BmOnline, det politiske Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Sluttangrepet på Grunnloven er i gang

  Kampen om menneskerettene av Sigurd Opdahl .

  Hvem styrer historien?

  Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no - 22.01.05

  En sentral aktør i sluttangrepet på Grunnloven, Carl I Hagen (FrP), vet vi har fått tilsendt boken

  "Kampen om menneskerettighetene" av Sigurd Opdahl. Boken dokumenterer at :

  "Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av. E. Berggrav"

  Humanismen (som også Opdahl skriver om) er en slik bølge og frontideologi - og den har skapt mye hat og krig rundt og blant oss. Blant annet var dette det ideologiske grunnlag for Hitler Tyskland, der bygget de på mennesket og ikke på en Gud med stor G, selv om man snakket mye om gud. Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger)

  Flere aktører er på banen i denne Grunnlovssaken. Ågot Valle (SV) uttaler at Grunnlovens § 2 må fjernes og byttes ut med "humanisme". Jørgen Kosmo (St. pres.) ønsker også en revisjon av Grunnloven. Mens, Modulf Aukan (KrF, medl.. av St. kontroll- og konstitusjonskomite), klart ser at § 2 i Grunnloven konstituerer Norge noe ikke "humanisme" begrepet gjør, med den mangel "humanisme" har mht innhold av menneskeverd. Vi ser humanisme praktisert i en rekke land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Inge Lønning (H) ser også ut til å kunne ha forstått noe av dette. Det var i sin tid St. pres. Kirsti Kolle Grøndal (AP) som satte revisjonen av Grunnloven i gang på Stortinget. Hva som også får professorene Trond Nordby og Eivind Smith til å dilte etter i denne sak kan man lure på. Hvor er professorene av en annen oppfattning?

  Da er altså en del aktører som er i ferd med å prøve å fjerne Grunnlovens bærende ideer og Ånd - det kan man nå si fordi de har fått uttallige advarsler om hva de driver på med og hvilke konsekvenser det vil få. Det vil bety at man skjærer av røttene til den retten som har båret vårt folk siden Hellig Olavs love på Moster i 1024 og som ble fornyet ved Grunnloven av 1814. Mosterloven begynte med: - Det er det første i vår lov at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist-. Og Grunnlovens § 2 taler klart og sterkt om - Den evangelisk- lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. Dette er grunnlaget for vår helligdag, våre høytidsdager (jul, påske, pinse) og vår nasjonalstat (se Apostelgjerningene 17.26-27) og derigjennom vår Grunnlovsdag. Menneskeverdet, som formodentlig alle er opptatt av, er også direkte linket til vår Grunnlov som er rotfestet i de kristne verdier via § 2. § 2 er det sikreste vern vi i Norge har mot despotiet og den sterke mann, fordi § 2 gir oss det rette syn på mennesket og derigjennom også behovet for maktfordelingsprinsippet - slik det også kommer til uttrykk i Norge i "den lovgivende", "utøvende" og "dømmende" makt (Stortinget, Regjeringen og Domstolene).

  Vi ser i dag en klar brutalisering i vårt samfunn og det er ene og alene fordi man har sviktet familien som institusjon og den kristne tradisjon som der oppdro "gentlemenn" og innprentet verdier, evige sådanne som hadde virkelig bærekraft og ikke lot seg styre av meningers vær og vind. Det er slik at barnehagene ikke klarer å danne gentlemenn i sine parker, ene og alene fordi dette er i strid med Skaperordningen. Staten har ikke ansvaret for foreldres barn, men tvert om et ansvar for å tilrettelegge for familien slik at den får en best mulig overlevelsesmulighet i nasjonens største interesse.

  Den norske Grunnlov skal altså revideres frem mot 2014 og dermed ved et 200 års jubileum. § 2 hadde man trodd det ville gå noen flere år til (selv om man har visst i flere år at dette var det endelige mål) før man angrep på bred front, men nå ser det ut til at tiden er knapp og man fosser frem. Man har fått dårlig tid og vil samkjøre en ny norsk "Grunnlov" med det all europeiske grunnlovsarbeid som er rensket for det som har med Gud å gjøre! Sluttangrepet på Grunnloven er i gang!

  Sigurd Opdahl skriver også i sin bok:

  - Kristendommens høye menneskevurdering er i det hele en forutsetning for at menneskerettstankene kunne bli levende.

  Vi ser det igjen og igjen opp gjennom historien hvordan den genuint kristne tanke påvirker historien til å nå sine høyder. Etter Skapelsen på de 6 dager fikk vi syndefallet og ikke lenge etter fikk vi "De ti bud". Gud visste at om vi mennesker skulle komme i nærheten av hva Hans plan med våre liv var måtte Han gi oss regler - for at vi skulle kunne "styre oss selv".

  Schleiermacher sa en gang at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert bevisene for at han hadde rett. Det guddommelige i dag består i at Gud skapte oss og at Jesus Kristus gav sitt liv for alle mennesker - det setter fri i dobbel betydning, noe også arven etter hans Nilsen Hauge fra Østfold viser oss. Hauge ble omvendt og samtidig hardt arbeidende med de rette ting - og han trodde på Gud som sin Skaper og ikke på den humanistiske baserte arbeiderbevegelse, men på den arbeiderbevegelse som trodde på Gud og menneskeverdet.

  La oss ikke på nytt følge inn i den blindgate som historien viser vil ende i krig. Det er litt av et ansvar som nå hviler på politikere som har satt i gang sluttangrepet på Den Norske Grunnlov og på de av oss som bivåner dette med et trekk på skuldrene!?

  Mer om hva globalistene gjorde mot oss og Grunnloven

  Globalistene endrer Grunnloven, Av: Johan I Holm

  Grunnlovens prinsipper og vern av borgerne blir endret
  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett