Folkeaksjonen mot EU

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Debattforum

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Åpent brev til Carl I. Hagen om EU.

  Som Fremskrittspartiets leder har du gått ut i media og fortalt velgerne at du ikke vil gjøre samme tabbe som du gjorde i forbindelse med siste EU avstemningen, nemlig å erklære Fremskrittspartiet som et JA til EU parti. Du sier også at Fremskrittspartiet ikke vil ta standpunkt, men forholde seg til og respektere resultatet av en folkeavstemning om EU som avgjøres gjennom simpelt flertall.

  Vil Fremskrittspartiet, og for den saks skyld hvilket som helst annet parti, akseptere at partiets vedtekter/statutter (partiets politiske "grunnlov") kan endres ved "folkeavstemning" i medlemsmassen der et simpelt flertall (50,1%) vil være avgjørende for resultatet?

  I dag avgjøres vedtektsendringer i FrP gjennom partiets organer med 2/3 flertall. Og det gjelder etter hva jeg vet samtlige partier her i landet.

  Jeg vil oppfordre Fremskrittspartiet, og for den saks skyld samtlige partier, til å prøve ut dette i sin egen organisasjon før de belemrer nasjonen vår med et slikt eksperiment. Dette eksperimentet, overfor nasjonen vår, vil i ettertid definitivt være ugjenkallelig dersom det blir et såkalt "flertall" for EU medlemskap. Jeg vil formode at FrP, og partiene som sådan, fort finner ut at det også i medlemsmassen bør være 2/3 flertall for en sliks endring for å unngå at det respektive parti blir kuppet..

  Dersom en folkeavstemning om suverenitetsavståelse til EU skal gjennomføres, bør den derfor følge Grunnloven's premisser i §93 om 3/4 flertall. Bare slik kan nasjonen være sikker på at den ikke "uforvarende", og faktisk mot folkets vilje, rett og slett blir "kuppet". Folkeavstemning med simpelt flertall i en slik alvorlig sak er den moderne tids smarteste form for et "konfliktfritt" "statskupp".

  Onsdag den 7. mai 1969 samlet Europabevegelsen i Norge seg og dannet sin egen Stortingsgruppe i et konstituerende møte i Stortingsbygningen.

  Den gang lot altså 120 av stortingets 150 representanter seg verve til tjeneste som lakeier for Europabevegelsen i Norge.

  Når du Carl I. Hagen og jeg og resten av velgerne avleverer våre stemmesedler ved stortingsvalg er det fordi vi vil at våre respektive partier skal jobbe for de saker de har på sitt politiske program. Og når de forskjellige partiers valgte representanter så tar plass på Stortinget, så danner hvert parti sin egen stortingsgruppe. Disse respektive partiers stortingsgrupper skal da jobbe for å sette ut i livet den politikk de lovet deg og meg og resten av velgerne i valgkampen.

  Ingen velgere i dette landet har noen gang ved stortingsvalg, observert valgsedler til et "parti" som heter "Europabevegelsen". Men de har altså hatt sin egen stortingsgruppe i kontinuerlig drift på Stortinget siden 7. mai 1969. Denne virksomheten har foregått bak ryggen på det norske folk. Og man har bevisst unnlatt å informere folket om dette er konstitusjonelt riktig, lovlig og i tråd med norges Grunnlov.

  Europabevegelsen er som jeg har redegjort for i et tidligere avisinnlegg, publisert i flere av landets aviser, intet annet enn en politisk "kreftsvulst" på det norske Storting.

  Carl I. Hagen-, du går for å være en person med meget gode konstitusjonelle kunnskaper. Du sitter også som medlem av Kontroll og Konstitusjons-komiteen på Stortinget. Hvordan kan du da gjennom så mange år ha akseptert og fortsatt aksepterer at det løper en HEMMELIG AGENDA rundt på Stortinget? Dette foregår i regi av "Europabevegelsens Stortingsgruppe", og skjer da altså parallelt med vårt parlamentariske system.

  Peter N. Myhre var, som du selv er klar over, medlem av Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe i 1990 og 1991. Samtidig var Myhre stortingsrepresentant for FrP. Hvor mange av FrP's stortingsrepresentanter er i dag medlemmer av Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe, og medlemmer for øvrig? Er DU Carl I. Hagen medlem av denne bevegelsen og dens hemmelige stortingsgruppe?

  Er du villig til å ta denne Skandalen opp i Kontroll og Konstitusjons-komiteen, for deretter og få den fremmet som egen sak i Stortinget? Hvilken alvorlighetsgrad det ligger i denne saken skal jeg ikke komme inn på her og nå, for det anser jeg at man ikke behøver mye fantasi for å forstå.

  Høyres påtroppende leder Erna Solberg har levert inn grunnlovsforslag med 3 alternativer til forandring av grunnlovens § 93. Hun sier i sin begrunnelse at dette grunnlovsforslaget er fremmet for lettere å kunne få Norge inn i EU.

  Forslaget ligger nå til behandling i Kontroll og Konstitusjons-komiteen på Stortinget, hvor du Carl I. Hagen sitter som medlem. Alle partiene får si sin mening i denne komiteen.

  Kontroll og Konstitusjons-komiteen skal avgi sin innstilling om Erna Solberg's forslag til endring av grunnlovens § 93 den 11. mai 2004. Deretter er komiteens innstilling til grunnlovsforslaget offentlig. Videre skal grunnlovsforslaget behandles i Stortinget den 7. juni 2004.

  Hvordan vil Carl I. Hagen forholde seg til dette grunnlovsforslaget fra Erna Solberg? Vil du som medlem av komiteen, bifalle at grunnlovsforslaget oversendes Stortinget til endelig avgjørelse? Slik at dere som "folkets representanter" på Stortinget enkelt og smertefritt kan sørge for at vi endelig blir underlagt Superstaten EU?

  Unnlater du å svare på spørsmålene, må jeg tolke det dit hen at du og ditt parti stilltiende aksepterer Europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe.

  Er det en overhengende fare her, for at FrP vil støtte Høyre's forslag til grunnlovsendring av § 93? I så fall aksepterer du og FrP at Norge "bak kulissene" nedbygges og til slutt opphører som selvstendig nasjon i tråd med Europabevegelsen's visjoner. FrP har i så fall brukt partiets politiske symbol "JA stempelet" også i EU saken. Med andre ord vil det da være en bekreftelse på at FrP er et JA til EU parti. Håper selvfølgelig at jeg tar feil i disse mine antagelser. Men, dersom FrP slår seg sammen med H + AP er det imidlertid en særdeles alarmerende fare for at Erna Solberg's forslag til endring av Grunnloven's § 93 blir vedtatt.

  I så fall må jeg få takke alle gode nordmenn for den tiden vi har fått lov å leve og virke i et fritt, selvstendig og uavhengig Norge. NEI siden har da tapt slaget om å holde Norge utenfor EU.

  Samtlige stortingsrepresentanter har forpliktet seg til gjennom sitt politiske verv å følge og respektere Norges Grunnlov.

  Kontroll og Konstitusjons-komiteen, Stortinget og dets hemmelige stortingsgruppe bør minnes om Grunnloven's §§ 1 og 112 samt Straffelovens § 83 som ble laget for å beskytte Grunnlovens §§ 1 og 112. Kan Carl I Hagen påta seg den oppgaven?

  Straffelovens § 83 lyder som følger: "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Lars Rønbeck

  Arendal

  Kommentar bmo:

  Det har i etterid vist seg at hele v-h aksen er unisont enige om å legge ned nasjonalstaten, jfr det motsatte av det som grunnlovsfedrene hadde uttrykt ved grunnlovens inngåelse og stiftelse, jfr 1814.

  Det er med andre ord landssvikere vi har hatt om bord på "skuta".
  Dermed må "planken" tas i bruk.


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi.

  Siden ble sist oppdatert 27. februar 2004 01:03:35 PM http://BmOnline.no/html/folkeaksj.html