Andøya og Securitas på glatta

Jeg arbeidet innen samferdsel, 30 år i Luftfartsverket.

I dag kalles det Avinor.

Moderator: BmOnline

Forumregler
Både statens Vegvesen og Luftfartsverket ble rasert av Globalistene.

Andøya og Securitas på glatta

UNREAD_POST BmOnline » Tor Mar 21, 2019 10:31 pm

Hovedverneombud varslet om uholdbare forhold på Andøya lufthavn – fikk skriftlig advarsel
Nå går Christian Heinecke til sak mot bedriften. – Advarselen føles som en personlig gjengjeldelse fra bedriftens side. Jeg er blitt for brysom for dem, sier han.

Av: Merete Holtan Gartè/LO Media

Christian Heinecke er den lengst sittende tillitsvalgte i vaktselskapet Securitas sin historie, med over 20 år som de ansattes talerør. I dag er han sentralt hovedverneombud på trettende året, og han har vært i konflikt med arbeidsgiveren siden november 2017.

I juni møtes de to partene i Oslo tingrett. Der skal domstolen avgjøre hvorvidt en skriftlig advarsel fra Securitas til bedriftens sentrale hovedverneombud er berettiget eller ikke.

– Å se mitt eget navn i en rettssak med arbeidsgiveren som motpart, er nitrist. Men jeg kan ikke akseptere en advarsel for å ha gjort den jobben jeg er satt for å gjøre, med trussel om å miste jobben min. En slik advarsel begrenser min mulighet til å varsle på lovlig vis, sier Christian Heinecke.

Les også: 1 av 3 bedrifter mangler verneombud: – Kan ha dødelig utfall
– Forsøker å kneble

Vi møter Heinecke på kontoret til Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidsmandsforbundet har støttet Christian Heinecke fra første stund i denne saken, og har involvert LOs juridiske avdeling for å slå fast et sentralt prinsipp: et verneombuds rett til å varsle.

– Securitas forsøker å kneble Christian. En slik reaksjon mot et valgt verneombud, hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv i det hele tatt. Man skal ikke risikere å miste jobben sin ved å beskytte de ansatte og varsle i henhold til loven, sier Terje Mikkelsen.

Bakgrunnen for rettstvisten er en arbeidsmiljøkonflikt på Andøya lufthavn, Andenes, der Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (STAS) er leid inn av Avinor for å sørge for sikkerheten på flyplassen. Konfliktene på Andøya lufthavn er godt dokumentert, og det er ikke disse domstolen skal se på i Oslo tingrett i juni.

Tvisten står om hvorvidt Christian Heinecke var i sin rett da han varslet Avinors divisjonsverneombud om arbeidsmiljøkonfliktene på lufthavnen for å få hjelp til å løse disse. Eller, sett fra saksøkers perspektiv: Var arbeidsgiver i sin rett da den ga Christian Heinecke en skriftlig advarsel på grunn av varslingen?

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, har fulgt Christian Heineckes konflikt med arbeidsgiver Securitas helt siden starten.
– Telefonen sto ikke stille

Arbeidsmiljøkonfliktene på Andøya lufthavn går langt tilbake, men kom til et kokepunkt i november 2017. I slutten av måneden henvendte Christian Heinecke seg til Avinors divisjonsverneombud for å samarbeide om å løse problemene.

Slik forklarer Heinecke det som skjedde:

– Ledelsen i STAS hadde sammen med verneorganisasjonen kartlagt utfordringene i arbeidsmiljøet på Andøya lufthavn. Så laget bedriften plutselig en handlingsplan helt uten medvirkning fra de ansatte, en plan som ville gjøre alt mye verre. Telefonen min sto ikke stille, de ansatte var fortvilet og sa at de ville sykmelde seg om bedriften gjennomførte planen – de kunne ikke jobbe under arbeidslederen konfliktene sprang ut fra. Hovedverneombudet til Securitas i Nord-Norge trakk seg i prosessen, han orket ikke mer.

Christian Heinecke forteller at han varslet ledelsen i Securitas om de ansattes fortvilelse. Her må det nevnes at morselskapet Securitas og flysplassdelen av selskapet, STAS, er to juridisk forskjellige enheter, men har funksjoner som økonomi- og personalstyring, tillitsvalgtsapparat og vernetjeneste felles.

Det betyr at Heinecke er hovedverneombud både for Securitas og STAS.

– Men jeg ble blankt avvist da jeg varslet ledelsen om problemene, sier Heinecke.

På dette tidspunktet vurderte det sentrale hovedverneombudet å stoppe arbeidet i sikkerhetskontrollen på Andøya lufthavn. Et verneombud har ifølge paragraf 6-3 i arbeidsmiljøloven rett til dette, dersom verneombudet «mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte».

Men Heinecke kom til at arbeidsstans ville være for drastisk, da det ville lamme lufttrafikken på Andøya.

– En siste utvei var å kontakte min samarbeidspartner, divisjonsverneombud i Avinor. Avinor visste allerede om arbeidsmiljøkonfliktene, og tok umiddelbart grep. Nå satte STAS på plass en ny ledelse på lufthavnen.

Christian Heinecke hadde våren 2017 varslet Arbeidstilsynet om konfliktene på Andøya lufthavn.

– Men i januar 2018 kunne jeg møte hos Arbeidstilsynet og fortelle at alt var på rett vei.

Les også: Katharina varslet om lovbrudd – fikk sparken dagen etter
Tillitsvalgt «trengtes ikke» på personalsamtalen

Christian Heinecke påpeker at han i prosessen ble bedt av arbeidsgiver om å hjelpe den nye ledelsen på plass på lufthavnen og rydde opp i arbeidsmiljøproblemene, noe han gjorde. Alt virket å løse seg på en god måte.

– Så kom en telefon – som lyn fra klar himmel, sier verneombudet.

Det var en tirsdag kveld i februar 2018. Christian Heinecke tok telefonen hjemme hos seg selv i Kristiansand og skjønte umiddelbart at noe var galt. Det var personaldirektøren i Securitas, som innkalte ham til et drøftelsesmøte kommende torsdag.

Heinecke referer telefonsamtalen på denne måten:

– Jeg spurte hva samtalen gjaldt, og fikk til svar: «At du varslet divisjonsverneombudet i Avinor.» Jeg spurte om samtalen kunne medføre personalmessige endringer, og fikk et «ja». Jeg spurte deretter om jeg fikk ta med tillitsvalgte på møte, men fikk beskjed om at «det ikke trengtes». Jeg spurte gjentatte ganger om dette, og sa til slutt at jeg ikke ville stille til samtalen uten en tillitsvalgt. Først da fikk jeg «ok».

Christian Heinecke forteller videre at han skulle holde grunnkurs i HMS for ansatte de to neste dagene, før han skulle møte til drøftelsesmøtet. Kurset hadde temaer som partssamarbeid, samarbeidsformer med ledelsen og varslingsrutiner, og Heinecke ba ledelsen om å få slippe kurset i den situasjonen han var i.

– Svaret var «nei, det klarer du».

Les også: – Jeg gruet meg så mye til å gå på jobb at jeg kastet opp (+)
«Konsekvenser for ditt ansettelsesforhold»

Torsdagen derpå, etter endt HMS-kurs, møtte verneombudet på personaldirektørens kontor.

– Der fikk jeg fortelle min versjon av saken, før personaldirektøren gikk til printeren og hentet en ferdig skrevet advarsel, forteller Christian Heinecke.

Arbeidsmanden har fått se advarselen det sentrale hovedverneombudet mottok. Der heter det blant annet at bakgrunnen for advarselen «er potensielt skadelig involvering av kunden i bedriftens interne forhold gjennom varsling om mulig stans i arbeidet ved sikkerhetskontrollen ved Andenes lufthavn (…). Avinor er hovedkunden til STAS og det er kjent at Avinor vil legge ut en eller flere av luthavnskontraktene på anbud i 2018.»

I skrivet påpekes det videre at «arbeidsgiver stiller seg uforstående til at sentralt hovedverneombud tar kontakt med kunden (…) når han er kjent med at det på det tidspunktet foreligger en rapport og handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet på lufthavnen.»

Advarselen, underskrevet av personaldirektøren i Securitas, avsluttes slik:

«Dersom forhold som her er beskrevet eller lignende hendelser gjentar seg, vil det kunne få konsekvenser for ditt ansettelsesforhold ved Securitas Transport Aviation Security AS».

Les også: Nå ber vi sjefene korke flaska
– Advarselen føles personlig

Christian Heinecke påpeker at bedriften tar feil når de skriver at han truet med stans i arbeidet.

– Det er en reaksjon jeg vurderte, men slo ifra meg, gjentar han.

– Arbeidsgiver skriver om kommende kontraktsforhandling med Avinor. Tror du advarselen kom fordi Securitas er redd for å miste Avinor som kunde?

– Det kan være, men det kan jeg ikke forholde meg til, sier Heinecke, som reagerer på at han i første omgang fikk advarselen som ansatt.

– Men da advokater ble involvert, sa bedriften at advarselen gikk til meg som verneombud.
Heinecke forteller om flere år med vanskelig samarbeidsklima med arbeidsgiver, uten å ville gå i detaljer i media.
– Men advarselen føles som en personlig gjengjeldelse fra bedriftens side. Jeg er blitt for brysom for dem.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen kommenterer:
– Christians kompetansenivå overgår de fleste i Securitas. Dessuten er han frittalende – det liker ikke bedriftsledelsen. Hvorfor tok det tre måneder fra Christian varslet Avinors divisjonsverneombud til han fikk advarselen? Og det på et tidspunkt hvor alt var i ferd med å løse seg på Andøya lufthavn? spør forbundssekretæren retorisk.
– Det er fullstendig uforståelig at jeg fikk en skriftlig advarsel når alt var på rett vei, sier Christian Heinecke.
– Loven på min side

Heinecke og Arbeidsmandsforbundet mener prinsippet om såkalt samordningsansvar, nedfelt i arbeidsmiljølovens paragraf 2-2, står sentralt i saken. Bestemmelsen sier at en oppdragsgiver, i dette tilfellet Avinor, har et medansvar for arbeidsmiljøet i bedriften den setter ut tjenesten til.
Samordningsansvaret er også fastslått i en intern avtale underskrevet av Avinor og STAS.
Arbeidsmanden har fått tilgang til avtalen, der det bekreftes at oppdragsgiver Avinor skal samarbeide med vaktselskapet om arbeidsmiljøet på lufthavnen.

– Både avtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS og varslingsrutiner slår fast at jeg var i min fulle rett da jeg varslet Avinors divisjonsverneombud, sier Christian Heinecke.

Les også: Direktører varslet mot Søgnens lederstil i 2014 (+)
Har prøvd å løse saken utenfor retten

Saken skal opp for Oslo tingrett 12. og 13. juni, med Christian Heinecke som saksøker og Securitas Transport Aviation Security som saksøkt. Påstanden for retten er at advarselen gitt til Christian Heinecke er urettmessig, og at det er en gjengjeldelse som følge av en forsvarlig handling.

Heinecke fikk i en kjennelse i tingretten 25. januar medhold i at saken skulle føres for retten, selv om motparten anførte at saken ikke hadde rettslig interesse. I rettspapirene påpeker dommeren likevel at «saken ikke synes å ha særlig store praktiske konsekvenser for noen av de involverte, og at det derfor fremstår som lite fornuftig å la saken fortsette inn i en tung og potensielt langvarig rettsprosess».

Det er Christian Heinecke og forbundssekretær Terje Mikkelsen enige i.

– Dette er i utgangspunktet ikke en sak LOs jurister skal håndtere, sier Terje Mikkelsen.

– Stevning var siste utvei – det er sårt å gå til sak mot bedriften hvor jeg har vært tillitsvalgt i over 20 år. Men jeg kan ikke la denne advarselen stå, sier Christian Heinecke.
– Vondt og godt på samme tid
Tingrettsdommeren oppfordrer partene til å løse saken ved rettsmekling, og STAS har nå foreslått at partene møtes uten retten til stede. Det finner Christian Heinecke lite formålstjenlig.

– Vi har via tillitsmannsapparatet i Securitas forsøkt å løse saken før vi sendte den til retten, men drøftelser ble blankt avvist av arbeidsgiver. Rettsmekling er også blitt blankt avvist. Arbeidsgiver understreker at de ikke har noe å drøfte, advarsel trekkes ikke. Så hvorfor skal man da drøfte uten rettens involvering, når drøftelse uten rettens involvering ble avvist i utgangspunktet? Vi ønsker rettsmekling, men saksøkte sier nei, selv om domstolen oppfordrer til dette.

Heinecke trakk seg ut av arbeidskonfliktene ved Andøya lufthavn etter advarselen i februar 2018, men har stått i full jobb som sentralt hovedverneombud siden.
– Hvordan påvirker striden deg personlig?
– Det er på en måte vondt, og på en måte godt, sier han, og forklarer:

– Det høres kanskje rart ut at det er godt å stå i en slik strid, men jeg tenker sånn: Nå får jeg føle på kroppen hvordan enkelte ansatte der ute blir behandlet av bedriftsledelsen. Det er en verdifull erfaring for et verneombud.
Avinors divisjonsverneombud: – Jeg ble veldig overrasket

Arbeidsmanden har kontaktet Avinors divisjonsverneombud for regionale lufthavner John Roar Paulsen for å høre hvordan han opplevde henvendelsen fra Christian Heinecke i november 2017.

– Christian fortalte at Securitas hadde en del utfordringer på Andøya lufthavn. De var såpass store at han ikke visste om det ville være tilstrekkelig ansatte på jobb til å greie å holde lufthavnen åpen, og jeg informerte Avinor om forholdene. Jeg kjenner ikke til detaljene, men har forstått at Securitas tok tak i problemene og rettet opp mye i løpet av kort tid, forteller Paulsen.
– Visste du at Christian Heinecke i februar 2018 fikk en skriftlig advarsel for å ha henvendt seg til deg?
– Jeg fikk vite det for noen dager siden, og ble veldig overrasket over at saken hadde tatt en sånn vending.
– Mener du det var riktig eller galt av Christian Heinecke å be om hjelp fra deg som divisjonsverneombud i Avinor?

– Som største aktør på flyplassen på Andøya har Avinor samordningsansvar etter arbeidsmiljøloven. Ansvaret pålegger hovedarbeidsgiver å se til at andre aktører i samarbeidet forholder seg til arbeidsmiljølovens regler og forskrifter. Derfor ser jeg det som normalt å kunne kontakte meg som divisjonsverneombud på den største bedriften på flyplassen. Verneombud har en særskilt plikt til å si ifra når det er forhold som krever at arbeidsgiver tar grep, og om man ikke når frem kan man jo søke råd i henhold til samordningsansvaret. Min oppfatning er at han har bare har utført jobben sin som verneombud, sier John Roar Paulsen.

Arbeidsgiver vil ikke kommentere

Arbeidsmanden har kontaktet ledelsen i STAS for å kommentere Christian Heineckes påstander. I en epost svarer markedssjef i Securitas, Eldrid Odden Otterlei, dette:

«Vi kan bekrefte at det er en arbeidstvist der Christian Heinecke har stevnet Securitas Transport Aviation Security. Utover det ønsker vi ikke å kommentere en sak som er under rettslig behandling.»
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2546
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til Samferdsel

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron