BYEN vest for Loven Ola Thune S regelen purken

Vi har sett at politiet er blitt mer og mer et donald duck og daffy opplegg for etniske nordmenn.

De skjuler med vilje over kriminalitet som blir gjort av innvandrere og muslimer. Les Jihadister. KAST disse purkene i kasjotten, om du ønsker forandring i Norge for nordmenn.

BYEN vest for Loven Ola Thune S regelen purken

UNREAD_POST Elmer Solberg » Tir Sep 17, 2019 1:37 pm

BYEN VEST FOR LOVEN – Ola Thune – s-regelen politiet

S-regelen: «Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, så vel siktedes skyld som skyldfrihet»

Side 296 – PÅ RETT SPOR.

Mangelfull etterforskning i straffesaker er et stort og økende problem. Det fører til at kriminelle går fri og at uskyldige blir straffeforfulgt og i verste fall dømt.

I tillegg svekkes tilliten til rettsstaten. Det i seg selv er alvorlig.

Historiene i denne boken er hentet fra et knippe saker i Bergen der jeg har vert involvert. I alle sakene foreligger det en slags fasit. Jeg har flere eksempler fra vestlandsbyen.

Som politietterforsker i kripos og privatetterforsker har jeg dessuten bistått over hele Norge, og jeg sitter på en rekke lignende historier fra hele landet.

Erfaringen er: Det er ille over alt, men det er verst i Bergen.

Det er grunn til å frykte at mørketallene er større enn vi liker å tro. En slik antakelse støttes av sentrale myndigheter.

I rapporteringen til Justisdepartementet i 2013 skriver Riksadvokaten at han er bekymret for etterforskningen i politidistriktene når det gjelder prioritering, ressursbruk og kvalitet. Han viser til negative utviklingstrekk ved den operative ledelsen, organiseringen og kompetansen. Ikke minst er han urolig for rekruteringen.

På bakgrunn av Riksadvokatens bekymring nedsatte Politidirektoratet en arbeidsgruppe som skulle utrede status på etterfrorskningssituasjonen i distriktene.

Arbeidsgruppens rapport, som forelå i januar 2014, underbygger Riksadvokatens uro og konkluderer med at politiet står overfor betydelige utfordringer.

Jeg har lest flere av granskings og evalueringsrapportene etter politiets etterforskninger.

Felles for rapportene er at granskerne først og fremst synes å være opptatt av å påpeke feil.

Det er sjelden noen som identifiserer årsaker, og det begrenser rapportens nytteverdi.

Hvordan kan man endre en uønsket tilstand uten å vite hva som er årsaken og hvem som har ansvaret?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k ... agF2q9R-5Q

Hjortland sier at fagforeningen har forsøkt å gi politimannen all mulig støtte, både menneskelig og i prosesser på arbeidsplassen. Han har også fått juridisk støtte i de snart to årene som er gått siden varselet ble levert.

– Denne saken har vært en enorm belastning for ham, sier Hjortland.

Politimester Kaare Songstad skriver i en e-post til VG at politidistriktet ikke har anledning til å kommentere stevningen, ettersom saken håndteres av Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Han vil ikke kommentere uttalelsene verken til advokaten eller varsleren.

– Ettersom dette er tema som nå skal opp til behandling i retten, blir det galt av meg å kommentere slike utspill nå, skriver Songstad.

– Hva tenker du om at du må møte som vitne i en sak der en av dine medarbeidere er saksøker?

– Vitneførsel i en domstol er en del av prosessen i en slik sak. Utover det har jeg ingen kommentar til dette.

Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justis- og beredskapsdepartementet opplyser følgende til VG:

– Departementet tar dette til etterretning og har foreløpig ingen kommentarer.

UKULTUR, MAKTSPILL OG UDUGELIGHET I BERGEN

«Byen vest for loven» Ola Thune

Side 229 Berge Gerdt Larsen – saken

For Berge Gerdt Larsen, starten saken mot ham lørdag 4 Februar 2006. Medieoppslaget i Bergens Tidende kastet om kull alle morgenrutiner……….. Side 242

Larsen virket ikke spesielt opptatt av anmeldelsen eller etterforskningen mot ham. Han fokuserte på taushetsbruddene til Bergens Tidende.

«Det går ikke an at bergensetatene bryter loven!» freste han og slo ut med armene. «Det er jo kriminelt. Vi kan ikke ha kriminelle i politiet og skatteetaten. Jeg vil at du skal finne ut av hvem det er som har hatt tilgang til informasjonen som anmeldelsen og den hemmelige etterforskningen. Jeg vil vite hvordan den informasjonen har nådd pressen og hvem som står bak. De skyldige skal stilles til ansvar.»

Larsen var prinsipielt opptatt av tilliten til norske myndigheter, men han var også bekymret for om noen hadde en eller annen personlig agenda og ville ødelegge for ham eller forretningsvirksomheten hans. I verste fall kunne sabotører være involvert i etterforskningen eller saksbehandlingen – enten i politiet eller skatteetaten.

Side 244

Journalistene i Bergens Tidende avslørte likevel metodene og kildene sine i et foredrag under SKUP – konferansen 2004 i Tønsberg. I den forbindelse skrev de en metoderapport der det kom frem at de hadde flere kilder i politiet i Bergen, og at de fikk bred tilgang til informasjon fra strasak, politiets sentrale registreringssystem for straffesaker.

Vi konkluderte med at nyhetsoppslaget i Bergens Tidende lørdag 4 Februar 2006 – med overveiende sannsynlighet – stammet fra taushetsbrudd i politiet eller skatteetaten i Bergen….. osv.

Det var dermed grunn til å tro at taushetsbruddene måtte stamme fra noen som hadde vært involvert i selve etterforskningen av saken.

Side 245

Espen Bjerkvoll hos regjeringsadvokaten avviste at det forelå brudd på taushetsplikten fra statsansatte. Han avviste også at det fantes relevante opplysninger i dokumentasjonen som saksøkerne krevde utlevert, dog med et unntak, nemlig at politiadvokat Songstad 27 Januar 2006 altså noen dager før oppslaget i Bergens Tidende bekreftet at Larsen var politianmeldt i forbindelse med IOT – transaksjonen ovenfor en av avisens journalister. E-posten fikk senere navnet «Adam på Paradis» e-posten, etter e-postens emnefelt: «VS:Hvor lenge var Adam på Paradis??».

E-posten var adressert til en rekke personer i Skatteetaten og politiet:

Side 246

Fra Kaare Songstad |mailto:kaare.songstad@politiet.no|

Sendt 27 Januar 2006 08:59

Til:Åstveit,Nils Petter;Høyland, Ase M;Johansson, Per Øyvind;Kristensen, Erling; Ronny Haraldsen; Magne Eggen; Rolf Hegland; Trond Hovland

Emne: Hvor lenge var Adam på Paradis??

Hei alle!

Som dere nå kanskje vet, så har BT MELDT SEG PÅ BANEN I VÅR SAK, MEN VI ER GANSKE SIKRE PÅ HVOR MYE DE EGENTLIG VET. Det store poenget for dem er nok at det er en sak, og at den er anmeldt.

Jeg er heller ikke overasket om de sitter på ytterligere informasjon. De ville lage en artikkel nå på lørdag , men BT utsetter nå dette i minst en uke etter at de forsto at det kom til «trakke i salaten» hvis de gjorde det nå.

Konsekvensen av dette er at vi har dårlig tid hvis vi ev skal ransake før de skriver. Dette vil nok avhenge om vi finner noe «skikkelig» i beslaget, men uansett må dere forsere arbeidet der oppe, saken kan vere ute allerede neste lørdag. Jeg går likevel til retten i neste uke for å få fortsette det hemmelige beslaget – den prosessen går som planlagt.

Alle henvendelser til meg.

K.S. Marius Reikerås sitt bilete.

I lys av politi og skattemyndighetenes tidligere opplysninger i korrespondansen med Larsen og advokatene kort tid etter nyhetsoppslaget, var dette oppsiktsvekkende nytt. Både politiadvokat Songstad og fylkesskatteskjef Husabø avviste at det hadde forekommet lekkasjer – og hvis det var snakk ok lekkasjer, stammet de uansett ikke fra dem.

De nevnte heller ikke at de på forhånd kjente til at saken ville bli blåst i media.

Larsen følte seg ført bak lyset. Når myndighetene visste at nyheten uansett ville bli kjent, burde de ha varslet ham slik at ledelsen i DNO i forkant kunne få sendt ut en børsmelding og iverksatt tiltak for å forebygge eller begrense skadene.

Enten så var det bare dårlig gjort, eller så manglet etatene i Bergen innsikt i hvordan finansmarkedet responderer på slike nyheter.

Side 248

Korrespondansen i vitneutsagnene i retten viste imidlertid at fylkesskattesjefen faktisk kjente til e-posten.

Etter nye provokasjoner fra advokat Steinfeldt la advokat Bjerkvoll frem ytterligere dokumentasjon som viste at Husabø var adressat på «Adam på Paradis» e-posten.

Ikke nok med det – det kom også fram at Husabø 30 Januar, samme dag som han mottok e-posten - innkalte til et møte på sitt kontor for å få en orientering om saken.

Det er påfallende at fylkesskattesjefen ikke nevnte dette da Larsen klaget på lekkasjen.

Det er enda mere påfallende at han hevdet ikke å huske verken e-posten eller det påfølgende møtet.

Side 249

Også politiet og påtalemyndighetens rolle i lekkasjen fremsto under gruppesøksmålet som nokså annerledes enn det Songstad tideligere hadde gitt uttrykk for.

I korrespondansen med Larsen`s advokat, Svein Aage Valen, avviste Songstad at Bergens Tidende – artikkelen var tuftet på taushetsbelagt informasjon, og han stilte seg uforstående til advokatens påstander om at politiet var avisens kilde.

«Adam på Paradis» e-posten og regjeringsadvokatens opplysninger viste noe annet.

Songstad nevnte ikke at han før oppslaget i avisen hadde hatt en samtale med en journalist fra Bergens Tidende og at han visste at artikkelen ville komme, samt at han bekreftet overfor journalisten at det var inngitt en anmeldelse mot Larsen i forbindelse med IOT- transaksjonen.

Under vitneforklaringen i tingretten opplyste Songstad at det var journalist Gard Steiro som kontaktet ham. Da hadde angivelig Steiro påstått at han visste at Larsen var anmeldt for skatteunndragelse og økonomisk utroskap.

I lagmansretten ga Sognstad en noe annen forklaring. Denne gangen sa han at han først hadde hatt en samtale med Steiro, som da bare satt på «umoden og ikke-detaljert kunnskap».

Side 250

Det var for øvrig samme dag som Songstad sendte «Adam på Paradis» e-posten og varslet om at Bergens Tidende var «på banen» .

Songtad erkjente at hen senere denne uken hadde ytterligere 4-5 telefonsamtaler med Steiro, hvor de blant annet diskuterte sakens faktum og selve IOT-transaksjonen.

Songstad mente at han også hadde korrigert noen av opplysningene Steiro satt på, slik at alt skulle bli korrekt.

Da advokat Steinfeldt spurte hvilke opplysninger Steiro allerede satt på, hva Songstad korrigerte og hva han bekreftet, var Songstad vag og tvetydig. Like vag var han da Steinfeldt spurte om hva som var hensikten med de 4-5 samtalene før publiseringen.

For øvrig mente Songstad at han muligens også hadde snakket med en annen journalist i Bergens Tidende før nyhetsoppslaget, nemlig Trond Nygard-Sture. Men det var han egentlig usikker på.

Det var sannelig ikke enkelt å få et klart bilde av hva som var korrekt i Songstads ulike fremstillinger………

Det var nemlig ingen bevisføring for at det var andre konkrete personer enn Songstad som kunne ha lekket.

Side 263

I august 2002 ble Kaare Songstad ansatt som leder for aksjeavdelingen ved Bregen ligningskontor og ble Åstveits nærmeste foresatte.
Dette var som tidligere nevnt et par åt før Songstad begynte som politiadvokat i Hordaland politidistrikt.

I september 2002 – kort tid etter Songstads tiltredelse – sendte Åstveit et brev til Larsen Oil & Gas der han ba om utdypende opplysninger om IOT – transaksjonen og Thia Meedica – sksjen.

Alle tilgjengelige opplysninger med omfattende dokumentasjon ble oversendt fra Larsens foretningsadvokat, Knut Winter- Sørensen, i selskapet PricewaterhouseCoopers AS……………OSV.


Side 264

Det skulle vise seg å være enkelte personlinge forhold innblandet i saken. Songstads far – Jon Songstad – var en betydelig medeier i Thia Medica og hadde dermed åpenbart økonomiske interesser i ligningskontorets fastsettelse av aksjeverdien i selskapet.
Det familiere eierskapet ble oppdaget ved en tilfeldighet i 2009. Naturlig nok ble det reist spørsmål om Kaare Songstads habilitet, og problemstillingen ble lagt fram for sivilombudsmannen.

I januar 2011 konkluderte sivilombudsmannen med at Songstad og hans underordnede på aksjeavdelingen , inkludert skattegranskeren Åstveit, var å anse som inhabile i saksbehandlingen.


Side 295

Etter mye om og men: På side 61 sto det: «DOMS-SLUTNING: Berge Gerdt Larsen, født 16 November 1952, frifinnes»

Altså stadsadvokat Elisabeth Deinboll og Kaare Songstad tapte så det «skreik» !!! i denne saken!

Hvorfor er de ikke tiltalt og straffedømt for trakasseringen av Berge Gert Larsen?

Og hvordan i all verden kan det ha seg at Deinboll kan fortsette å forgripe seg på meg og andre, som lagdommer i Gulating Lagmannsrett, som vitterlig var den retten som «vraket» hennes arbeide i denne saken?


Det krever vi et svar på.
(Nå er Songstad sjef for Vest Politidistrikt! Hvordan er det mulig, spør jeg- Elmer Solberg??????)


Han er og den overordna alle politiindivider som i disse dager driver å forgriper seg på meg og min familie, ene og alene fordi jeg er en «VARSLER» som gjør min samfunnsplikt ved å informere om hva denne kriminelle eliten begår av overgrep imot oss alle i Det Norske Folk.

Kriminelle mennesker iblant oss hører hjemme i fengsel, og skal iallfall ikke lede et helt politidistrikt. Vi krever med dette Kaare Songstads avgang øyeblikkelig, og han bør varetektsfengsles i påvente av dom. Det samme gjelder for han nærmeste underordna.

MAKTA BAK MAKTA – Omslag bak på boka

Per Aslak Ertresvåg er født i Ålesund, 1931. Forutan over 50 år i pressen har han bak seg bl.a.. Norsk Journalistakademi, Nordisk journalistkursus, Århus, studier i språk og historie i Oxford, økonomisk geografi ved universite de Poiters, kortere studier ved universitetene i Nancy og Dijon og videre i Salamanca, Valencia og ved UIMP i Santander i Spania.

Han var journalist i sunmørsposten, presseansvarlig ved riksteateret, politisk medarbeider i VG. KORRESPONDENT I Brussel under EF- forhandlingene 1970-72, senere medlem av Korvaldregjeringens info-gruppe om EF. Redaktør av Venstres pressekontor der han startet ukeavisen, Vårt Fremtid.

Bygde opp og ble sjefsredaktør for den norske avdelingen for Inter Press Service (IPS). Har utgitt bøker , sist Ekko av fremtiden (1986) og Guatemala, blod, honning og Coca – cola (1992). Forelest ved DH- skoler og universiteteri inn og utland (Frankrike og USA).

Verdenshistorien slik den er blitt fortalt er falsk. Det som skjules og som forefatteren avdekker, er krøniken om Maktten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1 og 2 verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

Samtidig er det historien om den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsning av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat.

Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere for rett og urett ikke lenger gjelder. Det er dette som kalles den nye verdensorden, eller simpelten globalisering.

Ingen militærmakt kan stanse den utviklingen som er satt i gang og som forfatteren beskriver. Men der finnes andre metoder. Forfatteren anbefaler oss alle, enkeltvis og i fellesskap, å handle etter dem, hvis vi fortsatt mener demokrati, rettssikkerhet og frihet er viktig.

Men aller først må maktens ansikt bli kjent,

deres metoder og kynisme avdekkes.

http://grunnlovens-vektere.com/?fbclid= ... CdHVykj6Gw

Hva er EU egentlig?
Her kommer sannheten uten sminke, parykk eller Nrk kgb løgn: Europabevegelsen ble etablert i Norge i 1948.
Den internasjonale Europabevegelsens målsetting: Men de etablerte et hemmelig Kartell på tinget 7. mai 1969. Dette hemmelige dokumentet
mottok vi fra en som var med i Europabevegelsen, og som angret sin brøde- vi fikk det tilsendt. Stopp dem, lød advarselen.

"Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk,økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater,utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd"
Folkeaksjonen Mot EU, les CCCP.

Jeg tar til motmæle mot den urett som rammet Knut Hamsun og Reidar Haaland og Nils Trædal og Kai Holst som ble funnet skutt i Stockholm og General C G Fleischer som ble skutt i Canda og Steinar Bastesen som ble forsøkt drept med blåsyre på stortingets kantine, hvor jeg la mine hender på Steinar Bastesen.

Hurtigruten i 2009 mars mnd for hans nød om helbredelse pga store indre blødninger, pga blåsyreforgiftning.

Alle disse og mange flere til er blitt tatt av dage med blåsyre, også J J Holst- hvor Orderud Paust som kjente til dette ble skutt fordi de visste om mordet på JJ Holst med blåsyre. Jeg forteller dere dette alle sammen, slik at dere skal få høre dette- som også jeg har kjempet imot i mange år. ALLE dem som er blitt myrdet var ikke annet enn meget gode, elskelige normenn som jeg satte meget stor pris på, hvor jeg IKKE kan si det samme om dagens hyklere på tinget og i regjeringen.

Jeg anmoder herved om at ALLE politikere i sentrale verv må fratre sine offentlige verv- på dagen- og at INGEN av dem

skal få "krøllet sine hår" om de nå velger å gjøre det.

Hvis de derimot ikke velger å fratre frivillig og legge ned sine verv- i tråd med sin forbytelse mot Statens selvstendighet

jfr Strl § 83 kan jeg ikke garantere noe i hht nevnte § 83.

Samtlige må fratre- det er INGEN vei tilbake. Jeg gjør dette i pakt med Grunnlovens § 1.

Jeg anmoder alle mine medspillere å mønste på- for nå skal dette skje.

§ 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.


Med Vennlig Hilsen


Elmer Solberg

Offisiell Varsler
Nasjonale Varslergruppe
Medlem av FAMPO

tir. 17. sep. 2019 kl. 12:21 skrev anders pedersen <apgamvik@live.com>:

God dag alle og Guds fred.

Ja da er vi altså tilbake etter ca 8 uker i varetekt. Vi registrerer at de ansvarlige for overgrep som blir begått av kriminelle individer i politi og domstolene våre som utgir seg for representanter for "Norske Styresmakter", i Justisdepartementet, er mottakere av denne e-posten.

Unni du er en av dem. Du husker jeg ringte deg for noen måneder siden. Det forundrer meg derfor at det skulle gå ytterligere nesten 4 uker fra Anders sendte denne e-posten og til de slapp meg ut fra varetekt. Dere er vel alle klar over at dere blir medskyldige, når ikke dere agerer imot deres kriminelle underordnede i forvaltningen som forgriper seg på oss.

Men nok om det. Vi ble en erfaring rikere ved denne opplevelsen, ved enda en gang å bli trakassert av denne kriminelle eliten som har tatt seg til makt over oss alle, og der de altså bruker uvitende om hva de lar seg bruke til, politi, PST, påtaleansvarlige, helse, psykiatri, dommere og andre, der de bryter alt av lov og regelverk og dermed krenker våre grunnleggende menneskerettigheter på det groveste. Og at de ved det begår kriminelle handlinger imot oss, som har en strafferamme på flere år i fengsel for hver og en av overgriperne.

Samme straffer venter nok de som til en hver tid er ansvarlige for disse lovbryterne.

Men altså Frelst og rettferdig, samt pliktoppfyllende som vi er, så blir vi nødt for å VARSLE om de lovløse tilstandene i vårt rettsapparat.

Dere ser utfra lovene under her at det er vi alle pliktige til å gjøre. Det oppfordres derfor at dere i storting og regjering informerer politiet, om at de øyeblikkelig stanser forfølgelsen og trakasseringen av meg og andre pliktoppfyllende VARSLERE i dette landet, samt at de reverserer alle overgrep de har begått imot oss, og i mitt tilfelle dere sørger for å returnere mitt førerkort, som denne kriminelle eliten nå har stjelt fra meg i over 3 år.

Jeg våger påstå at halvparten av de innsatte ved Ålesund fengsel, var utsatt for justismord, og skulle aldri ha vert fengslet over hode, eventuelt hatt adskillig lavere straff.

En annen ting er at der var flere som satt varetektsfengslet, en av dem i nær 1 år.

Det oppfordres derfor at alle varetektsfengslede over det ganske land, slippes løs øyeblikkelig. Alternativt at vi oppretter en annen form for rettergang, slik at vi går igjennom alle innsattes dommer og sørger for at de får en rettferdig rettergang og dom.

Meg er gitt en ide om hvordan dette kan foregå i alle fengsel over det ganske land, ved at vi setter sammen 6 og 6 innsatte, så kan 5 i hver gruppe gi 6 mann en rettferdig dom, så får vi en Gudfryktig overdommer som hater urett vinning og er rettferdig,l til å avsi den endelige dommen om den er rettferdig eller ikke. På samme måte kan de virkelige kriminelle blant individer i alt av forvaltning få dømme hverandre etter at de er pågrepet og fengslet.

Det eksisterende politi og domstolapparatet, er gjennomsyra av korrupte individer, så de kan vi ikke bruke. De har alle utspilt sin rolle i dette samfunnet, ved at de synes å støtte opp om denne kriminelle eliten alle som en.

Og det viser seg vedrørende alle våre henvendelser til diverse instanser i forvaltningen, at de er alle infiltrerte med korrupte individer, og vår konklusjon er : Jo høyere stilling jo større kjeltring.

Så mye tyder på at alle samfunnstopper er nøye utvalgt, og plasserte i sine posisjoner av nettopp denne skjulte eliten i "Makta bak makta" som styrer samfunnet vårt etter eget forgodtbefinnende, og som storting og regjering har NULL kontroll på.

Så nå når vi vet alt dette, så krever vi Det Norske Folk at dere som har påtatt dere ansvaret med å lede dette landet, gjør noen grep for å få stanset denne kriminelle eliten. Om dere trenger bistand fra oss, for å rydde opp i dette, så stiller vi oss til disposisjon flere av oss tenker jeg. Sørg bare for å hold kriminelle individer som går rundt i politiuniformer, langt borte fra oss. Slike har vi nemlig fått mer en nok av.

Lov om straff (straffeloven)

Dato
LOV-2005-05-20-28

Departement
Justis- og beredskapsdepartementet

Sist endret
LOV-2019-06-21-50 fra 01.07.2019

Publisert
I 2005 hefte 6

Ikrafttredelse
01.10.2015, 07.03.2008

Endrer
LOV-1902-05-22-10

Kunngjort
20.05.2005

Korttittel
Straffeloven – strl. Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet

§ 196. Plikt til å avverge et straffbart forhold

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt og gjelder straffbare handlinger som nevnt i...........osv

Kapittel 22. Uriktig forklaring og anklage

§ 226. Plikt til å opplyse om uriktig tiltale eller domfellelse

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å opplyse om omstendigheter som godtgjør at en som er tiltalt eller domfelt for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn 1 år, er uskyldig. Opplysningsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste eller noen uskyldige for straff, fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse)

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Del III

Art 9.

1. Enhver har rett til frihet og personlig sikkerhet. Ingen må utsettes for vilkårlig arrest eller annen vilkårlig frihetsberøvelse. Ingen må berøves friheten uten av slike grunner og i overensstemmelse med slik fremgangsmåte som er fastsatt i lov.

2. Den som arresteres, skal ved pågripelsen underrettes om grunnene til denne, og skal straks underrettes om enhver siktelse mot ham.

3. Den som arresteres eller tilbakeholdes på grunn av siktelse for en straffbar handling, skal omgående fremstilles for en dommer eller en annen øvrighetsperson som ved lov er gitt domsmyndighet, og skal ha rett til rettergang innen rimelig tid eller til løslatelse. Det skal ikke være den alminnelige regel at personer som avventer rettergang skal holdes i varetekt, men løslatelse kan gjøres betinget av garantier for at vedkommende fremstiller seg under rettsforhandlingene, ved ethvert annet trinn av rettergangen og, i påkommende tilfelle, til fullbyrdelse av dommen.

4. Den som berøves friheten ved arrest eller på annen måte, skal ha rett til å bringe saken inn for en domstol, for at denne uten opphold kan ta stilling til lovligheten av frihetsberøvelsen, og beordre ham løslatt dersom frihetsberøvelsen ikke er lovlig.

5. Den som har vært utsatt for ulovlig arrest eller annen frihetsberøvelse, skal ha rett til erstatning.

Art 10.

1. Alle som er berøvet friheten, skal behandles humant, og med respekt for menneskets iboende verdighet.
2. a.
Personer som det er reist tiltale mot skal, hvis det ikke foreligger ekstraordinære forhold, holdes adskilt fra dømte personer, og skal gis særskilt behandling avpasset deres stilling som ikke domfelte personer.
b.
Unge personer som det er reist tiltale mot, skal holdes adskilt fra voksne, og deres sak skal avgjøres så raskt som mulig.

3. I straffesystemet skal det inngå en behandling av fangene som har til hovedformål å forbedre dem og bringe dem tilbake til samfunnet. Unge lovovertredere skal holdes adskilt fra voksne, og skal gis en behandling som er avpasset deres alder og rettsstilling.

Vi krever nå strakstiltak samt tilbakemelding på hvordan dere tenker å rydde bort denne kriminelle eliten, som selvsagt også har forgreininger langt inn i storting og regjering.

Kriminelle har ingenting i slike posisjoner å gjøre, og siden loven er lik for alle, så gjør vi heller ikke forskjell på fattig eller rik, eller kong salomo eller jørgen hattemaker.

§ 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

Med Vennlig Hilsen


Elmer Solberg

Offisiell Varsler
Nasjonale Varslergruppe
Medlem av FAMPO
Elmer Solberg
 

Gå til POLITIET driter i oss

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron