirker leserens vurderinger av saken, og ettersom dokumentene og empirien ikke er førstehåndskunnskap øker risikoen for feilslutninger og en skjev formidling av perspektiver da utvalget av kilder representerer skole og barnevern.Eksempelet hvor barna i følge Sønstebø forteller om vold i hjemmet vil skape assosiasjoner til utøvelse av vold i hjemmet. Når denne konklusjonen presenteres i en sak hvor far er siktet for vold i hjemmet, og mor som passivt deltakende til vold i hjemmet, er det naturlig at det påvirker leserens dømmekraft. Sønstebøs lemfeldige behandling av påstander og konklusjoner uten faglig grunnlag vil begrense leserens evne til kritisk distanse og en analytisk tilnærming. Sakkyndig Sønstebø tillater seg å begrense tolkningsrommet ved å presentere leseren for «etablerte sannheter». Sannheter vi ikke vet hvor Sønstebø finner i de 5000 sidene hun har som underlagsmateriale grunnet mangel på kilder.Bekymringsmeldinger i sakkyndigrapport. Falsk forklaring.Konklusjoner og slutninger som presenteres som reelle, til tross for manglende kildehenvisning og fravær av empiri, kan ikke innlede rapporten. Begrepet sakkyndig betyr at en person utnevnes av retten til å uttale seg om områder hvor retten ikke har tilstrekkelig sakrelatert kompetanse. Sønstebø blir utnevnt for å belyse sakens natur, og bærer på ansvaret for troverdighet overfor leseren. En korrekt fremstilling av sakskomplekset.Rollen som sakkyndig innebærer en høy grad av tillitt da lekfolk antar den kyndige fullfører sitt mandat på en profesjonell måte. I Norge har sakkyndige i utgangspunktet en høy grad av troverdighet fordi dette er det vi har lært av offentlige styresmakter at de skal ha, og vi har et samfunn som i stor grad baserer seg på skjønn og subjektive faglige vurderinger. Tendensen i rapporten lover ikke godt for fortsettelsen.Rollen som sakkyndig krever en høy grad av etterrettelighet, som tidligere nevnt. Rapportskrivers faglige integritet er nødvendig slik at leseren kan forvente at beskrivelsene kan etterprøves. Grunnlaget for konklusjoner og tolkninger må være gjort metodisk forsvarlig jfr. et mandat om metodisk nøytralitet. En sakkyndig skal ikke representere sider av saken, men må etterstrebe nøytralitet i avgjørelser og konklusjoner. Anbefaling på grunnlag av hva da?Opplysnings- og avvergeplikt.Informasjon som vurderes tilstrekkelig til å utløse sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesten og politi. Det står ingenting om vurderingskriteriene til sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barnevernet. Hva var det i arbeidet med rapporten som utløste bekymringsmeldingen til barnevernet? Dersom det under arbeidet ble sendt en bekymringsmelding på bakgrunn av karakteristikker av far kan ikke det betegnes som et gyldig grunnlag.«Bekymringsmeldingen er begrunnet av «fars psykiske helse, rusmisbruk, voldsutøvelse, trusler og øvrige reaksjonsmønstre som utløste sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesen og til politiet».Ettersom Sønstebø ikke har noen forutsetninger til å uttale seg om far annet enn det hun har lest, og andres karakteristikker av hans person i samtaler med sakkyndige, blir vurderingsgrunnlaget basert på eksterne ressurser. Da Sønstebø ikke henviser til kilder, dokumentasjon eller tolkningsgrunnlag har en konklusjon ingen verdi. Kategorisere kategorien av kategorier inn i Sønstebøs kategoriunivers. En konklusjon som er tatt på en generell vurdering av saken er ikke gyldig da sakkyndig åpenbart er forutinntatt da vektingen av utvalget fremstår som parodisk. Sønstebø bør vise til diagnoser og undersøkelser som underbygger påstander eller konklusjoner om fars psykiske helse gjennom undersøkelser, rapporter eller diagnoser. Det samme gjelder fars rusmisbruk. Far innrømmer bruk av alternativ migrenemedisin, men ingen profesjonelle uttalelser underbygger et misbruk.Hva som karakteriserer kategorien misbruk bør diskuteres, da et glass vin kan være misbruk for noen, mens andre mener de kan drikke en kasse øl hver dag uten å karakterisere seg selv som rusmisbruker. Hva er innholdet i kategoriene Sønstebø velger å plassere folk i, og hvor er det faglige grunnlaget for plasseringen i disse vage udefinerbare kategoriene? Kategorier som begrunner sakkyndig sender bekymringsmelding. Etter det jeg har forstått har ikke bekymringsmeldingen hatt noen innvirkning ettersom guttene har det bra hjemme, og M er separert fra sine foreldre. Far har ikke pratet med sin datter på ti måneder, mens Sønstebø trekker sine konklusjoner.Det kan åpenbare seg diskusjoner senere i rapporten, men allerede viser den å inneholde grunnleggende faglige brister. Sønstebø konkluderer uten faglig grunnlag eller henvisninger til kilder. I prinsippet kan det være utelukkende Sønstebøs egne personlige meninger som skinner igjen i rapporten. I mangel på diskusjon og faglig vurdering av foreldrenes kapasitet til å ta av seg barn blir vurderingene løvtynne.Bred sort pensel.Ettersom far ikke har blitt hørt, tegner Sønstebø et ensidig, unyansert og muligens partisk bilde av far som omsorgsperson. Far blir ikke behandlet om et objekt i denne saken. Han blir tillagt egenskaper og verdier som stadig dukker opp som sannheter uten diskusjoner og bakgrunnsinformasjon. Planting av sak, samt falske vitnemål, fører til en svak rapport.Dersom datteren M er underlaget til en påstand om rusmisbruk kan det ikke karakteristikker av far som begrunnelse for eventuell omsorgsegenskap i denne rapporten da hun er den ene parten av konflikten, og han utgjør den andre part. Dersom sakkyndige velger å ta hensyn til datterens uttalelser fremfor fars velger hun side i saken, og mister troverdigheten som sakkyndig. En sakkyndig skal være en nøytral part som legger frem en konklusjon hvor det blir diskutert ulike sider av saken.Sakkyndig som representant for barnas beste?Det er bemerkelsesverdig at en rapport som er bestilt av Barnevernet skal inneholde en bekymringsmelding til barnevernet er et paradoks. Når foreldre ikke blir presentert et mandat eller grunnlag for sakkyndig intervensjon i familien er det barna som lider. Tre gutter lever i en konstant usikkerhet, og en jente som er borte.Grunnlaget for å forholde seg til rapporten som troverdig er fraværende. Ved at sakkyndig velger å utløse sin lovmessige plikt til å agere går sakkyndige over fra å være en tredjepart, til å innta en rolle som aktiv part i saken bør få leseren til å stoppe. Barnevernet og sakkyndige er på samme side, og rapporten fremstår som et bestillingsverk for barnevernets egne feil.Den klassiskeSakkyndige kan ikke trekke konklusjoner ved å vurdere sin egen rapport, og innta rollen som påtalemakt ved «dømme» den ene av to likeverdige parter i saken. Når bekymringsmeldingen også blir sendt til bestilleren av rapporten, kan ikke rapporten leses som en sakkyndigrapport. Å være sakkyndig innebærer at rapportskriveren skal være en ekspert som er koblet til saken, og en spesialist eller ekspert bør ha en kritisk distanse til sine egne vurderinger.En rapport fra en sakkyndig skal vurderes av en tredjepart. En eventuell lovpålagt plikt til å melde bekymring til barnevernet gir rapporten lite troverdighet, ettersom sakkyndig selv har vurdert resultatet av det sakkyndige har gjort, og vurdert egen troverdighet tilstrekkelig til å sende en bekymringsmelding til barnevernet ut fra egen konklusjon. Dette blir problematisk da sakkyndig i den sammenheng ønsker at barnevernet handler ut fra egen vurdering av sakkyndiges rapport som førte til bekymringsmelding rettet mot foreldrene. Sakkyndige tar på seg rollen som dommer over egen troverdighet, og konkluderer med at egen konklusjon kvalifiserer til iverksetting av undersøkelser og tiltak utført av barnevernet. Sakkyndig inntar en aktiv part på barnevernets side mot foreldre som blir vurdert og dømt av sakkyndig som foreldre med manglende omsorgsegenskaper.En sakkyndigrapport som har opplysningsplikt til barnevernet jfr. en sak som er i behandling hos barnevernet fratar rapporten gyldighet. Den er vitenskapelig ugyldig. Poenget med en sakkyndig er at den skal være nøytral. En sakkyndigrapport skal ikke representere et pengefellesskap fremfor rettssubjektet.Å skrive en bekymringsmelding ut fra konklusjonen i sin egen rapport er vågalt da det fratar rapporten gyldighet. En sakkyndig som skal komme med en objektiv vurdering skal ikke skrive bekymringsmelding ut fa egen konklusjon. Sønstebø viser også til opplysningsplikten når hun sender inn bekymringsmelding ut fra å ha lest dokumenter som tredjepart, hvor ingenting er nytt, bør meldes inn til politi og domstoler. Alle må stå til doms over sine egne handlinger. Rapporten mister troverdighet da sakkyndig står til doms for foreldre hun skal vurdere omsorgsevnen til. På hvilket grunnlag sakkyndig tar på seg retten som dommer over andre mennesker bør sakkyndig komme med en skriftlig forklaring på umiddelbart dersom hun skal ha troverdig som fagperson.Det er ingen ny informasjon i rapporten som avdekker forhold barneverntjenesten ikke har informasjon om fra tidligere, og ved iverksetting av tiltak på grunnlag av rapporten vil rapporten være uinteressant som et rettsdokument ettersom sakkyndig inntar partsrollen på barnevernsiden før rapporten er vurdert av en nøytral tredjepart i retten. En sakkyndig rapport bør være konkret, nøyaktig og objektiv.Der hvor sakkyndige bruker egen vurdering av egen rapport for å iverksette tiltak når hun har blitt utnevnt til å skrive en rapport om en barnevernssak frafaller troverdigheten av åpenbare årsaker.Hun definerer også sannheter før den er etterprøvd og vurdert av den som bestilte rapporten. Fylkesnemnden. Hun skal vurdere en sak nøytralt, og eventuelt komme med velbegrunnede anbefalinger. Det er ingenting som tyder på ny informasjon som kvalifiserer til bekymringsmelding til barnevernet. At fylkesnemnden kan godkjenne en slik rapport er en gåte. Fylkesnemnden bryter loven, og bør stå til rette for det. Å behandle barna i en barnevernssak slik fylkesnemnden og sakkyndig gjør gjennom å bruke dokumentet som representant som bevis fra en advokat og et tinghus for å smøre på skyld, eller rote det til slik at det ikke blir domstol. Trenering virker å være økonomisk gunstig for de involverte i en barnevernssak.Rettssystemet er kaputt.Familiens bakgrunnUnder overskriften familiens bakgrunn blir foreldrene nevnt. M spiller allerede hovedrollen i fortellingen som begynner rett på smerter i magen. Dette er en ustrukturert og plutselig innledning historien som endte med fatale konsekvenser. Det er allmennkjent blant lekpersonal som har fulgt med barnevernssakene i TV og sosiale media. Sakkyndige som er utnevnt av fylkesnemnd har en overveiende stor mulighet til å trenere saken enda mer. Den har da pågått ni måneder, og alle henvendelser fra foreldre om sakkyndig vurdering har blitt avvist da fylkesnemnda mener det finnes nok dokumentasjon i saken.Tidsbruken og ressursforvaltningen i offentlige kontorer fremstår som oppsiktsvekkende planløst og ressurskrevende. Planløst er antageligvis en gal konklusjon i det offentlige Norge hvor New Public Management regjerer, og trenering har blitt en gjennomgående metode i statssystemet. Fremstilling av saken.Overskriften «Familiens bakgrunn» korresponderer ikke med teksten som kommer hvor sakkyndig velger å plukke ut tilfeldige hendelser i fortiden som hengende i disfavør foreldrene. Det å plukke ut tilfeldige hendelser og plassere de en narrativ struktur bør man være varsom med. I denne saken er det tydelig at sakkyndige har utfordringer med å være objektiv ettersom hun umiddelbart starter med hendelser som går i foreldrenes disfavør.I en barnevernssak er det naturlig å fokusere på foreldres sviktende omsorgsevner. Utvalget av hendelser er derimot på siden av saken da det virker å være to vilkårlige hendelser i en families liv som sakkyndig beskriver. Et omhandler et anfall hvor M har vanskelig for å puste. Kilden er mormor i samtale med sakkyndig, og bør utelates da den kan tolkes som en tendensiøs tolkning av sakkyndige.Det neste avsnittet hvor mormor oppfatter vold i nære relasjoner. Avsnittet er en tydelig illustrasjon på hvordan hun konstruerer en fortelling ut av sitt dokumentunderlag. Ved å henvise til samtalenotater fra en samtale mellom mormor og Carina Thomassen i den ene setningen, og en samtale med mormor og Irene Rønning på neste setning kan det tolkes at sakkyndig setter sammen setninger ut fra en gitt fortelling. Denne fortellingen er egenkonstruert, og følger et bestemt skript. Om det er Irene Rønning som oppfatter mor til mor, altså mormor, som redd, eller om det er mor til barna som er redd kommer ikke tydelig frem.Dersom det ikke finnes notat fra samtaler mellom mormor og Irene Rønning, og at dette handler om en samtale mellom sakkyndige og Irene Rønning vet vi ikke. Det er ikke skrevet at sakkyndige har hatt samtaler med Irene Rønning. Uansett integreres to samtaler mellom barnevernansatte ved å sette setningene sammen slik at de gir en mening om vold. Ord som «oppfatter» og «har inntrykk av» er lite konkret, og egner seg lite som en beskrivelse av virkeligheten da opplysningene baserer seg på notater skrevet av personer som er farget av saken, og åpenbart tolker de vage begrepene og presenterer det for leser som vil lese det som faktiske hendelser.Familiens bakgrunn ble ikke presentert i dette avsnittet slik vi ble lover, og innholdet er tendensiøst og vagt begrunnet, noe om går i foreldreparets disfavør. Vi ser også tydelige tendenser til «conformation bias» eller forhåndsdømming ved at fortellingen konstrueres ettersom den er skriptet etter en klassisk fortelling om «vold i nære relasjoner». Dette er brudd på metoderegler i en vitenskapelig sammenheng. Familiens bakgrunn ble beskrevet med to hendelser som neppe kan stå som representativ for familiens historie som begynte en stund før M ble født for omkring 15 år siden.Skolene blir bekymret.Kapitelet gir grunnlag for å tolke far som temperamentsfull og møbelkastende, og underbygger sakkyndiges ensidige fokus på å fremstille far i et uheldig lys, og konstruere en voldshistorie. Informasjonen om at bekymringsmeldingen blir sendt anonymt uten å diskutere med foreldrene utelates. Dette er også bemerkelsesverdig da mor arbeider i barnehagen som er i samme lokaler som skolen C går på. Barnevernet bør undersøkemotiver for bekymringsmeldinger.Bekymringsmeldingen ble også sendt som et svar til at far sendte klage til utdanningsetaten på bakgrunn av utelatelse av lovpliktig tilrettelegging i sammenheng med en lærers mobbing av et barn, samt manglende oppfølging av tilretteleggingstiltak jfr. sønns hørsel.Sakkyndige velger å bruke skolens versjon av saken til tross for tilgang på foreldrenes versjon av saken, noe som ville ha nyansert og balansert fremstillingen. Møbel- og glasskastingen som er referert til er en fortelling som det blir referert til da barna som husker hvordan far kastet møbler ut av vinduet ved tømming og oppussing av et hus i Harstad. Familiens vandrehistorie om møbelkasting stammer fra før C blir født.Sakkyndig bør tilstrebe en nøytral linje. Ved å utelukkende velge en skole som har sendt en bekymringsmelding anonymt bør problematiseres da de åpenbart konstruerer en fortelling om fars udugelighet som far. En alternativ forklaringsmodell som kunne ha blitt presentert i denne sammenheng er at skolen bruker barnevernet fordi de har utfordringer med å kommunisere med foreldrene på bakgrunn av en klage på skolen.Dersom motiv skal diskuteres kan det tyde på hevn, slik som far hevder i mailkorrespondanse med skolen. En utfordring ved å bruke e-poster fra far til skole uten å undersøke faktiske forhold er at det er far som blir fremstilt i dårlig lys. Klagen til utdanningsetaten omhandler lærer Ole Magnus Svaneviks mobbing og trakassering av barn, og deres manglende evne til å møte foreldres lovmessige rettighet på tiltak i skolen.Sett i sammenheng med barnevernets mål om å sørge for «barnas beste» vurderer jeg en fars gjentatte bekymringsmeldinger til skolen i barnas favør, fremfor ignorering av fars påstander og forslag til tiltak. Sakkyndige viser igjen at hun konstruerer en ensidig vinkling hvor foreldrene, spesielt far, kommer ut i et dårlig lys.At man kan bli irritert når man blir vekket er en naturlig reaksjon i noen tilfeller, og kan ikke brukes i en barnevernssak uten en konkret beskrivelse av konsekvensene av sinnet etter oppvåkning. Skolen/sakkyndige konkluderer med at C blir redd. Om redselen stammer fra møbelkastingen fra før han ble født, eller morgengrettenheten, er usikkert. Sakkyndig viser til bekymringsmelding fra skolen hvor det står at skolen er bekymret for skolens rykte, og at foreldrene ikke gir inntrykk av at de ikke kan stole på de ansatte. Som sakkyndig i en barnevernssak bør problemer mellom foreldre og skole behandles i et annet forum. Skolens bekymring for skolens omdømme bør stå i en omdømmerapport, og eventuelt behandles av utdanningsetaten eller et konsulentforetak. Det faktum at foreldre følger med på hva som foregår i barnas skolehverdag bør fremheves som positivt, og dersom bekymringsmelding om lærers mobbing og trakassering av elever bidrar til å underbygge saken mot foreldrene bør sakkyndig vurdere sin kyndighet. Hun bør også vurdere om det virkelig er det hun mener og tenker. Om dette reflekterer hennes refleksjoner.Fortellingen om forgiftningen av lærer på Tønsberg Montessori ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på da den fremstår som en fantasifull tolkning av de faktiske bevis i saken. Bevis er presentert ved flere anledninger både til politi og barnevern. Bevisene indikerer at Mat og en anonym medvirker som hadde forgiftet læreren, og at M var involvert kun som informert om planer gjennom sms.En sakkyndigrapport bør bære preg av at en spesialist er utvalgt til å presenterer saken, og bør da følge grunnleggende metodiske prinsipper og etiske retningslinjer. En ensidig presentasjon av saken fra Ms side er etisk uforsvarlig. Foreldrene blir skadelidende. I prinsippet skal alle sider av saken belyses, og beskrivelsen av dramaet på Tønsberg Montessoriskole fremstilt feil, jfr. dokumentasjon og bevis. Det var for eksempel far som varslet til skolen i etterkant da det ble klart at Mat hadde forgiftet læreren.I en sak hvor det eksisterer håndfaste beviser bør fortellingen konstrueres rundt bevisene. Sakkyndig prioriterer en fjorten år gammel jentes forklaring som sann, til tross for at tilgjengelig bevis blir ignorert. En sakkyndig skal ikke i en rapport fremstå som en av partenes advokat, slik sakkyndige gjør. Ikke minst fordi hun ikke gjentar for leseren utfordringene ved ensidige kilder. Kildekritikken er fraværende i rapporten foreløpig.Manglende balanse mellom perspektivene, samt sakkyndiges tilsynelatende aksept av Ms fortelling som fasit, vitner om mangelfull metodeforståelse og kritisk distanse. Sakkyndiges tendensiøse fremstilling av saken gjør at resultatet mangler troverdighet. Alvorligheten i dette gjør at rapporten kan ha fatale konsekvenser for foreldre og barn. Grunnlaget for å vurdere foreldrenes omsorgsevne er sterkt farget av perspektivet til sakkyndig som virker å ha bestemt seg for å underbygge en fjorten år gammel jente som barnevernet har diagnostisert som lidende av sterk av posttraumatisk stresslidelse er noe spesielt, da fem andre i familien har opplevd noe annet.Styrken i kvantitativ metode er at fem er flere enn en, og i en sak som omhandler vold i nære relasjoner kan fem ha rett. Mor som fremdeles er siktet for passiv medvirkning understreker at hun ikke har blitt utsatt for vold bør ha en stemme i denne saken. Foreløpig er hennes versjon tilsidesatt av sakkyndig.Barnevernet åpner undersøkelsessak.Antar at navnet på saksbehandler står i kildehenvisningen. Saksbehandleren karakteriserer far som usammenhengende og lite lyttende. Dette er personkarakteristikker som bør utelates da det like gjerne kan illustrere saksbehandlers evne til å ta til seg informasjon og bearbeide den, eller ikke forstår dialekter. At far er lite lyttende kan i like stor grad omhandle saksbehandlers kontroll- og markeringsbehov og/evt. intoleranse. Saksbehandlertittelen gir ingen autorisasjon over virkeligheten, og underminerer fars troverdighet med en nedlatende karakteristikk på slutten. En karakteristikk sakkyndig fremhever.Grunnlaget for å åpne en undersøkelsessak i saken fra Holmestrand er ikke tilstede, og bør i utgangspunktet utelates videre i saken. Min vurdering er at det er i hovedsak handler om utfordringer mellom skole og foreldre. Fravær fra skolen, slitte klær og sko bør være temaer som kan tas opp i relasjonen skole og foreldre. Dersom skolen finner det vanskelig å kommunisere med far bør det tas opp i et annet forum enn i barnevernet. At barnevernet velger å åpne en sak vurdert ut fra grunnlaget presentert av sakkyndige i rapporten kvalifiserer ikke til en bekymringsmelding fra skolen, slik jeg leser og vurderer det. Kommunikasjonsproblemer mellom far som representant for sine barns beste, og skolen som ikke har fulgt opp sin lovmessige plikt til tilrettelegging, samt behandlet påstander om lærer som mobber med alvor, får meg til å stille spørsmålet hvor dette problemet tilhører. Den anonyme bekymringsmeldingen bryter for øvrig alt av normer og regler som gjelder skoleverket, og en kan bli fristende til å stille spørsmål til skolens ledelse dersom dette er vanlig praksis.Sakkyndige gjør det også litt rotete for leseren da Ms forgiftningssak blir presentert i forkant av kapitelet Barnevernstjenesten åpner undersøkelsessak. Dette forvirrer leseren til å tro at forgiftningssaken tilhører sakskomplekset som åpner opp for undersøkelse kan vurderes som en effekt for å underbygge legitimiteten til åpning av undersøkelsessak. Dette strategiske grepet er nok et argument som underbygger en påstand om at rapporten er skrevet bevisst for å legitimereVurderinger av barn, eller bruk av barn som hevn?N«Skolen bemerker at N klær kan være skitne og hullete, med sko som nesten ikke henger sammen. Han kommer noen ganger uten å ha spist frokost. N har gode faglige ferdigheter, men virker usikker med lav selvfølelse. Han kan skremme, erte eller gjøre ubehagelige ting mot andre barn samt teste grenser fra skolens ansatte. Skolen har ønsket at han får hjelp med sin atferd fra Psykisk helse barn og unge i Holmestrand eller BUP, men foreldrene har ikke samtykket til dette.»H«Skolen beskriver at det i blant synes som om han ikke skifter tøy på ganske mange dager og at han ikke alltid har klær som passer til årstiden/været. H beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser. Han har venner.»C«Han beskrives som en blid og tillitsfull gutt med gode relasjoner til voksne og barn».Beskrivelsene fra skolen er oppsiktsvekkende i en barnevernssak. Det kan oppfattes som om foreldrene har oppdratt to mennesker som foreldrene har gitt opp, mens de satser alt på den siste C som er tillitsfull og har gode relasjoner med andre mennesker. Om opplysningene fra Montessoriskolen er skriftlig eller muntlig kommer ikke frem i kildehenvisningen, men sakkyndig og skolen har fokusert lupen og forsterket eventuelle utfordringer barna sliter med. N og H blir regelrett slaktet av sakkyndig Sønstebø og skolen. Ribbet for positive egenskaper og karaktertrekk. Beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser.Hvilken voksen kvinne med anstendighet velger å fokusere ensidig på noe som kan kalles som sladder fra skolens side. Holmestrand Montessoriskole fremstår som en skole staten skulle ha trukket statsstøtten fra for lenge siden. Å utlevere barn slik for uenigheter voksne skal ha er umenneskelig. Skolen bryter menneskerettighetene på en hel rekke artikler. Vi kan begynne på artikkel nummer en om at alle mennesker skal behandles likt.I menneskerettighetene står det at de forutsetter at et menneske er utstyrt med samvittighet og fornuft. La oss anta hva sakkyndig har gjort i denne sammenheng. Den gjennomgående enighet om at far er skyldig i brudd på normer og kutymer ved å konfrontere dem jfr. deres mandat og stillingsbeskrivelser. Skolen og sakkyndig blir enige om hvilke feil disse barna har, forsterker alt det negative ved for eksempel å overdrive det å gå med samme genser to dager på rad en gang i skoleåret.Sakkyndig tillater å bruke personlighetstrekk som poenger i barnevernssaker noe som bør diskvalifisere sakkyndig som sakkyndig. At skolen bruker personlighetstrekk som poenger i bekymringsmelding til barnevernet er så langt fra det et barn trenger.Voksne mennesker som jobber på skole skal ikke under noen omstendigheter bruke barn som brikker i en konflikt med en voksen. Dersom man har utfordringer bør man ringe en konfliktrådgiver eller en advokat før en bekymringsmelding til barnevernet.Ut fra tidligere skriftlig dokumentasjon, eller hva foreldrene husker, har ikke skolen nevnt disse bekymringene rundt barna tidligere. Dersom skoleledelsen ikke har tatt opp eventuelle bekymringer om frokost, utfordringer med slitte sko og personligheten til barna med foreldrene skal de ikke sende en bekymringsmelding. Dette bør stride mot all pedagogikk. Da spesielt pedagogikken til Maria Montessori.Å gå bak ryggen til tre gutter og dele ut negative karakteristikker til barnevernet anonymt er brudd på menneskets likeverd. De voksne menneskene behandler barna som nedverdigende ved å snakke nedsettende om dem bak deres rygg. Hvilken sakkyndig kan få betalt for å plukke ut alt som kan såre og ødelegge en familie. Det hele utvikler seg til å bli en parodi av en rapport.Karakterdrap av personligheten til barn må være skrevet av en person som ønsker at barna skal bli tatt av barnevernet. Det handler ikke om barna, familien eller omsorgsegenskaper. Dette handler om en far og hans familie, som gjør sitt beste de kan for å ha et bra liv. Det greier de utmerket selv. Sakkyndig går til angrep på hele familien under hele rapporten.Overgang.Det er bemerkelsesverdig å lese at barnevakta beordrer politiet for å arrestere en far på et grunnlag av to fjorten år gamle barn i utgangspunktet. Antar at barnevernet har opplæring i klassiske kjennetegn alderen fjorten år. Å sammenkoble politivakt og barnevakt i samme lokaler virker også suspekt for en samfunnsviter. Politi og barnevern er to vidt forskjellige instanser. Det kan virke som politi og barnevakt blander roller. Uavhengig av dette bør barnevernet/politiet vurdere innmelder, og eventuelle motiv for en bekymringsmelding.Mat er en fjorten år gammel gutt som har meldt en tidligere kjærestes foreldre til barnevernet. Det ble ikke omsorgsovertakelse tidligere. Mat har altså meldt foreldre til kjærester tidligere. M ble overlevert «fortellingen» av Mat, og må forsvare den.Politiet/barnevernet gjør et brutalt inngripen i familien når de bestemmer seg for å gå til angrep med seks menn og tre biler for å ta en far. Grunnlaget må betegnes som tynt i utgangspunktet. Det veier allikevel tungt og siktelsene på foreldrene står. Han var først siktet for vold mot hele familien, men guttene ble ikke slått i Ms versjon.Lille M får et stort ansvar når hun får versjonen i fanget og må begynne å lyve. Hun forsvarer denne versjonen. Mor er fremdeles siktet for passivt medvirkning til vold til tross flere vitnemål hvor hun benekter vold, og har aldri sett sin mann slå M. Tre barn og to voksne har aldri sett eller opplevd vold i familien. En jente påstår at far har drevet oppdragervold.Barnevernet velger å ta versjonen til M og bygge på denne, fremfor å høre på vitnemålene til resten av familien.I følge rapporten skjedde arrestasjonen 09.06.2016, og akuttvedtaket og avhør av M 10.06.2016. I kildehenvisning har sakkyndig blandet datoene 09.06.2016 og 10.06.2016. 09.06.2016 er brukt fire ganger. 10.06.2016 brukes fem ganger i kildehenvisningene på side 9. Denne unøyaktigheten viser at Sønstebø ikke tar dette seriøst. Datoen for arrestasjon og akuttvedtak bør samsvare.DøgnbemannetN ventet i fire timer før avhøret. Den kroppslige uroligheten og det at han tar på hetten ved vanskelig tema er ikke dokumentert i avhøret. Sakkyndig må ha innhentet disse opplysninger på en annen måte. Hvor Sønstebø har denne informasjonen kunne det ha blitt henvist til. Hvorfor barn må bli tatt på avhør motarbeider barnevernets lov om å gjøre barnas beste, i utgangspunktet. Hvorfor barn blir tatt inn til politiavhør i en sak om vold i nære relasjoner er en kontradiksjon. Barn skal møtes med omsorg dersom de har problemer, eller om de har det vondt. Hvilken fortolkning Sønstebø har av barnas beste er i det beste uklart.Konklusjonen på legeundersøkelse kan komme fra stump skade av noe avlangt. Legen har ingen troverdighet ved å likestille slag fra voksen og lekeslossing med søsken. Konklusjonen er at N ikke har slag utført av en voksen person.Hva betyr denne setningen?«Det rekvireres røntgen totalskjelett for å se etter ferske eller gamle skader uten funn.»Rapporten fortsetter med beskrivelse av avhørene til H og C hvor sakkyndig velger å utelate alt relevant for en rapport. Sakkyndig skriver en rapport ut av vilje til å skade barn for å skrive et bestillingsverk, kan være en teori. Utvalget av elementer av avhørene er ensidig fokusert på de negative sidene ved barna, og tolkningene av legeundersøkelsene holder ikke mål. Å skrive inn potensiell vold utført av voksne som en mulighet blir av teoretisk karakter. En nøytral fremstilling hvor det kan konkluderes med vold utført av en voksen person bør være en lett oppgave for sakkyndig. Det er tydelig at sakkyndig ønsker å presentere muligheter for vold for å underbygge skyldspørsmålet og få plassert far inn i kategorien som barnemishandler.Et eksempel på en setning som bør bearbeides av sakkyndig: «Slag med flat hånd og også knyttet hånd på utsiden av klær vil ikke nødvendigvis gi merker og merker kan også ha forsvunnet før vi ser ham». Hvilken logikk spiller inn for sakkyndig ved å bruke en slik setning? Hva ønsker hun å formidle med en slik setning? Har det hensikt å skrive at muligheten for vold ikke kan avgjøres i en legeundersøkelse, og at en legeundersøkelse i så måte bare kan bekrefte eller presentere en mulighet for vold? Slik bruk av legevitenskap av en sakkyndig er skremmende lesning. Sakkyndig avfeier legevitenskapen som vitenskap ved å redusere forskjellene på alvorlighetsgrad. Det bør være forskjellige biologiske reaksjoner på kroppen av ulik styrke slag. Et slag fra en voksen mann vises mer enn lekeslossing, og dette bør komme frem i legeuttalelsene. Slik det fremstår i denne rapporten mobber et helt system fire barn. En av barna er nå kontinuerlig terrorisert av barnevernet i ti måneder.Barneverntjenesten fremmer sak om omsorgsovertakelse.Barnevernet har blitt ekspert og innarbeidet i metoder som gjør at Sønstebø kan skrive at mor ikke kan benekte vold. Ettersom en mor og en far har to forskjellige arbeidsplasser og ikke er sammen hvert eneste minutt i døgnet kan ikke Eva Bowen benekte at det kan har forekommet. Eva Bowen tar også hensyn til sin datter som kommer med en så alvorlig påstand om sin far. Eva Bowen har bodd tett sammen med sin mann i mange, mange år, og har et tett forhold til sine barn.Eva Bowen viser også initiativ ved å oppnevne en sakkyndig umiddelbart. Eva Bowen ønsket en rask saksbehandling, slik at saken kunne ordnes umiddelbart. Hun stille seg også til rådighet for barnevern, og ønsket å samarbeide. Barnevernet og politiet mener det er mistanker om passiv deltakelse til vold i nære relasjoner. Kommune og politi mener Eva Bowen blir slått og mishandlet, selv om hun under flere avhør og samtaler med politi og barnevern forteller at hun ikke blir slått og at det ikke er vold i nære relasjoner.Sakkyndige, barnevernansatte, politi og hele det offentlige Norge behandler Eva Bowen som en annenrangs borger. Her er likeverdet satt til sides, og blant annet barnevernansatte behandler henne som menneskelig avfall. Som en irritasjon. Eva Bowen er en 37 år gammel kvinne som har født og oppdratt fire barn i fjorten år uten negative tilbakemeldinger fra noen hold. Etter 09.06.2017 hvor barnevernet lot henne stå igjen med det «livsviktige» valget om mann og barn. Barnevernet har ikke mandat til å angripe en mor i en sårbar situasjon umiddelbart etter pågripelsen av far. Det er et psykisk overgrep, og er starten på en lang prosess i den offentlige forvaltningen og et rettssystem som mangler moral og habilitet.Det å tillegge Eva Bowens datter større sannferdighet enn sin mor har ingen logikk. At mor i ti måneder har stempelet overgrepsoffer på seg, og i tillegg bli behandlet som ingenting, er oppsiktsvekkende. Eva Bowen har rett til å bli anerkjent som eget rettssubjekt. Det kan bare spekuleres i hva som gjør at Eva Bowen ikke blir behandlet som et menneske. Det kan være at hun blir behandlet med mindre verdi på grunn av sitt opprinnelsesland Sør-Korea.Politiet ilegger foreldrene besøksforbud mot mormor. Doktors ordre.Sønstebø fremstiller mor Eva som en person med et spennende register som menneske. Hun har blitt behandlet om et uskyldig offer for sin manns vold. Hun er passivt medvirkende i vold. Stilltiende samtykkende. Hos mormor er hun aggressiv og truende. Eva Bowen har mistet sine barn fordi moren fortalte Eva at hun ikke hadde sagt det som stod i avhøret. Hun hadde ingen mistanker om vold mellom Eva og Scott. Eva ønsket at moren skulle gå til barnevernet og endre vitnemål dersom hun ikke hadde sagt det. Dette er Eva Bowens vitnemål. Dette virker også mer troverdig da Eva Bowen er et voksent reflekterende menneske som forstår at trusler i en barnevernssak ikke er formålstjenlig.Sønstebø fremstiller en side av saken, og står på den siden. Igjen går det utover Eva Bowen som fremstår lite troverdig. Sønstebø fremstiller det slik at mormor måtte gå til legen for mors angrep, og at legen umiddelbart måtte ringe etter å ha undersøkt tilstand til mors mor. At legen må sende besøksforbud for mor er å intervenere i saker en lege ikke skal blande seg med. Et råd om å skyve sin datter fra seg i en situasjon hvor familien kunne vært hverandres støtte er uetisk. Påstanden er at fastlege bryter med etiske regler ved å ringe politiet for å beordre besøksforbud fremfor å foreslå dialog, eventuelt konfliktråd, noe som kunne få partene til samtale. Legen ønsker konflikt fremfor løsning for sin pasient, noe som strider mot legeeden. Om Sønstebø bruker legeuttalelsene korrekt eller ikke er ikke sjekket.Det vises til brev fra far til Hn 11.07.2017. Der er ikke sendt brev til H fra far. Det er også påfallende at dokumentasjon fra 11.07.2017 kan brukes i brudd på besøksforbudet. Hva står det i brevet Scott Bowen har sendt som Sønstebø finner i Hs mappe hos barneverntjenesten? Står det at han planlegger et besøk til svigermor?Omfattende klagevirksomhet samt varsel om søksmål fra foreldrene.Asbjørn Nilssen har sendt mange klager på barnevernet grunnet omfattende brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjonen. En tredjemann som klager på barnevernets behandling av familien betyr at tredjepersonen observerer hva som foregår og blir knust av behandlingen familien gjennomgår. Alle involverte burde stå til doms for hva de gjør i en sivil domstol fratatt all form for kobling offentligheten. Dette er personer som er så tett knyttet til hverandre at de bruker barnevernet kynisk for å tjene penger.Rapporten Sønstebø har skrevet i denne saken kan brukes som et bevis på hvordan en rekke krefter arbeider mot familien kontinuerlig. De utfører de groveste handlinger mot en far som forsøker så godt han kan å forsvare familien. Dette gjør han med saklighet. At en far ikke vinner gjennom med faglighet og lover på sin side skal ikke skje. Det er ikke likeverd. Det er ikke menneskeverd.Hva Asbjørn Nilssen dukker opp for i en sak om omsorgssaken til familien Bowen er uforståelig. Jeg forsøkte å støtte og hjelpe familien som en venn vitne til det brutale angrepet på en familie. Hensikten var å bidra med å løse situasjonen. Sosiologi er mitt fag, og spesialisering innenfor kjærlighetssosiologi. Utover dette har jeg omfattende erfaring med rapportskriving. Kompetansen og rollen som en venn burde være informasjon som er interessant for noen som skal verne barn. I følge den norske loven står det at det biologiske bånd går først, og at barnevernet skal gjøre det som er barnas beste. Sønstebø gjør det samme som alle andre har gjort.At foreldre velger å skrive klage på behandlingen barna får av Tønsberg Barnevern bør tale i fordel foreldre. Dersom foreldre ikke kjemper er de ikke familien levedyktig. Passive og tilpasningsdyktige familier blir ribbet først. Selv ressurssterke foreldre havner i prosesser med lovbrudd, tvangshandlinger, politistatgjerninger og en Tingrett som virker stengt for Scott og Eva Bowen. De skal ikke få sin tid i Tingretten fordi Barnevernet har ingen sak.Asbjørn Nilssen er en objektiv observatør og en venn av familien som følger saken. Han er sosiolog med kjærlighet- og familiesosiologi som spesialisering. Som rapporten viser har han skrevet en rekke varsler og bekymringsmeldinger til de ulike involverte fra stat, fylke og kommune. Disse blir ikke tatt hensyn til eller lest, og har utover dette ingen rolle i barnevernssaken. Ettersom barnevernet ikke tillegger han en rolle som fagmann skal han ikke nevnes i rapporten. Omsorgsevnen til far og mor er ikke påvirket av Asbjørn Nilssen.Klagene som skrives av mor og far er deres rett, og unnværelse av varsler og klager bør være en forelders plikt i en barnevernssak. Det er bemerkelsesverdig hvor negativ Ingrid Sønstebø er overfor verden og deres borgere, og det kan spekuleres om en person av negativ natur skal vurdere andre medmennesker. Straff og hån virker være Sønstebøs metode. Vi befinner oss langt fra barnets beste, tett samarbeid med familie og tiltak i hjemmet som første prioritet. Den beskrivelsen lovene gir oss av virkelighetenBarnevernet kan neppe betegnes som utviklende og faglig konstruktivt. De bygger sak på egne lovbrudd, og fylkesmannen hyrer en partisk og udemokratisk oppdragspsykolog til å slakte familien uten å ha møtt den.«Fylkesnemnda vurderer at det er stor risiko for at barna blir vesentlig skadelidende dersom de flyttes hjem og opprettholder akuttvedtaket».Som vi har sett tidligere i rapporten, og som vi oppdager som et mønster i saker behandlet av fylkesnemnda fra Buskerud og Vestfold mangler logikk i sin utøvelse av sitt virke. Fylkesnemndas leder bryter alt av menneskerettigheter ved å frarøve mor sin verdighet og menneskelighet. Eva Bowen blir behandlet som et annenrangs menneske i denne saken. Eva Bowen blir ikke hørt. Hun blir ikke trodd, og ingen bryr seg om hva hun har å si. Eva Bowen blir straffet for sin kjærlighet.Eva Bowen blir straffet på verst tenkelig måte for en mor. Hun blir frarøvet hennes rett og plikt til å beskytte og gi sine barn omsorg. Fylkesnemnda påstår at det finnes et akuttvedtak på guttene. Fylkesnemnda bør kunne dokumentere vedtaket, og Sønstebø bør problematisere mangel på samtykke og lovbruddene barnevernet utfører fremfor å presentere en løgnaktig, unyansert og trakasserende versjon av virkeligheten.Løgnene starter opp i anslaget av fortellingen. Bekymringsmelding fra Holmestrand Internasjonale Montessoriskole ved Par- og Hårterapeut Nils Astrup var motivert av hevn. Den rutinerte barnevern kjæresten til M konstruerer en historie som er ren løgn. Denne viderefører han til M, og fortellingen blir hennes bør. Forteller hun den ikke riktig forteller Mat henne at han dør.Ingrid Sønstebø forsterker løgnene, og skaper en rekke nye usannheter som gjeldene i saken. Denne gangen er det akuttvedtak som ikke har samtykke, og fylkesnemndas faglige vurderinger som er direkte motsatt av det som kan betegnes som faglighet. De biologiske bånd og familien skal vernes i følge alle fagbøker og lovverk. For å kunne diskutere faglighet må en kunne forvente at de som utøver faget opprettholder loven. Bibelen forteller at de biologiske bånd og familien er bærebjelkene i samfunnet. Denne beskjeden går til de barnevernansatte eller involverte fra andre instanser som karakteriserer seg for kristne. Dere begår kardinalsynder på rad og rekke i denne saken, og min oppfordring er at de bekjenner sine synder slik at de kan bli tilgitt. Spørsmål om det er for sent for tilgivelse, eller om bruddene er for graverende i Jesus øyne, kan stilles til eventuelle sakkyndige i de ti bud eller andre religiøse doktriner.I kommentar til foreldrenes ønske om sakkyndig bør foreldrenes initiativ bemerkes positivt. En av mange utfordringer for Sønstebø er at hun aldri forklarer bakgrunnen for sine meninger. Hun konkluderer ut av setninger plukket ut av dokumentasjonen barnevernet presenterer. Foreldrene stilles i en sårbar situasjon adskilt fra sine barn på grunn av trass og hevn utført av en forsmådd kjæreste på fjorten år. Sønstebø plukker subjektivt for å tilfredsstille barnevernet og nemndas bestilling; Skyldig.Overgang – fra kronologisk til temabasert anmeldelse.I side 13 i rapporten møter jeg meg selv i rapporten. Jeg er stolt over hvor mange ganger jeg har klaget. Det er en ting som jeg tok grundig feil på det jeg skrev var at «tre av fire barn ble holdt som gissel, og mor blir frarøvet verdighet og integritet». Det skulle vært fire av fire, og den jeg unnlot å ta med har blitt behandlet verst av alle. M blir brukt som en brikke i et brutalt spill mot en far og en mor, som forsøker å ta vare på seg selv.At ingen av klagene mine har blitt brukt i sakkyndiges rapport viser en ensidig fremstilling av saken. Det vitner om et systematisk overgrep med vilje og viten av så mange instanser, og alle klagene som er skrevet er fremdeles reelle. Det hele har eskalert til et nivå hvor jeg stiller spørsmål om det ikke finnes menneskelighet eller nestekjærlighet igjen. Rapporten nevner ikke brorskap, likeverd, likhet for loven, menneskeverd, kjærlighet, internasjonal rett, norske lover, regler, normer, kutymer eller respekt. Barnevernet er eksponenten for samfunnsutviklingen hvor det handler om å dyrke seg selv og sine, økonomiske gevinster og hovere. Å posisjonere seg og sin familie slik at de kan beholde sin posisjon ovenfor eventuelle mennesker som de anser som konkurranse. Medmenneskelighet har blitt til fiendskap. Fremfor konsensus dyrker de konflikt. Problemet er at det er statsapparatet som utover makt over enkeltindividet eller i dette tilfelle en gruppe mennesker; familien. Staten anser familien som en trussel mot deres mulighet til å bedrive kontroll. Hvem er staten i en slik stat?SakkyndigSønstebø fremstiller foreldrene som vanskelige og lite samarbeidsvillig til utredning av sakkyndig. Hun mener det er vanskelig å gjennomføre mandatet uten å møte foreldrene og barna for å se på samspill og omsorgsevne. Allikevel tar hun på seg oppdraget, samt sender ut bekymringsmelding ut fra egen konklusjon. En bekymringsmelding ut fra kjente dokumenter som ligger i saken. Barnevernet og politiets forsøk på å bygge sak har ikke vært fruktbar, og det er ingen nye opplysninger som tilsier at situasjonen har endret seg etter guttene kom hjem i september 2016. Familien Bowen tok initiativ til sakkyndig helt i starten av saken. Eva og Scott ønsket en objektiv tredjepart til å gjøre utredning som kan bidra til å oppklare saken. Oppklare misforståelsene i forbindelse med en fjorten år gammel gutts telefonsamtale. Henvendelsen ble besvart negativt av barneverntjenesten over en måned etter henvendelsen fra foreldrene. Sakkyndig ble pålagt i forbindelse med at saken skulle opp av fylkesmannen. Sakkyndig kunne ikke oppgi sitt mandat til foreldrene. Hvem lar seg undersøke uten informasjon om hva som skal undersøkes?Det må foreligge et mandat, eller et grunnlag, for en sakkyndigutredning. En utredning må ha en eller flere problemstillinger som skal undersøkes. Disse fremkommer i rapporten, men ble aldri formidlet til foreldrene. Da barnevernet ikke har gyldige vedtak eller grunnlag for omsorgsovertakelsene må foreldrene ha et grunnlag for hvorfor de skal undersøkes. Det er bemerkelsesverdig at Ingrid Sønstebø aksepterer å skrive en rapport etter å ha møtt datteren M som er i konflikt med far. Som tidligere nevnt er utvalget av vitner brukt i rapporten og fylkesnemnden er faglig uforsvarlig, og skal ikke aksepteres som dokumentasjon som kan brukes offentlig.Sønstebø avslutter sin rapport med å påpeke at hun kan med bakgrunn av empirien stå inne for sin rapport. Betyr det at Sønstebø mener foreldrene er dårlige foreldre? Hvilket grunnlag har hun for å uttale seg om foreldrene i Bowen familien?Foreldrene har bedt om sakkyndig fra dag en. Deretter ble det søkt om sakkyndig, 20.07.2017, til fylkesnemnda. 15.08.2017 er far på møte med barnevernet, og det blir avtalt at foreldrene får sakkyndig og mandatet. 02.09.2016 fikk Familien Bowen avslag om sakkyndig av fylkesnemnda. De mente at dokumentasjonen var dekkende.Hvordan kan fylkesnemnda kan endre standpunkt når de allerede mener det er tilstrekkelig dokumentasjon? Hvorfor endrer de holdning utover i saken? Spekulasjoner om fylkesnemnda har oppdaget at de ikke har noen sak, og må skape en sak, er nærliggende. Fylkesnemnda bør kunne svare på spørsmålene over. En faglig begrunnelse bør familien kunne be om i denne sammenheng. Dessverre har det vist seg at fagligheten i barnevernet og deres støttespillere virker forurenset av alternative motiver.
Hvilke motiver Ingrid Sønstebø har ved å vurdere foreldreferdigheter og omsorgsevner ut fra notater og løgn fra politijurist Pernille Flage? Hvordan kan hun vurdere de ulike omsorgskvalitetene, tilstedeværelse, kommunikasjon, empatiske egenskaper, kognitiv omsorg osv. uten å møte personene hun skal vurdere? Det er ingenting som tyder på at dette er en psykologisk sakkyndigrapport. Hun går til konflikt mot hele familien. Hele familien er avvikere i følge Sønstebø. En kollektiv anomali. Sønstebø kan i mange tilfeller fremstå som usammenhengende og vanskelig å forstå grunnet sin manglende logikk og mangel på forståelse for mennesker og familier.DokumentasjonSønstebø kommer med direkte løgn i rapporten om det er på grunn av barnevernet som gir falsk dokumentasjon eller Sønstebø som har fått et oppdrag i å sverte en familie, og utøve hevn på vegne av en hår- og familieterapeut fra Åsgårdstrand, er vanskelig å gripe. Men det er åpenbart Sønstebø forholder seg til en annen virkelighet enn den venner og bekjente av familien gjør. Sønstebø har posisjonert seg over menneskene hun skal utrede ved å trekke bastante slutninger om omsorgsevne og menneskelige egenskaper når hun ikke har møtt personene hun omtaler.Ingrid Sønstebø velger å forhåndsdømme, og fortsetter med dømmingen gjennom hele rapporten. Metodisk og rettslig strider dette mot all litteratur som tar opp disse emnene. Det er lovstridig å komme med falske påstander, slik som hun gjør gjennom hele rapporten. Sakkyndige har utelukkende trukket ut negative bemerkninger om familien, spesielt foreldre, og bruker de om hverandre slik at de settes sammen til en slags mening. Rapporten beskriver en fiktiv virkelighet.Barneverntjenesten påstår tiltak i hjemmet i forkant av guttenes hjemkomst. Barnevernet skulle hjelpe en firebarnsmor med å være mor igjen i etterkant av guttenes hjemkomst. Det ble diskutert tiltak i hjemmet i noen uker i etterkant slik at barnevernet kunne forsikre seg at alt gikk innenfor godkjente rammer. Barneverntjenesten uteble fra veiledningen, og tok ingen initiativ til å følge opp guttene når de kom hjem. Det er da bemerkelsesverdig at fylkesnemnda kan bortføre barna etter å ha bodd i omkring åtte måneder hjemme.Ingrid Sønstebø bør kunne peke på hvilken ny opplysning hun leste som rettferdiggjør en sakkyndig bestilt og betalt av fylkesnemnda til å skrive en bekymringsmelding til barnevernet om oppdraget hun skal utføre for barnevernet og fylkesnemnda. Det er ingen ny informasjon, annet enn en rekke forsøk på å bygge en sak av barnevernet, advokater og politi.Et eksempel på å bygge saken kan være at Sønstebø velger å ta med et avsnitt om at det er funnet mange flyere i nærområdet. Dersom påtalemyndighetene har siktet noen for slike alvorlige forbrytelser bør politiet etterforske saken og arrestere forbryteren. Dersom man skal ta med et slikt avsnitt kan det være en fordel å skrive hvem som er skyldig, og hvilken forbindelse vedkommende har til saken til familien Bowen. Eller insinuerer Sønstebø skyld? For en lekmann virker det vågalt å dele ut flyere i nærområdet til saksbehandlere i barnevernet når barnevernet har tatt fire barn i familien. Om det er Eva Bowen eller Scott Bowen som er offer for Sønstebøs mistanker vites ikke.Personlighetsdiagnostikk.Ettersom Sønstebø skal skrive en rapport om menneskelige egenskaper og evner må hun møte menneskene. En metode hvor hun klipper og limer tekst fra dokumenter som ikke er utredninger, epikriser eller spesialister, men hovedsakelig fra mer eller mindre ukvalifiserte barnevernsansatte eller fra skolen hvor styreleder skrev bekymringsmelding skal ikke brukes i fylkesnemnden. Dette bør Fylkesnemndleder Bergh administrere på en faglig forsvarlig og lovlig måte. Fylkesnemndleder tillater og begår lovbrudd jfr. straffelovens kapitel 220.Hele rapporten er «pyntet» på slik at barneverntjenesten ser ut til å gjennomført sitt oppdrag. Rapporten florerer juks med datoer og dokumentasjon fra barnevernets side. Barnevernet ser ut til å være usikker når pågripelsen av far fant sted, og når akuttvedtaket ble skrevet ut. I følge Sønstebø ble det skrevet ut 10.06.2016. Da far ble puttet i arresten 09.06.2016 ble ikke akuttvedtak fattet, jfr. Sønstebø. Hvilke saksbehandlingsregler barnevernet har, men for en lekmann er det en alvorlig synd mot kjærlighet og antageligvis brudd på barnevernloven, forvaltningsloven, straffeloven å ta barna til foreldre uten vedtak. Det er ikke uten grunn barnevernet blir beskylt for kidnapping da det norske ordforrådet mangler bedre ord. Borføring mot sin vilje kan være et alternativ. Kriminelt er det uansett å komme og ta barn uten grunnlag. Barna kunne bo hos mor.Eksempler på datoforvirring fra barnevernet:1. Bekymringsmelding fra HIM2. Bekymringsmelding fra Jareteigen3. Undersøkelser hos familien4. AkuttvedtakSett i sammenheng med barnevernloven forsøker Sønstebø å tilpasse rapporten slik at saken får et annet forløp. Dette tilsynelatende for å legitimere arbeidet de har utført etter barnevernloven hvor man skal starte med det «mildeste inngrep som prinsipp». Ingen tiltak er foreløpig gitt familien. Barneverntjenesten i Tønsberg har vært fraværende. De har avvist foreldrenes håndsrekning om samarbeid. De ønsker ikke dialog. Uten dialog kan ikke kjærlighet manifesteres. Uten relasjoner kan ikke en gang kjærligheten til seg selv defineres. Kjærlighet foregår i relasjoner. Fremstilling av foreldre beviser at Ingrid Sønstebø har utelukkende tatt hensyn til barneverntjenesten vurdering. Foreldrene blir fremstilt som – truende – utfører vold, psykisk- og fysisk tortur, manipulerer barna og andre assosiasjoner som skal gi omsorgsovertakelse legitimitet i rapporten. Denne ensidige fremstillingen av to ressurssterke foreldre som har fire veloppdragne og fine barn bør være under en meritert sakkyndig som Ingrid Sønstebøs verdighet.Psykologiseringen av familien ut fra et variert og tynt materiale bør vurderes av psykologforeningen, og Ingrid Sønstebø bør forbys oppdrag av denne art da hun viser mangel på grunnleggende faglig kunnskap om metode, barn og vern av barn. Ingrid Sønstebøs kompetanse innenfor metode, etikk og moral bør utredes i forbindelse med fremtidig praktisering av sitt fag. Konklusjoner og vurderinger i sakkyndigrapporter har alvorlige konsekvenser for familiemedlemmers fremtid.En sakkyndig med spesialisering innenfor psykologi skal være varsom med diagnose og diagnostisering. Ingrid Sønstebø presenterer leseren for begrepet personlighetsdiagnostikk. Begrepet i seg selv bør holdes langt utenfor barnevernssaker. Dette er etterlevninger fra psykologi innenfor sorteringssamfunn og raseteori. En psykolog skal ikke kunne diagnostisere personlighet som en sykdom, eller som mål på omsorgsevnekapasitet. Som sakkyndig har Sønstebø plikt til å holde seg faglig oppdatert. Personligheten til familiemedlemmene skal ikke virke i mot deres sak.Ingrid Sønstebø lager et bilde av en dysfunksjonell og syk familie, og dette henger ved familiemedlemmene ved hver kontakt de har med de offentlige myndigheter i fremtiden. Sønstebø skaper hindre for hvert enkelt medlem av familiens fremtid ved å skade deres omdømme på bakgrunn av lemfeldig bruk av alvorlige begreper og diagnoser. Konsekvensene av slikt kan være fatale, og på sikt skade Norge som land. Barn som ikke opplever kjærlighet har en tendens til å falle utenfor samfunnsstrukturen. Sett i sammenheng statistikken[1] gjeldene barnevernsbarn risikerer vi å få ungdom som har høy risiko jfr. seksuelle overgrep, pedofili, prostitusjon, narkomani og alvorlige psykiske utfordringer. I Scott Bowens tilfelle risikerer vi å få nok et justismord i det norske rettsvesenet. Kjærlighet virker å måtte vike plass for hovmodet i Tønsberg.Scott BowenBegreper Ingrid Sønstebø velger å bruke om Scott Bowen som hun aldri har møtt:- Paranoid- Narsissistisk- Virkelighetsfjern- Lite empati- RusmisbrukerFør 09.06.2017har far ingen alvorlige siktelser, men etter barnevernets inntog har han 18 siktelser, tre arrestasjoner og kontinuerlig besøk av politiet i halvt år. 120 uniformerte politifolk har vært innenfor døren. Ingen personer med kompetanse har vurdert Scott Bowen, men Sønstebø konkluderer med disse karakteristikkene uten grunnlag. Grunnlaget synes å være en forutinntatt holdning om skyld, sykdom og ubrukelighet som far. Sønstebø frarøver en far, mor og fire barn sin rett til å være en enhet av kjærlighet. En enhet av kjærlighet som skal vokse og gjøre landet Norge et trygt og godt sted å være. Sønstebø fragmenterer kjærligheten, oppløser den og transformerer den til skepsis, uforutsigbarhet og hat til landet, staten og monarkiet.Det samme gjør Politijurist Pernille Flage som har bestemt seg for at Scott Bowen er skyldig i voldsutøvelse både fysisk og psykisk. Pernille Flage får hele politiet i Vestfold til å sette inn masse skattepenger for å trakassere og forfølge en ordinær familie med sunne familieverdier. Hva hennes motivasjon for å gjøre slik kan jeg bare spekulere i, og i motsetning til Pernille Flage ønsker jeg ikke å stemple henne som en person med tydelige dysfunksjonelle personlighetsforstyrrelsestrek k. Men en antagelse om at hun har mottatt lite omsorg og kjærlighet underveis i hennes liv, og at hennes hjerte har blitt preget av dette, virker åpenbart.Legevakten i Tønsberg diagnostiserer Scott Bowen ut fra et møte på to minutter som avgjør at Scott Bowen har dyssosiale trekk, mulig noe narissistiske trekk, sannsynlig manglende empati og å være til stor fare for sine barn. Grunnlaget til den navnløse legen, som ikke våger å representere legevitenskapen, er Pernille Flages siktelser og arrestasjonsordre hvor hun som jurist trekker legevitenskapelige konklusjoner på grunnlag av bekymringsmeldinger fra Nils Astrup og Mat 14 år. To minutter trengte legen å konkludere og kategorisere et menneske som uverdig, syk og voldelig. To minutter trenger legen på å konkludere med at Scott Bowen er så farlig at den navnløse legen må skrive et bekymringsmelding til barnevernet. Hva var det i de to minuttene hvor han konkluderte med at far var soningsdyktig, men en fare for sine barn. Påstanden er at legevakten i Tønsberg, representert av anonymitet, er farlig for borgerne i dette land og kjærlighetens forutsetninger i Norge.Alexander R. Flaata, spesialist i klinisk voksenpsykologi, ringer Scott Bowen uten forvarsel og skal i følge Sønstebø gjennomføre en «prejudisell observasjon av far 19.10.2016, etter anmodning fra påtalemakt Pernille Flage. Hvordan Alexander Flaata kan konkludere med at far ikke har påviselige tegn til alvorlige sinnslidelser, men at han fremviser trekk forenelige med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse i løpet av noen minutter i telefon er et psykisk voldsangrep[2] på far. Alexander Flaata er en trussel for kjærligheten til landet ved at han fremsetter uriktige påstander om far, og er etter Straffelovens § 222 uriktig anklage. Flaata anklager Scott Bowen for trekk forenelig med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse. Flaata er skyldig i å gi kjærlighetens kår i Norge karrige vekstforhold. Han angriper familien som det bærende element i samfunnet jfr. norske lover, internasjonalt ratifiserte konvensjoner og skaper en usikker fremtid for fire barn som er glad i sine foreldre. Flaata medvirker til å drepe relasjonen mellom M og far. En relasjon som kunne bli berget ved dialog.Diagnosene, personlighetstrekkene og karakteristikkene florer mot Scott Bowen og hans familie. Hver gang begrepene nevnt ovenfor blir nevnt i sakkyndigrapporten til Sønstebø er det et angrep mot familien som bærende enhet i samfunnet. Hver gang ordene blir brukt bryter Sønstebø og hennes medsammensvorne menneskerettigheter, grunnloven og straffeloven. De er et angrep på kjærlighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Nestekjærlighet eksisterer ikke i Sønstebøs rapport.Dersom nestekjærlighet kan konsentreres ned til en setning fra bibelen: «Du skal elske din neste som deg selv»[3], har alle «fagfolk» involvert i barnevernssaken mot familien Scott Bowen et problematisk og konfliktfylt forhold til seg selv. Som Sønstebø konkluderer i avsnittet om psykisk vold (side 43):«Stilen som vises utad kan reflektere atferden innad».Kjærligheten har magre kår i Norge.Eva Bowen«Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom»[4]. Vurderinger og konklusjoner dømmer foreldrene i denne saken som omhandler påstått vold i nære relasjoner. Sønstebø dømmer at foreldrene er voldelige selv om hun ikke har sett noen dokumenter med mistanke til mor. Om hun er voldelig selv skapes det tvil om. Det implementeres spørsmålstegn rundt Eva Bowens psykiske helse, samt hvilken rolle hun har i den grunnløse påstanden om vold i hjemmet. Eva Bowens henvendelser om å bli vurdert av sakkyndige, og hennes imøtekommenhet og vilje til samarbeid blir avvist av barneverntjenesten. Sakkyndige Sønstebø utelukker foreldrenes initiativ og ønske om samarbeid tidlig i saken, samt barneverntjenesten unnlatende holdning til tiltak i hjemmet, dialog og samarbeid.Slik saken står nå har Eva Bowen en siktelse som ikke blir utredet eller etterforsket. Hun er siktet for passiv medvirkning til vold. Påtalemyndighetene mener at mor bifaller vold mot barna sine. Barneverntjenesten virker å være ignorant overfor mor. Nestekjærlighet eller medmenneskelighet vises ikke når påtalemyndighetene påstår hun blir slått, samtidig som hun blir behandlet som mistenkt i saken. Tiltak myndighetene har iverksatt overfor en mor som er påstått slått og mishandlet finnes ikke, og etterforskningen av foreldrenes påståtte voldsutøvelse uteblir, og slik blir siktelsene på foreldrene hengende på dem. I løpet av tolv måneder har verken påtalemyndighet, politi, helsevesen eller andre forsøkt å avklare hva situasjonen faktisk er.Unnlatelsessynden[5] Sønstebø og hennes medsammensvorne utviser er kritikkverdig, og bryter etiske og moralske retningslinjer i alle fag, samt en rekke lover i nasjonal og internasjonal rett. Unnlatelsessynden i denne sammenheng kan karakteriseres som tortur[6]. Anklagene mot mor sprer seg i barnevernssaken hvor hun blir dømt og karakterisert i samvær og andre møter hvor hun blir anklaget for å manipulere barna og at hun er en negativ påvirkning på barna.Tvetydighetene i barneverndokumentasjonen blir ikke behandlet av Sønstebø på en forsvarlig måte da Eva Bowen det står at barna har godt av å møte mor og at det ikke stilles spørsmål av betydning angående hennes omsorgsegenskaper annet enn disse vage og umålbare variablene manipulasjon og press av barn. Beskrivelser av hva det innebærer uteblir, men en kan anta at barnevernet tolker det i disfavør barnevernet til fordel for foreldrene. Hva Sønstebø hadde vurdert dersom mor var likegyldig og ignorant er et spørsmål som står åpent. Ensidig negativ fremstilling av mor fra Sønstebøs side vitner om mangelfull metodeforståelse og moral.Under de tre guttenes første omsorgsovertakelsperiode konkluderte barneverntjenesten at barnas psykiske hele blir skadet, og at det er helsemessig gunstig for barna å reise hjem. Dette til tross for påstander om manipulasjon og press. Sønstebø overprøver barneverntjenestens egen konklusjon og sender inn en bekymringsmelding på barna ut fra hennes egen konklusjon. Argumentasjon og begrunnelse for en slik avgjørelse blir ikke behandlet av Sønstebø. Sønstebø sår ikke bare tvil om foreldrenes omsorgsevne, men også barnevernets faglig begrunnede tilbakeføring til foreldrene. På grunnlag av at barnas helse blir psykisk skadet blir de sendt hjem. Logikken i denne saken tilsier at Sønstebø vurderer at barnas psykiske helse skal bli skadet, og får det effektuert gjennom bekymringsmeldingen som fører til nok en omsorgsovertakelse.Som kjærlighetssosiolog stiller jeg spørsmål om Sønstebø har kjærlighet inne i seg. Hvordan kan en sakkyndig psykolog ønske å skade barn er et relevant spørsmål i denne sammenheng. Uten en grundig argumentasjon og begrunnelse, og sett i lys av potensielle konsekvenser av rapporten, bør myndighetene undersøke om Sønstebø trenger oppfølging av helsepersonell eller om hun bør bli straffet for sine gjerninger.Eva Bowen viser kjærlighet til sine barn i sin kamp mot stat, fylke og kommune. Hun kjemper for sin rett til å være mor, og blir møtt av faglig inhabil og inkompetent motstand med sanksjonsmidler som er tuftet på fysisk og psykisk tvang og tortur, som Sønstebø gjennom sin rapport eksponerer. Det samme gjør fylkesnemnda i sin behandling av saken. Sett i sammenheng med sakens behandling i fylkesnemnda kan Sønsbøs rapport betegnes som skriptet til sakens forløp i Tingretten. På grunn av uforutsette hendelser i nemnda ble skriptet endret, men det blir ikke nemndas beskrivelse av saken, vedtak og konklusjon. Alt tyder på at dette var skrevet før saken var behandlet i nemnda. Dette for å illustrere hvilke konsekvenser en sakkyndigrapport kan ha når statsmakten forhåndsdømmer, hoverer og samrører.M BowenOvergrepene som er utført mot M Bowen er ubeskrivelige, og vil antageligvis havne i rettssystemet i fremtiden. Historien om Mat som forgifter lærer ved Tønsberg Montessoriskole, og M som tar på seg skylden er oppsiktsvekkende. Barnevernet ser ikke problemer ved at M tar på seg skylden for drapsforsøk på bakgrunn av at hun er under den kriminelle lavalder.M forteller at hun blir utsatt for grov vold av far. Hun er fjorten år, og barnevernet velger å bruke Mat fortelling som sannferdig. Det er lovstridig at M ikke får hjelp av kvalifisert helsepersonell etter det Sønstebø skriver volden består av. Selv dette problematiserer ikke Sønstebø.M Bowen er ødelagt av barnevernet. Sekstini dager går det fra bekymringsmeldingen ble ringt inn av Mat til M Bowen får oppfølging fra kvalifisert helsepersonell. Foreldrene har henvendt seg til barnevernet gang på gang for at M skal få hjelp, men blir møtt av skuldertrekk fra barnevernet. En instans som fremstår sjelløs og mot sin hensikt. Barnevernet er en trussel mot den norske samfunnsstruktur.Det konkluderes med at M har alvorlige traumer. Ettersom vi kan stadfeste at vold ikke har skjedd i familien, noe jeg som venn av familien som har pratet med de tre guttene kan bekrefte. Det er heller ingen andre tegn eller beviser enn fjortenåringers fortelling som blir lagt frem som bevis. Sakkyndigrapporten bør evaluere hvilke tiltak barnevernet setter inn, effekten av de og en vurdering av arbeidet som er utført. Påstanden er at barnevernet har påført M Bowen sykdom. De har påført M Bowen alvorlige traumer. Som tidligere nevnt kunne det ha blitt skrevet lange avhandlinger om overgrepene utført av staten mot M Bowen, men det er det ikke plass til i denne omgang.Barnevernets inhumanitet er tydelig i kommende setning. Setningen vil få konsekvenser for de involverte parter inkludert Sønstebø.Det tok sekstini dager fra arrestasjonen av far til M Bowen får oppfølging av kvalifisert helsepersonell.H, C og N Bowen.Sønstebø, barneverntjenesten, påtalemyndigheter, politi, fylkesnemnd og alle involverte parter bør erkjenne at da M overtar fortellingen fra Mat om vold i nære relasjoner endrer fortellingen seg. Mat hevdet at Scott Bowen var en voldsmaskin som var fare for hele omverdenen. Scott Bowen hadde banket opp hele familien, påstod Mat. Da M måtte ta over fortellingen hadde ikke lenger barna noe i barnevernssaken å gjøre. Alt som skjer etter dette er overgrep og kriminelt.Sønstebø får tidligere i rapporten kritikk for å sende guttene tilbake til barnevernets omsorg til tross for at barnevernet selv mente at barna tok skade av det. De tok så stor skade av det at foreldrene ble vurdert som et bedre alternativ. Det en stor synd å skade barn med overlegg. Sønstebø synder mot sitt mandat, sitt fag og sin menneskelighet, dersom det finnes noe. Nestekjærligheten til Sønstebø er kald. Guttene har fortjent langt bedre behandling, og de har fortjent en stor unnskyldning på vegne av myndighetene.KonklusjonAppendix om kjærlighetens kår ettersendes. Utover dette trenger ikke en konklusjon utbroderes. Det er åpenbart at rapporten ikke tilhører noe fagfelt. Dette er et personlig angrep mot en familie på seks. I likhet med politijurist Pernille Flage og resten av de profesjonelt involverte, inkludert rettsvesenet, samrører dette til å bli en anmeldelse som sier terningkast en.Rapporten er full av løgn og metodisk er den langt under pari. Det finnes ingen kvaliteter i sakkyndigrapporten som kan brukes offentlig, annet enn bevis til politiet og rettsvesenet da erstatningssakene vil dukke opp med jevne mellomrom i fremtiden. Barnevernet er farlig. Sønstebø tar oppdrag fra fylkesnemnd og barnevern, og meldes med denne til politiet for brudd på en rekke lover og regler. Konklusjonen er at Sønstebøs rapport er kriminell.Ingrid Sønstebø bør tas fra retten til å jobbe som psykolog, sakkyndig eller inneha samfunnsoppdrag som kan ha konsekvenser for andre mennesker. Hennes nestekjærlighet og medmenneskelighet virker å være alvorlig skadet eller død. Hun bør etterforskes på grunn av sine kriminelle handlinger, samtidig som hun bør behandles for hovmod av sine venner.Med dette anmelder jeg Ingrid Sønstebø til politiet med påstander om alvorlige brudd på mange av straffelovens paragrafer. Hun bryter alle internasjonale menneskerettighetsavtaler Norge har med verden, og setter seg selv og sine behov fremfor barnas beste. Hun synder mot barna.[1]www.ssb.no
[2]Jfr. Per Isdals definisjon av Psykisk vold i Sønstebøs rapport side 31. Framsetting av uriktige anklager og forhør.
[3]Matteus 22:36-40 - Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)
[4]«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt», Matt 7:1 BF97 «Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom», Joh 7:24 BF 97 «Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!», Joh 7:24 Bibelen 1930
[5]Jakob 4:17: Jakob 4:17 Derfor, hvis noen vet hvordan han skal gjøre det som er rett, og likevel ikke gjør det,+ da er det en synd+ for ham.
[6]FNs menneskerettighetserklæring av 1948, art. 5. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950, art. 3. Særskilte forbud mot tortur og annen mishandling finnes i Genève-konvensjonen av 1949 om behandling av krigsfanger.


On Tuesday, April 10, 2018, 12:17:45 AM GMT+2, Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com> wrote:

----- Forwarded Message -----
From: Postmottak Sør-Øst politidistrikt <post.sor-ost@politiet.no>
To: Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>
Sent: Tuesday, April 10, 2018, 12:07:20 AM GMT+2
Subject: RE: Varsling på internasjonalt idiotnivå - Varsling slik at man ikke tror det selv.

Sør-Øst politidistrikt bekrefter med dette å ha mottatt din e-post.

Din henvendelse videresendes til rett avdeling.

For å sikre at din henvendelse kommer raskt frem, anbefaler vi at du oppgir hvilken kommune du bor i. Samt om det er en bestemt person eller avdeling din henvendelse skal til.Mvh

Postmottak

(Betjent arbeidsdager mellom 08-15)

Sør-Øst politidistrikt

post.sor-ost@politiet.no

http://www.politi.noTelefon: 02800

Ved nød: 112
Asbjørnen
 

Re: Hvorfor plager snuten og de andre Bowen?

UNREAD_POST Asbjørnen » Lør Sep 12, 2020 1:38 pm

---------- Forwarded message ---------
From: Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>
Date: Sat, 12 Sep 2020 at 09:12
Subject: Re: Justismordet Bowen - Anmeldelse av sakkyndigrapport skrevet av Asbjørn Nilssen - Vedlegg Facbookpostinger
To: Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>
Cc: VG <2200@vg.no>, <ragnhild.nordaas@asd.dep.no>, <Eli.Telhaug@asd.dep.no>, <nke@asd.dep.no>, <has@asd.dep.no>, IA konferansen <omy@asd.dep.no>, <Kjetil.Moen@bld.dep.no>, Postmottak@bld.dep.no <postmottak@bld.dep.no>, <Inge.Ovesen@bld.dep.no>, <Hege.Nygard@bld.dep.no>, ashild.bruun-gundersen@stortinget.no <ashild.bruun-gundersen@stortinget.no>, Jan Bøhler <jan.bohler@stortinget.no>, tore.hagebakken@stortinget.no <tore.hagebakken@stortinget.no>, margret.hagerup@stortinget.no <margret.hagerup@stortinget.no>, terje.halleland@stortinget.no <terje.halleland@stortinget.no>, lars.haltbrekken@stortinget.no <lars.haltbrekken@stortinget.no>, eva-kristin.hansen@stortinget.no <eva-kristin.hansen@stortinget.no>, svein-roald.hansen@stortinget.no <svein-roald.hansen@stortinget.no>, oystein.hansen@stortinget.no <oystein.hansen@stortinget.no>, Dennis Bowen <nicklasbowen@gmail.com>, Ola Normann <Iamvillmannen@gmail.com>, Anne Karin Hamre <fmsfAKH@fylkesmannen.no>, Karin Ullensvang <karin.ullensvang93@gmail.com>, Marius Reikerås <marius@reikeras.no>, Donuta Kozon <danutakozon@gmail.com>, Rune Fardal <rune@fardal.no>, elmersol@online.no <elmersol@online.no>


Psykologspesialist som sender bekymringsmelding med sin egen rapport som grunnlag. DEL 2.
Hva mener ikke Asbjørnen?
17. juni · 31 min lesing · Delt med Offentlig
Offentlig
ANMELDELSE DEL 1 Overgang.
Det er bemerkelsesverdig å lese at barnevakta beordrer politiet for å arrestere en far på et grunnlag av to fjorten år gamle barn i utgangspunktet. Antar at barnevernet har opplæring i klassiske kjennetegn alderen fjorten år. Å sammenkoble politivakt og barnevakt i samme lokaler virker også suspekt for en samfunnsviter. Politi og barnevern er to vidt forskjellige instanser. Det kan virke som politi og barnevakt blander roller. Uavhengig av dette bør barnevernet/politiet vurdere innmelder, og eventuelle motiv for en bekymringsmelding.
Mat er en fjorten år gammel gutt som har meldt en tidligere kjærestes foreldre til barnevernet. Det ble ikke omsorgsovertakelse tidligere. Mat har altså meldt foreldre til kjærester tidligere. M ble overlevert «fortellingen» av Mat, og må forsvare den.
Politiet/barnevernet gjør et brutalt inngripen i familien når de bestemmer seg for å gå til angrep med seks menn og tre biler for å ta en far. Grunnlaget må betegnes som tynt i utgangspunktet. Det veier allikevel tungt og siktelsene på foreldrene står. Han var først siktet for vold mot hele familien, men guttene ble ikke slått i Ms versjon.
Lille M får et stort ansvar når hun får versjonen i fanget og må begynne å lyve. Hun forsvarer denne versjonen. Mor er fremdeles siktet for passivt medvirkning til vold til tross flere vitnemål hvor hun benekter vold, og har aldri sett sin mann slå M. Tre barn og to voksne har aldri sett eller opplevd vold i familien. En jente påstår at far har drevet oppdragervold.
Barnevernet velger å ta versjonen til M og bygge på denne, fremfor å høre på vitnemålene til resten av familien.
I følge rapporten skjedde arrestasjonen 09.06.2016, og akuttvedtaket og avhør av M 10.06.2016. I kildehenvisning har sakkyndig blandet datoene 09.06.2016 og 10.06.2016. 09.06.2016 er brukt fire ganger. 10.06.2016 brukes fem ganger i kildehenvisningene på side 9. Denne unøyaktigheten viser at Sønstebø ikke tar dette seriøst. Datoen for arrestasjon og akuttvedtak bør samsvare.
Døgnbemannet
N ventet i fire timer før avhøret. Den kroppslige uroligheten og det at han tar på hetten ved vanskelig tema er ikke dokumentert i avhøret. Sakkyndig må ha innhentet disse opplysninger på en annen måte. Hvor Sønstebø har denne informasjonen kunne det ha blitt henvist til. Hvorfor barn må bli tatt på avhør motarbeider barnevernets lov om å gjøre barnas beste, i utgangspunktet. Hvorfor barn blir tatt inn til politiavhør i en sak om vold i nære relasjoner er en kontradiksjon. Barn skal møtes med omsorg dersom de har problemer, eller om de har det vondt. Hvilken fortolkning Sønstebø har av barnas beste er i det beste uklart.
Konklusjonen på legeundersøkelse kan komme fra stump skade av noe avlangt. Legen har ingen troverdighet ved å likestille slag fra voksen og lekeslossing med søsken. Konklusjonen er at N ikke har slag utført av en voksen person.
Hva betyr denne setningen?
«Det rekvireres røntgen totalskjelett for å se etter ferske eller gamle skader uten funn.»
Rapporten fortsetter med beskrivelse av avhørene til H og C hvor sakkyndig velger å utelate alt relevant for en rapport. Sakkyndig skriver en rapport ut av vilje til å skade barn for å skrive et bestillingsverk, kan være en teori. Utvalget av elementer av avhørene er ensidig fokusert på de negative sidene ved barna, og tolkningene av legeundersøkelsene holder ikke mål. Å skrive inn potensiell vold utført av voksne som en mulighet blir av teoretisk karakter. En nøytral fremstilling hvor det kan konkluderes med vold utført av en voksen person bør være en lett oppgave for sakkyndig. Det er tydelig at sakkyndig ønsker å presentere muligheter for vold for å underbygge skyldspørsmålet og få plassert far inn i kategorien som barnemishandler.
Et eksempel på en setning som bør bearbeides av sakkyndig: «Slag med flat hånd og også knyttet hånd på utsiden av klær vil ikke nødvendigvis gi merker og merker kan også ha forsvunnet før vi ser ham». Hvilken logikk spiller inn for sakkyndig ved å bruke en slik setning? Hva ønsker hun å formidle med en slik setning? Har det hensikt å skrive at muligheten for vold ikke kan avgjøres i en legeundersøkelse, og at en legeundersøkelse i så måte bare kan bekrefte eller presentere en mulighet for vold? Slik bruk av legevitenskap av en sakkyndig er skremmende lesning. Sakkyndig avfeier legevitenskapen som vitenskap ved å redusere forskjellene på alvorlighetsgrad. Det bør være forskjellige biologiske reaksjoner på kroppen av ulik styrke slag. Et slag fra en voksen mann vises mer enn lekeslossing, og dette bør komme frem i legeuttalelsene. Slik det fremstår i denne rapporten mobber et helt system fire barn. En av barna er nå kontinuerlig terrorisert av barnevernet i ti måneder.
Barneverntjenesten fremmer sak om omsorgsovertakelse.
Barnevernet har blitt ekspert og innarbeidet i metoder som gjør at Sønstebø kan skrive at mor ikke kan benekte vold. Ettersom en mor og en far har to forskjellige arbeidsplasser og ikke er sammen hvert eneste minutt i døgnet kan ikke Eva Bowen benekte at det kan har forekommet. Eva Bowen tar også hensyn til sin datter som kommer med en så alvorlig påstand om sin far. Eva Bowen har bodd tett sammen med sin mann i mange, mange år, og har et tett forhold til sine barn.
Eva Bowen viser også initiativ ved å oppnevne en sakkyndig umiddelbart. Eva Bowen ønsket en rask saksbehandling, slik at saken kunne ordnes umiddelbart. Hun stille seg også til rådighet for barnevern, og ønsket å samarbeide. Barnevernet og politiet mener det er mistanker om passiv deltakelse til vold i nære relasjoner. Kommune og politi mener Eva Bowen blir slått og mishandlet, selv om hun under flere avhør og samtaler med politi og barnevern forteller at hun ikke blir slått og at det ikke er vold i nære relasjoner.
Sakkyndige, barnevernansatte, politi og hele det offentlige Norge behandler Eva Bowen som en annenrangs borger. Her er likeverdet satt til sides, og blant annet barnevernansatte behandler henne som menneskelig avfall. Som en irritasjon. Eva Bowen er en 37 år gammel kvinne som har født og oppdratt fire barn i fjorten år uten negative tilbakemeldinger fra noen hold. Etter 09.06.2017 hvor barnevernet lot henne stå igjen med det «livsviktige» valget om mann og barn. Barnevernet har ikke mandat til å angripe en mor i en sårbar situasjon umiddelbart etter pågripelsen av far. Det er et psykisk overgrep, og er starten på en lang prosess i den offentlige forvaltningen og et rettssystem som mangler moral og habilitet.
Det å tillegge Eva Bowens datter større sannferdighet enn sin mor har ingen logikk. At mor i ti måneder har stempelet overgrepsoffer på seg, og i tillegg bli behandlet som ingenting, er oppsiktsvekkende. Eva Bowen har rett til å bli anerkjent som eget rettssubjekt. Det kan bare spekuleres i hva som gjør at Eva Bowen ikke blir behandlet som et menneske. Det kan være at hun blir behandlet med mindre verdi på grunn av sitt opprinnelsesland Sør-Korea.
Politiet ilegger foreldrene besøksforbud mot mormor. Doktors ordre.
Sønstebø fremstiller mor Eva som en person med et spennende register som menneske. Hun har blitt behandlet om et uskyldig offer for sin manns vold. Hun er passivt medvirkende i vold. Stilltiende samtykkende. Hos mormor er hun aggressiv og truende. Eva Bowen har mistet sine barn fordi moren fortalte Eva at hun ikke hadde sagt det som stod i avhøret. Hun hadde ingen mistanker om vold mellom Eva og Scott. Eva ønsket at moren skulle gå til barnevernet og endre vitnemål dersom hun ikke hadde sagt det. Dette er Eva Bowens vitnemål. Dette virker også mer troverdig da Eva Bowen er et voksent reflekterende menneske som forstår at trusler i en barnevernssak ikke er formålstjenlig.
Sønstebø fremstiller en side av saken, og står på den siden. Igjen går det utover Eva Bowen som fremstår lite troverdig. Sønstebø fremstiller det slik at mormor måtte gå til legen for mors angrep, og at legen umiddelbart måtte ringe etter å ha undersøkt tilstand til mors mor. At legen må sende besøksforbud for mor er å intervenere i saker en lege ikke skal blande seg med. Et råd om å skyve sin datter fra seg i en situasjon hvor familien kunne vært hverandres støtte er uetisk. Påstanden er at fastlege bryter med etiske regler ved å ringe politiet for å beordre besøksforbud fremfor å foreslå dialog, eventuelt konfliktråd, noe som kunne få partene til samtale. Legen ønsker konflikt fremfor løsning for sin pasient, noe som strider mot legeeden. Om Sønstebø bruker legeuttalelsene korrekt eller ikke er ikke sjekket.
Det vises til brev fra far til Hn 11.07.2017. Der er ikke sendt brev til H fra far. Det er også påfallende at dokumentasjon fra 11.07.2017 kan brukes i brudd på besøksforbudet. Hva står det i brevet Scott Bowen har sendt som Sønstebø finner i Hs mappe hos barneverntjenesten? Står det at han planlegger et besøk til svigermor?
Omfattende klagevirksomhet samt varsel om søksmål fra foreldrene.
Asbjørn Nilssen har sendt mange klager på barnevernet grunnet omfattende brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjonen. En tredjemann som klager på barnevernets behandling av familien betyr at tredjepersonen observerer hva som foregår og blir knust av behandlingen familien gjennomgår. Alle involverte burde stå til doms for hva de gjør i en sivil domstol fratatt all form for kobling offentligheten. Dette er personer som er så tett knyttet til hverandre at de bruker barnevernet kynisk for å tjene penger.
Rapporten Sønstebø har skrevet i denne saken kan brukes som et bevis på hvordan en rekke krefter arbeider mot familien kontinuerlig. De utfører de groveste handlinger mot en far som forsøker så godt han kan å forsvare familien. Dette gjør han med saklighet. At en far ikke vinner gjennom med faglighet og lover på sin side skal ikke skje. Det er ikke likeverd. Det er ikke menneskeverd.
Hva Asbjørn Nilssen dukker opp for i en sak om omsorgssaken til familien Bowen er uforståelig. Jeg forsøkte å støtte og hjelpe familien som en venn vitne til det brutale angrepet på en familie. Hensikten var å bidra med å løse situasjonen. Sosiologi er mitt fag, og spesialisering innenfor kjærlighetssosiologi. Utover dette har jeg omfattende erfaring med rapportskriving. Kompetansen og rollen som en venn burde være informasjon som er interessant for noen som skal verne barn. I følge den norske loven står det at det biologiske bånd går først, og at barnevernet skal gjøre det som er barnas beste. Sønstebø gjør det samme som alle andre har gjort.
At foreldre velger å skrive klage på behandlingen barna får av Tønsberg Barnevern bør tale i fordel foreldre. Dersom foreldre ikke kjemper er de ikke familien levedyktig. Passive og tilpasningsdyktige familier blir ribbet først. Selv ressurssterke foreldre havner i prosesser med lovbrudd, tvangshandlinger, politistatgjerninger og en Tingrett som virker stengt for Scott og Eva Bowen. De skal ikke få sin tid i Tingretten fordi Barnevernet har ingen sak.
Asbjørn Nilssen er en objektiv observatør og en venn av familien som følger saken. Han er sosiolog med kjærlighet- og familiesosiologi som spesialisering. Som rapporten viser har han skrevet en rekke varsler og bekymringsmeldinger til de ulike involverte fra stat, fylke og kommune. Disse blir ikke tatt hensyn til eller lest, og har utover dette ingen rolle i barnevernssaken. Ettersom barnevernet ikke tillegger han en rolle som fagmann skal han ikke nevnes i rapporten. Omsorgsevnen til far og mor er ikke påvirket av Asbjørn Nilssen.
Klagene som skrives av mor og far er deres rett, og unnværelse av varsler og klager bør være en forelders plikt i en barnevernssak. Det er bemerkelsesverdig hvor negativ Ingrid Sønstebø er overfor verden og deres borgere, og det kan spekuleres om en person av negativ natur skal vurdere andre medmennesker. Straff og hån virker være Sønstebøs metode. Vi befinner oss langt fra barnets beste, tett samarbeid med familie og tiltak i hjemmet som første prioritet. Den beskrivelsen lovene gir oss av virkeligheten
Barnevernet kan neppe betegnes som utviklende og faglig konstruktivt. De bygger sak på egne lovbrudd, og fylkesmannen hyrer en partisk og udemokratisk oppdragspsykolog til å slakte familien uten å ha møtt den.
«Fylkesnemnda vurderer at det er stor risiko for at barna blir vesentlig skadelidende dersom de flyttes hjem og opprettholder akuttvedtaket».
Som vi har sett tidligere i rapporten, og som vi oppdager som et mønster i saker behandlet av fylkesnemnda fra Buskerud og Vestfold mangler logikk i sin utøvelse av sitt virke. Fylkesnemndas leder bryter alt av menneskerettigheter ved å frarøve mor sin verdighet og menneskelighet. Eva Bowen blir behandlet som et annenrangs menneske i denne saken. Eva Bowen blir ikke hørt. Hun blir ikke trodd, og ingen bryr seg om hva hun har å si. Eva Bowen blir straffet for sin kjærlighet.
Eva Bowen blir straffet på verst tenkelig måte for en mor. Hun blir frarøvet hennes rett og plikt til å beskytte og gi sine barn omsorg. Fylkesnemnda påstår at det finnes et akuttvedtak på guttene. Fylkesnemnda bør kunne dokumentere vedtaket, og Sønstebø bør problematisere mangel på samtykke og lovbruddene barnevernet utfører fremfor å presentere en løgnaktig, unyansert og trakasserende versjon av virkeligheten.
Løgnene starter opp i anslaget av fortellingen. Bekymringsmelding fra Holmestrand Internasjonale Montessoriskole ved Par- og Hårterapeut Nils Astrup var motivert av hevn. Den rutinerte barnevern kjæresten til M konstruerer en historie som er ren løgn. Denne viderefører han til M, og fortellingen blir hennes bør. Forteller hun den ikke riktig forteller Mat henne at han dør.
Ingrid Sønstebø forsterker løgnene, og skaper en rekke nye usannheter som gjeldene i saken. Denne gangen er det akuttvedtak som ikke har samtykke, og fylkesnemndas faglige vurderinger som er direkte motsatt av det som kan betegnes som faglighet. De biologiske bånd og familien skal vernes i følge alle fagbøker og lovverk. For å kunne diskutere faglighet må en kunne forvente at de som utøver faget opprettholder loven. Bibelen forteller at de biologiske bånd og familien er bærebjelkene i samfunnet. Denne beskjeden går til de barnevernansatte eller involverte fra andre instanser som karakteriserer seg for kristne. Dere begår kardinalsynder på rad og rekke i denne saken, og min oppfordring er at de bekjenner sine synder slik at de kan bli tilgitt. Spørsmål om det er for sent for tilgivelse, eller om bruddene er for graverende i Jesus øyne, kan stilles til eventuelle sakkyndige i de ti bud eller andre religiøse doktriner.
I kommentar til foreldrenes ønske om sakkyndig bør foreldrenes initiativ bemerkes positivt. En av mange utfordringer for Sønstebø er at hun aldri forklarer bakgrunnen for sine meninger. Hun konkluderer ut av setninger plukket ut av dokumentasjonen barnevernet presenterer. Foreldrene stilles i en sårbar situasjon adskilt fra sine barn på grunn av trass og hevn utført av en forsmådd kjæreste på fjorten år. Sønstebø plukker subjektivt for å tilfredsstille barnevernet og nemndas bestilling; Skyldig.
Overgang – fra kronologisk til temabasert anmeldelse.
I side 13 i rapporten møter jeg meg selv i rapporten. Jeg er stolt over hvor mange ganger jeg har klaget. Det er en ting som jeg tok grundig feil på det jeg skrev var at «tre av fire barn ble holdt som gissel, og mor blir frarøvet verdighet og integritet». Det skulle vært fire av fire, og den jeg unnlot å ta med har blitt behandlet verst av alle. M blir brukt som en brikke i et brutalt spill mot en far og en mor, som forsøker å ta vare på seg selv.
At ingen av klagene mine har blitt brukt i sakkyndiges rapport viser en ensidig fremstilling av saken. Det vitner om et systematisk overgrep med vilje og viten av så mange instanser, og alle klagene som er skrevet er fremdeles reelle. Det hele har eskalert til et nivå hvor jeg stiller spørsmål om det ikke finnes menneskelighet eller nestekjærlighet igjen. Rapporten nevner ikke brorskap, likeverd, likhet for loven, menneskeverd, kjærlighet, internasjonal rett, norske lover, regler, normer, kutymer eller respekt. Barnevernet er eksponenten for samfunnsutviklingen hvor det handler om å dyrke seg selv og sine, økonomiske gevinster og hovere. Å posisjonere seg og sin familie slik at de kan beholde sin posisjon ovenfor eventuelle mennesker som de anser som konkurranse. Medmenneskelighet har blitt til fiendskap. Fremfor konsensus dyrker de konflikt. Problemet er at det er statsapparatet som utover makt over enkeltindividet eller i dette tilfelle en gruppe mennesker; familien. Staten anser familien som en trussel mot deres mulighet til å bedrive kontroll. Hvem er staten i en slik stat?
Sakkyndig
Sønstebø fremstiller foreldrene som vanskelige og lite samarbeidsvillig til utredning av sakkyndig. Hun mener det er vanskelig å gjennomføre mandatet uten å møte foreldrene og barna for å se på samspill og omsorgsevne. Allikevel tar hun på seg oppdraget, samt sender ut bekymringsmelding ut fra egen konklusjon. En bekymringsmelding ut fra kjente dokumenter som ligger i saken. Barnevernet og politiets forsøk på å bygge sak har ikke vært fruktbar, og det er ingen nye opplysninger som tilsier at situasjonen har endret seg etter guttene kom hjem i september 2016.
Familien Bowen tok initiativ til sakkyndig helt i starten av saken. Eva og Scott ønsket en objektiv tredjepart til å gjøre utredning som kan bidra til å oppklare saken. Oppklare misforståelsene i forbindelse med en fjorten år gammel gutts telefonsamtale. Henvendelsen ble besvart negativt av barneverntjenesten over en måned etter henvendelsen fra foreldrene. Sakkyndig ble pålagt i forbindelse med at saken skulle opp av fylkesmannen. Sakkyndig kunne ikke oppgi sitt mandat til foreldrene. Hvem lar seg undersøke uten informasjon om hva som skal undersøkes?
Det må foreligge et mandat, eller et grunnlag, for en sakkyndigutredning. En utredning må ha en eller flere problemstillinger som skal undersøkes. Disse fremkommer i rapporten, men ble aldri formidlet til foreldrene. Da barnevernet ikke har gyldige vedtak eller grunnlag for omsorgsovertakelsene må foreldrene ha et grunnlag for hvorfor de skal undersøkes. Det er bemerkelsesverdig at Ingrid Sønstebø aksepterer å skrive en rapport etter å ha møtt datteren M som er i konflikt med far. Som tidligere nevnt er utvalget av vitner brukt i rapporten og fylkesnemnden er faglig uforsvarlig, og skal ikke aksepteres som dokumentasjon som kan brukes offentlig.
Sønstebø avslutter sin rapport med å påpeke at hun kan med bakgrunn av empirien stå inne for sin rapport. Betyr det at Sønstebø mener foreldrene er dårlige foreldre? Hvilket grunnlag har hun for å uttale seg om foreldrene i Bowen familien?
Foreldrene har bedt om sakkyndig fra dag en. Deretter ble det søkt om sakkyndig, 20.07.2017, til fylkesnemnda. 15.08.2017 er far på møte med barnevernet, og det blir avtalt at foreldrene får sakkyndig og mandatet. 02.09.2016 fikk Familien Bowen avslag om sakkyndig av fylkesnemnda. De mente at dokumentasjonen var dekkende.
Hvordan kan fylkesnemnda kan endre standpunkt når de allerede mener det er tilstrekkelig dokumentasjon? Hvorfor endrer de holdning utover i saken? Spekulasjoner om fylkesnemnda har oppdaget at de ikke har noen sak, og må skape en sak, er nærliggende. Fylkesnemnda bør kunne svare på spørsmålene over. En faglig begrunnelse bør familien kunne be om i denne sammenheng. Dessverre har det vist seg at fagligheten i barnevernet og deres støttespillere virker forurenset av alternative motiver.
Hvilke motiver Ingrid Sønstebø har ved å vurdere foreldreferdigheter og omsorgsevner ut fra notater og løgn fra politijurist Pernille Flage? Hvordan kan hun vurdere de ulike omsorgskvalitetene, tilstedeværelse, kommunikasjon, empatiske egenskaper, kognitiv omsorg osv. uten å møte personene hun skal vurdere? Det er ingenting som tyder på at dette er en psykologisk sakkyndigrapport. Hun går til konflikt mot hele familien. Hele familien er avvikere i følge Sønstebø. En kollektiv anomali. Sønstebø kan i mange tilfeller fremstå som usammenhengende og vanskelig å forstå grunnet sin manglende logikk og mangel på forståelse for mennesker og familier.
Dokumentasjon
Sønstebø kommer med direkte løgn i rapporten om det er på grunn av barnevernet som gir falsk dokumentasjon eller Sønstebø som har fått et oppdrag i å sverte en familie, og utøve hevn på vegne av en hår- og familieterapeut fra Åsgårdstrand, er vanskelig å gripe. Men det er åpenbart Sønstebø forholder seg til en annen virkelighet enn den venner og bekjente av familien gjør. Sønstebø har posisjonert seg over menneskene hun skal utrede ved å trekke bastante slutninger om omsorgsevne og menneskelige egenskaper når hun ikke har møtt personene hun omtaler.
Ingrid Sønstebø velger å forhåndsdømme, og fortsetter med dømmingen gjennom hele rapporten. Metodisk og rettslig strider dette mot all litteratur som tar opp disse emnene. Det er lovstridig å komme med falske påstander, slik som hun gjør gjennom hele rapporten. Sakkyndige har utelukkende trukket ut negative bemerkninger om familien, spesielt foreldre, og bruker de om hverandre slik at de settes sammen til en slags mening. Rapporten beskriver en fiktiv virkelighet.
Barneverntjenesten påstår tiltak i hjemmet i forkant av guttenes hjemkomst. Barnevernet skulle hjelpe en firebarnsmor med å være mor igjen i etterkant av guttenes hjemkomst. Det ble diskutert tiltak i hjemmet i noen uker i etterkant slik at barnevernet kunne forsikre seg at alt gikk innenfor godkjente rammer. Barneverntjenesten uteble fra veiledningen, og tok ingen initiativ til å følge opp guttene når de kom hjem. Det er da bemerkelsesverdig at fylkesnemnda kan bortføre barna etter å ha bodd i omkring åtte måneder hjemme.
Ingrid Sønstebø bør kunne peke på hvilken ny opplysning hun leste som rettferdiggjør en sakkyndig bestilt og betalt av fylkesnemnda til å skrive en bekymringsmelding til barnevernet om oppdraget hun skal utføre for barnevernet og fylkesnemnda. Det er ingen ny informasjon, annet enn en rekke forsøk på å bygge en sak av barnevernet, advokater og politi.
Et eksempel på å bygge saken kan være at Sønstebø velger å ta med et avsnitt om at det er funnet mange flyere i nærområdet. Dersom påtalemyndighetene har siktet noen for slike alvorlige forbrytelser bør politiet etterforske saken og arrestere forbryteren. Dersom man skal ta med et slikt avsnitt kan det være en fordel å skrive hvem som er skyldig, og hvilken forbindelse vedkommende har til saken til familien Bowen. Eller insinuerer Sønstebø skyld? For en lekmann virker det vågalt å dele ut flyere i nærområdet til saksbehandlere i barnevernet når barnevernet har tatt fire barn i familien. Om det er Eva Bowen eller Scott Bowen som er offer for Sønstebøs mistanker vites ikke.
Personlighetsdiagnostikk.
Ettersom Sønstebø skal skrive en rapport om menneskelige egenskaper og evner må hun møte menneskene. En metode hvor hun klipper og limer tekst fra dokumenter som ikke er utredninger, epikriser eller spesialister, men hovedsakelig fra mer eller mindre ukvalifiserte barnevernsansatte eller fra skolen hvor styreleder skrev bekymringsmelding skal ikke brukes i fylkesnemnden. Dette bør Fylkesnemndleder Bergh administrere på en faglig forsvarlig og lovlig måte. Fylkesnemndleder tillater og begår lovbrudd jfr. straffelovens kapitel 220.
Hele rapporten er «pyntet» på slik at barneverntjenesten ser ut til å gjennomført sitt oppdrag. Rapporten florerer juks med datoer og dokumentasjon fra barnevernets side. Barnevernet ser ut til å være usikker når pågripelsen av far fant sted, og når akuttvedtaket ble skrevet ut. I følge Sønstebø ble det skrevet ut 10.06.2016. Da far ble puttet i arresten 09.06.2016 ble ikke akuttvedtak fattet, jfr. Sønstebø. Hvilke saksbehandlingsregler barnevernet har, men for en lekmann er det en alvorlig synd mot kjærlighet og antageligvis brudd på barnevernloven, forvaltningsloven, straffeloven å ta barna til foreldre uten vedtak. Det er ikke uten grunn barnevernet blir beskylt for kidnapping da det norske ordforrådet mangler bedre ord. Borføring mot sin vilje kan være et alternativ. Kriminelt er det uansett å komme og ta barn uten grunnlag. Barna kunne bo hos mor.
Eksempler på datoforvirring fra barnevernet:
1. Bekymringsmelding fra HIM
2. Bekymringsmelding fra Jareteigen
3. Undersøkelser hos familien
4. Akuttvedtak
Sett i sammenheng med barnevernloven forsøker Sønstebø å tilpasse rapporten slik at saken får et annet forløp. Dette tilsynelatende for å legitimere arbeidet de har utført etter barnevernloven hvor man skal starte med det «mildeste inngrep som prinsipp». Ingen tiltak er foreløpig gitt familien. Barneverntjenesten i Tønsberg har vært fraværende. De har avvist foreldrenes håndsrekning om samarbeid. De ønsker ikke dialog. Uten dialog kan ikke kjærlighet manifesteres. Uten relasjoner kan ikke en gang kjærligheten til seg selv defineres. Kjærlighet foregår i relasjoner.
Fremstilling av foreldre beviser at Ingrid Sønstebø har utelukkende tatt hensyn til barneverntjenesten vurdering. Foreldrene blir fremstilt som – truende – utfører vold, psykisk- og fysisk tortur, manipulerer barna og andre assosiasjoner som skal gi omsorgsovertakelse legitimitet i rapporten. Denne ensidige fremstillingen av to ressurssterke foreldre som har fire veloppdragne og fine barn bør være under en meritert sakkyndig som Ingrid Sønstebøs verdighet.
Psykologiseringen av familien ut fra et variert og tynt materiale bør vurderes av psykologforeningen, og Ingrid Sønstebø bør forbys oppdrag av denne art da hun viser mangel på grunnleggende faglig kunnskap om metode, barn og vern av barn. Ingrid Sønstebøs kompetanse innenfor metode, etikk og moral bør utredes i forbindelse med fremtidig praktisering av sitt fag. Konklusjoner og vurderinger i sakkyndigrapporter har alvorlige konsekvenser for familiemedlemmers fremtid.
En sakkyndig med spesialisering innenfor psykologi skal være varsom med diagnose og diagnostisering. Ingrid Sønstebø presenterer leseren for begrepet personlighetsdiagnostikk. Begrepet i seg selv bør holdes langt utenfor barnevernssaker. Dette er etterlevninger fra psykologi innenfor sorteringssamfunn og raseteori. En psykolog skal ikke kunne diagnostisere personlighet som en sykdom, eller som mål på omsorgsevnekapasitet. Som sakkyndig har Sønstebø plikt til å holde seg faglig oppdatert. Personligheten til familiemedlemmene skal ikke virke i mot deres sak.
Ingrid Sønstebø lager et bilde av en dysfunksjonell og syk familie, og dette henger ved familiemedlemmene ved hver kontakt de har med de offentlige myndigheter i fremtiden. Sønstebø skaper hindre for hvert enkelt medlem av familiens fremtid ved å skade deres omdømme på bakgrunn av lemfeldig bruk av alvorlige begreper og diagnoser. Konsekvensene av slikt kan være fatale, og på sikt skade Norge som land. Barn som ikke opplever kjærlighet har en tendens til å falle utenfor samfunnsstrukturen. Sett i sammenheng statistikken[1] gjeldene barnevernsbarn risikerer vi å få ungdom som har høy risiko jfr. seksuelle overgrep, pedofili, prostitusjon, narkomani og alvorlige psykiske utfordringer. I Scott Bowens tilfelle risikerer vi å få nok et justismord i det norske rettsvesenet. Kjærlighet virker å måtte vike plass for hovmodet i Tønsberg.
Scott Bowen
Begreper Ingrid Sønstebø velger å bruke om Scott Bowen som hun aldri har møtt:
- Paranoid
- Narsissistisk
- Virkelighetsfjern
- Lite empati
- Rusmisbruker
Før 09.06.2017har far ingen alvorlige siktelser, men etter barnevernets inntog har han 18 siktelser, tre arrestasjoner og kontinuerlig besøk av politiet i halvt år. 120 uniformerte politifolk har vært innenfor døren. Ingen personer med kompetanse har vurdert Scott Bowen, men Sønstebø konkluderer med disse karakteristikkene uten grunnlag. Grunnlaget synes å være en forutinntatt holdning om skyld, sykdom og ubrukelighet som far. Sønstebø frarøver en far, mor og fire barn sin rett til å være en enhet av kjærlighet. En enhet av kjærlighet som skal vokse og gjøre landet Norge et trygt og godt sted å være. Sønstebø fragmenterer kjærligheten, oppløser den og transformerer den til skepsis, uforutsigbarhet og hat til landet, staten og monarkiet.
Det samme gjør Politijurist Pernille Flage som har bestemt seg for at Scott Bowen er skyldig i voldsutøvelse både fysisk og psykisk. Pernille Flage får hele politiet i Vestfold til å sette inn masse skattepenger for å trakassere og forfølge en ordinær familie med sunne familieverdier. Hva hennes motivasjon for å gjøre slik kan jeg bare spekulere i, og i motsetning til Pernille Flage ønsker jeg ikke å stemple henne som en person med tydelige dysfunksjonelle personlighetsforstyrrelsestrekk. Men en antagelse om at hun har mottatt lite omsorg og kjærlighet underveis i hennes liv, og at hennes hjerte har blitt preget av dette, virker åpenbart.
Legevakten i Tønsberg diagnostiserer Scott Bowen ut fra et møte på to minutter som avgjør at Scott Bowen har dyssosiale trekk, mulig noe narissistiske trekk, sannsynlig manglende empati og å være til stor fare for sine barn. Grunnlaget til den navnløse legen, som ikke våger å representere legevitenskapen, er Pernille Flages siktelser og arrestasjonsordre hvor hun som jurist trekker legevitenskapelige konklusjoner på grunnlag av bekymringsmeldinger fra Nils Astrup og Mat 14 år. To minutter trengte legen å konkludere og kategorisere et menneske som uverdig, syk og voldelig. To minutter trenger legen på å konkludere med at Scott Bowen er så farlig at den navnløse legen må skrive et bekymringsmelding til barnevernet. Hva var det i de to minuttene hvor han konkluderte med at far var soningsdyktig, men en fare for sine barn. Påstanden er at legevakten i Tønsberg, representert av anonymitet, er farlig for borgerne i dette land og kjærlighetens forutsetninger i Norge.
Alexander R. Flaata, spesialist i klinisk voksenpsykologi, ringer Scott Bowen uten forvarsel og skal i følge Sønstebø gjennomføre en «prejudisell observasjon av far 19.10.2016, etter anmodning fra påtalemakt Pernille Flage. Hvordan Alexander Flaata kan konkludere med at far ikke har påviselige tegn til alvorlige sinnslidelser, men at han fremviser trekk forenelige med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse i løpet av noen minutter i telefon er et psykisk voldsangrep[2] på far. Alexander Flaata er en trussel for kjærligheten til landet ved at han fremsetter uriktige påstander om far, og er etter Straffelovens § 222 uriktig anklage. Flaata anklager Scott Bowen for trekk forenelig med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse. Flaata er skyldig i å gi kjærlighetens kår i Norge karrige vekstforhold. Han angriper familien som det bærende element i samfunnet jfr. norske lover, internasjonalt ratifiserte konvensjoner og skaper en usikker fremtid for fire barn som er glad i sine foreldre. Flaata medvirker til å drepe relasjonen mellom M og far. En relasjon som kunne bli berget ved dialog.
Diagnosene, personlighetstrekkene og karakteristikkene florer mot Scott Bowen og hans familie. Hver gang begrepene nevnt ovenfor blir nevnt i sakkyndigrapporten til Sønstebø er det et angrep mot familien som bærende enhet i samfunnet. Hver gang ordene blir brukt bryter Sønstebø og hennes medsammensvorne menneskerettigheter, grunnloven og straffeloven. De er et angrep på kjærlighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Nestekjærlighet eksisterer ikke i Sønstebøs rapport.
Dersom nestekjærlighet kan konsentreres ned til en setning fra bibelen: «Du skal elske din neste som deg selv»[3], har alle «fagfolk» involvert i barnevernssaken mot familien Scott Bowen et problematisk og konfliktfylt forhold til seg selv. Som Sønstebø konkluderer i avsnittet om psykisk vold (side 43):
«Stilen som vises utad kan reflektere atferden innad».
Kjærligheten har magre kår i Norge.
Eva Bowen
«Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom»[4]. Vurderinger og konklusjoner dømmer foreldrene i denne saken som omhandler påstått vold i nære relasjoner. Sønstebø dømmer at foreldrene er voldelige selv om hun ikke har sett noen dokumenter med mistanke til mor. Om hun er voldelig selv skapes det tvil om. Det implementeres spørsmålstegn rundt Eva Bowens psykiske helse, samt hvilken rolle hun har i den grunnløse påstanden om vold i hjemmet. Eva Bowens henvendelser om å bli vurdert av sakkyndige, og hennes imøtekommenhet og vilje til samarbeid blir avvist av barneverntjenesten. Sakkyndige Sønstebø utelukker foreldrenes initiativ og ønske om samarbeid tidlig i saken, samt barneverntjenesten unnlatende holdning til tiltak i hjemmet, dialog og samarbeid.
Slik saken står nå har Eva Bowen en siktelse som ikke blir utredet eller etterforsket. Hun er siktet for passiv medvirkning til vold. Påtalemyndighetene mener at mor bifaller vold mot barna sine. Barneverntjenesten virker å være ignorant overfor mor. Nestekjærlighet eller medmenneskelighet vises ikke når påtalemyndighetene påstår hun blir slått, samtidig som hun blir behandlet som mistenkt i saken. Tiltak myndighetene har iverksatt overfor en mor som er påstått slått og mishandlet finnes ikke, og etterforskningen av foreldrenes påståtte voldsutøvelse uteblir, og slik blir siktelsene på foreldrene hengende på dem. I løpet av tolv måneder har verken påtalemyndighet, politi, helsevesen eller andre forsøkt å avklare hva situasjonen faktisk er.
Unnlatelsessynden[5] Sønstebø og hennes medsammensvorne utviser er kritikkverdig, og bryter etiske og moralske retningslinjer i alle fag, samt en rekke lover i nasjonal og internasjonal rett. Unnlatelsessynden i denne sammenheng kan karakteriseres som tortur[6]. Anklagene mot mor sprer seg i barnevernssaken hvor hun blir dømt og karakterisert i samvær og andre møter hvor hun blir anklaget for å manipulere barna og at hun er en negativ påvirkning på barna.
Tvetydighetene i barneverndokumentasjonen blir ikke behandlet av Sønstebø på en forsvarlig måte da Eva Bowen det står at barna har godt av å møte mor og at det ikke stilles spørsmål av betydning angående hennes omsorgsegenskaper annet enn disse vage og umålbare variablene manipulasjon og press av barn. Beskrivelser av hva det innebærer uteblir, men en kan anta at barnevernet tolker det i disfavør barnevernet til fordel for foreldrene. Hva Sønstebø hadde vurdert dersom mor var likegyldig og ignorant er et spørsmål som står åpent. Ensidig negativ fremstilling av mor fra Sønstebøs side vitner om mangelfull metodeforståelse og moral.
Under de tre guttenes første omsorgsovertakelsperiode konkluderte barneverntjenesten at barnas psykiske hele blir skadet, og at det er helsemessig gunstig for barna å reise hjem. Dette til tross for påstander om manipulasjon og press. Sønstebø overprøver barneverntjenestens egen konklusjon og sender inn en bekymringsmelding på barna ut fra hennes egen konklusjon. Argumentasjon og begrunnelse for en slik avgjørelse blir ikke behandlet av Sønstebø. Sønstebø sår ikke bare tvil om foreldrenes omsorgsevne, men også barnevernets faglig begrunnede tilbakeføring til foreldrene. På grunnlag av at barnas helse blir psykisk skadet blir de sendt hjem. Logikken i denne saken tilsier at Sønstebø vurderer at barnas psykiske helse skal bli skadet, og får det effektuert gjennom bekymringsmeldingen som fører til nok en omsorgsovertakelse.
Som kjærlighetssosiolog stiller jeg spørsmål om Sønstebø har kjærlighet inne i seg. Hvordan kan en sakkyndig psykolog ønske å skade barn er et relevant spørsmål i denne sammenheng. Uten en grundig argumentasjon og begrunnelse, og sett i lys av potensielle konsekvenser av rapporten, bør myndighetene undersøke om Sønstebø trenger oppfølging av helsepersonell eller om hun bør bli straffet for sine gjerninger.
Eva Bowen viser kjærlighet til sine barn i sin kamp mot stat, fylke og kommune. Hun kjemper for sin rett til å være mor, og blir møtt av faglig inhabil og inkompetent motstand med sanksjonsmidler som er tuftet på fysisk og psykisk tvang og tortur, som Sønstebø gjennom sin rapport eksponerer. Det samme gjør fylkesnemnda i sin behandling av saken. Sett i sammenheng med sakens behandling i fylkesnemnda kan Sønsbøs rapport betegnes som skriptet til sakens forløp i Tingretten. På grunn av uforutsette hendelser i nemnda ble skriptet endret, men det blir ikke nemndas beskrivelse av saken, vedtak og konklusjon. Alt tyder på at dette var skrevet før saken var behandlet i nemnda. Dette for å illustrere hvilke konsekvenser en sakkyndigrapport kan ha når statsmakten forhåndsdømmer, hoverer og samrører.
M Bowen
Overgrepene som er utført mot M Bowen er ubeskrivelige, og vil antageligvis havne i rettssystemet i fremtiden. Historien om Mat som forgifter lærer ved Tønsberg Montessoriskole, og M som tar på seg skylden er oppsiktsvekkende. Barnevernet ser ikke problemer ved at M tar på seg skylden for drapsforsøk på bakgrunn av at hun er under den kriminelle lavalder.
M forteller at hun blir utsatt for grov vold av far. Hun er fjorten år, og barnevernet velger å bruke Mat fortelling som sannferdig. Det er lovstridig at M ikke får hjelp av kvalifisert helsepersonell etter det Sønstebø skriver volden består av. Selv dette problematiserer ikke Sønstebø.
M Bowen er ødelagt av barnevernet. Sekstini dager går det fra bekymringsmeldingen ble ringt inn av Mat til M Bowen får oppfølging fra kvalifisert helsepersonell. Foreldrene har henvendt seg til barnevernet gang på gang for at M skal få hjelp, men blir møtt av skuldertrekk fra barnevernet. En instans som fremstår sjelløs og mot sin hensikt. Barnevernet er en trussel mot den norske samfunnsstruktur.
Det konkluderes med at M har alvorlige traumer. Ettersom vi kan stadfeste at vold ikke har skjedd i familien, noe jeg som venn av familien som har pratet med de tre guttene kan bekrefte. Det er heller ingen andre tegn eller beviser enn fjortenåringers fortelling som blir lagt frem som bevis. Sakkyndigrapporten bør evaluere hvilke tiltak barnevernet setter inn, effekten av de og en vurdering av arbeidet som er utført. Påstanden er at barnevernet har påført M Bowen sykdom. De har påført M Bowen alvorlige traumer. Som tidligere nevnt kunne det ha blitt skrevet lange avhandlinger om overgrepene utført av staten mot M Bowen, men det er det ikke plass til i denne omgang.
Barnevernets inhumanitet er tydelig i kommende setning. Setningen vil få konsekvenser for de involverte parter inkludert Sønstebø.
Det tok sekstini dager fra arrestasjonen av far til M Bowen får oppfølging av kvalifisert helsepersonell.
H, C og N Bowen.
Sønstebø, barneverntjenesten, påtalemyndigheter, politi, fylkesnemnd og alle involverte parter bør erkjenne at da M overtar fortellingen fra Mat om vold i nære relasjoner endrer fortellingen seg. Mat hevdet at Scott Bowen var en voldsmaskin som var fare for hele omverdenen. Scott Bowen hadde banket opp hele familien, påstod Mat. Da M måtte ta over fortellingen hadde ikke lenger barna noe i barnevernssaken å gjøre. Alt som skjer etter dette er overgrep og kriminelt.
Sønstebø får tidligere i rapporten kritikk for å sende guttene tilbake til barnevernets omsorg til tross for at barnevernet selv mente at barna tok skade av det. De tok så stor skade av det at foreldrene ble vurdert som et bedre alternativ. Det en stor synd å skade barn med overlegg. Sønstebø synder mot sitt mandat, sitt fag og sin menneskelighet, dersom det finnes noe. Nestekjærligheten til Sønstebø er kald. Guttene har fortjent langt bedre behandling, og de har fortjent en stor unnskyldning på vegne av myndighetene.
Konklusjon
Appendix om kjærlighetens kår ettersendes. Utover dette trenger ikke en konklusjon utbroderes. Det er åpenbart at rapporten ikke tilhører noe fagfelt. Dette er et personlig angrep mot en familie på seks. I likhet med politijurist Pernille Flage og resten av de profesjonelt involverte, inkludert rettsvesenet, samrører dette til å bli en anmeldelse som sier terningkast en.
Rapporten er full av løgn og metodisk er den langt under pari. Det finnes ingen kvaliteter i sakkyndigrapporten som kan brukes offentlig, annet enn bevis til politiet og rettsvesenet da erstatningssakene vil dukke opp med jevne mellomrom i fremtiden. Barnevernet er farlig. Sønstebø tar oppdrag fra fylkesnemnd og barnevern, og meldes med denne til politiet for brudd på en rekke lover og regler. Konklusjonen er at Sønstebøs rapport er kriminell.
Ingrid Sønstebø bør tas fra retten til å jobbe som psykolog, sakkyndig eller inneha samfunnsoppdrag som kan ha konsekvenser for andre mennesker. Hennes nestekjærlighet og medmenneskelighet virker å være alvorlig skadet eller død. Hun bør etterforskes på grunn av sine kriminelle handlinger, samtidig som hun bør behandles for hovmod av sine venner.
Med dette anmelder jeg Ingrid Sønstebø til politiet med påstander om alvorlige brudd på mange av straffelovens paragrafer. Hun bryter alle internasjonale menneskerettighetsavtaler Norge har med verden, og setter seg selv og sine behov fremfor barnas beste. Hun synder mot barna.
[1]
[2]Jfr. Per Isdals definisjon av Psykisk vold i Sønstebøs rapport side 31. Framsetting av uriktige anklager og forhør.
[3]Matteus 22:36-40 - Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)
[4]«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt», Matt 7:1 BF97 «Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom», Joh 7:24 BF 97 «Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!», Joh 7:24 Bibelen 1930
[5]Jakob 4:17: Jakob 4:17 Derfor, hvis noen vet hvordan han skal gjøre det som er rett, og likevel ikke gjør det,+ da er det en synd+ for ham.
[6]FNs menneskerettighetserklæring av 1948, art. 5. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950, art. 3. Særskilte forbud mot tortur og annen mishandling finnes i Genève-konvensjonen av 1949 om behandling av krigsfanger.
3Eve Bowen og 2 andre1 kommentar
12 delinger
Liker
KommenterDel

KommentarerMest relevante

Skriv en kommentar ...Rune Andreassen
Dessverre toppen av isfjellet
Liker
· Svar · 9 u

On Sat, 12 Sep 2020 at 01:12, Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com> wrote:

Anmeldelse av sakkyndigrapport skrevet av Ingrid Sønstebø. Falsk informasjon til offentlighet og domstoler. Kriminelt. DEL 1.
Hva mener ikke Asbjørnen?
18. juni · 28 min lesing · Delt med Offentlig
Offentlig
Ingrid Sønstebø: Spesialistpsykolog skriver bekymringsmelding med egen rapport som grunnlag.
Bestiller med ferdig konklusjon: Tønsberg Kommune.
Venninne: Påtalemyndighet Pernille “hjelp henne” Flage
Konklusjon: Falsk informasjon og dokumentforfalskning. Korrupsjon.
Utvalg: Sønstebø snakket med en av seks familiemedlemmer, og har aldri møtt Dennis Scott Bowen hun sender bekymringen om.
Anmeldelse av Ingrid Sønstebøs sakkyndige rapport om Familien Bowen.
I en sakkyndigrapport er det krav til en stor grad av etterrettelighet, og for at retten skal kunne fatte beslutninger er det nødvendig at rapporten er etterprøvbar, eventuelt henvise til kilder hvor empiri og dokumentasjon er hentet fra.

Psykologforeningens etiske retningslinjer.
Sakkyndig har hatt samtaler med en av seks familiemedlemmer. Rapporten er bygget på samtaler med involverte aktører, samt offentlig dokumentasjon i sakskomplekset. Kildehenvisning og faglige begrunnelser for anbefalinger og konklusjoner er nødvendig for å konkludere eller anbefale tiltak, jfr. foreldres omsorgsevne og eventuelt forslag til videre saksgang.
Faglig må sakkyndig reflektere over bakgrunnen, intensjonen og mandatet til kildene. For å sikre validitet bør det være en balanse i vekten på ulike perspektiver i saken. For å sikre reliabilitet (pålitelighet) i rapporten er det nødvendig å vise premissene for vurderinger og konklusjon.
Anmeldelsen var ment å følge rapporten kronologisk for å avdekke feil og unøyaktigheter. Da rapporten kan betegnes som feil og unøyaktig viser seg å være for tidkrevende og detaljert for en slik behandling. Da saken starter på grunn av løgn blir løgnen bearbeidet, forsterket og forstørret utover i saken, og det har lite hensikt å beskrive og påpeke hver løgn i rapporten.
Ettersom anslaget er løgn, og alle involverte parter er involvert i løgnen, blir løgnen større og større. I et system av løgn er det nærmest umulig for enkeltindivider å bryte ut av løgnen for å fortelle sannheten. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å varsle om dette, og blir i rapporten til Sønstebø omtalt ved flere anledninger.
Mine skriv, varslinger og anmeldelser til politi, barnevern, fylkesmann, bufetat og departementet har ikke fått oppmerksomhet. Derfor er det forunderlig å bli omtalt i negative ordelag fordi jeg har ønsket å belyse feil ved barneverntjenestens behandling av saken. Som venn av familien innehar jeg langt mer kunnskap om familien enn en barneverntjeneste som har avslått samarbeid og dialog, til tross for at barnevernloven gir tydelig instruksjoner for hvordan barnevernansatte skal arbeide.
Det føles urettferdig å bli antatt å ha onde hensikter da jeg forsøker å hjelpe til med å løse opp i situasjonen, og det er bevis på at barnevernet har andre hensikter enn å avdekke sannheten og hjelpe familien, og spesielt barna. Barnevernet velger å ignorere familiens venner og støttespillere. Det eneste virkemiddel jeg har som venn er å skrive til myndighetene som har ansvaret for denne behandlingen av familien, og i denne anmeldelsen av Sønstebøs sakkyndigrapport begynte jeg med den kronologiske fremstillingen.
Da jeg var kommet til side 13 forstod jeg at det både blir en personlig påkjenning å fortsette en detaljert gjennomgang av hver setning av hvordan Sønstebø ønsker at verden skal være. En skyldig familie, og fremtidige oppdrag for barneverntjenesten og fylkesnemnd. Jeg velger å la vurderingen av de 13 første sidene stå slik at den kan illustrere hvordan rapporten er bygget opp, og hvordan løgnen påvirker saken. Stoppet på side 13 da jeg møtte meg selv i rapporten.
Slutten av denne rapporten om rapporten følger en generell gjennomgang av saken bygget opp rundt temaer jeg har funnet interessante. Har tilgang på alle dokumenter familien har fått tilsendt, og har fått hjelp spesielt av Eva Bowen som har detaljert oversikt over saken når jeg har hatt behov for opplysninger. At det forekommer repetisjoner er tilsiktet. De viktigste poengene kan ikke repeteres nok i denne saken. Anmeldelsen omhandler organiserte lovbrudd satt i system av styresmaktene i Norge.

Karakterdrap faller ikke under begrepet respekt.
Fremgangsmåte
Under fremgangsmåte – kontakt med barn og foreldre – fremsettes det en rekke påstander av sakkyndig uten henvisninger til kilde, eventuelt til empiri. «Barna har fortalt om vold i hjemmet, noe foreldrene hever ikke har forekommet» (s. 4).
Sakkyndig Sønstebø fremlegger en subjektiv konklusjon uten henvisning til kilde. Uten denne henvisningen til kilde vil leseren tro at det er et faktum at barna har fortalt om vold i hjemmet. Fars status som omsorgsperson og siktet for vold i nære relasjoner bør omhandles med varsomhet. Bastante konklusjoner uten henvisning til dokumentasjon eller empiri til ifølge sakens eneste aktive voldsutøver i familien jfr. siktelse påvirker leserens vurderinger av saken videre. Leseren tar med seg negative konnotasjoner når familien, spesielt far, blir omtalt videre i rapporten.
Hva kategorien vold i hjemmet inneholder bør Sønstebø konkretisere før bruk. Ettersom setningen om «fortellinger om vold i hjemmet» presenteres som sann, blir premissene for konklusjonene unøyaktige og sakkyndiges subjektive virkelighetsbeskrivelse blir underlaget for troverdighet.
Barna forteller om vold i familien. Far er siktet. Det er tidlig etablert som sannhet som baseres på sakkyndiges egne tolkninger og konklusjoner. Sakkyndiges holdninger og antagelser blir premissleverandør for resten av rapporten, og en lemfeldig omgang med kilder og etterrettelighet medfører lav faglig troverdighet. Allerede i løpet av rapportens fire sider har Sønstebø dømt en far for vold mot barn.
Anslag uten verdighet.
Anslaget til rapporten hjelper leseren til å danne et eget bilde av saken, samt grunnlag for vurdering av eventuelt skyldspørsmål og omsorgsevne. En rapport bør inneholde konkrete opplysninger og et nyansert bilde av saken som kan gi faglige diskusjoner. En sakkyndig er ikke premissleverandør for fasit og konklusjon, men bør kunne gi leseren et grunnlag for å konkludere selv, jfr. lovverket. Sakkyndig presenterer en sakskompleks, og retten dømmer eventuelt skyldspørsmål i saken. Hva er for eksempel omsorgsevne i Sønstebøs begrepsforståelse?
Rollefordelingen er at sakkyndige beskriver saken og diskuterer faglige problemstillinger og alternative forklaringsmodeller. Sakkyndig bør kunne presentere flere perspektiver, forklaringsmodeller og vurderinger bør være presentert saklig med åpning for fortolkning. En sakkyndig bør også diskutere konsekvenser av eventuelle anbefalinger.
Sakkyndige forbereder en sak for fylkesnemnda som den dømmende makt, og da er oppgaven å presentere et grunnlag hvor den dømmende makt har rollen som dommer. Sakkyndig skal fremlegge et grunnlag for nemnda. Sakkyndige bør være opplyst om at deres rolle ikke er å konkludere jfr. skyld og eventuelle straffetiltak.
Familiens ståsted må komme tydelig frem, og få tilstrekkelig plass. Å ta stilling til skyld og beskrivelser av virkelighet uten foreldrene og barnas versjon kan ikke brukes i en rettferdig barnevernssak. Det må i det minste problematiseres og diskuteres. Det vil kreve en diskusjon rundt metodevalg og utvalgsproblematikk som går utover «at det blir vanskelig og begrenser».
Påstander trenger et faglig grunnlag som enten kan verifisere eller falsifisere Sønstebøs påstand om at barna forteller om vold i hjemmet. Blir konklusjonen hentet ut av en av de 5000 sider dokumentasjon Sønstebø har tilgang på, er det nødvendig at Sønstebø henviser til kilde. En påstand basert på et generelt inntrykk med henvisning til 5000 sider er ikke konkret nok. En ensidig presentasjon fra barnevernets side gjør at rapporten ikke har legitimitet.
Utvalg
Avgjørelser og beslutninger tatt på bakgrunn av dette utvalget vil ha mindre verdi ettersom det ikke finnes balanse i verdi og perspektiv. Leser vi listen over mennesker og institusjoner som står blant de utvalgte er det ingen navn som i utgangspunktet «taler foreldrenes sak». Da rapporten baserer seg på tredjehåndskunnskap ensidig samlet fra ulike profesjoner og profitører i velferdssystemet er det nødvendig at forfatter av rapport holder en kritisk distanse ved presentasjon av saken.
Utvalget er knapt nok diskutert annet enn at det sakkyndig virker å mene det er vanskelig. Sønstebø har ikke hatt samtaler med andre enn barnet som påstår at det blir utøvet vold mot familien. En grundig presentasjon av problemstillingen mangler i begynnelsen av rapporten, slik at den hviler på en paragraf om omsorgsovertakelse. Et kort sammendrag av saken bør presenteres for leseren, da det står i retningslinjene for sakkyndigrapportskriving at rapporten bør kunne leses av en person uten kjennskap til familien.
Årsaken for at Holmestrand Internasjonale Montessoriskole representert av styreleder Nils Astrup, er et eksempel på hva som bør med i innledningen av saken. Beskrivelse av familie utilstrekkelig.
Siktelser.
Da siktelsene til foreldrene forblir i saken uten domsavgjørelse skaper siktelsene premisser for skepsis og antagelser som virker negativt inn på vurderinger av foreldrenes omsorgsegenskaper. En etterforsking av siktelsene i saken er nødvendig for å avklare om foreldrenes siktelser kan brukes i saken. Årsak til at siktelsen ikke verken blir etterforsket eller straffet bør diskuteres faglig av rapportskriver. Resultat av etterforsking vil være avgjørende for skyldspørsmål og eventuelle konsekvenser en eventuell dom kan ha jfr. spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til familien. Praktisk vil det også ha en betydning jfr. sanksjoner fra rettsapparatet dersom skyldspørsmålet blir vurdert til foreldrenes disfavør.
En diskusjon om verdien av en sakkyndigrapport da premissene er at verken barnevern eller politi har etterforsket saken, men lar den forbli en negativ innvirkning på foreldrenes mulighet i rettssystemet, da som for eksempel denne rapporten viser at selv sakkyndige har vanskeligheter med å distansere seg fra en vurdering av politiet om at siktelsen enda er gjeldende. At vold i nære relasjoner fremdeles er en siktelse og et tema da rapporten ferdigstilles 06.03.2016 er ikke oppsiktsvekkende. Sammenlignet med andre saker som har vært i fylkesnemnda er det mye som tyder på at det er en standard over hele Norge, noe som bekreftes av
Sammenlignet Tingrett og Fylkesnemnd. Oppklaringsprosent.
Politiets rutiner og arbeidsmetoder skal ikke diskuteres i denne sammenheng, men ettersom det er politiets oppgave å etterforske voldsanklagene jfr. siktelsen, bør antageligvis det gjøres før en eventuell sakkyndig forholder seg til eventuelle voldsepisoder og skyldspørsmål. Tiden blir brukt mot barna og foreldrene. Å bruke unødvendig tid, og noe jeg oppfatter som trenering, er ikke barnas beste.
Ettersom siktelsene ikke er trukket tilbake, eller er tatt stilling til, må leseren forholde seg til det faktum at voldsutøvelsen fremdeles følger de to siktede ni måneder etter de ble fremlagt. Siktelsen påvirker leserens vurderinger av saken, og ettersom dokumentene og empirien ikke er førstehåndskunnskap øker risikoen for feilslutninger og en skjev formidling av perspektiver da utvalget av kilder representerer skole og barnevern.
Eksempelet hvor barna i følge Sønstebø forteller om vold i hjemmet vil skape assosiasjoner til utøvelse av vold i hjemmet. Når denne konklusjonen presenteres i en sak hvor far er siktet for vold i hjemmet, og mor som passivt deltakende til vold i hjemmet, er det naturlig at det påvirker leserens dømmekraft. Sønstebøs lemfeldige behandling av påstander og konklusjoner uten faglig grunnlag vil begrense leserens evne til kritisk distanse og en analytisk tilnærming. Sakkyndig Sønstebø tillater seg å begrense tolkningsrommet ved å presentere leseren for «etablerte sannheter». Sannheter vi ikke vet hvor Sønstebø finner i de 5000 sidene hun har som underlagsmateriale grunnet mangel på kilder.
Bekymringsmeldinger i sakkyndigrapport. Falsk forklaring.
Konklusjoner og slutninger som presenteres som reelle, til tross for manglende kildehenvisning og fravær av empiri, kan ikke innlede rapporten. Begrepet sakkyndig betyr at en person utnevnes av retten til å uttale seg om områder hvor retten ikke har tilstrekkelig sakrelatert kompetanse. Sønstebø blir utnevnt for å belyse sakens natur, og bærer på ansvaret for troverdighet overfor leseren. En korrekt fremstilling av sakskomplekset.
Rollen som sakkyndig innebærer en høy grad av tillitt da lekfolk antar den kyndige fullfører sitt mandat på en profesjonell måte. I Norge har sakkyndige i utgangspunktet en høy grad av troverdighet fordi dette er det vi har lært av offentlige styresmakter at de skal ha, og vi har et samfunn som i stor grad baserer seg på skjønn og subjektive faglige vurderinger. Tendensen i rapporten lover ikke godt for fortsettelsen.
Rollen som sakkyndig krever en høy grad av etterrettelighet, som tidligere nevnt. Rapportskrivers faglige integritet er nødvendig slik at leseren kan forvente at beskrivelsene kan etterprøves. Grunnlaget for konklusjoner og tolkninger må være gjort metodisk forsvarlig jfr. et mandat om metodisk nøytralitet. En sakkyndig skal ikke representere sider av saken, men må etterstrebe nøytralitet i avgjørelser og konklusjoner.
Anbefaling på grunnlag av hva da?
Opplysnings- og avvergeplikt.
Informasjon som vurderes tilstrekkelig til å utløse sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesten og politi. Det står ingenting om vurderingskriteriene til sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barnevernet. Hva var det i arbeidet med rapporten som utløste bekymringsmeldingen til barnevernet? Dersom det under arbeidet ble sendt en bekymringsmelding på bakgrunn av karakteristikker av far kan ikke det betegnes som et gyldig grunnlag.
«Bekymringsmeldingen er begrunnet av «fars psykiske helse, rusmisbruk, voldsutøvelse, trusler og øvrige reaksjonsmønstre som utløste sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesen og til politiet».
Ettersom Sønstebø ikke har noen forutsetninger til å uttale seg om far annet enn det hun har lest, og andres karakteristikker av hans person i samtaler med sakkyndige, blir vurderingsgrunnlaget basert på eksterne ressurser. Da Sønstebø ikke henviser til kilder, dokumentasjon eller tolkningsgrunnlag har en konklusjon ingen verdi.
Kategorisere kategorien av kategorier inn i Sønstebøs kategoriunivers.
En konklusjon som er tatt på en generell vurdering av saken er ikke gyldig da sakkyndig åpenbart er forutinntatt da vektingen av utvalget fremstår som parodisk. Sønstebø bør vise til diagnoser og undersøkelser som underbygger påstander eller konklusjoner om fars psykiske helse gjennom undersøkelser, rapporter eller diagnoser. Det samme gjelder fars rusmisbruk. Far innrømmer bruk av alternativ migrenemedisin, men ingen profesjonelle uttalelser underbygger et misbruk.
Hva som karakteriserer kategorien misbruk bør diskuteres, da et glass vin kan være misbruk for noen, mens andre mener de kan drikke en kasse øl hver dag uten å karakterisere seg selv som rusmisbruker. Hva er innholdet i kategoriene Sønstebø velger å plassere folk i, og hvor er det faglige grunnlaget for plasseringen i disse vage udefinerbare kategoriene? Kategorier som begrunner sakkyndig sender bekymringsmelding. Etter det jeg har forstått har ikke bekymringsmeldingen hatt noen innvirkning ettersom guttene har det bra hjemme, og M er separert fra sine foreldre. Far har ikke pratet med sin datter på ti måneder, mens Sønstebø trekker sine konklusjoner.
Det kan åpenbare seg diskusjoner senere i rapporten, men allerede viser den å inneholde grunnleggende faglige brister. Sønstebø konkluderer uten faglig grunnlag eller henvisninger til kilder. I prinsippet kan det være utelukkende Sønstebøs egne personlige meninger som skinner igjen i rapporten. I mangel på diskusjon og faglig vurdering av foreldrenes kapasitet til å ta av seg barn blir vurderingene løvtynne.
Bred sort pensel.
Ettersom far ikke har blitt hørt, tegner Sønstebø et ensidig, unyansert og muligens partisk bilde av far som omsorgsperson. Far blir ikke behandlet om et objekt i denne saken. Han blir tillagt egenskaper og verdier som stadig dukker opp som sannheter uten diskusjoner og bakgrunnsinformasjon. Planting av sak, samt falske vitnemål, fører til en svak rapport.
Dersom datteren M er underlaget til en påstand om rusmisbruk kan det ikke karakteristikker av far som begrunnelse for eventuell omsorgsegenskap i denne rapporten da hun er den ene parten av konflikten, og han utgjør den andre part. Dersom sakkyndige velger å ta hensyn til datterens uttalelser fremfor fars velger hun side i saken, og mister troverdigheten som sakkyndig. En sakkyndig skal være en nøytral part som legger frem en konklusjon hvor det blir diskutert ulike sider av saken.
Sakkyndig som representant for barnas beste?
Det er bemerkelsesverdig at en rapport som er bestilt av Barnevernet skal inneholde en bekymringsmelding til barnevernet er et paradoks. Når foreldre ikke blir presentert et mandat eller grunnlag for sakkyndig intervensjon i familien er det barna som lider. Tre gutter lever i en konstant usikkerhet, og en jente som er borte.
Grunnlaget for å forholde seg til rapporten som troverdig er fraværende. Ved at sakkyndig velger å utløse sin lovmessige plikt til å agere går sakkyndige over fra å være en tredjepart, til å innta en rolle som aktiv part i saken bør få leseren til å stoppe. Barnevernet og sakkyndige er på samme side, og rapporten fremstår som et bestillingsverk for barnevernets egne feil.

Tønsberg Kommune er kriminelle da de bestiller spaesialistrapport med ferdig konklusjon.
Den klassiske
Sakkyndige kan ikke trekke konklusjoner ved å vurdere sin egen rapport, og innta rollen som påtalemakt ved «dømme» den ene av to likeverdige parter i saken. Når bekymringsmeldingen også blir sendt til bestilleren av rapporten, kan ikke rapporten leses som en sakkyndigrapport. Å være sakkyndig innebærer at rapportskriveren skal være en ekspert som er koblet til saken, og en spesialist eller ekspert bør ha en kritisk distanse til sine egne vurderinger.
En rapport fra en sakkyndig skal vurderes av en tredjepart. En eventuell lovpålagt plikt til å melde bekymring til barnevernet gir rapporten lite troverdighet, ettersom sakkyndig selv har vurdert resultatet av det sakkyndige har gjort, og vurdert egen troverdighet tilstrekkelig til å sende en bekymringsmelding til barnevernet ut fra egen konklusjon. Dette blir problematisk da sakkyndig i den sammenheng ønsker at barnevernet handler ut fra egen vurdering av sakkyndiges rapport som førte til bekymringsmelding rettet mot foreldrene. Sakkyndige tar på seg rollen som dommer over egen troverdighet, og konkluderer med at egen konklusjon kvalifiserer til iverksetting av undersøkelser og tiltak utført av barnevernet. Sakkyndig inntar en aktiv part på barnevernets side mot foreldre som blir vurdert og dømt av sakkyndig som foreldre med manglende omsorgsegenskaper.
En sakkyndigrapport som har opplysningsplikt til barnevernet jfr. en sak som er i behandling hos barnevernet fratar rapporten gyldighet. Den er vitenskapelig ugyldig. Poenget med en sakkyndig er at den skal være nøytral. En sakkyndigrapport skal ikke representere et pengefellesskap fremfor rettssubjektet.
Å skrive en bekymringsmelding ut fra konklusjonen i sin egen rapport er vågalt da det fratar rapporten gyldighet. En sakkyndig som skal komme med en objektiv vurdering skal ikke skrive bekymringsmelding ut fa egen konklusjon. Sønstebø viser også til opplysningsplikten når hun sender inn bekymringsmelding ut fra å ha lest dokumenter som tredjepart, hvor ingenting er nytt, bør meldes inn til politi og domstoler. Alle må stå til doms over sine egne handlinger. Rapporten mister troverdighet da sakkyndig står til doms for foreldre hun skal vurdere omsorgsevnen til. På hvilket grunnlag sakkyndig tar på seg retten som dommer over andre mennesker bør sakkyndig komme med en skriftlig forklaring på umiddelbart dersom hun skal ha troverdig som fagperson.
Det er ingen ny informasjon i rapporten som avdekker forhold barneverntjenesten ikke har informasjon om fra tidligere, og ved iverksetting av tiltak på grunnlag av rapporten vil rapporten være uinteressant som et rettsdokument ettersom sakkyndig inntar partsrollen på barnevernsiden før rapporten er vurdert av en nøytral tredjepart i retten. En sakkyndig rapport bør være konkret, nøyaktig og objektiv.
Der hvor sakkyndige bruker egen vurdering av egen rapport for å iverksette tiltak når hun har blitt utnevnt til å skrive en rapport om en barnevernssak frafaller troverdigheten av åpenbare årsaker.
Hun definerer også sannheter før den er etterprøvd og vurdert av den som bestilte rapporten. Fylkesnemnden. Hun skal vurdere en sak nøytralt, og eventuelt komme med velbegrunnede anbefalinger. Det er ingenting som tyder på ny informasjon som kvalifiserer til bekymringsmelding til barnevernet.
At fylkesnemnden kan godkjenne en slik rapport er en gåte. Fylkesnemnden bryter loven, og bør stå til rette for det. Å behandle barna i en barnevernssak slik fylkesnemnden og sakkyndig gjør gjennom å bruke dokumentet som representant som bevis fra en advokat og et tinghus for å smøre på skyld, eller rote det til slik at det ikke blir domstol. Trenering virker å være økonomisk gunstig for de involverte i en barnevernssak.
Rettssystemet er kaputt.
Familiens bakgrunn
Under overskriften familiens bakgrunn blir foreldrene nevnt. M spiller allerede hovedrollen i fortellingen som begynner rett på smerter i magen. Dette er en ustrukturert og plutselig innledning historien som endte med fatale konsekvenser. Det er allmennkjent blant lekpersonal som har fulgt med barnevernssakene i TV og sosiale media. Sakkyndige som er utnevnt av fylkesnemnd har en overveiende stor mulighet til å trenere saken enda mer. Den har da pågått ni måneder, og alle henvendelser fra foreldre om sakkyndig vurdering har blitt avvist da fylkesnemnda mener det finnes nok dokumentasjon i saken.
Tidsbruken og ressursforvaltningen i offentlige kontorer fremstår som oppsiktsvekkende planløst og ressurskrevende. Planløst er antageligvis en gal konklusjon i det offentlige Norge hvor New Public Management regjerer, og trenering har blitt en gjennomgående metode i statssystemet.
Fremstilling av saken.
Overskriften «Familiens bakgrunn» korresponderer ikke med teksten som kommer hvor sakkyndig velger å plukke ut tilfeldige hendelser i fortiden som hengende i disfavør foreldrene. Det å plukke ut tilfeldige hendelser og plassere de en narrativ struktur bør man være varsom med. I denne saken er det tydelig at sakkyndige har utfordringer med å være objektiv ettersom hun umiddelbart starter med hendelser som går i foreldrenes disfavør.
I en barnevernssak er det naturlig å fokusere på foreldres sviktende omsorgsevner. Utvalget av hendelser er derimot på siden av saken da det virker å være to vilkårlige hendelser i en families liv som sakkyndig beskriver. Et omhandler et anfall hvor M har vanskelig for å puste. Kilden er mormor i samtale med sakkyndig, og bør utelates da den kan tolkes som en tendensiøs tolkning av sakkyndige.
Det neste avsnittet hvor mormor oppfatter vold i nære relasjoner. Avsnittet er en tydelig illustrasjon på hvordan hun konstruerer en fortelling ut av sitt dokumentunderlag. Ved å henvise til samtalenotater fra en samtale mellom mormor og Carina Thomassen i den ene setningen, og en samtale med mormor og Irene Rønning på neste setning kan det tolkes at sakkyndig setter sammen setninger ut fra en gitt fortelling. Denne fortellingen er egenkonstruert, og følger et bestemt skript. Om det er Irene Rønning som oppfatter mor til mor, altså mormor, som redd, eller om det er mor til barna som er redd kommer ikke tydelig frem.
Dersom det ikke finnes notat fra samtaler mellom mormor og Irene Rønning, og at dette handler om en samtale mellom sakkyndige og Irene Rønning vet vi ikke. Det er ikke skrevet at sakkyndige har hatt samtaler med Irene Rønning. Uansett integreres to samtaler mellom barnevernansatte ved å sette setningene sammen slik at de gir en mening om vold. Ord som «oppfatter» og «har inntrykk av» er lite konkret, og egner seg lite som en beskrivelse av virkeligheten da opplysningene baserer seg på notater skrevet av personer som er farget av saken, og åpenbart tolker de vage begrepene og presenterer det for leser som vil lese det som faktiske hendelser.
Familiens bakgrunn ble ikke presentert i dette avsnittet slik vi ble lover, og innholdet er tendensiøst og vagt begrunnet, noe om går i foreldreparets disfavør. Vi ser også tydelige tendenser til «conformation bias» eller forhåndsdømming ved at fortellingen konstrueres ettersom den er skriptet etter en klassisk fortelling om «vold i nære relasjoner». Dette er brudd på metoderegler i en vitenskapelig sammenheng. Familiens bakgrunn ble beskrevet med to hendelser som neppe kan stå som representativ for familiens historie som begynte en stund før M ble født for omkring 15 år siden.
Skolene blir bekymret.
Kapitelet gir grunnlag for å tolke far som temperamentsfull og møbelkastende, og underbygger sakkyndiges ensidige fokus på å fremstille far i et uheldig lys, og konstruere en voldshistorie. Informasjonen om at bekymringsmeldingen blir sendt anonymt uten å diskutere med foreldrene utelates. Dette er også bemerkelsesverdig da mor arbeider i barnehagen som er i samme lokaler som skolen C går på. Barnevernet bør undersøkemotiver for bekymringsmeldinger.
Bekymringsmeldingen ble også sendt som et svar til at far sendte klage til utdanningsetaten på bakgrunn av utelatelse av lovpliktig tilrettelegging i sammenheng med en lærers mobbing av et barn, samt manglende oppfølging av tilretteleggingstiltak jfr. sønns hørsel.
Sakkyndige velger å bruke skolens versjon av saken til tross for tilgang på foreldrenes versjon av saken, noe som ville ha nyansert og balansert fremstillingen. Møbel- og glasskastingen som er referert til er en fortelling som det blir referert til da barna som husker hvordan far kastet møbler ut av vinduet ved tømming og oppussing av et hus i Harstad. Familiens vandrehistorie om møbelkasting stammer fra før C blir født.
Sakkyndig bør tilstrebe en nøytral linje. Ved å utelukkende velge en skole som har sendt en bekymringsmelding anonymt bør problematiseres da de åpenbart konstruerer en fortelling om fars udugelighet som far. En alternativ forklaringsmodell som kunne ha blitt presentert i denne sammenheng er at skolen bruker barnevernet fordi de har utfordringer med å kommunisere med foreldrene på bakgrunn av en klage på skolen.
Dersom motiv skal diskuteres kan det tyde på hevn, slik som far hevder i mailkorrespondanse med skolen. En utfordring ved å bruke e-poster fra far til skole uten å undersøke faktiske forhold er at det er far som blir fremstilt i dårlig lys. Klagen til utdanningsetaten omhandler lærer Ole Magnus Svaneviks mobbing og trakassering av barn, og deres manglende evne til å møte foreldres lovmessige rettighet på tiltak i skolen.
Sett i sammenheng med barnevernets mål om å sørge for «barnas beste» vurderer jeg en fars gjentatte bekymringsmeldinger til skolen i barnas favør, fremfor ignorering av fars påstander og forslag til tiltak. Sakkyndige viser igjen at hun konstruerer en ensidig vinkling hvor foreldrene, spesielt far, kommer ut i et dårlig lys.
At man kan bli irritert når man blir vekket er en naturlig reaksjon i noen tilfeller, og kan ikke brukes i en barnevernssak uten en konkret beskrivelse av konsekvensene av sinnet etter oppvåkning. Skolen/sakkyndige konkluderer med at C blir redd. Om redselen stammer fra møbelkastingen fra før han ble født, eller morgengrettenheten, er usikkert.
Sakkyndig viser til bekymringsmelding fra skolen hvor det står at skolen er bekymret for skolens rykte, og at foreldrene ikke gir inntrykk av at de ikke kan stole på de ansatte. Som sakkyndig i en barnevernssak bør problemer mellom foreldre og skole behandles i et annet forum. Skolens bekymring for skolens omdømme bør stå i en omdømmerapport, og eventuelt behandles av utdanningsetaten eller et konsulentforetak.
Det faktum at foreldre følger med på hva som foregår i barnas skolehverdag bør fremheves som positivt, og dersom bekymringsmelding om lærers mobbing og trakassering av elever bidrar til å underbygge saken mot foreldrene bør sakkyndig vurdere sin kyndighet. Hun bør også vurdere om det virkelig er det hun mener og tenker. Om dette reflekterer hennes refleksjoner.
Fortellingen om forgiftningen av lærer på Tønsberg Montessori ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på da den fremstår som en fantasifull tolkning av de faktiske bevis i saken. Bevis er presentert ved flere anledninger både til politi og barnevern. Bevisene indikerer at Mat og en anonym medvirker som hadde forgiftet læreren, og at M var involvert kun som informert om planer gjennom sms.
En sakkyndigrapport bør bære preg av at en spesialist er utvalgt til å presenterer saken, og bør da følge grunnleggende metodiske prinsipper og etiske retningslinjer. En ensidig presentasjon av saken fra Ms side er etisk uforsvarlig. Foreldrene blir skadelidende. I prinsippet skal alle sider av saken belyses, og beskrivelsen av dramaet på Tønsberg Montessoriskole fremstilt feil, jfr. dokumentasjon og bevis. Det var for eksempel far som varslet til skolen i etterkant da det ble klart at Mat hadde forgiftet læreren.
I en sak hvor det eksisterer håndfaste beviser bør fortellingen konstrueres rundt bevisene. Sakkyndig prioriterer en fjorten år gammel jentes forklaring som sann, til tross for at tilgjengelig bevis blir ignorert. En sakkyndig skal ikke i en rapport fremstå som en av partenes advokat, slik sakkyndige gjør. Ikke minst fordi hun ikke gjentar for leseren utfordringene ved ensidige kilder. Kildekritikken er fraværende i rapporten foreløpig.
Manglende balanse mellom perspektivene, samt sakkyndiges tilsynelatende aksept av Ms fortelling som fasit, vitner om mangelfull metodeforståelse og kritisk distanse. Sakkyndiges tendensiøse fremstilling av saken gjør at resultatet mangler troverdighet. Alvorligheten i dette gjør at rapporten kan ha fatale konsekvenser for foreldre og barn. Grunnlaget for å vurdere foreldrenes omsorgsevne er sterkt farget av perspektivet til sakkyndig som virker å ha bestemt seg for å underbygge en fjorten år gammel jente som barnevernet har diagnostisert som lidende av sterk av posttraumatisk stresslidelse er noe spesielt, da fem andre i familien har opplevd noe annet.
Styrken i kvantitativ metode er at fem er flere enn en, og i en sak som omhandler vold i nære relasjoner kan fem ha rett. Mor som fremdeles er siktet for passiv medvirkning understreker at hun ikke har blitt utsatt for vold bør ha en stemme i denne saken. Foreløpig er hennes versjon tilsidesatt av sakkyndig.

Der de også slutter å le. Frimurerovergrep og Pedokrati.
Barnevernet åpner undersøkelsessak.
Antar at navnet på saksbehandler står i kildehenvisningen. Saksbehandleren karakteriserer far som usammenhengende og lite lyttende. Dette er personkarakteristikker som bør utelates da det like gjerne kan illustrere saksbehandlers evne til å ta til seg informasjon og bearbeide den, eller ikke forstår dialekter. At far er lite lyttende kan i like stor grad omhandle saksbehandlers kontroll- og markeringsbehov og/evt. intoleranse. Saksbehandlertittelen gir ingen autorisasjon over virkeligheten, og underminerer fars troverdighet med en nedlatende karakteristikk på slutten. En karakteristikk sakkyndig fremhever.
Grunnlaget for å åpne en undersøkelsessak i saken fra Holmestrand er ikke tilstede, og bør i utgangspunktet utelates videre i saken. Min vurdering er at det er i hovedsak handler om utfordringer mellom skole og foreldre. Fravær fra skolen, slitte klær og sko bør være temaer som kan tas opp i relasjonen skole og foreldre. Dersom skolen finner det vanskelig å kommunisere med far bør det tas opp i et annet forum enn i barnevernet.
At barnevernet velger å åpne en sak vurdert ut fra grunnlaget presentert av sakkyndige i rapporten kvalifiserer ikke til en bekymringsmelding fra skolen, slik jeg leser og vurderer det. Kommunikasjonsproblemer mellom far som representant for sine barns beste, og skolen som ikke har fulgt opp sin lovmessige plikt til tilrettelegging, samt behandlet påstander om lærer som mobber med alvor, får meg til å stille spørsmålet hvor dette problemet tilhører. Den anonyme bekymringsmeldingen bryter for øvrig alt av normer og regler som gjelder skoleverket, og en kan bli fristende til å stille spørsmål til skolens ledelse dersom dette er vanlig praksis.
Sakkyndige gjør det også litt rotete for leseren da Ms forgiftningssak blir presentert i forkant av kapitelet Barnevernstjenesten åpner undersøkelsessak. Dette forvirrer leseren til å tro at forgiftningssaken tilhører sakskomplekset som åpner opp for undersøkelse kan vurderes som en effekt for å underbygge legitimiteten til åpning av undersøkelsessak. Dette strategiske grepet er nok et argument som underbygger en påstand om at rapporten er skrevet bevisst for å legitimere
Vurderinger av barn, eller bruk av barn som hevn?
N
«Skolen bemerker at N klær kan være skitne og hullete, med sko som nesten ikke henger sammen. Han kommer noen ganger uten å ha spist frokost. N har gode faglige ferdigheter, men virker usikker med lav selvfølelse. Han kan skremme, erte eller gjøre ubehagelige ting mot andre barn samt teste grenser fra skolens ansatte. Skolen har ønsket at han får hjelp med sin atferd fra Psykisk helse barn og unge i Holmestrand eller BUP, men foreldrene har ikke samtykket til dette.»
H
«Skolen beskriver at det i blant synes som om han ikke skifter tøy på ganske mange dager og at han ikke alltid har klær som passer til årstiden/været. H beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser. Han har venner.»
C
«Han beskrives som en blid og tillitsfull gutt med gode relasjoner til voksne og barn».
Beskrivelsene fra skolen er oppsiktsvekkende i en barnevernssak. Det kan oppfattes som om foreldrene har oppdratt to mennesker som foreldrene har gitt opp, mens de satser alt på den siste C som er tillitsfull og har gode relasjoner med andre mennesker. Om opplysningene fra Montessoriskolen er skriftlig eller muntlig kommer ikke frem i kildehenvisningen, men sakkyndig og skolen har fokusert lupen og forsterket eventuelle utfordringer barna sliter med. N og H blir regelrett slaktet av sakkyndig Sønstebø og skolen. Ribbet for positive egenskaper og karaktertrekk. Beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser.
Hvilken voksen kvinne med anstendighet velger å fokusere ensidig på noe som kan kalles som sladder fra skolens side. Holmestrand Montessoriskole fremstår som en skole staten skulle ha trukket statsstøtten fra for lenge siden. Å utlevere barn slik for uenigheter voksne skal ha er umenneskelig. Skolen bryter menneskerettighetene på en hel rekke artikler. Vi kan begynne på artikkel nummer en om at alle mennesker skal behandles likt.
I menneskerettighetene står det at de forutsetter at et menneske er utstyrt med samvittighet og fornuft. La oss anta hva sakkyndig har gjort i denne sammenheng. Den gjennomgående enighet om at far er skyldig i brudd på normer og kutymer ved å konfrontere dem jfr. deres mandat og stillingsbeskrivelser. Skolen og sakkyndig blir enige om hvilke feil disse barna har, forsterker alt det negative ved for eksempel å overdrive det å gå med samme genser to dager på rad en gang i skoleåret.
Sakkyndig tillater å bruke personlighetstrekk som poenger i barnevernssaker noe som bør diskvalifisere sakkyndig som sakkyndig. At skolen bruker personlighetstrekk som poenger i bekymringsmelding til barnevernet er så langt fra det et barn trenger.
Voksne mennesker som jobber på skole skal ikke under noen omstendigheter bruke barn som brikker i en konflikt med en voksen. Dersom man har utfordringer bør man ringe en konfliktrådgiver eller en advokat før en bekymringsmelding til barnevernet.
Ut fra tidligere skriftlig dokumentasjon, eller hva foreldrene husker, har ikke skolen nevnt disse bekymringene rundt barna tidligere. Dersom skoleledelsen ikke har tatt opp eventuelle bekymringer om frokost, utfordringer med slitte sko og personligheten til barna med foreldrene skal de ikke sende en bekymringsmelding. Dette bør stride mot all pedagogikk. Da spesielt pedagogikken til Maria Montessori.
Å gå bak ryggen til tre gutter og dele ut negative karakteristikker til barnevernet anonymt er brudd på menneskets likeverd. De voksne menneskene behandler barna som nedverdigende ved å snakke nedsettende om dem bak deres rygg. Hvilken sakkyndig kan få betalt for å plukke ut alt som kan såre og ødelegge en familie. Det hele utvikler seg til å bli en parodi av en rapport.
Karakterdrap av personligheten til barn må være skrevet av en person som ønsker at barna skal bli tatt av barnevernet. Det handler ikke om barna, familien eller omsorgsegenskaper. Dette handler om en far og hans familie, som gjør sitt beste de kan for å ha et bra liv. Det greier de utmerket selv. Sakkyndig går til angrep på hele familien under hele rapporten.


On Mon, 21 May 2018 at 18:09, Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com> wrote:

Ettersom myndighetene ikke ønsker å lese mine varslinger om brudd på menneskerettigheter og forbrytelser mot menneskeheten må jeg utvide mine horisonter til de lærde oppdragforskere.


Det begynte på arbeidsplassen - arbeid og inkludering - og fortsatte med barnevernet.


På tide at samfunnsviterne erkjenner losjer som maktmiddel.


PEDOKRATIET HAR INNTATT RETTSSYSTEMET

From: Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>
Date: 2018-05-10 10:43 GMT+02:00
Subject: Haster. Brudd på alle menneskerettigheter
To: info@amnesty.noGod dag.


Min mann blir utsatt for store menneskerettighetsbrudd.
"I'll change the system or die trying " denne ytringene førte til 11uker varetekt.

Min mann sitter varetektsfengslet i Sem fengsel og får ikke tilgang på kommunikasjon. Han har ikke brev og besøksforbud men får ikke låne fax og brev blir holdt tilbake slik at han ikke får tak i advokat som kan bistå ham.

Jeg håper noen kan kontakte ham i Sem fengsel slik at han får sine rettigheter overholdt og mulighet til å forsvare seg.


Mvh.
Eva J. BowenBESTILLING AV LOSJEHEVN - FRA GIMLE ROTARY- OG PEDOFILIKLUBB TIL STAMHUSET TIL JARLSBERG ROTARY- OG PEDOFILIKLUBB, INNOM KIRKENS BYMISJON VIDERE UT TIL DISTRIKTSKLUBBENE TIL ROTARY, OG HANS SVERRE SJØVOLD - OSEBERG ODD FELLOW TØNSBERG - OG HANS SØNN PARTNER I PEDOHUSET (ADVOKATHUSET/ADVOKATFIRMAET HASLE) HAR ALLTID FINGRE MED I SPILLET. FYLKESMANNEN I VESTFOLD SOM HAR TILSYNET OVER BARNEVERNET HAR DREPT SIN KONE FOR LENGE SIDEN, SAMT ER SÅ OG SI ÅPEN PEDOFIL.

KORRUPT OG KAPUTT.


29.02.2016 varslet jeg myndighetene første gang - deretter har det blitt en rekke varslinger om kritikkverdige forhold ved norsk samfunnssystem.


Det begynte med et varsel til NAV som faglig ansvarlig for arbeidsrettede tiltak i en arbeidsmarkedsbedrift Itas amb AS. Mitt varsel førte til at Dennis Bowen fikk sparken fra jobben til tross for at han ikke hadde varslet NAV, og selv om han var de ansattes representant i AMU (arbeidsmiljøutvalget).


Han mistet inntektsgrunnlaget. Den videre utvikling i saken er at Frimurerlosjen og Rotary har kuppet hele driten. De fortsatte sin hevn ved å sende inn bekymringsmeldinger (2 stk) mot Dennis Scott Bowens omsorgsegenskaper. Gjorde det gjennom Styreleder for Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Familieterapeut Nils Astrup sendte bekymringsmelding bak foreldrenes rygg, og sparket Eva Bowen, Dennis kone, fra barnehagejobben han også var styreleder for. Holmestrand Montessori barnehage.


I juni blir det to år siden barna ble tatt fra foreldrene av losjehevn. Hevn fra gamle losjemenn har tatt barna ifra Eva Bowen. Et grusomt system laget av alt som er galt. Vi lever i Bakvendtland. Der går visst alt an. Også å kidnappe barn fra folk, og sende de rundt i distriktsnorge for statsrefunderte akuttvedtak og omsorgosvertakelser. Så begynner treneringen i retten.


Straffesaken til Dennis Bowen er berammet 3. juni. To år siden telefonen ble ringt inn av datterens tretten år gamle kjæreste med en fortelling om vold som var så ute av proposisjoner på alle mulige måter at troverdigheten bak fortellingen er minus. Ettersom det er avtalt spill spiller ikke det noen rolle.

Det er bare å kjøre i gang en treneringssak for å tjene omkring en million kroner i refusjon pr. barn. Mange kjenner eller rekrutterer Fosterforeldre slik at de kan ble hybeleiere for en god årslønn i året. I tillegg til husleie. Fantastisk deal. Barnevernet lenge leve. De skaper private utbyttere massive gleder.


ESKALERINGEN HAR VÆRT DRAMATISK I MARS/APRIL


Dennis Scott Bowen sitter nå i fengsel for trusler. Han sendte en mail til tre-fire hundre mottakere, samt la ut denne på Facebook. Den førte til fengsel for paisifisten fra Harstad/USA.


Dette sitter han i fengsel for nå:

https://www.facebook.com/notes/gangs-an ... 433829090/


"Han blir drapsmann om han ikke får svar". Hva skal han drepe? En PC?


Dette er en lang historie, men akkurat nå sitter Dennis Bowen i Sem Kretsfengsel uten advokatbistand. Han når ikke ut, og ingen ringer inn. Hans kommunikasjon med omverdenen er begrenset. Han har ikke brev- eller besøksforbud, men han skriver brev for hånd fengselet nekter å sende for han.


Han har en straffesak som kommer opp 3. juni basert på en tretten år gammel barnevernsbarn som ringer inn til barnevakten og fikser Dennis Bowen ut av familien. Splitt og hersk.


UNDERVEIS I LØPET AV TO ÅR HAR VI SKREVET MANGE MIL

POLITIET HAR VÆRT TERRORISTER MOT FAMILIEN BOWEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 840096850/


JERN ERNA ER EN FORBRYTER
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 483418519/BRA OM LOSJESSKAMMEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 080265526/

EN REALITET - KONGEN HENGER MED PEDOFILE
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 226958778/


INGEN TRUSLER - INGENTING INJURIERENDE - POLITIET ER IKKE PROFESJON - DET ER RENE MOBBEN
https://www.facebook.com/notes/skammen- ... 707047130/Jeg har også varslet masse. Som familiesosiolog bør jeg ha en kvalifisert mening om hva som foregår. Observert hele prosessen. Mitt vitenskapelige prosjekt.

Forfallet Norge.


VARSLER MENNESKERETTIGHETSGRUPPER OG ORGANISASJONER OM OMFATTENDE BRUDD PÅ RETTIGHETENE TIL SCOTT BOWEN I SEM KRETSFENGSEL. HAN BLIR BEGRENSET PÅ ALLE MULIGE MÅTER, UTEN Å VÆRE PÅLAGT BREV- OG BESØKSFORBUD.DENNIS SCOTT BOWEN, HANS KONE EVA, OG DERES FIRE BARN HAR BLITT PLAGET OG TORTURERT I TO ÅR AV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET. LES OM DET SOM HAR SKJEDD. DET ER OVER ALLE STØVLESKAFT.

VÆR SÅ SNILL, TA DETTE SERIØST.
EKSTREME MENNESKERETTIGHETSBRUDD I FORVALTNIGNEN AV NORGE -
NEW PUBLIC MANAGEMENT 2018 SURREALISMEN TOK FOR SEG OVERALT I SYSTEMET - OG SLIK BLE DET


SLIPP DENNIS SCOTT BOWEN FRI FRA VARETEKTSFORLENGELSEN PÅ GRUNN AV DOMMERENS ANGREP PÅ YTRINGSFRIHETEN - OG EN MANN HAR BERETTIGET HARME ETTER TO ÅR MED Å SENDE MAIL SOM FORVALTINGSSYSTEMET IKKE GREIER Å GI TILBAKEMELDING PÅ:
https://forskning.no/barn-og-ungdom-jur ... -strid-med

STORTINGET OG REGJERING: VARSEL OM JUSTISMORD MOT DENNIS SCOTT BOWEN

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 908322228/

Varsel om Justismord og Korrupsjon - Justis- og beredskapsdepartementet.

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 195313166/

VARSEL OM SØKSMÅL MOT DOMMERSTANDEN
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 148679701/

Pedofile Ketil Sondresen i Tønsberg Tingrett.

HABILITET
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 908322228/

TORTUR OG OVERGREPSSAK I TØNSBERG BLAD:
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 658751653/

Varsling: Norges Rettsikkerhet i oppløsning av pedofiltiltalt Tingrettsdommer i Tønsberg.

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 848691034/

Advokatbistand:
HJELP ADVOKATER - DENNIS BOWEN TRENGER ADVOKAT.
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 188590700/

DENNIS BOWEN TRENGER ADVOKAT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 365296249/

UTFALLET AV FENGSLINGSMØTET - NY VARETEKT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 778837941/

GJØR MOT DIN NESTE .....
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 555526830/

EN ENGEL GIR SITT VINGETRYKK
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 455771040/
E-POST SOM ILLUSTRERER HABILITETPROBLEMER: fra Dennis Bowen
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 255712057/

KJENN PÅ KJENNELSEN - DEL 1 AV FENGELSESFORLENGELSEKJENNELSE - SKREVET AV DAG R. CARLSTEDT FØR RETTSAKEN VAR SATT- ALT BLIR SÅ ÅPENBART.
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 964674686/

GJENNOMGANG AV FENGSELSFORLENGELSEKJENNELSEN DEL 2
https://www.facebook.com/notes/dedikert ... 904651892/

FENGSLINGSMØTE MED SIW MORROW - Flage må kunne jobbe henne.
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 326462953/

FENGSLINGSMØTE MED RUTH BRØNSTAD - TENDEN ADV.HS
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 626204123/

KLAGE TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE - EVA BOWEN
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 992870153/

TIL PATETISKE AGDER LAGMANNSRETT
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 909565228/

DENNIS SCOTT BOWEN VS. POLITI, PÅTALE OG DOMSTOLER
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 439645475/

POLITI - FRIMURERI
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 796238906/

VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED POLITIET
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 339739985/

DIVERSE:

KIB OG ROTARY - har dere advokater?
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 015084184/
ADVOKAT SIMEN TVETEN - UNDER KONSTRUKSJON
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 499718269/

PÅTALEMYNIGHET MAIL FRA DENNIS BOWEN TIL OG ANGÅENDE PERNILLE FLAGE
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 565484329/

NYTTÅRSHILSEN FRA DENNIS BOWEN
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 222202730/

Arbeidsrettssak og varsling til NAV:
https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 188590700/

glemte at den pedofile dommeren som dømte Dennis Scott Bowen også er leder for tilsynsrådet i region sør - han har ansvaret for at menneskerettighetene til Dennis Scott Bowen innfris


begrensninger i ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, dobling av varetekt, advokatbistandsrettighetene blir overprøvd, håndskrevne ark blir gitt tilbake igjen, ingen mulighet til PC-bruk

Habilitet vurdert av en pedofil dommer er en habil dommer selv om Dennis Bowen saksøker han når han ankommer rettssalen.

VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD OG BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER I SEM KRETSFENGSEL.

Den fullstendig ubrukelige pedofile tingrettsdommer i Tønsberg har også ansvaret for tilsynet av Dennis Scott Bowen som han forlenget fengsling til for ca. to uker siden. Ut fra grunnlag som han planter selv

Den pedofile Sondresen planter en NAV-ansatt for å høre på trusler. Dømmer Dennis Bowen for disse truslene. I'll change the system, or die trying. Kjemp for alt som du har kjært. Om så døden til følge....... eller lignende.

Alltid freidig
Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.


Dennis Scott Bowen har barna kjært.

Anken treneres av Agder Lagmannsrett som vil dømme videre fengsel. Arne Lyng er frimurer. OM han er pedofil vil tiden vise. Alt vil komme frem. Men han er antageligvis bundet av losjemakt. Han må dømme videre fengsel. Han har ingen annen mulighet. Han har sine egne ting. Losjepakt. Det må en respektere, og det er trist. Logiske brister i kjennelser. Åpen korrupsjon for å understreke det.

Vi kan ikke akseptere det lenger. Respekten er borte. Domstolen er bare tull.. Treneringsbyråkrati. Ondskapsfullt. Nedlatende og dumt. Hva har skjedd med dommerstanden? Har de mistet forstanden?

Utfordringen er at den pedofile Tingrettsdommeren i Tønsberg har også Dennis Scott Bowens tilsyn. Dennis Bowen har omtrent ingen kontakt med omverdenen. Han mangler advokat. Får nesten ikke ringe ut, og får ikke ta imot telefonsamtaler. Han skriver mange håndskrevne brev. Dette blir ikke sendt ut av Sem Kretsfengsel. Han får de tilbake når en uke har gått fordi det blir for mye mas.


Sondresen trenger penger til fredrag om orientering fra Forebyggingsenheten mot hva?

Sem Kretsfengsel deltar aktivt i TORTUREN av Dennis Scott Bowen. En skal ikke hindre en borger sin frihet, bør det hete. Frihetsberøvelse uten gyldig grunnlag er kriminelt. Alvorlige saker.


For en trussel på e-post med lysfil, og en påstått NAV-sosialarbeidertrussel som hun ikke hadde kapasitet til å ta innover seg. Hun trodde kanskje hun skulle dø. Eller var det luft i tarmen?


Det er flaut når slike ting iscenesettes for å få nok en forhåndsdom dømt på rettsmøter som skal omhandle et helt annet tema. NAV-trusselen kan ikke vektlegges i denne saken.

Dennis Bowen truet ikke NAV-dama.


Setningen jeg skrev over denne setningen er like gyldig som Tingrettsdommer Sondresons dom over Dennis Bowen. Jeg dømmer Tingrettsdommer Ketil Habil Pedofil Sondresen til skyld i massevis av synd. Spesielt ved å bruke dommermakten til egen og losjebrødres fordeler konsekvent. Han er en landssviker. En pedofil tingrettsdommer som dømmer familier i rettssaker.


Sondresen brukte hele sitt kontaktnett for å få i gang Vilde Mødrehjem igjen. Spørsmålet er om Vilde Mødrehjem er et kartleggingsenter for de pedofile. Horten er godt representert i gjengen til Sondresen og deres behag av å være sadistiske og i nærheten av barn. Ordfører og barnevernlederen i Horten er Sondresens venner. Urå og gjengen pedofile kjeltringpakk.


Carlstedt er så korrupt at pedofilien blir åpenbar. Han har forsøkt å ta livet av min venn. Husk på det. Det er jeg overbevist om etter at legene mistenkte giftstoffer. I rettsaken etter måtte han være selvprosederende med en lunge kollapset. De måtte bryte av dagen før slik at Dennis Bowen kom på sykhuset for å tappe ut 7 liter blodvann ut av den ene lungen.

Jeg er 45 år. Jeg mistet jobben, og det jeg oppdager er dette her. Jo, lengre en kommer, hvor dUmmere blir det. Alle forstår at vi ikke kan ha dommere som er utøvende pedofile. Dømt eller ikke. Folk vet hva som har skjedd. Har ingenting å vinne på å sitte å legge ut om det ene og det andre, men ettersom ingen leser hva jeg skriver, så skriver jeg det inn uansett. Da registreres det i alle fall i det store statsarkivet i statsministerens kontor.

Drivkraft i korrupsjonen slik den er i dag, Jern Erna Solberg. Hun hater "folk" som ikke har innflytelse, penger eller noe å si om noen ting. Allikevel skal de mase......

Sondresen må legges på stabilt sideleie i en annen profesjon, og få hjelp for trangen han har.

Han kan ikke fortsette å behandle folk slik han gjør mot Dennis Scott Bowen. Det er brutale metoder som blir brukt. Bør det ikke være strengt å bruke varetekt?

Dere må forstå at det er ikke noe poeng i å utvikle dette systemet ytterligere. Dere vil møte motstand. Vrede. Det blir kamp. Vi kan ikke leve med det.

Det blir verre og verre, og flere og flere leser og ser saken. Den eskalerer. Den går utover alle ansatte som har vært i berøring ved den. Dennis Scott Bowen, Eva Jung Bowen og deres fire flotte barn har blitt behandlet bortenfor all kritikkverdighet av samfunnet. Alt initiert av noen gamle slitte losjemenn som skal ha hevn. Dag Ottar Sanne, Borch-Nielsen, Nils Astrup og Arne Smith satte i gang et mareritt av en hevnaksjon.

Aksjonen eskalerer, men forhåpentligvis er mye gjort i behandlingen av straffesaken hvor det kommer for en dag hvor brutal og avskyelig Pernille Flage har oppført seg, til tross for distinksjoner og medaljonger tilhørende hennes uniform. Det er trist.
Den blir en verkebyll som bare vokser og vokser etter hvert som justismordene begås og består. Alt må eksponeres.

Til slutt mobiliserer folket seg, og henter Dennis Bowen selv, dersom ikke galskapen stopper snart. Dere kan ikke behandle mennesker som hva som helst.

Må behandle folk som folk. Ikke statsstøtteutløsende tiltakbrikker flyttet rundt i New Public Management. Det er lite konstruktivt. Det er rett og slett destruktivt.
Vi lager det motsatte. Noe enkelt. Noe effektivt.

Noe vi kan stole på.
Noe som betyr noe for folk.

Målet må være at vi kan stole på de man møter i hverdagen, og ikke gå med en snikende mistanke om at personen er ute etter noe av negativ karakter. Å lure og bli lurt av hverandre.
Ikke bra.

Mvh
Herr Nilssen
Familiesosiolog
les:skammen på andre siden av bordet

og hva mener ikke Asbjørnen på facebook dersom menneskerettighetsbrudd fasinerer deg - det er et sammenhengende brudd på alt det menneskelige i to sammenhengende terrorår for familien Bowen


---- og alt stammer fra en mail jeg sendte til NAV Tiltak


On Wednesday, May 2, 2018, 5:21:54 AM GMT+2, Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com> wrote:

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.»HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·2. MAI 2018Lest 5 ganger
DEN GYLNE REGEL Dennis Bowen trenger advokat.

Frimurere og Rotary sender inn NAV-sosialarbeider Bredevangen for å få fire nye uker i varetektsfengsel.
Sender en forespørsel om advokathjelp til alle som står på en liste over hvilke advokatfirmaer som Den Amerikanske Ambassade samarbeider med. Det er en spesiell sak. Akkurat nå sitter Dennis Bowen i Sem Kretsfengsel uten advokat. Han har fått forlenget varetektsfengsling med fire uker på grunn av trusler postet på facebook om å bli drapsmann over påsken dersom han ikke fikk svar på hvorfor ikke politimyndighet ikke sender saken videre til statsadvokat. https://www.facebook.com/notes/gangs-an ... 433829090/ Det er en lang historie, og for å gjøre den kort handler det om noen losjefolk som tok hevn etter en varslingssak i en arbeidsmarkedsbedrift på Økern. Jeg varslet. Dennis Bowen var AMU-representant og ble sparket da han støttet meg i varslingsaken. Etterpå sørget Gimle Rotary- og Pedofiliklubbmedlemmer Borch-Nielsen og hans butler Dag Ottar Sanne i gang med lærepengehevnen. De var i kontakt med Nils Astrup som var styreleder i Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Sendte bekymringmelding til barnevernet, og saken tok fyr. To år senere sitter Dennis Scott Bowen i fengsel for sine ytringer i en pedofilibelastet og korrupt Tønsberg Tingrett. Dennis Scott Bowen har full oversikt og god kontroll over saken. Han har gjort det meste selv. I morgen blir en anke til Agder Lagmannsrett levert av han selv. Håndskreven i fengsel. Men han trenger en advokat til hans straffesak som er berammet i juni. Politidistrikt Sør/Øst har torturert Dennis Scott Bowen og hans kone Eva i to år. Påtalemyndighet Pernille Flage og Tønsberg Politikammer har forsøkt å provosere frem en reaksjon og bygge sak i to år. 350 politifolk på døra siden juni 2016. 250 av dem har vært over dørkarmen. Det siste året bevæpnet med skytevåpen. Dennis Scott Bowen har blitt Tønsbergs hodebry.
"straffbare forhold han mest sannsynligvis allerede har begått..." Eva Bowen sitter i salen og blir fortsatt behandlet som en kone av en konebanker. Det er ganske lavmålt av pedofile dommer Sondresen.Han måtte håndskrive sin egen anke inn til Agder Lagmannsrett. Sem Kretsfengsel som går under Politidistrikt Sør/Øst. Alle saker må gå utenfor Politidistrikt Sør/Øst. Søksmål mot Politidistrikt Sør/Øst - representert gjennom Ordenspolitibetjent Gran og Påtalemyndighet Pernille Flage. Det samme må søksmålet mot Sorenskriver Carlstedt. Begge er berammet Petter Tendenland, Sandefjord. Det må gå et sted hvor det er helt andre aktører, og korrupsjonen har et annet fokus enn barnehandel. Utenfor Agder Lagmannsretts geografiske nærhet.
Alt må utenfor POLITIDISTRIKT SØR/ØST - hele Vestfold er inhabile i Bowen-saken. Det kan ikke være så vanskelig å forstå.Straffesaken er berammet i juni i Tønsberg Tingrett. Den må fortest mulig ut. Dennis Bowen må også fortest mulig ut slik at han kan forberede seg til Straffesaken. Tønsberg Tingrett gjør alt for at han ikke skal forberede seg. De sendte inn en NAV representant, og hun anmeldt han for trusler fordi han sa "I will change the system, or die trying". Artig variant. Slik ble han sittende videre etter fire ukers varetekt. Å plusse på ytterlig fire uker varetekt for trusler er ondskapsfullt og korrupt.
Habilitetsvurderingene er bare tull. Er det for å håne Dennis Scott Bowen? Eller å vise at de kan drite i hvem som helst.De kan ikke være så drøye. Det har gått for langt for lenge siden. Selv advokater reagerer på Tønsberg Rettssal. Det er ikke noe gøy lenger. Det blir alt for drøyt. Spesielt når man vet om det pedofile nettverket som finnes i byen. Advokater må gå i seg selv. Skal pedofile få lov til å styre? Dette er utvilsomt en Gamechanger. Paradigmeskiftet er i gang, og dere kan hoppe på toget inn i rettsskandalen som stadig åpner seg. Alt dokumenteres kontinuerlig, og blir vanskelig å unngå å legge merke til når idehistorien skrives inn. Alle advokater som har hatt han vet nå han er dønn ærlig. Det er det som er problemet. Rett frem. Han sier det han mener, og er svært intelligent. Han har rett. Sannheten er på hans side, og den kan være en drønnende kraft. Dette er saken som sikrer paradigmeskiftet, og dette er deres enestående mulighet til å lykkes eller mislykkes. Det eneste kriteriet som er å mislykkes i dette tilfellet er om du lyver, holder tilbake informasjon eller går bak hans rygg. Da har du tapt for alltid. Melder du deg på med skumle hensikter ber jeg deg ærbødigst å droppe å kontakte han. Ingen er tjent med det. Ikke du. Det kan jeg love deg.
Politidistrikt Sør/Øst har kontroll over Sem Kretsfengsel. Sem Kretsfengsel saboterer posten til Dennis Scott Bowen. Korrupsjonen er seig som deig, og trenering og ansvarspulverisering og fragmentering og drenering av livsenergien til folk. Når ansatte i statlige institusjoner ikke gidder å behandle han med rettferdighet. Det er trist. Vanlige fengselsbetjenter forstår ikke at de er vanlige folk, de også. Vi er ikke spektakulære noen av oss. Men hva har bedriftsledelsen gjort for dere? Er dere tilfreds? Får dere ekstra lønn for å behandle folk dritt?PAlternative hensikter enn å representere dine klienters ønsker, som det også står i advokatloven du skal følge. Bare følg lover og regler, denne gang. Det fikser en advokat lett. Du må være sterk, og gjøre som dere blir enige om. Og blir det en glipp så vær ærlig på det. Det er ikke noe problem så lenge du er ærlig. Vi er bare mennesker. Ærlige feil skjer hele tiden. Men du glipper ikke av frivillighet. Kommunisere ærlig. Både om det negative og det positive, og si ifra dersom det er ting du står fast på. Han vil være til stor hjelp dersom du rådfører deg. Ærlighet er det eneste kriteriet som trengs av en advokat og klient. Relasjonen er profesjonell, og du er den profesjonelle part. Vær på laget, og vær ærlig, og det vil gå deg vel i livet. Noe sånt. Ta kontakt med Dennis Scott Bowen i Sem Kretsfengsel. Han trenger en ærlig advokat umiddelbart. Sem Kretsfengsel holder igjen posten hans, og hele politidistrikt Sør/Øst gjør alt for å sabotere for min venn. Han trenger advokat så fort som overhode mulig. En som kan holde kontrakten om ærlig og oppriktighet. Du er advokat. Ingen venn. Håper noen tar kontakt. Gjør det så fort du kan.
"I change the system, or die trying" NAV-Sosialtiltaksansatt Bredevangen anmelder Dennis Bowen for trusler. Dommer dømmer han for trusler umiddelbart. Tønsberg Tingrettsdommer Ketil Sondresen er visst vant til å få det som han vil. Det må det bli slutt på umiddelbart. Kan ikke stole på pedofile dommere som frykter å bli eksponert. Om det er panikk eller hovmod er ikke lett å si, men uansett må alt flyttes langt ut av fylkesgrensene. Er det en domstol på Svalbard? Bjørnøya? Dronning Maudsland? Finnes det Rotaryfrie nasjoner?

Hilsen Asbjørn Nilssen ---------- Forwarded message --------- From: Sitting Bull <nicklasbowen@gmail.com> Date: fre. 27. apr. 2018, 13:53 Subject: Habilitet spørsmål vedr. Sondresen To: Olle Nohlin <on@matrix-advokater.no>, Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>, Domstoladministrasjonen (postmottak) <postmottak@domstoladministrasjonen.no>, <evajungbowen@gmail.com>, <Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.nn> God dag.Stiller meg undrende til Sondresen sin vurdering vedr. sin habilitet.Sees i sammenheng med følgende:- Dennis Scott Bowen søksmål mot sorenskriver Dag Ragnar Carlstedt.Saken sendt for behandling Sandefjord Tingrett den 19.03.2018. - Relasjon mellom Sondresen og Pernille Flage.Tidligere kollegaer sørøst politidistrikts. 2006-2011. Barn i samme klasse.Barn spiller sammen på idrettslag - vedr. Påtales nye punkt for fengslingsmøtet vedr. vår datter tilbake til 2016 hvor Sondresen var Tingrettsdommer i gjeldende sak. 24.11. 2016Samt minne på om at jeg har forklart politiet at det var jeg som sendte sms og var i samtale med vår datter som påtale påstår er Dennis Scott Bowen uten bevis. Anmeldelse to år senere som ikke er behandlet.Tingrettsdommer Sondresen ble vurdert som inhabil i barnevernsaken juni 2017 pga. behandlet besøksforbud mot Dennis Scott Bowen vedr. sin datter 24.11.2016.Denne saken er med som nytt punkt for fengslingsmøtet den 26.04.18 og bør vurderes på lik linje ang. habilitetsvurderingen. Tilslutt Larvik tingrett vurdering av sin habilitet, inhabil pga. ekteskap Randi Carlstedt gift med sorenskriver Dag R. Carlstedt.Larvik Tingrett har ved to anledninger vurdert seg som inhabil vedrørende Dennis Scott Bowen.

Mvh.Eva J. Bowen

Her lyves det om alt, og fryktelig mange er involverte. Her er det kommet inn en falsk bekymringmelding til barnevernet etter Politiadvokat Pernille Flages ordrebok. Arrestasjon med TVANG. Dennis Scott Bowen tvinges til konsultasjon med lege som erklærer han soningsdyktig, samt en rekke andre ting på to minutter hvor det stod at han var voldsdømt og hadde diagnoser fra Oslo. Pernille Flage må være en klone. Hun er totalt umenneskelig.


Bare for å illustrere et poeng. En anonym tilværelse som firebarnsfar. Dyktig konsulent for heldige deltakere som fikk psykolog og problemløsningsforslag. Fikk sosialsjefen på Grorud eller lignende til å skrive en beklagelse til en Somalisk dame på grunn av deres behandling av henne. Det er virkelig ikke nødvendig å behandle folk som om de ikke har noe verdi. Det er en dårlig holdning til menneskeverd. Det er bedre å være i godt humør, og ha det godt med seg selv enn det som foregår i samfunnet nå.


Juks, juks, juks. Løgn, løgn og atter løgn og bedrag. Det er kontinuerlig en motbør. Ingen har yrkestolthet mer. De bare gjør som de får beskjed om. Mange har bare alternative hensikter, og bruker med tid på lure til seg fra bedriften. Rotary har tatt over hele Montessori. Oppsiktsvekkende at styret av et mer sentralt organ i Montessori ikke kaster Nils Astrup som Styreleder når han sender bekymringmelding bak foreldrenes rygg. Eva Bowen jobbet 60% stilling og fikk delfinansiert studie for resten av stillingsbrøken mot et løfte om at hun ble barnehageleder når hun var ferdig. Hun fikk sparken på et blunk. To påståtte forsentkomminger var grunnlaget som ble gitt. Styreleder i Holmestrand Montessoribarnehage samlokalisert med skolen sparket henne for forsentkomminger etter han hadde sendt bekymringmelding om barna hennes. I tillegg til sitt eget hat fikk Nils Astrup påfyll av hat og ordre fra Gimle Rotary- og Pedofiliklubb. En sann historie. Dette er en varslingsak.


Pedofile dommer Ketil Sondresen sonderer markeder for nye offer. Det hadde vært morsomt å sjekket i arkivene for å lete etter mer Sondresen tekst. De er helt geniale. Det er testamentet til en idiot. En torturist.


Dere trenger ikke å like Dennis Bowen. Men barna må hjem nå. De elsker sine foreldre. Det må skje umiddelbart. Ellers blir det månelyst.


Det var visst en bra advokat fra Matrix i begynnelsen av saken. Gisle Thorsen het han, tror jeg.


Tenke seg til en slik prosessfullmektig. Forsøke å påvirke advokaten i negativ retning. Det er dårlig gjort av Tønsberg Kommunes prosessfullmektig. Dennis og Eva Bowen har ett bra skriv i saken. Selv om det sikkert ikke spiller noen rolle, men Gisle Thorsen fra Matrix skal ha skryt. Han rakk ikke å gjøre noe galt.


Sorenskriver Carlstedt var saksøkt av Dennis Bowen for mordforsøk. Ketil Sondresen, Mr. Pedofil, mottok varsel om søksmål i hånda. Saken må ut av Tønsberg, Vestfold, Politidistrikt og Rotary Distrikt Sør/Øst. Det har gått prestisje sier advokat i sin avslutningsprosedyre til sin klient han sviktet.


Systemet har fått Dennis Scott Bowen i vrangstrupen i systemet. Handler det ikke om mennesker lenger, bare systemfolk med strupeproblemer? Hvordan kan et helt system få et enkeltindivid i vrangstrupen. Er du helt stupid? Men han har sant naturligvis. Dersom det er alt er det ikke mye å hente hos en advokat. Lagmannsretten vil konkludere? Advokaten var klar over søksomålene som hadde kommet inn til Sandefjord Tingrett, men han sa ingenting. Nevnte ikke berettiget harme, nødrett, prinsipielle sider ved ytringsfrihet osv. Men det er nok ingen vits i det. Han var i Tønsberg Tingrett. Ingen god figur av advokat nr. 17. Agder Lagmannsrett må ta hensyn til Habilitetsspørsmålet i forbindelse med at saken ble ført i Tønsberg Tingrett mens alle har mottatt eller venter søksmål mot seg. Samrøret er så enkelt å bevise. Tønsberg Kommune hater Dennis Bowen. Forunderlig for en hatefull by. Men sånn er det når Petter, Pål og Geir med lua på snei har ført skuta opp igjen ved kidnapping av barn. Balansert kommunebudsjettet med statsrefusjoner for inndratte barn. Disse menn har ikke kjærlighet til annet enn penger og kompensere sine mindreverdighetskomplekser.

Skal han sitte inne fordi andre kan bli redde ? Han dømmer som en villmann, eller skriver som en sadistisk humorist. .... fremsetter alvorlige trusler - og påstander - for å tvinge gjennom sitt syn og hvordan saken skal behandles og at andre skal mene som han. Sondresen høres ut som en snurt gutt som ikke får det som han ønsker seg. .... At politiet naturligvis tar de forhold som anses nødvendige på bakgrunn av hans egen fremferd... Dennis Bowen rekker ikke å ha et fremferd. Han sitter å skriver til dere på datamaskin. Har dere ikke lagt merke til det? Hvilken fremferd er det snakk om? Er dere redd for hans fremferd, og derfor setter dere han i fengsel? Morsom fyr, Herr Sondresen. Grusom tanke om barn som er torturert.

Hvordan og hvorfor dømmer han Dennis Bowen for trusler om vold? Det er vel ikke hans mandat i saken. Det er fullstendig galskap. Totalt diametralt. Motsatt av hvordan det er å være menneskelig.

Advokaten her kan lære andre advokater noe. Veldig gode skriftlige formidlingsevne. Presis og meningstett. Bra advokatjobb, tror jeg. Har veldig liten erfaring med advokater, men dette virker fornuftig. Litt som min advokat i arbeidsrettsaken helt i starten.

Igjen viser Gisle Thorsen fra en yrkesetisk side. Det virker som han ser situasjonen som den eneste i saken. De andre har for mye annet å tenke på. Advokater gjør ikke alt de kan for å sette seg inn i folkene de har med å gjøre. Saken de skal representere. Advokater i denne saken har trenert og trenert. De har vært dårlige mennesker mange av dem. Skikkelig ondskapsfulle. Blir litt vemodig på menneskets vegne. Trodde aldri i verden at verden hadde utviklet seg til dette nivået. Dette er bare tull. Vi må stoppe dette nonsens.


2018-04-10 11:35 GMT+02:00 Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>:

Angelina Christiansen ved HIM SKAMMEN SITTER PÅ ANDRE SIDEN AV BORDET·15. FEBRUAR 2018
Holmestrand intensjonale Montessoriskole ødelegger de familier de ikke liker. Arkitektene bak denne filosofien er skolens styre, som opprettholder sin kyniske metode. Styrets leder heter Nils Astrup, og er fra Åsgårdstrand. Skolens leder og sjarlatan gigante er Angelina Christiansen fra Holmestrand.Daglig leder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole peker på deg. Hun er en av gruppen på 100 % av religiøse sjarlataner. Hun er Pinsevenn ...
Det er viktig å ikke glemme Hanne Jackwitz, som
Satans kvinne: Hanne Jackwitz. Lager helt ville historier for å dekke over egne overgrep mot barn. En lojal tjener av Nils Astrup og sangeren Kari Bremnes, som hun deler misbruker-klubb med.er skolens såkalte koordinator. Hun forsøker framstå som pedagog, men hennes lovprisning av Eugenikk som ideologi skaper irrasjonelle, truende og svært usammenhengende situasjoner når hun er tilstede.

mine sønner hilser. De syntes dere var frekke som ba politiet hente dem i klasserommet fordi dere er fornærmet på deres far. Små mennesker som dere bør ikke jobbe med levende. Det er rett og slett dødelig for dem .Mr. Bowen
Kenneth Pikkhode Berg - Du er ikke politi. Du er Rotarysnut. Du er fritt vilt. Borgervern innen en uke. Feige dritt. Pikk!HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·25. FEBRUAR 2018Lest 163 ganger
Hei, Kenneth Pikkhode Berg.Personligheter forandrer seg ikke nevneverdig med alderen, men kunnskap, erfaring og refleksjon skaper grunnlag for persepsjon. Gode vilkår for rasjonalitet i beslutninger og argumentasjon. Utviklingen til Kenneth Pikkhode Berg har forsterket negative egenskaper arvet av svulstig far. Klandrer ingen som sønn av Gunnar Pikk. Ansvaret for handlinger som definerer det Pikkhodet han har blitt faller på egen losjekappe. Inkludert å forgripe seg på småpiker på egne døtres alder. Straff for ungdommelig ulydighet. Bruk av uniform som representant for Norges utøvende makt for å straffe og forgripe seg på pubertale barn er under og langt bortenfor enhver kritikk. Manifestasjonen av en ekte Pikk. Operativ ledelse har ansvaret for utrykninger og hjemmebesøk. Forleden ble min venn Dennis Bowen som dere har terrorisert siden juni 2016, med Rotarysnutebesøk to dager i uka som gjennomsnitt, utsatt for innbrudd av politiet. Langt over ett år med bank og bråk på døra. Det gikk så langt at min mor måtte be dem flytte. Nabolaget ble forsuret av politiet som herjet, mens paret som ble fratatt sine barn ble sett på som ledende forbrytere i en utbrytergerilja. Pikkhode taktikk. Utfører Rotarysnut ordre fra operativ avdeling? Har frenetiske Pernille Flage fått frie tøyler til å forsvare dine Pedohusvenner? Er det pervertert gammel losjedritt fra Gimle Rotary- og Pedofiliklubb, og tempelrumperyttere fra Parkveien 41, som lager «stay-behind» planer om å utslette Bowenfamilien litt etter litt. For mange spørsmål om grunnlaget for politiets fallitt? Uromomenter for velferdsprofitt?Hva har Eva Bowen gjort mot Rotarysnut og dommerstanden? Er hun fremdeles siktet for passiv medvirkning i vold mot seg selv? Barnehaglæreren som kun ønsker sin nestes vel. Oppfører hun seg som en yrkeskriminell?Jeg er glad i Eva. Hun er en god venn. Ingen vil høre. Mistet stemmen når jeg begynte og brukte den litt. Kjell Pikkeskalle Abrahamsen proklamerer at jeg har ingen part i denne saken. Du våger ikke å meddele det selv. Hvor gamle har vi blitt? Vi har gått på samme skole, og du velger en kjent Rotarymetode brukt i forvaltningen. Tyst. Helt stille. Musestille. Innledning av samtaler er uaktuelt. Det strider mot Rotary- og Pikkhodes Vismataktikk. Her tjenes det for mye spenn. 250 000 pr. måned pr. barn. I tillegg kommer en rekke utgifter foreldrene må betale selv. Advokater av Storullykken Søvik som trekker klager og anker en halv time før leveringsfrist. En halv time før han drar på sommerferie, mens barna til Bowen sitter innelåst i en PU-bolig. Advokatlisten er lang som en liste med rundt 20 navn. Rotarymot. Losjeguttenes ære og stolthet blir målt på hvor mye ondskap en kan påføre de uinnvidde. Ved bruk av forvaltning og beskytta titler. Feighet i hvert sting i dommer- og losjekapper. Er Eva Bowen en trussel for rikets sikkerhet? Skal hennes datautstyr også kontrolleres, selv om det det er for Dennis Bowen ordren gjelder? Hvorfor behandler dere min venninne som ingenting? Hvem faen er dere som gjør slike ting?Er det rettferdighet i at Rotarysnut som har vanskeligheter med å uttale ord kommer brasende inn og terroriserer en mor? Kommuniserer med ukjente lyder og fastklemt mimikk. Snøfter og grynter lyder umulig å tolke.Fem Rotarysnut bevæpnet med pistol i beltet låser seg inn hos to sovende Bowens. Er det selvforsvarstaktikk. Et håp om at Dennis Bowen skal angripe slik at dere kan skyte han litt? I skulder, kne eller hodet? Hva tilsier at bevæpning er nødvendig i en rassia hvor det står at Rotarysnuten er bekymret for at Dennis Bowen skal ta selvmord. Skal dere hjelpe han. Gi han en dytt? Politifaglig forsvarlig? Må Dennis Bowen bli drept slik at han holder kjeft? Dennis Bowen eier ikke frykt. En part må gi seg, og det blir neppe Dennis Bowen før dere tvinger han inn i et fengselskott eller under et kistelokk. Uten legitimt grunnlag, og argumentasjon som argumenterer mot seg selv. Pikkhodetaktikk er å unngå en smell. Det er ingen problem. Pikkhodet befinner seg langt under enhver radar som lukter feighet og frykt. Et liv uten negative konsekvenser for en kukksugende losjegutt. Spørsmål gjør Rotaryvesen irriterte, og blotter deres ulidelig dumhet. Kuøyne stirrer på punkter forbi deg. Kapasiteten til å redegjøre hvorfor de utfører innbrudd skaper mentalt oppgulp. Uforståelig harking og grynt. Autopilot og dumskap harmonerer. Rotarysnuten utfører ukritisk overgrepsarbeid. Brutale inngrep i private liv. Lovbruddene kvalifiserer til årelange straffer. Knut Erik Ågrav må skrive noen rapporter som grunngir seg selv. Kujonens sirkel. Argumenter som går runden og grunngir seg selv i paragrafer uten konkrete hendelser. Siktet for paragraf fordi siktet for paragraf. En dummeriansk spiral. Rotarysnutens grunnlag. Argumentasjon faller på steingrunn. For Rotarysnut høres paragrafer faglig ut. Rotarysnuten tror på seg selv. Symbolet for paragraf kvalifiserer til fengsel. Helt klart. Ellers hadde vel ingen skrevet det vel?Avhengig av ordre og lederes sosiale kontroll er de våpenarsenal for hemmelig brorskap og bedervet losjesjel.Rotarysnut er så dumme at de setter seg selv og rikets sikkerhet i fare. Galskap å bevæpne seg selv. Rotarysnut har drept massevis av speil. De ser i speilet. Lager skuespillergrimaser. Skyter speilet. Glemte at den var ladd. 392 speil er drept på i underkant av tre år. Rotarysnuten er helt spesiell. Selv ble jeg satt i håndjern og avhørt for å sitte på i en bil med defekt lyspære. Fikk aldri informasjon hva de mistenkte meg for. Mistenkt for psykisk terror mot lyspæra som døde? Dennis Bowen ble kjørt til Tønsberg for blodprøve på grunn av lyspæra som døde. Hevdet han kjørte 30 i 40 sone. Det var midt på natta i Holmestrand. Underlig at politi fra Horten og Tønsberg var på oppdrag i Holmestrand i to-tre tiden på natta. Hadde ikke sett en sort/hvit politibil siden åtti-nitti-tallet. De lyste og undersøkte mine øyne. Som passasjer i bilen var mistanken om rus dominerende for Rotarysnut. De slapp meg fri i Holmestrandnatta, men ikke før en Rotarybetjent skulle lyse i øynene den siste gang. Ressursbruken til Kenneth Pikkhode Berg er kriminell. Dersom dette ikke var frivillige sivile som kom som seg selv. En politibil som lignet på en Volvo Politi Veteran. Sykehusets sykepleier var en kvinne som jobbet på politikammeret på dagen. Er det sunt å ha en slik dobbeltrolle? Politibetjent på dagen, og sykesøster om natten. Når skal hun noen gang få sove? Sykesøsteren/Politibetjenten sov da injeksjon var tema på sykesøsterskolen. Hun traff ingen årer. Ikke nok blod. De lot meg være igjen i Holmestrand da kollektivtrafikken tok pause for natten, mens Rotarysnuten kjørte til sykehuset i Tønsberg. Er Tønsberg det nærmeste stedet å utføre blodprøve? Ingen reell blodprøve, men førerkortet ble beslaglagt, og ligger hos Rotarysnut fremdeles. Hendelsen daterer ca. ett år tilbake i tid nå. Kidnapping av førerkort. Kidnapping av barn. Kidnapping av datamaskiner. Er det Evas tur til å bli kidnappet neste gang? Rotarysnuten kan late som de ikke er seg selv. I tjeneste for eller mot folket? Har lest politiets mandat, men hva er Rotarysnutens oppdrag?Rotarysnuten syntes de var fantastisk tøffe. Gjør alt for å tilfredsstille operativ leder ved praktisering av Pikkhode metode (Rotarymetode). Plante og påføre ulovligheter, peke og le, og trykke offeret ytterligere ned.Kenneth Pikkhode Bergs operativ ledelse er hinsides fornuft, og bortenfor kritikk. En Rotarysnut kunne ha pisset i uniformbuksa, og kastet deg i arresten med skylda. Rotaryfeighet dominerer tung over hele linja. Feighet og nedlatende hikst. Pikkhode metode er å heve seg selv ved å gjøre andre små. Barneskolenivå. Kenneth Pikkhode stjal mandelen i grøten for å vinne en marsipangris. Ekstrem oppmerksomhetstrang og patetisk grisk. Stokk dum uten verdier i sitt lille pikkhode. Hjertet er en ert. Verdi som en fjert. Kenneth Pikkhode har ingen ære. Systematisk går han til verks for å plage folk som har andre motiv for å leve enn å dominere og påføre brutale traumer. En rotarysnut trenger ikke grunnlag for sin ondskap. Faglig stolthet ligger i undertrykkelse, ydmykelser, vold og pengeinnkreving. De frakter narkotika for Pikkhodet og POD-sjef Sjøvold. Alt de blir bedt om for et kyndig klapp på rumpa av Osloeliten. Småborgerlige Sjøvold elsker å bli sett opp til. Pikkhode tar ikke ansvar. Kan han karakteriseres som en mann eller ikke? Et makkverk i uniform med kurs i å misbruke makt. Kenneth Pikkhode har sikkert aldri gått på politiskole. Har hatt hjemmeundervisning i Humlepungs losjeskole. Korrupsjon ABC. Trykk dem ned! Legg deg ned. Stå på kne for å be. Kommander småjenter til å ta den i munnen. Kenneth Pikkhode er en god disippel for sin perverse pederast mentor, Odd Einar Humlepung. Direktør i politidirektoratet. Humlepung har forsøksrotteøyne. Befinner seg i sin alternative sfære. Losje, narkotika og ansvarspulverisering. Overgriper barn i ny og né. Pikkhode utøver sosial kontroll ved å holde ansatte på vakt. Ingen ønsker å bli neste offer for Kenneth Pikkhodes desperate latter. Negativ oppmerksomhet er krise i en korrupt og råtten by. Stempelet varer for resten av livet dersom du har gjort en tabbe. Byen hvor pedofile rådmenn, fylkesmenn, advokater, domstolansatte og operativ/ordenssnut på Losjekammeret i Tønsberg gjør som de vil, og arrangerer orgier med barn, hverandre og babyolje.Geir Viksands tid som rådmann er snart forbi. Fylkesmannen beholder sitt sleske smil, mens han benekter legitimiteten av konkrete bevis. Forskjellen er svetteperler i panna. Et stresselement som gjør han dårlig i poker. Sleskhet funket når han tømte byens økonomi, og sendte dem til topps på Robekkslista. Politiet henlegger saker til pedofile pratmakere.Kenneth Pikkhode sender ut fem Rotarysnut med pistoler i beltet mot et par som tar en middagshvil. Låser seg inn med Rotaryhuseiers nøkkel, og tar seg til rette. Ransakelsesordren er basert på tolkning av setning på nettet, som oversettes til trusler om selvmord. Kvalifiserer til våpen og innbrudd. De låser seg inn i leiligheten mens de sover. Kaster ut attføringskonsulenten og hans Eva ut av huset. Paret plasseres i svartemarja med lysene på for hele nabolagets skue.Rapper datautstyret til begge. Ransakelsesordren gjelder selvdrap på Dennis Bowen. Utbyttet ble datamaskin og ydmykelse. Rotarytolkning ut av ingenting. Rasket med seg utstyret, og lot et forundret kjærestepar bli igjen raka fant. Gapestokkmetoden er et pikkhodes verk, mens rottene endevender og leter i leilighetens knirker og kroker, sitter en feiging og gjemmer seg et annet sted. Ingen våger å møte Dennis Bowen. De synes det er ubehagelig å møte et individ uten umiddelbar respekt for politiet, og å forholde seg til argumentasjon ut fra deres korrupte virkelighet kan bli en fryktelig flau affære. Slik som Ågrav når han leter og leter etter grunnlag, og synes det er gøy når han møter seg selv med samme paragraf han startet med. Så genialt. Trenger ingen hendelse knyttet til paragrafen så lenge paragrafen er med. I en rottes rasjonalitet skal du være god for å følge med. Pikkhodets metode i trusler som selvdrap er det som er beskrevet. Et vesen som Pikkhode vurderer ikke helseaspektet. De skal rappe data, og hvis heldige skyte Dennis Bowen ned med pistolen på hofta. Lite konstruktivt å diskutere faglighet med et nek. De har rett uansett. Nedrig, mindreverdig og galt. Det er jævlig drøye ting mine venner må gjennomgå, og det tar aldri slutt. Dere må stoppe nå. Ellers blir det aldri fred. Min venn er klar til å sprekke. Klar til å kaste alt over bord. Båten er i ferd med å lekke. Hvor er det ordentlige politiet blitt av? Er det ingen igjen av et tillitsfullt politi som henvender seg høflig til barn og snakker med dem. Selv om de ikke er rotteunger. Avlet frem av gener uten skam, empati og samvittighet. Manipulerende Rotarybarn som snylter penger av andre mens de har lomma full av dem selv. Korrupte barn som stjeler mandler for å ete marsipan. Pikkhodet setter sikkert selvdrap på ransakelsesordren hver gang de raner og utfører innbrudd hos folk de skal skremme. Bonusen er nabolagshat. Du svarer aldri meg Kenneth Pikkhode Berg. Du kjenner meg som svak. Som tidligere nevnt endrer ikke personligheten seg nevneverdig, og du er redd for meg? Du husker kanskje ikke akkurat som jeg var, men det er lite som tyder på en hardbarka kar. En forsiktig dust, kanskje. Noe i den banen? Men du opprettholder heller overgrepsmetodikk mot mine to venner. En attføringskonsulent. En barnehagemedarbeider som ble sparket på grunn av hårtapterapeut, nordlyshealer, parfassillitator, siviløkonom, næringslivstopp, livstilcoach, mentor, guru, og kanskje den eneste familieterapeut som faktisk ikke tror på terapi, men på hemmelige bekymringsmeldinger bak ryggen til folk. Blir alle forhåndsdømt etter samme metode. Er paret en enhet i alt de gjør? Slår de hverandre til de blør? Eller er de bare utsatt for naziforfølgelse? Eva er tross alt ikke arisk og ren. Hun er adoptert fra Korea hvor hun bodde i ni måneder. Kan vel kanskje karakteriseres som en Larviksjente, eller er hun som rasisten Simen Tveten som er rasist mot alle med unntak mot seg selv? Snart roper folket unisont: Rotarysnut er ut!Skal prøve å få banden min til å rope; Pikkhode må ned. Eva Bowen, Dennis Bowen og tidligere keeper på Eiks smågutter tre. Kanskje vi får med Bowen guttene. Da blir vi seks som roper du må ned. Jeg blir flau når jeg tenker på deg. Om du ikke skammer deg selv, så skal du vite at jeg skammer meg på dine vegne. Operativ leder for en tropp som systematisk tråkker folket ned. Du vet hva systematisk betyr? Overgrep? Mot folket? For meg så skriker det landssviker. Politiet var stort sett Nasjonal Samling under krigen, noe du helt sikkert kan identifisere deg med. Rapper deres metoder og kaller de egne. «Dette er mine metoder. Pikkhode metodikk.» Kenneth Pikkhode er en fattig unnskyldning av en mann med en overutviklet sykelig selvhevdelsestrang. Viser småpikene sine baller som straff. Overgrep med voldsom kraft. Kraften er borte når du må bruke strutsemetoden. Lukke øynene til det er over. Du bøyer deg fremover for å gjemme hodet. Jøss, bak deg kommer et annet skallet rass. Penetrert av Kjell Pikkskalle Abrahamrass. Rasjonaliteten i Tønsberg ligger i irrasjonell pengemakt, og utøvende makts misbruk av makt. Snut som tilfredsstiller sitt Pikkhode og hans homoerotiske Rotary- og losjehorer. Advokater, sorenskriver, dommere, kommuneansatte, fylkesmann og alle privatpraktiserende inkompetente tåkelegger byen av sosial kontroll. Hemmeligheter og stilltiende aksept av det alternative økonomihierarkis maktfordelingsprinsipp. Alle må lyve for å beholde posisjoner. I Tønsberg må man lyve for å inneha en plass i samfunnet. For å beholde jobben. For ikke å bli mobbet bort fra byen. Geir Viksand, Ellen Fisher og diverse brødhuer kan alltids tilkalles dersom det er barn i de avvikende familier. De kan torturere bare på trass. Sadister uten egenverdi. Brikker i pengefordelingsindustrien. Pikkhodet krymper til under kraven når spørsmål blir stilt av en utenforstående nøytral som har observert maktovergrep av størrelsesorden ekstremt brutalt. Pikkhodet beviser igjen at han er en feig uselvstendig kukksuger som gjemmer seg bak en hær av befolkningens dummeste art: Rotarysnut under ledelse av en pikkhodeformet drittklatt. Over han er Sjøvold som har kontroll over menneskehandel og babykjøttindustrien. Alt kan ordes med makt, sier landsvikerlaugets Sjøvold. Og vaselin, skyter Pikkhode inn. Så ler de. Hvorfor turte du ikke å snakke med meg når jeg som vitne og venn henvendte meg til deg når dere startet prosessen med å misbruke mine venner med makt? Det har foregått siden juni i 2016. Er det noe som tilsier at mine venner skal slutte å kjempe for sine barn. Hva venter dere? At dere vinner? Vinner med Pikkhode, Viksand, Sjølyst og gjengen? Svakheten med korrupsjon er at dere ikke er ekte. En fars kjærlighet til sine barn generer og reproduserer enorm kraft. Dere er noen feige jævla drittstøvler som ikke står for noe, annet enn å torturere og bruke masse ressurser på å plage to personer dere allerede har strippet for verdier. Feige drittstøvler uten mot til å se folk i øya. Skal dere sende inn Rotarysnut for å ta livet av Dennis og Eva? Tar dere meg etterpå slik at jeg holder kjeft? Hva faen er det dere jævla feiginger lever av? Penger og ved perversiteter som går ut å bade i hverandres ekskrementer? Eller må det mer til for å få dere tent? Er det selvskading og surstoffbegrensning som er neste ritekveldstema? Hvorfor har du latt Rotarysnuten bruke politiets ressurser til å drive terror og tortur fordi attføringskonsulent Dennis Bowen fikk sparken fra jobben og barna ble tatt fra han? Drives det for Mannen for menns premisser, eller butleren til Borch-Nilsen Dag Ottar Sanne som er arkitekten? Dennis Bowen fikk sparken fordi han var den eneste som hjalp meg når jeg ble sparket som ingenting har hendt fra et ansettelsesforhold som har vart i over åtte år. Dennis Scott Bowen fikk sparken fordi jeg varslet NAV om uverdige forhold for deltakere under min faglige ledelse. Vi påla deltakerne ytterlige byrder og hodebry fremfor å hjelpe. Det var bedriftsledelsen som gikk på en tabbe, og hvorfor skal jeg akseptere noe annet enn lovverket. Har ikke losjeboka hvor deres lover er skrevet. Skal jeg intuitivt har respekt for den kjedeligste grå mann i byen? Jeg har ingen interesse for Rotary og Losjetullinger, før de sparket meg for grov illojalitet. Arne Smith? Javisst. Han har jeg aldri likt, men jeg har vært høflig og snill stort sett hele mitt liv. Behandlet jappen som et menneske, selv om jeg forstod at mannen ikke var ekte. Rotaryideologi gjør bunnslammet overflødige, og har kun nytteverdi som nikkende slaver og fordelingsnøkler i en statsutsugingstrategi. Jern Ernas beundring til Olga Bjoners aggressive raseideologi. Nasjonal Samling i Tønsbergs Høyre- og Rotary. Pedokratiet i Rotarys distriktspolitikk.Kenneth Pikkhode Berg suger, og bøyer seg frem for Hans Sverre Sjøvolds ubetydelige lem. Resultatet er forfremmelse og homoerotiske overgangsritualer i gutteklubbens feiring av et steg opp i gradshierarkiet. Patriarken klør seg i skrittet. Postmann ute av styret. Hva blir det neste i dette blodsystemet?Finnes det grenser for feighet, dumhet og ondskap? Se til Pikkhode i Tønsberg når du skal sammenligne. Pikkhode er måleenheten på hvor langt ned i verdier en kan synke.Han eksponerer et Rotary og Losjesystem i full panikk med sin tilfeldige pikkhodemetodikk. Hvem svarer han til? Hans Sverre Sjøvold, tidligere Andersens, organiserte narkotika- og pedokratiske losjepolitikk? Er det femti versjoner av grått hår fra Gimle som får deg til å logre og sikle? Mer makt du kan misbruke? Pikkhode kommer aldri opp i tetsjiktet. Pikkhodet er nok arrangert gift med blod som gir gevinst og muligheter til posisjoner. Pikkhode kjenner ikke kjærlighet til andre enn seg selv. Arrangerte ekteskap slik som de laveste kastene i Pakistan. Norge er et innavlet land. Graden av feighet korresponderer med høyden i losjepyramiden. Kenneth Pikkhode Berg representerer feighet som fortjener losjestigens siste trapp. Naken og ingenting uten makt. Strøket fra kategorien Politi. Ført til i den verste delen av overgripende landsvikende Rotarysnut. Nasjonal Samling Snut. Totalitær Snut. Nazi Snut. Elitesnut. Kapitalsnut. Rotarysnut. Jævla forbanna drittsnut. Har tusenvis av sider jeg skal poste om hva jeg har vært vitne til. Jeg skal skrive og skrive og skrive og skrive. Legge ut. Legge ut. Legge ut. Om alle som har sveket mine venner. Systematiske overgrep mot befolkningen er folkemord og landssvik. I dag er Pikkhode posterhode for The Pikk of The Day. Typisk dyrisk evneveik og feig. Pikkhode er et prakteksemplar av arten Rotarysnut. Målt etter måleenheten seg selv som losjebrødrene er imponert av. Pikkhodet maktet det ingen trodde var mulig. Han sank enda lavere, og etablerte nye standarder ingen drømte om. Takket være trente lepper og et brunøye som alltid er åpen for den etablerte elite.Toppen av Rotaryfeighet: Kenneth Pikkhode Berg våget ikke å svare Asbjørn Nilssen på mail. Ny personlig rekord, Rekord for Distrikt 2290 og Pikkhode kjemper om den gjeve tittelen:Årets Rotarysnut 2018.Imøteser skriftlig tilbakemelding på hvorfor du utsetter vanlige folk for umenneskelig terror og tortur, og hvorfor du tillater at det foregår. Ønsker svar på hvordan du kan holde på en siktelse som jeg som vitne forsøker å skrive inn er bare tull. Hvorfor hører du ikke på meg? Er det fordi jeg er et null? Eller fordi du er korrupt og ondskapsfull?Jeg fratar deg herved alle plikter som Politi som du aldri har vært. Du er operativ Pikkhode for Tønsberg Pedo- og Rotarysnut, og ordner du ikke opp Dennis Bowen saken, og alle andre overgrepssaker i Tønsbergs Kommunes Barnevern skal jeg faen meg komme og banke deg opp. Du er fratatt myndighet. Uansett hvilken myndighet du skulle ha hatt. Det jeg har sett er så fælt at jeg orker ikke mer. JEG ORKER IKKE MER VOLD OG FORBANNA DUMSKAP. Da blir jeg mitt eget jævla borgervern. Jeg lover. Jeg skal banke deg opp med bare henda. Så kan du stille opp med hva faen du vil, din jævla feiging. Har avtalt med Storulykken Sørvik at jeg skal møte han på kontoret hans og høre hans versjon. Til Sørvik: Jeg kommer på tirsdagen når det passer meg. Ha fortellingene og unnskyldningene klare. Still gjerne opp med superkule Simen Tveten. Han er like før knuste kneskåler. Korrupte advokater som ødelegger andres familier aksepterer jeg ikke. Har ikke kapasitet til å ta mer sorg og dritt som følger med dette her. Det er faen meg barn dere ødelegger. Hva er det som skiller deres barn fra andres barn? Deres barn er født med et jævlig grunnlag som medmennesker i dette samfunnet, og blir antageligvis Hilsen Mr. Nilssen.Fortellinger om hva du har tillatt Flage å holde på med kommer på løpende bånd. Så var det den gangen Dennis Bowen ble kjørt på akuttpsykiatrisk da Dennis Bowen var i Oslo. Hans sønn på åtte år ga en lapp til sin søster der barnevernet har mistanker om Dennis Bowens håndskrift. Det står God Jul. Lappen ble gitt fra sønnen til datteren i Tønsberg. Dennis Bowen har varslet til politi og BV at han er i Oslo. På grunn av sønnens overrekkelse av lappen ble Dennis Bowen tvunget til lege for å sjekke om han var soningsdyktig. På to minutter ble han erklært soningsdyktig, samtidig som legen skrev bekymringsmelding og en slags vurdering om Dennis Bowens mentale helsetilstand….Forbanna mange historier som kommer fremover. Veldig mange som vil lese det og stusse over at de kan ha utført slike handlinger mot andre. Pernille Flage kan glede seg. Karakteristikker av henne vil florere over hele Norge. Pernille Flage. Tålmodigheten er slutt. Skriver du ut en arrestordre som ødelegger noen igjen så bikker det over for meg. Jeg gidder ikke mer. Da får dere heller bare arrestere meg. Totalt unødvendig ondskap trenger vi ikke i et samfunn. Geir Viksand og Per Arne Lødding Olsen og Hans Sverre Sjøvold…. Det er slutt på overgrepene mot barn. Vi kan ikke ha folk som driver å puler barn. Det forstår dere også når dere får tenkt dere om. Kom igjen. Bring it on. Jeg er dritt lei å skrive alt dette. Hva faen er det som skjer? Godtar hele jævla Tønsberg at det er sånn som det er? Det ække noe å gjørra med det? Det er sånn som det er. Ta dere faen meg i sammen. Det er vel faen ikke greit å pule barn, og å ødelegge hele deres fremtid? Hva faen?Hvilke verdier er det som regjerer her? Det er alltid to sider av en sak, sier dere sikkert. Ja, det er det. Rotary- og LosjeløgnOg min versjon som vitne. Så får dere tro hva faen dere vil!
Jeg vinner uansett utfall.
Politianmeldelse av Leiemorder Ingrid Sønstebø - Inkompetent og psykolog og sakkyndig - Anmeldt av KjærlighetssosiologHVA MENER IKKE ASBJØRNEN?·21. FEBRUAR 2018
Anmeldelse av Ingrid Sønstebøs sakkyndige rapport omhandlende Scott Bowen.I en sakkyndigrapport er det krav til en stor grad av etterrettelighet, og for at retten skal kunne fatte beslutninger er det nødvendig at rapporten er etterprøvbar, eventuelt henvise til kilder hvor empiri og dokumentasjon er hentet fra.Sakkyndig har hatt samtaler med en av seks familiemedlemmer. Rapporten er bygget på samtaler med involverte aktører, samt offentlig dokumentasjon i sakskomplekset. Kildehenvisning og faglige begrunnelser for anbefalinger og konklusjoner er nødvendig for å konkludere eller anbefale tiltak, jfr. foreldres omsorgsevne og eventuelt forslag til videre saksgang.Faglig må sakkyndig reflektere over bakgrunnen, intensjonen og mandatet til kildene. For å sikre validitet bør det være en balanse i vekten på ulike perspektiver i saken. For å sikre reliabilitet (pålitelighet) i rapporten er det nødvendig å vise premissene for vurderinger og konklusjon. Anmeldelsen var ment å følge rapporten kronologisk for å avdekke feil og unøyaktigheter. Da rapporten kan betegnes som feil og unøyaktig viser seg å være for tidkrevende og detaljert for en slik behandling. Da saken starter på grunn av løgn blir løgnen bearbeidet, forsterket og forstørret utover i saken, og det har lite hensikt å beskrive og påpeke hver løgn i rapporten.Ettersom anslaget er løgn, og alle involverte parter er involvert i løgnen, blir løgnen større og større. I et system av løgn er det nærmest umulig for enkeltindivider å bryte ut av løgnen for å fortelle sannheten. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å varsle om dette, og blir i rapporten til Sønstebø omtalt ved flere anledninger.Mine skriv, varslinger og anmeldelser til politi, barnevern, fylkesmann, bufetat og departementet har ikke fått oppmerksomhet. Derfor er det forunderlig å bli omtalt i negative ordelag fordi jeg har ønsket å belyse feil ved barneverntjenestens behandling av saken. Som venn av familien innehar jeg langt mer kunnskap om familien enn en barneverntjeneste som har avslått samarbeid og dialog, til tross for at barnevernloven gir tydelig instruksjoner for hvordan barnevernansatte skal arbeide.Det føles urettferdig å bli antatt å ha onde hensikter da jeg forsøker å hjelpe til med å løse opp i situasjonen, og det er bevis på at barnevernet har andre hensikter enn å avdekke sannheten og hjelpe familien, og spesielt barna. Barnevernet velger å ignorere familiens venner og støttespillere. Det eneste virkemiddel jeg har som venn er å skrive til myndighetene som har ansvaret for denne behandlingen av familien, og i denne anmeldelsen av Sønstebøs sakkyndigrapport begynte jeg med den kronologiske fremstillingen.Da jeg var kommet til side 13 forstod jeg at det både blir en personlig påkjenning å fortsette en detaljert gjennomgang av hver setning av hvordan Sønstebø ønsker at verden skal være. En skyldig familie, og fremtidige oppdrag for barneverntjenesten og fylkesnemnd. Jeg velger å la vurderingen av de 13 første sidene stå slik at den kan illustrere hvordan rapporten er bygget opp, og hvordan løgnen påvirker saken. Stoppet på side 13 da jeg møtte meg selv i rapporten.Slutten av denne rapporten om rapporten følger en generell gjennomgang av saken bygget opp rundt temaer jeg har funnet interessante. Har tilgang på alle dokumenter familien har fått tilsendt, og har fått hjelp spesielt av Eva Bowen som har detaljert oversikt over saken når jeg har hatt behov for opplysninger. At det forekommer repetisjoner er tilsiktet. De viktigste poengene kan ikke repeteres nok i denne saken. Anmeldelsen omhandler organiserte lovbrudd satt i system av styresmaktene i Norge.FremgangsmåteUnder fremgangsmåte – kontakt med barn og foreldre – fremsettes det en rekke påstander av sakkyndig uten henvisninger til kilde, eventuelt til empiri. «Barna har fortalt om vold i hjemmet, noe foreldrene hever ikke har forekommet» (s. 4).Sakkyndig Sønstebø fremlegger en subjektiv konklusjon uten henvisning til kilde. Uten denne henvisningen til kilde vil leseren tro at det er et faktum at barna har fortalt om vold i hjemmet. Fars status som omsorgsperson og siktet for vold i nære relasjoner bør omhandles med varsomhet. Bastante konklusjoner uten henvisning til dokumentasjon eller empiri til ifølge sakens eneste aktive voldsutøver i familien jfr. siktelse påvirker leserens vurderinger av saken videre. Leseren tar med seg negative konnotasjoner når familien, spesielt far, blir omtalt videre i rapporten.Hva kategorien vold i hjemmet inneholder bør Sønstebø konkretisere før bruk. Ettersom setningen om «fortellinger om vold i hjemmet» presenteres som sann, blir premissene for konklusjonene unøyaktige og sakkyndiges subjektive virkelighetsbeskrivelse blir underlaget for troverdighet. Barna forteller om vold i familien. Far er siktet. Det er tidlig etablert som sannhet som baseres på sakkyndiges egne tolkninger og konklusjoner. Sakkyndiges holdninger og antagelser blir premissleverandør for resten av rapporten, og en lemfeldig omgang med kilder og etterrettelighet medfører lav faglig troverdighet. Allerede i løpet av rapportens fire sider har Sønstebø dømt en far for vold mot barn.Anslag uten verdighet.Anslaget til rapporten hjelper leseren til å danne et eget bilde av saken, samt grunnlag for vurdering av eventuelt skyldspørsmål og omsorgsevne. En rapport bør inneholde konkrete opplysninger og et nyansert bilde av saken som kan gi faglige diskusjoner. En sakkyndig er ikke premissleverandør for fasit og konklusjon, men bør kunne gi leseren et grunnlag for å konkludere selv, jfr. lovverket. Sakkyndig presenterer en sakskompleks, og retten dømmer eventuelt skyldspørsmål i saken. Hva er for eksempel omsorgsevne i Sønstebøs begrepsforståelse?Rollefordelingen er at sakkyndige beskriver saken og diskuterer faglige problemstillinger og alternative forklaringsmodeller. Sakkyndig bør kunne presentere flere perspektiver, forklaringsmodeller og vurderinger bør være presentert saklig med åpning for fortolkning. En sakkyndig bør også diskutere konsekvenser av eventuelle anbefalinger.Sakkyndige forbereder en sak for fylkesnemnda som den dømmende makt, og da er oppgaven å presentere et grunnlag hvor den dømmende makt har rollen som dommer. Sakkyndig skal fremlegge et grunnlag for nemnda. Sakkyndige bør være opplyst om at deres rolle ikke er å konkludere jfr. skyld og eventuelle straffetiltak.Familiens ståsted må komme tydelig frem, og få tilstrekkelig plass. Å ta stilling til skyld og beskrivelser av virkelighet uten foreldrene og barnas versjon kan ikke brukes i en rettferdig barnevernssak. Det må i det minste problematiseres og diskuteres. Det vil kreve en diskusjon rundt metodevalg og utvalgsproblematikk som går utover «at det blir vanskelig og begrenser».Påstander trenger et faglig grunnlag som enten kan verifisere eller falsifisere Sønstebøs påstand om at barna forteller om vold i hjemmet. Blir konklusjonen hentet ut av en av de 5000 sider dokumentasjon Sønstebø har tilgang på, er det nødvendig at Sønstebø henviser til kilde. En påstand basert på et generelt inntrykk med henvisning til 5000 sider er ikke konkret nok. En ensidig presentasjon fra barnevernets side gjør at rapporten ikke har legitimitet.UtvalgAvgjørelser og beslutninger tatt på bakgrunn av dette utvalget vil ha mindre verdi ettersom det ikke finnes balanse i verdi og perspektiv. Leser vi listen over mennesker og institusjoner som står blant de utvalgte er det ingen navn som i utgangspunktet «taler foreldrenes sak». Da rapporten baserer seg på tredjehåndskunnskap ensidig samlet fra ulike profesjoner og profitører i velferdssystemet er det nødvendig at forfatter av rapport holder en kritisk distanse ved presentasjon av saken. Utvalget er knapt nok diskutert annet enn at det sakkyndig virker å mene det er vanskelig. Sønstebø har ikke hatt samtaler med andre enn barnet som påstår at det blir utøvet vold mot familien. En grundig presentasjon av problemstillingen mangler i begynnelsen av rapporten, slik at den hviler på en paragraf om omsorgsovertakelse. Et kort sammendrag av saken bør presenteres for leseren, da det står i retningslinjene for sakkyndigrapportskriving at rapporten bør kunne leses av en person uten kjennskap til familien.Årsaken for at Holmestrand Internasjonale Montessoriskole representert av styreleder Nils Astrup, er et eksempel på hva som bør med i innledningen av saken. Beskrivelse av familie utilstrekkelig.Siktelser.Da siktelsene til foreldrene forblir i saken uten domsavgjørelse skaper siktelsene premisser for skepsis og antagelser som virker negativt inn på vurderinger av foreldrenes omsorgsegenskaper. En etterforsking av siktelsene i saken er nødvendig for å avklare om foreldrenes siktelser kan brukes i saken. Årsak til at siktelsen ikke verken blir etterforsket eller straffet bør diskuteres faglig av rapportskriver. Resultat av etterforsking vil være avgjørende for skyldspørsmål og eventuelle konsekvenser en eventuell dom kan ha jfr. spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til familien. Praktisk vil det også ha en betydning jfr. sanksjoner fra rettsapparatet dersom skyldspørsmålet blir vurdert til foreldrenes disfavør.En diskusjon om verdien av en sakkyndigrapport da premissene er at verken barnevern eller politi har etterforsket saken, men lar den forbli en negativ innvirkning på foreldrenes mulighet i rettssystemet, da som for eksempel denne rapporten viser at selv sakkyndige har vanskeligheter med å distansere seg fra en vurdering av politiet om at siktelsen enda er gjeldende. At vold i nære relasjoner fremdeles er en siktelse og et tema da rapporten ferdigstilles 06.03.2016 er ikke oppsiktsvekkende. Sammenlignet med andre saker som har vært i fylkesnemnda er det mye som tyder på at det er en standard over hele Norge, noe som bekreftes avSammenlignet Tingrett og Fylkesnemnd. Oppklaringsprosent.Politiets rutiner og arbeidsmetoder skal ikke diskuteres i denne sammenheng, men ettersom det er politiets oppgave å etterforske voldsanklagene jfr. siktelsen, bør antageligvis det gjøres før en eventuell sakkyndig forholder seg til eventuelle voldsepisoder og skyldspørsmål. Tiden blir brukt mot barna og foreldrene. Å bruke unødvendig tid, og noe jeg oppfatter som trenering, er ikke barnas beste.Ettersom siktelsene ikke er trukket tilbake, eller er tatt stilling til, må leseren forholde seg til det faktum at voldsutøvelsen fremdeles følger de to siktede ni måneder etter de ble fremlagt. Siktelsen påvirker leserens vurderinger av saken, og ettersom dokumentene og empirien ikke er førstehåndskunnskap øker risikoen for feilslutninger og en skjev formidling av perspektiver da utvalget av kilder representerer skole og barnevern.Eksempelet hvor barna i følge Sønstebø forteller om vold i hjemmet vil skape assosiasjoner til utøvelse av vold i hjemmet. Når denne konklusjonen presenteres i en sak hvor far er siktet for vold i hjemmet, og mor som passivt deltakende til vold i hjemmet, er det naturlig at det påvirker leserens dømmekraft. Sønstebøs lemfeldige behandling av påstander og konklusjoner uten faglig grunnlag vil begrense leserens evne til kritisk distanse og en analytisk tilnærming. Sakkyndig Sønstebø tillater seg å begrense tolkningsrommet ved å presentere leseren for «etablerte sannheter». Sannheter vi ikke vet hvor Sønstebø finner i de 5000 sidene hun har som underlagsmateriale grunnet mangel på kilder.Bekymringsmeldinger i sakkyndigrapport. Falsk forklaring.Konklusjoner og slutninger som presenteres som reelle, til tross for manglende kildehenvisning og fravær av empiri, kan ikke innlede rapporten. Begrepet sakkyndig betyr at en person utnevnes av retten til å uttale seg om områder hvor retten ikke har tilstrekkelig sakrelatert kompetanse. Sønstebø blir utnevnt for å belyse sakens natur, og bærer på ansvaret for troverdighet overfor leseren. En korrekt fremstilling av sakskomplekset.Rollen som sakkyndig innebærer en høy grad av tillitt da lekfolk antar den kyndige fullfører sitt mandat på en profesjonell måte. I Norge har sakkyndige i utgangspunktet en høy grad av troverdighet fordi dette er det vi har lært av offentlige styresmakter at de skal ha, og vi har et samfunn som i stor grad baserer seg på skjønn og subjektive faglige vurderinger. Tendensen i rapporten lover ikke godt for fortsettelsen.Rollen som sakkyndig krever en høy grad av etterrettelighet, som tidligere nevnt. Rapportskrivers faglige integritet er nødvendig slik at leseren kan forvente at beskrivelsene kan etterprøves. Grunnlaget for konklusjoner og tolkninger må være gjort metodisk forsvarlig jfr. et mandat om metodisk nøytralitet. En sakkyndig skal ikke representere sider av saken, men må etterstrebe nøytralitet i avgjørelser og konklusjoner. Anbefaling på grunnlag av hva da?Opplysnings- og avvergeplikt.Informasjon som vurderes tilstrekkelig til å utløse sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesten og politi. Det står ingenting om vurderingskriteriene til sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barnevernet. Hva var det i arbeidet med rapporten som utløste bekymringsmeldingen til barnevernet? Dersom det under arbeidet ble sendt en bekymringsmelding på bakgrunn av karakteristikker av far kan ikke det betegnes som et gyldig grunnlag.«Bekymringsmeldingen er begrunnet av «fars psykiske helse, rusmisbruk, voldsutøvelse, trusler og øvrige reaksjonsmønstre som utløste sakkyndiges lovpålagte meldeplikt til barneverntjenesen og til politiet».Ettersom Sønstebø ikke har noen forutsetninger til å uttale seg om far annet enn det hun har lest, og andres karakteristikker av hans person i samtaler med sakkyndige, blir vurderingsgrunnlaget basert på eksterne ressurser. Da Sønstebø ikke henviser til kilder, dokumentasjon eller tolkningsgrunnlag har en konklusjon ingen verdi. Kategorisere kategorien av kategorier inn i Sønstebøs kategoriunivers. En konklusjon som er tatt på en generell vurdering av saken er ikke gyldig da sakkyndig åpenbart er forutinntatt da vektingen av utvalget fremstår som parodisk. Sønstebø bør vise til diagnoser og undersøkelser som underbygger påstander eller konklusjoner om fars psykiske helse gjennom undersøkelser, rapporter eller diagnoser. Det samme gjelder fars rusmisbruk. Far innrømmer bruk av alternativ migrenemedisin, men ingen profesjonelle uttalelser underbygger et misbruk.Hva som karakteriserer kategorien misbruk bør diskuteres, da et glass vin kan være misbruk for noen, mens andre mener de kan drikke en kasse øl hver dag uten å karakterisere seg selv som rusmisbruker. Hva er innholdet i kategoriene Sønstebø velger å plassere folk i, og hvor er det faglige grunnlaget for plasseringen i disse vage udefinerbare kategoriene? Kategorier som begrunner sakkyndig sender bekymringsmelding. Etter det jeg har forstått har ikke bekymringsmeldingen hatt noen innvirkning ettersom guttene har det bra hjemme, og M er separert fra sine foreldre. Far har ikke pratet med sin datter på ti måneder, mens Sønstebø trekker sine konklusjoner.Det kan åpenbare seg diskusjoner senere i rapporten, men allerede viser den å inneholde grunnleggende faglige brister. Sønstebø konkluderer uten faglig grunnlag eller henvisninger til kilder. I prinsippet kan det være utelukkende Sønstebøs egne personlige meninger som skinner igjen i rapporten. I mangel på diskusjon og faglig vurdering av foreldrenes kapasitet til å ta av seg barn blir vurderingene løvtynne.Bred sort pensel.Ettersom far ikke har blitt hørt, tegner Sønstebø et ensidig, unyansert og muligens partisk bilde av far som omsorgsperson. Far blir ikke behandlet om et objekt i denne saken. Han blir tillagt egenskaper og verdier som stadig dukker opp som sannheter uten diskusjoner og bakgrunnsinformasjon. Planting av sak, samt falske vitnemål, fører til en svak rapport.Dersom datteren M er underlaget til en påstand om rusmisbruk kan det ikke karakteristikker av far som begrunnelse for eventuell omsorgsegenskap i denne rapporten da hun er den ene parten av konflikten, og han utgjør den andre part. Dersom sakkyndige velger å ta hensyn til datterens uttalelser fremfor fars velger hun side i saken, og mister troverdigheten som sakkyndig. En sakkyndig skal være en nøytral part som legger frem en konklusjon hvor det blir diskutert ulike sider av saken.Sakkyndig som representant for barnas beste?Det er bemerkelsesverdig at en rapport som er bestilt av Barnevernet skal inneholde en bekymringsmelding til barnevernet er et paradoks. Når foreldre ikke blir presentert et mandat eller grunnlag for sakkyndig intervensjon i familien er det barna som lider. Tre gutter lever i en konstant usikkerhet, og en jente som er borte.Grunnlaget for å forholde seg til rapporten som troverdig er fraværende. Ved at sakkyndig velger å utløse sin lovmessige plikt til å agere går sakkyndige over fra å være en tredjepart, til å innta en rolle som aktiv part i saken bør få leseren til å stoppe. Barnevernet og sakkyndige er på samme side, og rapporten fremstår som et bestillingsverk for barnevernets egne feil.Den klassiskeSakkyndige kan ikke trekke konklusjoner ved å vurdere sin egen rapport, og innta rollen som påtalemakt ved «dømme» den ene av to likeverdige parter i saken. Når bekymringsmeldingen også blir sendt til bestilleren av rapporten, kan ikke rapporten leses som en sakkyndigrapport. Å være sakkyndig innebærer at rapportskriveren skal være en ekspert som er koblet til saken, og en spesialist eller ekspert bør ha en kritisk distanse til sine egne vurderinger.En rapport fra en sakkyndig skal vurderes av en tredjepart. En eventuell lovpålagt plikt til å melde bekymring til barnevernet gir rapporten lite troverdighet, ettersom sakkyndig selv har vurdert resultatet av det sakkyndige har gjort, og vurdert egen troverdighet tilstrekkelig til å sende en bekymringsmelding til barnevernet ut fra egen konklusjon. Dette blir problematisk da sakkyndig i den sammenheng ønsker at barnevernet handler ut fra egen vurdering av sakkyndiges rapport som førte til bekymringsmelding rettet mot foreldrene. Sakkyndige tar på seg rollen som dommer over egen troverdighet, og konkluderer med at egen konklusjon kvalifiserer til iverksetting av undersøkelser og tiltak utført av barnevernet. Sakkyndig inntar en aktiv part på barnevernets side mot foreldre som blir vurdert og dømt av sakkyndig som foreldre med manglende omsorgsegenskaper.En sakkyndigrapport som har opplysningsplikt til barnevernet jfr. en sak som er i behandling hos barnevernet fratar rapporten gyldighet. Den er vitenskapelig ugyldig. Poenget med en sakkyndig er at den skal være nøytral. En sakkyndigrapport skal ikke representere et pengefellesskap fremfor rettssubjektet.Å skrive en bekymringsmelding ut fra konklusjonen i sin egen rapport er vågalt da det fratar rapporten gyldighet. En sakkyndig som skal komme med en objektiv vurdering skal ikke skrive bekymringsmelding ut fa egen konklusjon. Sønstebø viser også til opplysningsplikten når hun sender inn bekymringsmelding ut fra å ha lest dokumenter som tredjepart, hvor ingenting er nytt, bør meldes inn til politi og domstoler. Alle må stå til doms over sine egne handlinger. Rapporten mister troverdighet da sakkyndig står til doms for foreldre hun skal vurdere omsorgsevnen til. På hvilket grunnlag sakkyndig tar på seg retten som dommer over andre mennesker bør sakkyndig komme med en skriftlig forklaring på umiddelbart dersom hun skal ha troverdig som fagperson.Det er ingen ny informasjon i rapporten som avdekker forhold barneverntjenesten ikke har informasjon om fra tidligere, og ved iverksetting av tiltak på grunnlag av rapporten vil rapporten være uinteressant som et rettsdokument ettersom sakkyndig inntar partsrollen på barnevernsiden før rapporten er vurdert av en nøytral tredjepart i retten. En sakkyndig rapport bør være konkret, nøyaktig og objektiv.Der hvor sakkyndige bruker egen vurdering av egen rapport for å iverksette tiltak når hun har blitt utnevnt til å skrive en rapport om en barnevernssak frafaller troverdigheten av åpenbare årsaker.Hun definerer også sannheter før den er etterprøvd og vurdert av den som bestilte rapporten. Fylkesnemnden. Hun skal vurdere en sak nøytralt, og eventuelt komme med velbegrunnede anbefalinger. Det er ingenting som tyder på ny informasjon som kvalifiserer til bekymringsmelding til barnevernet. At fylkesnemnden kan godkjenne en slik rapport er en gåte. Fylkesnemnden bryter loven, og bør stå til rette for det. Å behandle barna i en barnevernssak slik fylkesnemnden og sakkyndig gjør gjennom å bruke dokumentet som representant som bevis fra en advokat og et tinghus for å smøre på skyld, eller rote det til slik at det ikke blir domstol. Trenering virker å være økonomisk gunstig for de involverte i en barnevernssak.Rettssystemet er kaputt.Familiens bakgrunnUnder overskriften familiens bakgrunn blir foreldrene nevnt. M spiller allerede hovedrollen i fortellingen som begynner rett på smerter i magen. Dette er en ustrukturert og plutselig innledning historien som endte med fatale konsekvenser. Det er allmennkjent blant lekpersonal som har fulgt med barnevernssakene i TV og sosiale media. Sakkyndige som er utnevnt av fylkesnemnd har en overveiende stor mulighet til å trenere saken enda mer. Den har da pågått ni måneder, og alle henvendelser fra foreldre om sakkyndig vurdering har blitt avvist da fylkesnemnda mener det finnes nok dokumentasjon i saken.Tidsbruken og ressursforvaltningen i offentlige kontorer fremstår som oppsiktsvekkende planløst og ressurskrevende. Planløst er antageligvis en gal konklusjon i det offentlige Norge hvor New Public Management regjerer, og trenering har blitt en gjennomgående metode i statssystemet. Fremstilling av saken.Overskriften «Familiens bakgrunn» korresponderer ikke med teksten som kommer hvor sakkyndig velger å plukke ut tilfeldige hendelser i fortiden som hengende i disfavør foreldrene. Det å plukke ut tilfeldige hendelser og plassere de en narrativ struktur bør man være varsom med. I denne saken er det tydelig at sakkyndige har utfordringer med å være objektiv ettersom hun umiddelbart starter med hendelser som går i foreldrenes disfavør.I en barnevernssak er det naturlig å fokusere på foreldres sviktende omsorgsevner. Utvalget av hendelser er derimot på siden av saken da det virker å være to vilkårlige hendelser i en families liv som sakkyndig beskriver. Et omhandler et anfall hvor M har vanskelig for å puste. Kilden er mormor i samtale med sakkyndig, og bør utelates da den kan tolkes som en tendensiøs tolkning av sakkyndige.Det neste avsnittet hvor mormor oppfatter vold i nære relasjoner. Avsnittet er en tydelig illustrasjon på hvordan hun konstruerer en fortelling ut av sitt dokumentunderlag. Ved å henvise til samtalenotater fra en samtale mellom mormor og Carina Thomassen i den ene setningen, og en samtale med mormor og Irene Rønning på neste setning kan det tolkes at sakkyndig setter sammen setninger ut fra en gitt fortelling. Denne fortellingen er egenkonstruert, og følger et bestemt skript. Om det er Irene Rønning som oppfatter mor til mor, altså mormor, som redd, eller om det er mor til barna som er redd kommer ikke tydelig frem.Dersom det ikke finnes notat fra samtaler mellom mormor og Irene Rønning, og at dette handler om en samtale mellom sakkyndige og Irene Rønning vet vi ikke. Det er ikke skrevet at sakkyndige har hatt samtaler med Irene Rønning. Uansett integreres to samtaler mellom barnevernansatte ved å sette setningene sammen slik at de gir en mening om vold. Ord som «oppfatter» og «har inntrykk av» er lite konkret, og egner seg lite som en beskrivelse av virkeligheten da opplysningene baserer seg på notater skrevet av personer som er farget av saken, og åpenbart tolker de vage begrepene og presenterer det for leser som vil lese det som faktiske hendelser.Familiens bakgrunn ble ikke presentert i dette avsnittet slik vi ble lover, og innholdet er tendensiøst og vagt begrunnet, noe om går i foreldreparets disfavør. Vi ser også tydelige tendenser til «conformation bias» eller forhåndsdømming ved at fortellingen konstrueres ettersom den er skriptet etter en klassisk fortelling om «vold i nære relasjoner». Dette er brudd på metoderegler i en vitenskapelig sammenheng. Familiens bakgrunn ble beskrevet med to hendelser som neppe kan stå som representativ for familiens historie som begynte en stund før M ble født for omkring 15 år siden.Skolene blir bekymret.Kapitelet gir grunnlag for å tolke far som temperamentsfull og møbelkastende, og underbygger sakkyndiges ensidige fokus på å fremstille far i et uheldig lys, og konstruere en voldshistorie. Informasjonen om at bekymringsmeldingen blir sendt anonymt uten å diskutere med foreldrene utelates. Dette er også bemerkelsesverdig da mor arbeider i barnehagen som er i samme lokaler som skolen C går på. Barnevernet bør undersøkemotiver for bekymringsmeldinger.Bekymringsmeldingen ble også sendt som et svar til at far sendte klage til utdanningsetaten på bakgrunn av utelatelse av lovpliktig tilrettelegging i sammenheng med en lærers mobbing av et barn, samt manglende oppfølging av tilretteleggingstiltak jfr. sønns hørsel.Sakkyndige velger å bruke skolens versjon av saken til tross for tilgang på foreldrenes versjon av saken, noe som ville ha nyansert og balansert fremstillingen. Møbel- og glasskastingen som er referert til er en fortelling som det blir referert til da barna som husker hvordan far kastet møbler ut av vinduet ved tømming og oppussing av et hus i Harstad. Familiens vandrehistorie om møbelkasting stammer fra før C blir født.Sakkyndig bør tilstrebe en nøytral linje. Ved å utelukkende velge en skole som har sendt en bekymringsmelding anonymt bør problematiseres da de åpenbart konstruerer en fortelling om fars udugelighet som far. En alternativ forklaringsmodell som kunne ha blitt presentert i denne sammenheng er at skolen bruker barnevernet fordi de har utfordringer med å kommunisere med foreldrene på bakgrunn av en klage på skolen.Dersom motiv skal diskuteres kan det tyde på hevn, slik som far hevder i mailkorrespondanse med skolen. En utfordring ved å bruke e-poster fra far til skole uten å undersøke faktiske forhold er at det er far som blir fremstilt i dårlig lys. Klagen til utdanningsetaten omhandler lærer Ole Magnus Svaneviks mobbing og trakassering av barn, og deres manglende evne til å møte foreldres lovmessige rettighet på tiltak i skolen.Sett i sammenheng med barnevernets mål om å sørge for «barnas beste» vurderer jeg en fars gjentatte bekymringsmeldinger til skolen i barnas favør, fremfor ignorering av fars påstander og forslag til tiltak. Sakkyndige viser igjen at hun konstruerer en ensidig vinkling hvor foreldrene, spesielt far, kommer ut i et dårlig lys.At man kan bli irritert når man blir vekket er en naturlig reaksjon i noen tilfeller, og kan ikke brukes i en barnevernssak uten en konkret beskrivelse av konsekvensene av sinnet etter oppvåkning. Skolen/sakkyndige konkluderer med at C blir redd. Om redselen stammer fra møbelkastingen fra før han ble født, eller morgengrettenheten, er usikkert. Sakkyndig viser til bekymringsmelding fra skolen hvor det står at skolen er bekymret for skolens rykte, og at foreldrene ikke gir inntrykk av at de ikke kan stole på de ansatte. Som sakkyndig i en barnevernssak bør problemer mellom foreldre og skole behandles i et annet forum. Skolens bekymring for skolens omdømme bør stå i en omdømmerapport, og eventuelt behandles av utdanningsetaten eller et konsulentforetak. Det faktum at foreldre følger med på hva som foregår i barnas skolehverdag bør fremheves som positivt, og dersom bekymringsmelding om lærers mobbing og trakassering av elever bidrar til å underbygge saken mot foreldrene bør sakkyndig vurdere sin kyndighet. Hun bør også vurdere om det virkelig er det hun mener og tenker. Om dette reflekterer hennes refleksjoner.Fortellingen om forgiftningen av lærer på Tønsberg Montessori ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på da den fremstår som en fantasifull tolkning av de faktiske bevis i saken. Bevis er presentert ved flere anledninger både til politi og barnevern. Bevisene indikerer at Mat og en anonym medvirker som hadde forgiftet læreren, og at M var involvert kun som informert om planer gjennom sms.En sakkyndigrapport bør bære preg av at en spesialist er utvalgt til å presenterer saken, og bør da følge grunnleggende metodiske prinsipper og etiske retningslinjer. En ensidig presentasjon av saken fra Ms side er etisk uforsvarlig. Foreldrene blir skadelidende. I prinsippet skal alle sider av saken belyses, og beskrivelsen av dramaet på Tønsberg Montessoriskole fremstilt feil, jfr. dokumentasjon og bevis. Det var for eksempel far som varslet til skolen i etterkant da det ble klart at Mat hadde forgiftet læreren.I en sak hvor det eksisterer håndfaste beviser bør fortellingen konstrueres rundt bevisene. Sakkyndig prioriterer en fjorten år gammel jentes forklaring som sann, til tross for at tilgjengelig bevis blir ignorert. En sakkyndig skal ikke i en rapport fremstå som en av partenes advokat, slik sakkyndige gjør. Ikke minst fordi hun ikke gjentar for leseren utfordringene ved ensidige kilder. Kildekritikken er fraværende i rapporten foreløpig.Manglende balanse mellom perspektivene, samt sakkyndiges tilsynelatende aksept av Ms fortelling som fasit, vitner om mangelfull metodeforståelse og kritisk distanse. Sakkyndiges tendensiøse fremstilling av saken gjør at resultatet mangler troverdighet. Alvorligheten i dette gjør at rapporten kan ha fatale konsekvenser for foreldre og barn. Grunnlaget for å vurdere foreldrenes omsorgsevne er sterkt farget av perspektivet til sakkyndig som virker å ha bestemt seg for å underbygge en fjorten år gammel jente som barnevernet har diagnostisert som lidende av sterk av posttraumatisk stresslidelse er noe spesielt, da fem andre i familien har opplevd noe annet.Styrken i kvantitativ metode er at fem er flere enn en, og i en sak som omhandler vold i nære relasjoner kan fem ha rett. Mor som fremdeles er siktet for passiv medvirkning understreker at hun ikke har blitt utsatt for vold bør ha en stemme i denne saken. Foreløpig er hennes versjon tilsidesatt av sakkyndig.Barnevernet åpner undersøkelsessak.Antar at navnet på saksbehandler står i kildehenvisningen. Saksbehandleren karakteriserer far som usammenhengende og lite lyttende. Dette er personkarakteristikker som bør utelates da det like gjerne kan illustrere saksbehandlers evne til å ta til seg informasjon og bearbeide den, eller ikke forstår dialekter. At far er lite lyttende kan i like stor grad omhandle saksbehandlers kontroll- og markeringsbehov og/evt. intoleranse. Saksbehandlertittelen gir ingen autorisasjon over virkeligheten, og underminerer fars troverdighet med en nedlatende karakteristikk på slutten. En karakteristikk sakkyndig fremhever.Grunnlaget for å åpne en undersøkelsessak i saken fra Holmestrand er ikke tilstede, og bør i utgangspunktet utelates videre i saken. Min vurdering er at det er i hovedsak handler om utfordringer mellom skole og foreldre. Fravær fra skolen, slitte klær og sko bør være temaer som kan tas opp i relasjonen skole og foreldre. Dersom skolen finner det vanskelig å kommunisere med far bør det tas opp i et annet forum enn i barnevernet. At barnevernet velger å åpne en sak vurdert ut fra grunnlaget presentert av sakkyndige i rapporten kvalifiserer ikke til en bekymringsmelding fra skolen, slik jeg leser og vurderer det. Kommunikasjonsproblemer mellom far som representant for sine barns beste, og skolen som ikke har fulgt opp sin lovmessige plikt til tilrettelegging, samt behandlet påstander om lærer som mobber med alvor, får meg til å stille spørsmålet hvor dette problemet tilhører. Den anonyme bekymringsmeldingen bryter for øvrig alt av normer og regler som gjelder skoleverket, og en kan bli fristende til å stille spørsmål til skolens ledelse dersom dette er vanlig praksis.Sakkyndige gjør det også litt rotete for leseren da Ms forgiftningssak blir presentert i forkant av kapitelet Barnevernstjenesten åpner undersøkelsessak. Dette forvirrer leseren til å tro at forgiftningssaken tilhører sakskomplekset som åpner opp for undersøkelse kan vurderes som en effekt for å underbygge legitimiteten til åpning av undersøkelsessak. Dette strategiske grepet er nok et argument som underbygger en påstand om at rapporten er skrevet bevisst for å legitimereVurderinger av barn, eller bruk av barn som hevn?N«Skolen bemerker at N klær kan være skitne og hullete, med sko som nesten ikke henger sammen. Han kommer noen ganger uten å ha spist frokost. N har gode faglige ferdigheter, men virker usikker med lav selvfølelse. Han kan skremme, erte eller gjøre ubehagelige ting mot andre barn samt teste grenser fra skolens ansatte. Skolen har ønsket at han får hjelp med sin atferd fra Psykisk helse barn og unge i Holmestrand eller BUP, men foreldrene har ikke samtykket til dette.»H«Skolen beskriver at det i blant synes som om han ikke skifter tøy på ganske mange dager og at han ikke alltid har klær som passer til årstiden/været. H beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser. Han har venner.»C«Han beskrives som en blid og tillitsfull gutt med gode relasjoner til voksne og barn».Beskrivelsene fra skolen er oppsiktsvekkende i en barnevernssak. Det kan oppfattes som om foreldrene har oppdratt to mennesker som foreldrene har gitt opp, mens de satser alt på den siste C som er tillitsfull og har gode relasjoner med andre mennesker. Om opplysningene fra Montessoriskolen er skriftlig eller muntlig kommer ikke frem i kildehenvisningen, men sakkyndig og skolen har fokusert lupen og forsterket eventuelle utfordringer barna sliter med. N og H blir regelrett slaktet av sakkyndig Sønstebø og skolen. Ribbet for positive egenskaper og karaktertrekk. Beskrives som en tilbaketrukket gutt som i liten grad gir uttrykk for følelser.Hvilken voksen kvinne med anstendighet velger å fokusere ensidig på noe som kan kalles som sladder fra skolens side. Holmestrand Montessoriskole fremstår som en skole staten skulle ha trukket statsstøtten fra for lenge siden. Å utlevere barn slik for uenigheter voksne skal ha er umenneskelig. Skolen bryter menneskerettighetene på en hel rekke artikler. Vi kan begynne på artikkel nummer en om at alle mennesker skal behandles likt.I menneskerettighetene står det at de forutsetter at et menneske er utstyrt med samvittighet og fornuft. La oss anta hva sakkyndig har gjort i denne sammenheng. Den gjennomgående enighet om at far er skyldig i brudd på normer og kutymer ved å konfrontere dem jfr. deres mandat og stillingsbeskrivelser. Skolen og sakkyndig blir enige om hvilke feil disse barna har, forsterker alt det negative ved for eksempel å overdrive det å gå med samme genser to dager på rad en gang i skoleåret.Sakkyndig tillater å bruke personlighetstrekk som poenger i barnevernssaker noe som bør diskvalifisere sakkyndig som sakkyndig. At skolen bruker personlighetstrekk som poenger i bekymringsmelding til barnevernet er så langt fra det et barn trenger.Voksne mennesker som jobber på skole skal ikke under noen omstendigheter bruke barn som brikker i en konflikt med en voksen. Dersom man har utfordringer bør man ringe en konfliktrådgiver eller en advokat før en bekymringsmelding til barnevernet.Ut fra tidligere skriftlig dokumentasjon, eller hva foreldrene husker, har ikke skolen nevnt disse bekymringene rundt barna tidligere. Dersom skoleledelsen ikke har tatt opp eventuelle bekymringer om frokost, utfordringer med slitte sko og personligheten til barna med foreldrene skal de ikke sende en bekymringsmelding. Dette bør stride mot all pedagogikk. Da spesielt pedagogikken til Maria Montessori.Å gå bak ryggen til tre gutter og dele ut negative karakteristikker til barnevernet anonymt er brudd på menneskets likeverd. De voksne menneskene behandler barna som nedverdigende ved å snakke nedsettende om dem bak deres rygg. Hvilken sakkyndig kan få betalt for å plukke ut alt som kan såre og ødelegge en familie. Det hele utvikler seg til å bli en parodi av en rapport.Karakterdrap av personligheten til barn må være skrevet av en person som ønsker at barna skal bli tatt av barnevernet. Det handler ikke om barna, familien eller omsorgsegenskaper. Dette handler om en far og hans familie, som gjør sitt beste de kan for å ha et bra liv. Det greier de utmerket selv. Sakkyndig går til angrep på hele familien under hele rapporten.Overgang.Det er bemerkelsesverdig å lese at barnevakta beordrer politiet for å arrestere en far på et grunnlag av to fjorten år gamle barn i utgangspunktet. Antar at barnevernet har opplæring i klassiske kjennetegn alderen fjorten år. Å sammenkoble politivakt og barnevakt i samme lokaler virker også suspekt for en samfunnsviter. Politi og barnevern er to vidt forskjellige instanser. Det kan virke som politi og barnevakt blander roller. Uavhengig av dette bør barnevernet/politiet vurdere innmelder, og eventuelle motiv for en bekymringsmelding.Mat er en fjorten år gammel gutt som har meldt en tidligere kjærestes foreldre til barnevernet. Det ble ikke omsorgsovertakelse tidligere. Mat har altså meldt foreldre til kjærester tidligere. M ble overlevert «fortellingen» av Mat, og må forsvare den.Politiet/barnevernet gjør et brutalt inngripen i familien når de bestemmer seg for å gå til angrep med seks menn og tre biler for å ta en far. Grunnlaget må betegnes som tynt i utgangspunktet. Det veier allikevel tungt og siktelsene på foreldrene står. Han var først siktet for vold mot hele familien, men guttene ble ikke slått i Ms versjon.Lille M får et stort ansvar når hun får versjonen i fanget og må begynne å lyve. Hun forsvarer denne versjonen. Mor er fremdeles siktet for passivt medvirkning til vold til tross flere vitnemål hvor hun benekter vold, og har aldri sett sin mann slå M. Tre barn og to voksne har aldri sett eller opplevd vold i familien. En jente påstår at far har drevet oppdragervold.Barnevernet velger å ta versjonen til M og bygge på denne, fremfor å høre på vitnemålene til resten av familien.I følge rapporten skjedde arrestasjonen 09.06.2016, og akuttvedtaket og avhør av M 10.06.2016. I kildehenvisning har sakkyndig blandet datoene 09.06.2016 og 10.06.2016. 09.06.2016 er brukt fire ganger. 10.06.2016 brukes fem ganger i kildehenvisningene på side 9. Denne unøyaktigheten viser at Sønstebø ikke tar dette seriøst. Datoen for arrestasjon og akuttvedtak bør samsvare.DøgnbemannetN ventet i fire timer før avhøret. Den kroppslige uroligheten og det at han tar på hetten ved vanskelig tema er ikke dokumentert i avhøret. Sakkyndig må ha innhentet disse opplysninger på en annen måte. Hvor Sønstebø har denne informasjonen kunne det ha blitt henvist til. Hvorfor barn må bli tatt på avhør motarbeider barnevernets lov om å gjøre barnas beste, i utgangspunktet. Hvorfor barn blir tatt inn til politiavhør i en sak om vold i nære relasjoner er en kontradiksjon. Barn skal møtes med omsorg dersom de har problemer, eller om de har det vondt. Hvilken fortolkning Sønstebø har av barnas beste er i det beste uklart.Konklusjonen på legeundersøkelse kan komme fra stump skade av noe avlangt. Legen har ingen troverdighet ved å likestille slag fra voksen og lekeslossing med søsken. Konklusjonen er at N ikke har slag utført av en voksen person.Hva betyr denne setningen?«Det rekvireres røntgen totalskjelett for å se etter ferske eller gamle skader uten funn.»Rapporten fortsetter med beskrivelse av avhørene til H og C hvor sakkyndig velger å utelate alt relevant for en rapport. Sakkyndig skriver en rapport ut av vilje til å skade barn for å skrive et bestillingsverk, kan være en teori. Utvalget av elementer av avhørene er ensidig fokusert på de negative sidene ved barna, og tolkningene av legeundersøkelsene holder ikke mål. Å skrive inn potensiell vold utført av voksne som en mulighet blir av teoretisk karakter. En nøytral fremstilling hvor det kan konkluderes med vold utført av en voksen person bør være en lett oppgave for sakkyndig. Det er tydelig at sakkyndig ønsker å presentere muligheter for vold for å underbygge skyldspørsmålet og få plassert far inn i kategorien som barnemishandler.Et eksempel på en setning som bør bearbeides av sakkyndig: «Slag med flat hånd og også knyttet hånd på utsiden av klær vil ikke nødvendigvis gi merker og merker kan også ha forsvunnet før vi ser ham». Hvilken logikk spiller inn for sakkyndig ved å bruke en slik setning? Hva ønsker hun å formidle med en slik setning? Har det hensikt å skrive at muligheten for vold ikke kan avgjøres i en legeundersøkelse, og at en legeundersøkelse i så måte bare kan bekrefte eller presentere en mulighet for vold? Slik bruk av legevitenskap av en sakkyndig er skremmende lesning. Sakkyndig avfeier legevitenskapen som vitenskap ved å redusere forskjellene på alvorlighetsgrad. Det bør være forskjellige biologiske reaksjoner på kroppen av ulik styrke slag. Et slag fra en voksen mann vises mer enn lekeslossing, og dette bør komme frem i legeuttalelsene. Slik det fremstår i denne rapporten mobber et helt system fire barn. En av barna er nå kontinuerlig terrorisert av barnevernet i ti måneder.Barneverntjenesten fremmer sak om omsorgsovertakelse.Barnevernet har blitt ekspert og innarbeidet i metoder som gjør at Sønstebø kan skrive at mor ikke kan benekte vold. Ettersom en mor og en far har to forskjellige arbeidsplasser og ikke er sammen hvert eneste minutt i døgnet kan ikke Eva Bowen benekte at det kan har forekommet. Eva Bowen tar også hensyn til sin datter som kommer med en så alvorlig påstand om sin far. Eva Bowen har bodd tett sammen med sin mann i mange, mange år, og har et tett forhold til sine barn.Eva Bowen viser også initiativ ved å oppnevne en sakkyndig umiddelbart. Eva Bowen ønsket en rask saksbehandling, slik at saken kunne ordnes umiddelbart. Hun stille seg også til rådighet for barnevern, og ønsket å samarbeide. Barnevernet og politiet mener det er mistanker om passiv deltakelse til vold i nære relasjoner. Kommune og politi mener Eva Bowen blir slått og mishandlet, selv om hun under flere avhør og samtaler med politi og barnevern forteller at hun ikke blir slått og at det ikke er vold i nære relasjoner.Sakkyndige, barnevernansatte, politi og hele det offentlige Norge behandler Eva Bowen som en annenrangs borger. Her er likeverdet satt til sides, og blant annet barnevernansatte behandler henne som menneskelig avfall. Som en irritasjon. Eva Bowen er en 37 år gammel kvinne som har født og oppdratt fire barn i fjorten år uten negative tilbakemeldinger fra noen hold. Etter 09.06.2017 hvor barnevernet lot henne stå igjen med det «livsviktige» valget om mann og barn. Barnevernet har ikke mandat til å angripe en mor i en sårbar situasjon umiddelbart etter pågripelsen av far. Det er et psykisk overgrep, og er starten på en lang prosess i den offentlige forvaltningen og et rettssystem som mangler moral og habilitet.Det å tillegge Eva Bowens datter større sannferdighet enn sin mor har ingen logikk. At mor i ti måneder har stempelet overgrepsoffer på seg, og i tillegg bli behandlet som ingenting, er oppsiktsvekkende. Eva Bowen har rett til å bli anerkjent som eget rettssubjekt. Det kan bare spekuleres i hva som gjør at Eva Bowen ikke blir behandlet som et menneske. Det kan være at hun blir behandlet med mindre verdi på grunn av sitt opprinnelsesland Sør-Korea.Politiet ilegger foreldrene besøksforbud mot mormor. Doktors ordre.Sønstebø fremstiller mor Eva som en person med et spennende register som menneske. Hun har blitt behandlet om et uskyldig offer for sin manns vold. Hun er passivt medvirkende i vold. Stilltiende samtykkende. Hos mormor er hun aggressiv og truende. Eva Bowen har mistet sine barn fordi moren fortalte Eva at hun ikke hadde sagt det som stod i avhøret. Hun hadde ingen mistanker om vold mellom Eva og Scott. Eva ønsket at moren skulle gå til barnevernet og endre vitnemål dersom hun ikke hadde sagt det. Dette er Eva Bowens vitnemål. Dette virker også mer troverdig da Eva Bowen er et voksent reflekterende menneske som forstår at trusler i en barnevernssak ikke er formålstjenlig.Sønstebø fremstiller en side av saken, og står på den siden. Igjen går det utover Eva Bowen som fremstår lite troverdig. Sønstebø fremstiller det slik at mormor måtte gå til legen for mors angrep, og at legen umiddelbart måtte ringe etter å ha undersøkt tilstand til mors mor. At legen må sende besøksforbud for mor er å intervenere i saker en lege ikke skal blande seg med. Et råd om å skyve sin datter fra seg i en situasjon hvor familien kunne vært hverandres støtte er uetisk. Påstanden er at fastlege bryter med etiske regler ved å ringe politiet for å beordre besøksforbud fremfor å foreslå dialog, eventuelt konfliktråd, noe som kunne få partene til samtale. Legen ønsker konflikt fremfor løsning for sin pasient, noe som strider mot legeeden. Om Sønstebø bruker legeuttalelsene korrekt eller ikke er ikke sjekket.Det vises til brev fra far til Hn 11.07.2017. Der er ikke sendt brev til H fra far. Det er også påfallende at dokumentasjon fra 11.07.2017 kan brukes i brudd på besøksforbudet. Hva står det i brevet Scott Bowen har sendt som Sønstebø finner i Hs mappe hos barneverntjenesten? Står det at han planlegger et besøk til svigermor?Omfattende klagevirksomhet samt varsel om søksmål fra foreldrene.Asbjørn Nilssen har sendt mange klager på barnevernet grunnet omfattende brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjonen. En tredjemann som klager på barnevernets behandling av familien betyr at tredjepersonen observerer hva som foregår og blir knust av behandlingen familien gjennomgår. Alle involverte burde stå til doms for hva de gjør i en sivil domstol fratatt all form for kobling offentligheten. Dette er personer som er så tett knyttet til hverandre at de bruker barnevernet kynisk for å tjene penger.Rapporten Sønstebø har skrevet i denne saken kan brukes som et bevis på hvordan en rekke krefter arbeider mot familien kontinuerlig. De utfører de groveste handlinger mot en far som forsøker så godt han kan å forsvare familien. Dette gjør han med saklighet. At en far ikke vinner gjennom med faglighet og lover på sin side skal ikke skje. Det er ikke likeverd. Det er ikke menneskeverd.Hva Asbjørn Nilssen dukker opp for i en sak om omsorgssaken til familien Bowen er uforståelig. Jeg forsøkte å støtte og hjelpe familien som en venn vitne til det brutale angrepet på en familie. Hensikten var å bidra med å løse situasjonen. Sosiologi er mitt fag, og spesialisering innenfor kjærlighetssosiologi. Utover dette har jeg omfattende erfaring med rapportskriving. Kompetansen og rollen som en venn burde være informasjon som er interessant for noen som skal verne barn. I følge den norske loven står det at det biologiske bånd går først, og at barnevernet skal gjøre det som er barnas beste. Sønstebø gjør det samme som alle andre har gjort.At foreldre velger å skrive klage på behandlingen barna får av Tønsberg Barnevern bør tale i fordel foreldre. Dersom foreldre ikke kjemper er de ikke familien levedyktig. Passive og tilpasningsdyktige familier blir ribbet først. Selv ressurssterke foreldre havner i prosesser med lovbrudd, tvangshandlinger, politistatgjerninger og en Tingrett som virker stengt for Scott og Eva Bowen. De skal ikke få sin tid i Tingretten fordi Barnevernet har ingen sak.Asbjørn Nilssen er en objektiv observatør og en venn av familien som følger saken. Han er sosiolog med kjærlighet- og familiesosiologi som spesialisering. Som rapporten viser har han skrevet en rekke varsler og bekymringsmeldinger til de ulike involverte fra stat, fylke og kommune. Disse blir ikke tatt hensyn til eller lest, og har utover dette ingen rolle i barnevernssaken. Ettersom barnevernet ikke tillegger han en rolle som fagmann skal han ikke nevnes i rapporten. Omsorgsevnen til far og mor er ikke påvirket av Asbjørn Nilssen.Klagene som skrives av mor og far er deres rett, og unnværelse av varsler og klager bør være en forelders plikt i en barnevernssak. Det er bemerkelsesverdig hvor negativ Ingrid Sønstebø er overfor verden og deres borgere, og det kan spekuleres om en person av negativ natur skal vurdere andre medmennesker. Straff og hån virker være Sønstebøs metode. Vi befinner oss langt fra barnets beste, tett samarbeid med familie og tiltak i hjemmet som første prioritet. Den beskrivelsen lovene gir oss av virkelighetenBarnevernet kan neppe betegnes som utviklende og faglig konstruktivt. De bygger sak på egne lovbrudd, og fylkesmannen hyrer en partisk og udemokratisk oppdragspsykolog til å slakte familien uten å ha møtt den.«Fylkesnemnda vurderer at det er stor risiko for at barna blir vesentlig skadelidende dersom de flyttes hjem og opprettholder akuttvedtaket».Som vi har sett tidligere i rapporten, og som vi oppdager som et mønster i saker behandlet av fylkesnemnda fra Buskerud og Vestfold mangler logikk i sin utøvelse av sitt virke. Fylkesnemndas leder bryter alt av menneskerettigheter ved å frarøve mor sin verdighet og menneskelighet. Eva Bowen blir behandlet som et annenrangs menneske i denne saken. Eva Bowen blir ikke hørt. Hun blir ikke trodd, og ingen bryr seg om hva hun har å si. Eva Bowen blir straffet for sin kjærlighet.Eva Bowen blir straffet på verst tenkelig måte for en mor. Hun blir frarøvet hennes rett og plikt til å beskytte og gi sine barn omsorg. Fylkesnemnda påstår at det finnes et akuttvedtak på guttene. Fylkesnemnda bør kunne dokumentere vedtaket, og Sønstebø bør problematisere mangel på samtykke og lovbruddene barnevernet utfører fremfor å presentere en løgnaktig, unyansert og trakasserende versjon av virkeligheten.Løgnene starter opp i anslaget av fortellingen. Bekymringsmelding fra Holmestrand Internasjonale Montessoriskole ved Par- og Hårterapeut Nils Astrup var motivert av hevn. Den rutinerte barnevern kjæresten til M konstruerer en historie som er ren løgn. Denne viderefører han til M, og fortellingen blir hennes bør. Forteller hun den ikke riktig forteller Mat henne at han dør.Ingrid Sønstebø forsterker løgnene, og skaper en rekke nye usannheter som gjeldene i saken. Denne gangen er det akuttvedtak som ikke har samtykke, og fylkesnemndas faglige vurderinger som er direkte motsatt av det som kan betegnes som faglighet. De biologiske bånd og familien skal vernes i følge alle fagbøker og lovverk. For å kunne diskutere faglighet må en kunne forvente at de som utøver faget opprettholder loven. Bibelen forteller at de biologiske bånd og familien er bærebjelkene i samfunnet. Denne beskjeden går til de barnevernansatte eller involverte fra andre instanser som karakteriserer seg for kristne. Dere begår kardinalsynder på rad og rekke i denne saken, og min oppfordring er at de bekjenner sine synder slik at de kan bli tilgitt. Spørsmål om det er for sent for tilgivelse, eller om bruddene er for graverende i Jesus øyne, kan stilles til eventuelle sakkyndige i de ti bud eller andre religiøse doktriner.I kommentar til foreldrenes ønske om sakkyndig bør foreldrenes initiativ bemerkes positivt. En av mange utfordringer for Sønstebø er at hun aldri forklarer bakgrunnen for sine meninger. Hun konkluderer ut av setninger plukket ut av dokumentasjonen barnevernet presenterer. Foreldrene stilles i en sårbar situasjon adskilt fra sine barn på grunn av trass og hevn utført av en forsmådd kjæreste på fjorten år. Sønstebø plukker subjektivt for å tilfredsstille barnevernet og nemndas bestilling; Skyldig.Overgang – fra kronologisk til temabasert anmeldelse.I side 13 i rapporten møter jeg meg selv i rapporten. Jeg er stolt over hvor mange ganger jeg har klaget. Det er en ting som jeg tok grundig feil på det jeg skrev var at «tre av fire barn ble holdt som gissel, og mor blir frarøvet verdighet og integritet». Det skulle vært fire av fire, og den jeg unnlot å ta med har blitt behandlet verst av alle. M blir brukt som en brikke i et brutalt spill mot en far og en mor, som forsøker å ta vare på seg selv.At ingen av klagene mine har blitt brukt i sakkyndiges rapport viser en ensidig fremstilling av saken. Det vitner om et systematisk overgrep med vilje og viten av så mange instanser, og alle klagene som er skrevet er fremdeles reelle. Det hele har eskalert til et nivå hvor jeg stiller spørsmål om det ikke finnes menneskelighet eller nestekjærlighet igjen. Rapporten nevner ikke brorskap, likeverd, likhet for loven, menneskeverd, kjærlighet, internasjonal rett, norske lover, regler, normer, kutymer eller respekt. Barnevernet er eksponenten for samfunnsutviklingen hvor det handler om å dyrke seg selv og sine, økonomiske gevinster og hovere. Å posisjonere seg og sin familie slik at de kan beholde sin posisjon ovenfor eventuelle mennesker som de anser som konkurranse. Medmenneskelighet har blitt til fiendskap. Fremfor konsensus dyrker de konflikt. Problemet er at det er statsapparatet som utover makt over enkeltindividet eller i dette tilfelle en gruppe mennesker; familien. Staten anser familien som en trussel mot deres mulighet til å bedrive kontroll. Hvem er staten i en slik stat?SakkyndigSønstebø fremstiller foreldrene som vanskelige og lite samarbeidsvillig til utredning av sakkyndig. Hun mener det er vanskelig å gjennomføre mandatet uten å møte foreldrene og barna for å se på samspill og omsorgsevne. Allikevel tar hun på seg oppdraget, samt sender ut bekymringsmelding ut fra egen konklusjon. En bekymringsmelding ut fra kjente dokumenter som ligger i saken. Barnevernet og politiets forsøk på å bygge sak har ikke vært fruktbar, og det er ingen nye opplysninger som tilsier at situasjonen har endret seg etter guttene kom hjem i september 2016. Familien Bowen tok initiativ til sakkyndig helt i starten av saken. Eva og Scott ønsket en objektiv tredjepart til å gjøre utredning som kan bidra til å oppklare saken. Oppklare misforståelsene i forbindelse med en fjorten år gammel gutts telefonsamtale. Henvendelsen ble besvart negativt av barneverntjenesten over en måned etter henvendelsen fra foreldrene. Sakkyndig ble pålagt i forbindelse med at saken skulle opp av fylkesmannen. Sakkyndig kunne ikke oppgi sitt mandat til foreldrene. Hvem lar seg undersøke uten informasjon om hva som skal undersøkes?Det må foreligge et mandat, eller et grunnlag, for en sakkyndigutredning. En utredning må ha en eller flere problemstillinger som skal undersøkes. Disse fremkommer i rapporten, men ble aldri formidlet til foreldrene. Da barnevernet ikke har gyldige vedtak eller grunnlag for omsorgsovertakelsene må foreldrene ha et grunnlag for hvorfor de skal undersøkes. Det er bemerkelsesverdig at Ingrid Sønstebø aksepterer å skrive en rapport etter å ha møtt datteren M som er i konflikt med far. Som tidligere nevnt er utvalget av vitner brukt i rapporten og fylkesnemnden er faglig uforsvarlig, og skal ikke aksepteres som dokumentasjon som kan brukes offentlig.Sønstebø avslutter sin rapport med å påpeke at hun kan med bakgrunn av empirien stå inne for sin rapport. Betyr det at Sønstebø mener foreldrene er dårlige foreldre? Hvilket grunnlag har hun for å uttale seg om foreldrene i Bowen familien?Foreldrene har bedt om sakkyndig fra dag en. Deretter ble det søkt om sakkyndig, 20.07.2017, til fylkesnemnda. 15.08.2017 er far på møte med barnevernet, og det blir avtalt at foreldrene får sakkyndig og mandatet. 02.09.2016 fikk Familien Bowen avslag om sakkyndig av fylkesnemnda. De mente at dokumentasjonen var dekkende.Hvordan kan fylkesnemnda kan endre standpunkt når de allerede mener det er tilstrekkelig dokumentasjon? Hvorfor endrer de holdning utover i saken? Spekulasjoner om fylkesnemnda har oppdaget at de ikke har noen sak, og må skape en sak, er nærliggende. Fylkesnemnda bør kunne svare på spørsmålene over. En faglig begrunnelse bør familien kunne be om i denne sammenheng. Dessverre har det vist seg at fagligheten i barnevernet og deres støttespillere virker forurenset av alternative motiver.
Hvilke motiver Ingrid Sønstebø har ved å vurdere foreldreferdigheter og omsorgsevner ut fra notater og løgn fra politijurist Pernille Flage? Hvordan kan hun vurdere de ulike omsorgskvalitetene, tilstedeværelse, kommunikasjon, empatiske egenskaper, kognitiv omsorg osv. uten å møte personene hun skal vurdere? Det er ingenting som tyder på at dette er en psykologisk sakkyndigrapport. Hun går til konflikt mot hele familien. Hele familien er avvikere i følge Sønstebø. En kollektiv anomali. Sønstebø kan i mange tilfeller fremstå som usammenhengende og vanskelig å forstå grunnet sin manglende logikk og mangel på forståelse for mennesker og familier.DokumentasjonSønstebø kommer med direkte løgn i rapporten om det er på grunn av barnevernet som gir falsk dokumentasjon eller Sønstebø som har fått et oppdrag i å sverte en familie, og utøve hevn på vegne av en hår- og familieterapeut fra Åsgårdstrand, er vanskelig å gripe. Men det er åpenbart Sønstebø forholder seg til en annen virkelighet enn den venner og bekjente av familien gjør. Sønstebø har posisjonert seg over menneskene hun skal utrede ved å trekke bastante slutninger om omsorgsevne og menneskelige egenskaper når hun ikke har møtt personene hun omtaler.Ingrid Sønstebø velger å forhåndsdømme, og fortsetter med dømmingen gjennom hele rapporten. Metodisk og rettslig strider dette mot all litteratur som tar opp disse emnene. Det er lovstridig å komme med falske påstander, slik som hun gjør gjennom hele rapporten. Sakkyndige har utelukkende trukket ut negative bemerkninger om familien, spesielt foreldre, og bruker de om hverandre slik at de settes sammen til en slags mening. Rapporten beskriver en fiktiv virkelighet.Barneverntjenesten påstår tiltak i hjemmet i forkant av guttenes hjemkomst. Barnevernet skulle hjelpe en firebarnsmor med å være mor igjen i etterkant av guttenes hjemkomst. Det ble diskutert tiltak i hjemmet i noen uker i etterkant slik at barnevernet kunne forsikre seg at alt gikk innenfor godkjente rammer. Barneverntjenesten uteble fra veiledningen, og tok ingen initiativ til å følge opp guttene når de kom hjem. Det er da bemerkelsesverdig at fylkesnemnda kan bortføre barna etter å ha bodd i omkring åtte måneder hjemme.Ingrid Sønstebø bør kunne peke på hvilken ny opplysning hun leste som rettferdiggjør en sakkyndig bestilt og betalt av fylkesnemnda til å skrive en bekymringsmelding til barnevernet om oppdraget hun skal utføre for barnevernet og fylkesnemnda. Det er ingen ny informasjon, annet enn en rekke forsøk på å bygge en sak av barnevernet, advokater og politi.Et eksempel på å bygge saken kan være at Sønstebø velger å ta med et avsnitt om at det er funnet mange flyere i nærområdet. Dersom påtalemyndighetene har siktet noen for slike alvorlige forbrytelser bør politiet etterforske saken og arrestere forbryteren. Dersom man skal ta med et slikt avsnitt kan det være en fordel å skrive hvem som er skyldig, og hvilken forbindelse vedkommende har til saken til familien Bowen. Eller insinuerer Sønstebø skyld? For en lekmann virker det vågalt å dele ut flyere i nærområdet til saksbehandlere i barnevernet når barnevernet har tatt fire barn i familien. Om det er Eva Bowen eller Scott Bowen som er offer for Sønstebøs mistanker vites ikke.Personlighetsdiagnostikk.Ettersom Sønstebø skal skrive en rapport om menneskelige egenskaper og evner må hun møte menneskene. En metode hvor hun klipper og limer tekst fra dokumenter som ikke er utredninger, epikriser eller spesialister, men hovedsakelig fra mer eller mindre ukvalifiserte barnevernsansatte eller fra skolen hvor styreleder skrev bekymringsmelding skal ikke brukes i fylkesnemnden. Dette bør Fylkesnemndleder Bergh administrere på en faglig forsvarlig og lovlig måte. Fylkesnemndleder tillater og begår lovbrudd jfr. straffelovens kapitel 220.Hele rapporten er «pyntet» på slik at barneverntjenesten ser ut til å gjennomført sitt oppdrag. Rapporten florerer juks med datoer og dokumentasjon fra barnevernets side. Barnevernet ser ut til å være usikker når pågripelsen av far fant sted, og når akuttvedtaket ble skrevet ut. I følge Sønstebø ble det skrevet ut 10.06.2016. Da far ble puttet i arresten 09.06.2016 ble ikke akuttvedtak fattet, jfr. Sønstebø. Hvilke saksbehandlingsregler barnevernet har, men for en lekmann er det en alvorlig synd mot kjærlighet og antageligvis brudd på barnevernloven, forvaltningsloven, straffeloven å ta barna til foreldre uten vedtak. Det er ikke uten grunn barnevernet blir beskylt for kidnapping da det norske ordforrådet mangler bedre ord. Borføring mot sin vilje kan være et alternativ. Kriminelt er det uansett å komme og ta barn uten grunnlag. Barna kunne bo hos mor.Eksempler på datoforvirring fra barnevernet:1. Bekymringsmelding fra HIM2. Bekymringsmelding fra Jareteigen3. Undersøkelser hos familien4. AkuttvedtakSett i sammenheng med barnevernloven forsøker Sønstebø å tilpasse rapporten slik at saken får et annet forløp. Dette tilsynelatende for å legitimere arbeidet de har utført etter barnevernloven hvor man skal starte med det «mildeste inngrep som prinsipp». Ingen tiltak er foreløpig gitt familien. Barneverntjenesten i Tønsberg har vært fraværende. De har avvist foreldrenes håndsrekning om samarbeid. De ønsker ikke dialog. Uten dialog kan ikke kjærlighet manifesteres. Uten relasjoner kan ikke en gang kjærligheten til seg selv defineres. Kjærlighet foregår i relasjoner. Fremstilling av foreldre beviser at Ingrid Sønstebø har utelukkende tatt hensyn til barneverntjenesten vurdering. Foreldrene blir fremstilt som – truende – utfører vold, psykisk- og fysisk tortur, manipulerer barna og andre assosiasjoner som skal gi omsorgsovertakelse legitimitet i rapporten. Denne ensidige fremstillingen av to ressurssterke foreldre som har fire veloppdragne og fine barn bør være under en meritert sakkyndig som Ingrid Sønstebøs verdighet.Psykologiseringen av familien ut fra et variert og tynt materiale bør vurderes av psykologforeningen, og Ingrid Sønstebø bør forbys oppdrag av denne art da hun viser mangel på grunnleggende faglig kunnskap om metode, barn og vern av barn. Ingrid Sønstebøs kompetanse innenfor metode, etikk og moral bør utredes i forbindelse med fremtidig praktisering av sitt fag. Konklusjoner og vurderinger i sakkyndigrapporter har alvorlige konsekvenser for familiemedlemmers fremtid.En sakkyndig med spesialisering innenfor psykologi skal være varsom med diagnose og diagnostisering. Ingrid Sønstebø presenterer leseren for begrepet personlighetsdiagnostikk. Begrepet i seg selv bør holdes langt utenfor barnevernssaker. Dette er etterlevninger fra psykologi innenfor sorteringssamfunn og raseteori. En psykolog skal ikke kunne diagnostisere personlighet som en sykdom, eller som mål på omsorgsevnekapasitet. Som sakkyndig har Sønstebø plikt til å holde seg faglig oppdatert. Personligheten til familiemedlemmene skal ikke virke i mot deres sak.Ingrid Sønstebø lager et bilde av en dysfunksjonell og syk familie, og dette henger ved familiemedlemmene ved hver kontakt de har med de offentlige myndigheter i fremtiden. Sønstebø skaper hindre for hvert enkelt medlem av familiens fremtid ved å skade deres omdømme på bakgrunn av lemfeldig bruk av alvorlige begreper og diagnoser. Konsekvensene av slikt kan være fatale, og på sikt skade Norge som land. Barn som ikke opplever kjærlighet har en tendens til å falle utenfor samfunnsstrukturen. Sett i sammenheng statistikken[1] gjeldene barnevernsbarn risikerer vi å få ungdom som har høy risiko jfr. seksuelle overgrep, pedofili, prostitusjon, narkomani og alvorlige psykiske utfordringer. I Scott Bowens tilfelle risikerer vi å få nok et justismord i det norske rettsvesenet. Kjærlighet virker å måtte vike plass for hovmodet i Tønsberg.Scott BowenBegreper Ingrid Sønstebø velger å bruke om Scott Bowen som hun aldri har møtt:- Paranoid- Narsissistisk- Virkelighetsfjern- Lite empati- RusmisbrukerFør 09.06.2017har far ingen alvorlige siktelser, men etter barnevernets inntog har han 18 siktelser, tre arrestasjoner og kontinuerlig besøk av politiet i halvt år. 120 uniformerte politifolk har vært innenfor døren. Ingen personer med kompetanse har vurdert Scott Bowen, men Sønstebø konkluderer med disse karakteristikkene uten grunnlag. Grunnlaget synes å være en forutinntatt holdning om skyld, sykdom og ubrukelighet som far. Sønstebø frarøver en far, mor og fire barn sin rett til å være en enhet av kjærlighet. En enhet av kjærlighet som skal vokse og gjøre landet Norge et trygt og godt sted å være. Sønstebø fragmenterer kjærligheten, oppløser den og transformerer den til skepsis, uforutsigbarhet og hat til landet, staten og monarkiet.Det samme gjør Politijurist Pernille Flage som har bestemt seg for at Scott Bowen er skyldig i voldsutøvelse både fysisk og psykisk. Pernille Flage får hele politiet i Vestfold til å sette inn masse skattepenger for å trakassere og forfølge en ordinær familie med sunne familieverdier. Hva hennes motivasjon for å gjøre slik kan jeg bare spekulere i, og i motsetning til Pernille Flage ønsker jeg ikke å stemple henne som en person med tydelige dysfunksjonelle personlighetsforstyrrelsestrek k. Men en antagelse om at hun har mottatt lite omsorg og kjærlighet underveis i hennes liv, og at hennes hjerte har blitt preget av dette, virker åpenbart.Legevakten i Tønsberg diagnostiserer Scott Bowen ut fra et møte på to minutter som avgjør at Scott Bowen har dyssosiale trekk, mulig noe narissistiske trekk, sannsynlig manglende empati og å være til stor fare for sine barn. Grunnlaget til den navnløse legen, som ikke våger å representere legevitenskapen, er Pernille Flages siktelser og arrestasjonsordre hvor hun som jurist trekker legevitenskapelige konklusjoner på grunnlag av bekymringsmeldinger fra Nils Astrup og Mat 14 år. To minutter trengte legen å konkludere og kategorisere et menneske som uverdig, syk og voldelig. To minutter trenger legen på å konkludere med at Scott Bowen er så farlig at den navnløse legen må skrive et bekymringsmelding til barnevernet. Hva var det i de to minuttene hvor han konkluderte med at far var soningsdyktig, men en fare for sine barn. Påstanden er at legevakten i Tønsberg, representert av anonymitet, er farlig for borgerne i dette land og kjærlighetens forutsetninger i Norge.Alexander R. Flaata, spesialist i klinisk voksenpsykologi, ringer Scott Bowen uten forvarsel og skal i følge Sønstebø gjennomføre en «prejudisell observasjon av far 19.10.2016, etter anmodning fra påtalemakt Pernille Flage. Hvordan Alexander Flaata kan konkludere med at far ikke har påviselige tegn til alvorlige sinnslidelser, men at han fremviser trekk forenelige med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse i løpet av noen minutter i telefon er et psykisk voldsangrep[2] på far. Alexander Flaata er en trussel for kjærligheten til landet ved at han fremsetter uriktige påstander om far, og er etter Straffelovens § 222 uriktig anklage. Flaata anklager Scott Bowen for trekk forenelig med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse. Flaata er skyldig i å gi kjærlighetens kår i Norge karrige vekstforhold. Han angriper familien som det bærende element i samfunnet jfr. norske lover, internasjonalt ratifiserte konvensjoner og skaper en usikker fremtid for fire barn som er glad i sine foreldre. Flaata medvirker til å drepe relasjonen mellom M og far. En relasjon som kunne bli berget ved dialog.Diagnosene, personlighetstrekkene og karakteristikkene florer mot Scott Bowen og hans familie. Hver gang begrepene nevnt ovenfor blir nevnt i sakkyndigrapporten til Sønstebø er det et angrep mot familien som bærende enhet i samfunnet. Hver gang ordene blir brukt bryter Sønstebø og hennes medsammensvorne menneskerettigheter, grunnloven og straffeloven. De er et angrep på kjærlighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Nestekjærlighet eksisterer ikke i Sønstebøs rapport.Dersom nestekjærlighet kan konsentreres ned til en setning fra bibelen: «Du skal elske din neste som deg selv»[3], har alle «fagfolk» involvert i barnevernssaken mot familien Scott Bowen et problematisk og konfliktfylt forhold til seg selv. Som Sønstebø konkluderer i avsnittet om psykisk vold (side 43):«Stilen som vises utad kan reflektere atferden innad».Kjærligheten har magre kår i Norge.Eva Bowen«Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom»[4]. Vurderinger og konklusjoner dømmer foreldrene i denne saken som omhandler påstått vold i nære relasjoner. Sønstebø dømmer at foreldrene er voldelige selv om hun ikke har sett noen dokumenter med mistanke til mor. Om hun er voldelig selv skapes det tvil om. Det implementeres spørsmålstegn rundt Eva Bowens psykiske helse, samt hvilken rolle hun har i den grunnløse påstanden om vold i hjemmet. Eva Bowens henvendelser om å bli vurdert av sakkyndige, og hennes imøtekommenhet og vilje til samarbeid blir avvist av barneverntjenesten. Sakkyndige Sønstebø utelukker foreldrenes initiativ og ønske om samarbeid tidlig i saken, samt barneverntjenesten unnlatende holdning til tiltak i hjemmet, dialog og samarbeid.Slik saken står nå har Eva Bowen en siktelse som ikke blir utredet eller etterforsket. Hun er siktet for passiv medvirkning til vold. Påtalemyndighetene mener at mor bifaller vold mot barna sine. Barneverntjenesten virker å være ignorant overfor mor. Nestekjærlighet eller medmenneskelighet vises ikke når påtalemyndighetene påstår hun blir slått, samtidig som hun blir behandlet som mistenkt i saken. Tiltak myndighetene har iverksatt overfor en mor som er påstått slått og mishandlet finnes ikke, og etterforskningen av foreldrenes påståtte voldsutøvelse uteblir, og slik blir siktelsene på foreldrene hengende på dem. I løpet av tolv måneder har verken påtalemyndighet, politi, helsevesen eller andre forsøkt å avklare hva situasjonen faktisk er.Unnlatelsessynden[5] Sønstebø og hennes medsammensvorne utviser er kritikkverdig, og bryter etiske og moralske retningslinjer i alle fag, samt en rekke lover i nasjonal og internasjonal rett. Unnlatelsessynden i denne sammenheng kan karakteriseres som tortur[6]. Anklagene mot mor sprer seg i barnevernssaken hvor hun blir dømt og karakterisert i samvær og andre møter hvor hun blir anklaget for å manipulere barna og at hun er en negativ påvirkning på barna.Tvetydighetene i barneverndokumentasjonen blir ikke behandlet av Sønstebø på en forsvarlig måte da Eva Bowen det står at barna har godt av å møte mor og at det ikke stilles spørsmål av betydning angående hennes omsorgsegenskaper annet enn disse vage og umålbare variablene manipulasjon og press av barn. Beskrivelser av hva det innebærer uteblir, men en kan anta at barnevernet tolker det i disfavør barnevernet til fordel for foreldrene. Hva Sønstebø hadde vurdert dersom mor var likegyldig og ignorant er et spørsmål som står åpent. Ensidig negativ fremstilling av mor fra Sønstebøs side vitner om mangelfull metodeforståelse og moral.Under de tre guttenes første omsorgsovertakelsperiode konkluderte barneverntjenesten at barnas psykiske hele blir skadet, og at det er helsemessig gunstig for barna å reise hjem. Dette til tross for påstander om manipulasjon og press. Sønstebø overprøver barneverntjenestens egen konklusjon og sender inn en bekymringsmelding på barna ut fra hennes egen konklusjon. Argumentasjon og begrunnelse for en slik avgjørelse blir ikke behandlet av Sønstebø. Sønstebø sår ikke bare tvil om foreldrenes omsorgsevne, men også barnevernets faglig begrunnede tilbakeføring til foreldrene. På grunnlag av at barnas helse blir psykisk skadet blir de sendt hjem. Logikken i denne saken tilsier at Sønstebø vurderer at barnas psykiske helse skal bli skadet, og får det effektuert gjennom bekymringsmeldingen som fører til nok en omsorgsovertakelse.Som kjærlighetssosiolog stiller jeg spørsmål om Sønstebø har kjærlighet inne i seg. Hvordan kan en sakkyndig psykolog ønske å skade barn er et relevant spørsmål i denne sammenheng. Uten en grundig argumentasjon og begrunnelse, og sett i lys av potensielle konsekvenser av rapporten, bør myndighetene undersøke om Sønstebø trenger oppfølging av helsepersonell eller om hun bør bli straffet for sine gjerninger.Eva Bowen viser kjærlighet til sine barn i sin kamp mot stat, fylke og kommune. Hun kjemper for sin rett til å være mor, og blir møtt av faglig inhabil og inkompetent motstand med sanksjonsmidler som er tuftet på fysisk og psykisk tvang og tortur, som Sønstebø gjennom sin rapport eksponerer. Det samme gjør fylkesnemnda i sin behandling av saken. Sett i sammenheng med sakens behandling i fylkesnemnda kan Sønsbøs rapport betegnes som skriptet til sakens forløp i Tingretten. På grunn av uforutsette hendelser i nemnda ble skriptet endret, men det blir ikke nemndas beskrivelse av saken, vedtak og konklusjon. Alt tyder på at dette var skrevet før saken var behandlet i nemnda. Dette for å illustrere hvilke konsekvenser en sakkyndigrapport kan ha når statsmakten forhåndsdømmer, hoverer og samrører.M BowenOvergrepene som er utført mot M Bowen er ubeskrivelige, og vil antageligvis havne i rettssystemet i fremtiden. Historien om Mat som forgifter lærer ved Tønsberg Montessoriskole, og M som tar på seg skylden er oppsiktsvekkende. Barnevernet ser ikke problemer ved at M tar på seg skylden for drapsforsøk på bakgrunn av at hun er under den kriminelle lavalder.M forteller at hun blir utsatt for grov vold av far. Hun er fjorten år, og barnevernet velger å bruke Mat fortelling som sannferdig. Det er lovstridig at M ikke får hjelp av kvalifisert helsepersonell etter det Sønstebø skriver volden består av. Selv dette problematiserer ikke Sønstebø.M Bowen er ødelagt av barnevernet. Sekstini dager går det fra bekymringsmeldingen ble ringt inn av Mat til M Bowen får oppfølging fra kvalifisert helsepersonell. Foreldrene har henvendt seg til barnevernet gang på gang for at M skal få hjelp, men blir møtt av skuldertrekk fra barnevernet. En instans som fremstår sjelløs og mot sin hensikt. Barnevernet er en trussel mot den norske samfunnsstruktur.Det konkluderes med at M har alvorlige traumer. Ettersom vi kan stadfeste at vold ikke har skjedd i familien, noe jeg som venn av familien som har pratet med de tre guttene kan bekrefte. Det er heller ingen andre tegn eller beviser enn fjortenåringers fortelling som blir lagt frem som bevis. Sakkyndigrapporten bør evaluere hvilke tiltak barnevernet setter inn, effekten av de og en vurdering av arbeidet som er utført. Påstanden er at barnevernet har påført M Bowen sykdom. De har påført M Bowen alvorlige traumer. Som tidligere nevnt kunne det ha blitt skrevet lange avhandlinger om overgrepene utført av staten mot M Bowen, men det er det ikke plass til i denne omgang.Barnevernets inhumanitet er tydelig i kommende setning. Setningen vil få konsekvenser for de involverte parter inkludert Sønstebø.Det tok sekstini dager fra arrestasjonen av far til M Bowen får oppfølging av kvalifisert helsepersonell.H, C og N Bowen.Sønstebø, barneverntjenesten, påtalemyndigheter, politi, fylkesnemnd og alle involverte parter bør erkjenne at da M overtar fortellingen fra Mat om vold i nære relasjoner endrer fortellingen seg. Mat hevdet at Scott Bowen var en voldsmaskin som var fare for hele omverdenen. Scott Bowen hadde banket opp hele familien, påstod Mat. Da M måtte ta over fortellingen hadde ikke lenger barna noe i barnevernssaken å gjøre. Alt som skjer etter dette er overgrep og kriminelt.Sønstebø får tidligere i rapporten kritikk for å sende guttene tilbake til barnevernets omsorg til tross for at barnevernet selv mente at barna tok skade av det. De tok så stor skade av det at foreldrene ble vurdert som et bedre alternativ. Det en stor synd å skade barn med overlegg. Sønstebø synder mot sitt mandat, sitt fag og sin menneskelighet, dersom det finnes noe. Nestekjærligheten til Sønstebø er kald. Guttene har fortjent langt bedre behandling, og de har fortjent en stor unnskyldning på vegne av myndighetene.KonklusjonAppendix om kjærlighetens kår ettersendes. Utover dette trenger ikke en konklusjon utbroderes. Det er åpenbart at rapporten ikke tilhører noe fagfelt. Dette er et personlig angrep mot en familie på seks. I likhet med politijurist Pernille Flage og resten av de profesjonelt involverte, inkludert rettsvesenet, samrører dette til å bli en anmeldelse som sier terningkast en.Rapporten er full av løgn og metodisk er den langt under pari. Det finnes ingen kvaliteter i sakkyndigrapporten som kan brukes offentlig, annet enn bevis til politiet og rettsvesenet da erstatningssakene vil dukke opp med jevne mellomrom i fremtiden. Barnevernet er farlig. Sønstebø tar oppdrag fra fylkesnemnd og barnevern, og meldes med denne til politiet for brudd på en rekke lover og regler. Konklusjonen er at Sønstebøs rapport er kriminell.Ingrid Sønstebø bør tas fra retten til å jobbe som psykolog, sakkyndig eller inneha samfunnsoppdrag som kan ha konsekvenser for andre mennesker. Hennes nestekjærlighet og medmenneskelighet virker å være alvorlig skadet eller død. Hun bør etterforskes på grunn av sine kriminelle handlinger, samtidig som hun bør behandles for hovmod av sine venner.Med dette anmelder jeg Ingrid Sønstebø til politiet med påstander om alvorlige brudd på mange av straffelovens paragrafer. Hun bryter alle internasjonale menneskerettighetsavtaler Norge har med verden, og setter seg selv og sine behov fremfor barnas beste. Hun synder mot barna.[1]www.ssb.no
[2]Jfr. Per Isdals definisjon av Psykisk vold i Sønstebøs rapport side 31. Framsetting av uriktige anklager og forhør.
[3]Matteus 22:36-40 - Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)
[4]«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt», Matt 7:1 BF97 «Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom», Joh 7:24 BF 97 «Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!», Joh 7:24 Bibelen 1930
[5]Jakob 4:17: Jakob 4:17 Derfor, hvis noen vet hvordan han skal gjøre det som er rett, og likevel ikke gjør det,+ da er det en synd+ for ham.
[6]FNs menneskerettighetserklæring av 1948, art. 5. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950, art. 3. Særskilte forbud mot tortur og annen mishandling finnes i Genève-konvensjonen av 1949 om behandling av krigsfanger.

On Tuesday, April 10, 2018, 12:17:45 AM GMT+2, Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com> wrote:

----- Forwarded Message -----
From: Postmottak Sør-Øst politidistrikt <post.sor-ost@politiet.no>
To: Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>
Sent: Tuesday, April 10, 2018, 12:07:20 AM GMT+2
Subject: RE: Varsling på internasjonalt idiotnivå - Varsling slik at man ikke tror det selv.


Sør-Øst politidistrikt bekrefter med dette å ha mottatt din e-post.

Din henvendelse videresendes til rett avdeling.


For å sikre at din henvendelse kommer raskt frem, anbefaler vi at du oppgir hvilken kommune du bor i. Samt om det er en bestemt person eller avdeling din henvendelse skal til.Mvh

Postmottak

(Betjent arbeidsdager mellom 08-15)

Sør-Øst politidistrikt

post.sor-ost@politiet.no

http://www.politi.noTelefon: 02800

Ved nød: 112
Asbjørnen
 


Gå til Justisdepartementet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron