Domstolens venner

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Domstolens venner

UNREAD_POST Domstolen » Ons Nov 09, 2022 12:08 pm

Listen Djevelen lagte og Staten skjuler!

1. Debitorers (debitor betyr "skyldner") rett til livsopphold og bolig jf. konkursloven §106 og §108, ikke praktisert. Folk har regelrett sultet.

2. Debitors (skyldner er enten et AS eller en privatperson) rett til anke og å klage, er bostyrers omsorgsansvar og konkursboets kostnad er ikke praktisert, selv om det er boet i alle typer skiftesaker som hefter ved gebyrer og sideutgifter, også i konkurs! "Forskrift om rekvirentens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling". (Se også note 89 i norsk lovkommentar på rettsdata under rettsgebyrloven).

3. Debitor har ikke fått informere kreditorer om feil i bobehandlingen. Innberetninger er levert kreditorer uten debitors signatur slik det pliktes jf. konkursloven § 120-122 Alle kreditorer har utelukkende blitt informert hva enn Bostyrer og tingrett har formidle, stikk i strid med alt lovverk og alle kjente rettsprinsipper.

4. Ingen Statsautoriserte revisorer eller andre revisorkyndige, har revidere «bo-regnskapet» etter god revisjonsskikk jf. konkursloven § 90, annet ledd, Nr. 2, selv om loven er ufravikelig. De fleste tingretter har ikke engang satt opp en falsk revisor slik tingretten har gjort i mine saker.

5. Tingretten har avsagt sin instillingskjennelse (avslutning av konkurs) uten pliktig revidert boregnskap i strid med konkursloven § 135, tredje ledd, siste punktum.

6. Tingretten har ikke forkynt kjennelsen til partene i saken, som fører til at kjennelsen ble ugyldig etter 30 dager, og derfor en «nullitet».

7. Tingretten har i strid med tvisteloven § 19-14(1) sendt slettemelding til konkursregisteret samme dag de har avsagt sin ugyldige kjennelse.

8. Brønnøysundregistrene har slettet alle aksjeselskap straks etter kjennelsen. Grunnlovsbrudd på eiendomsrett og rett å anke, og direkte brudd på EØS avtalen § 31, § 34 og § 53.

9. Debitorer og styreledere har blitt feilfakturert rettsgebyr som konkursboet skulle betalt. Dommere har avvist anker fordi rettsgebyr ikke har blitt betalt av de som har fått feil faktura!

10. Styreledere og private debitorer i konkurs er ikke ansvarlig for en bedrifts utgifter, en

privatperson under konkurs OG en bedrift under konkurs, er prosessudyktige og fratatt sin rådighet jf. konkursloven § 100. Det er konkursboet og den som begjærer konkursen, som oftest Skatteetaten, som er ansvarlig for rettsgebyr!

11. Riksrevisjonen har trodd at de ikke har vært pliktig å beskytte varslere, og har latt feil praksis pågå, mens de har stått å sett på som noen bestialske tilskuere på en gladiatorkamp i gamle Rom. Riksrevisjonen har rett og slett ikke kontrollert de offentlige virksomheter de skal revidere hvert eneste år. Fra mai 2020 ble reglene endret uten at lederne implementerte regelverket som beskytter varslere.

12. «Stansing under loven» i tvisteloven 16-16 er absolutt, og er ment å ivareta skyldners «tarv» fordi konkursloven 100 fratar skyldners Prosessdyktighet (som betyr at du ikke har lov til å forsvare deg, selv ikke med advokat). Domstolen ignorerer denne absolutte rettigheten skyldnere i konkurs skal ha!

Så litt mer SANNHET om EØS folke-rettigheter vi ikke har blitt fortalt at vi har..!
***

EØS-avtalens artikkel 31

1. I samsvar med bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat på en annen av disse staters territorium. Dette skal gjelde også adgangen til å opprette agenturer, filialer eller datterselskaper for så vidt angår borgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg på en av disse staters territorium.

Etableringsadgangen skal omfatte adgang til å starte og utøve selvstendig næringsvirksomhet og til å opprette og lede foretak, særlig selskaper som definert i artikkel 34 annet ledd, på de vilkår som lovgivningen i etableringsstaten fastsetter for egne borgere, med forbehold for bestemmelsene i kapitlet om kapital.

2. Vedlegg VIII til XI inneholder særlige bestemmelser om etableringsrett.

***

EØS-avtalens artikkel 34
Når det gjelder anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittel, skal selskaper som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat, og som har sitt vedtektsbestemte sete, sin hovedadministrasjon eller sitt hovedforetak innen avtalepartenes territorium, likestilles med fysiske personer som er statsborgere i EFs medlemsstater eller EFTA-statene.

Ved selskaper skal forstås selskaper i sivil- eller handelsrettslig forstand, herunder også kooperative selskaper, samt andre juridiske personer i offentlig- eller privatrettslig forstand, unntatt dem som ikke driver ervervsmessig virksomhet.

***

EØS-avtalen artikkel 53 - foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen er forbudt - TEUV artikkel 101:

1. Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som kan påvirke handelen mellom avtalepartene, og som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen innen det territorium som er omfattet av denne avtale, skal være uforenlige med denne avtales funksjon og forbudt, særlig slike som består i

a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår,

b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer,

c) å dele opp markeder eller forsyningskilder,

d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen,

e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.


2.Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne artikkel, skal ikke ha noen rettsvirkning!

https://www.domstolensvenner.no/post/li ... en-skjuler
Domstolen
 

Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron