BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • 1

 • 112

  Straffeloven:

 • 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Trontaledebatten til Steinar Bastesen, Kystpartiet.

  Trontaledebatt av Steinar Bastesen (Kp)
  Oct 6, 2003
  Av: Steinar Bastesen

  Hentet fra månedsavisen Nation & Kultur.

  Trontaledebatten 2003

  President

  I dagens verden er nasjonalstaten under press. Den internasjonale storkapitalen arbeider systematisk for at nasjonalstatene skal fraskrive seg muligheten til å styre samfunnsutviklingen. Særlig presses nasjonalstatene til å gi fra seg retten til kontroll over egne naturressurser, nøkkelbedrifter og befolkningsutvikling.

  Som et sentrumsparti med konservativt verdisyn vil Kystpartiet forsvare nasjonalstaten. Uten nasjonalstaten vil det bli umulig å sikre en god fremtid for den enkelte familie og det enkelte lokalsamfunn. Vi mener at et likeverdig samarbeid mellom selvstendige nasjonalstater er en forutsetning for et reelt folkestyre både på internasjonalt og lokalt nivå.

  På globalt plan er det mange aktører som bidrar til å styrke den internasjonale storkapitalens makt. Verdens Handelsorganisasjon er organisert på en slik måte at den fungerer som en pådriver for nedbygging av nasjonalstaten. Men i denne debatten vil jeg sette fokus på en annen global aktør som opererer mer i det stille. Jeg snakker her om de såkalte Bilderbergerne. Her møtes ledere fra mange nasjoner på lukkede møter for å diskutere den internasjonale situasjonen. Vi i Kystpartiet mener at det norske folk har krav på å få vite hva som foregår på disse møtene. Jeg vil derfor utfordre de norske politikere som har deltatt på slike møter til å opplyse om hva som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det nedbygging av nasjonalstatene?

  Den fremste trusselen mot nasjonalstatene i Europa er EU. Stadig flere europeiske land underlegger seg EU-regimet som arbeider for fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer over landegrensene. Forslaget til en grunnlov for EU bekrefter at unionen gradvis omgjøres til en føderasjon, der medlemslandenes folkevalgte organer settes på sidelinjen.

  Gjennom EØS og Schengen er Norge knyttet så tett til EU-systemet at våre egne styringsmuligheter er sterkt redusert. Gjennom EØS er vi påtvunget en rekke direktiver som har store skadevirkninger. De mest aktuelle eksemplene på dette er påbudet om å avvikle differensieringen av arbeidsgiveravgiften og reglene for omsetning av alkoholholdige drikker i butikkene. For å sikre norsk selvstendighet vil Kystpartiet ha en vanlig handelsavtale med EU, uten noe element av overnasjonalitet.

  Gjennom Schengen har vi forbud mot å gjennomføre personkontroll på grensen mellom Norge og EU. Denne bestemmelsen har resultert i at innvandringen til Norge er kommet helt ut av kontroll. Norske politikere har fraskrevet seg muligheten til å demme opp for grensekryssene kriminalitet, terrorisme og illegal innvandring. De har også fraskrevet seg en viktig mulighet til å styre befolkningsutviklingen i Norge. Vi er et rikt land med en liten befolkning. Vi er svært sårbare overfor de store folkeforflytninger som skjer i våre dager. Jeg vil derfor utfordre FrP til å forklare hvorfor partiet stemte imot mitt forslag på Stortinget om norsk grensekontroll mot Schengen.

  Norskehavet har i mange år vært rammet av de radioaktive utslippene fra Sellafield i England. Det har kommet signaler om at enkelte av anleggene i Sellafield skal nedlegges i løpet av en tiårsperiode og at utslippene av Technesium 99 skal stoppes. Men norske myndigheter må ikke slå seg til ro med dette. Vi må opprettholde presset mot Storbritannia helt til vi ser konkrete resultater. Dette er livsviktig for miljøet i hele Nordatlanteren. Vi er en stormakt på havet og råder over et område 7 ganger så stort som vårt eget landareale. Vi trenger derfor flere redningshelikopter. EH 101- helikopteret er en selvfølge.

  Norskekysten vil i stigende grad bli berørt av internasjonal oljefrakt. Dette utgjør en stor trussel mot fiskerinæringen. Kystpartiet mener at oljetankerne må dirigeres mye lengre fra land enn det myndighetene legger opp til. Seilingsleder innenfor 12 mils sonen med vikeplikt for fiskefartøyer er helt uakseptabelt! Kystvakten og oljevernberedskapen må styrkes.

  For Kystpartiet er det avgjørende at utbyttet fra de maritime næringer kommer kystbefolkningen til gode. Vi kan ikke akseptere at den norske maritime flåten bemannes med billig utenlandsk arbeidskraft. Vi kan heller ikke akseptere at verdien av fiskekvotene brukes til å berike aksjonærene fremfor å skape arbeidsplasser lokalt. Trålernes leveringsplikt til lokale fiskemottak må innskjerpes. Vi trenger voksne, erfarne folk til å rekruttere og utdanne lokal arbeidskraft, ikke minst norsk ungdom, til de maritime næringer. Kystpartiet ser derfor med stor uro på forslagene om å skjære ned offentlige tilskudd til Fiskerinæringens kompetansestyre. Nettolønnsordningen er en avgjørende rammebetingelse for den maritime næring. Kystpartiet ønsker en mer rettferdig pensjonsordning for fiskere og sjøfolk, der man får utbetalt sin pensjon fra den institusjon man har betalt sine pensjonspenger inn til.

  Naturressursene må forvaltes på en bærekraftig måte. Kystpartiet har fått økende støtte i sin kamp for beskatning av sel og hval. Og vi opplever at andre partier i stigende grad ser nødvendigheten av å beskatte kongekrabben, slik at denne fremmede dyrearten ikke skal skape ubalanse i havets økologi. Vi stiller oss også sterkt kritisk til utsetting av ulv i Norge. Jamfør TV 2 programmet om denne saken.

  Nasjonalt eierskap er viktig for at naturressursene skal komme den norske befolkning til gode. Til tross for dette vedtar det norske storting stadig nye lover som muliggjør salg av bedrifter og ressurser til utlandet. Mineralloven, vannressursloven, energiloven, havbeiteloven og oppdrettsloven er gode eksempler. Privatisering av statseiendommer åpner også for salg til utlandet. En av Kystpartiets hovedoppgaver er å stoppe denne utviklingen.

  I dagens situasjon med lavkonjunktur og høy arbeidsledighet burde en kunne bruke en større del av Statens Petroleumsfond i Norge. Gjennom tilstrekkelige bevilgninger til kommunene vil disse bli i stand til å løse sine oppgaver og etter hvert utvikle mer selvbærende lokalsamfunn. Og gjennom skattelettelser for nødvendighetsgoder som bolig, mat og arbeid vil den enkelte familie bli bedre i stand til å klare seg selv.

  Kystpartiet vil styrke hjem og familie ved å avvikle både fordels-, formues- og eiendomsskatt på bolig. I tillegg vil vi avvikle arveavgiften som rammer mange familier og småbedrifter hardt. Vi mener også at dokumentavgiften ved kjøp av bolig er altfor høy. Kystpartiet setter pris på at Regjeringen har lovet å avvikle fordelsskatten i inneværende stortingsperiode, men hittil har det skjedd fint lite. FrP har hatt mange sjanser til å presse regjeringen på dette punkt, men har til nå ikke benyttet den. Ranveig Frøiland har nylig sagt at Ap også vil avvikle fordelsskatten. Jeg vil herved utfordre Jens Stoltenberg til å bekrefte at dette er tilfelle. Jeg tror det ikke før jeg får se det!

  Det norske politiske landskapet er i endring. KrF og Venstre har ofret sentrumssamarbeidet til fordel for regjeringssamarbeid med Høyre. Og Sp satser i stadig større grad på regjeringssamarbeid med Ap. I denne situasjonen er det et økende behov for et parti som vil kjempe for at sentrumsalternativet på nytt skal bli en selvstendig kraft i norsk politikk. Kystpartiet med Steinar Bastesen hadde vært til det beste for landet Norge, men nå ble han skviset ut av frimurerne av sitt eget parti.

  Derfor er nå Tverrpolitisk Folkevalgte det beste alternativ, hvor Bastesen nå er å finne "til rors". Uavhengige vil være en pådriver i denne sammenhengen. INGEN på stortinget er "spiselige".

  Enkelte hevder at sentrum ikke er noe selvstendig politisk alternativ og at velgerne bare burde ha valget mellom venstresiden og høyresiden. Men faktum er at et konservativt sentrumsparti som TVF skiller seg klart både fra venstresidens sosialisme og høyresidens liberalisme. Vi vil beskytte den lille mann og kvinne mot overgrep både fra
  offentlige og private maktkonsentrasjoner. Vi vil sikre bosettingen i distriktene, samtidig som vi vil lette presset mot byene. Land og by, sammen på ny.

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Europabevegelsens stortingsgruppe

  Mer om hva som har skjedd på Stortinget.

  http://BmOnline.no