Dommen over Salman Rushdie opprettholdes

BmOnline norske politiske forum

Dokumentoversikt BmOnline sidene 1-16

Nordmenn foren dere!

Sympatisører registrer dere med en e-mail for Norges farver. Bevar kulturaven for våre slekters gang. Det er en kulturarv å være nordmann. Det er våre forfedres ætt som videreføres i våre nye generasjoner. En pakistaner, indier osv har sine røtter å ivareta. De bør omgående reise hjem og hjelpe til der de trenges -i sitt fedreland. Der finnes ingen større synd enn å bidra til at et fedreland opphører.


[IMAGE]

Leserinnlegg 4:

Send din e-post her:bmonline at bmonline.no

Ditt innlegg -anonymt om du vil.

Kommentar: OSLO FREMSKRITTSPARTI PRESSEMELDING 29.09.98

MUSLIMSK MENIGHET MENER DØDSDOMMEN OVER SALMAN RUSHDIE MÅ OPPRETTHOLDES.

Lederen av den største muslimske menigheten i Norge har gått ut i media og gjort det klart at han og hans menighet ikke akspterer at dødsdommen over forfatteren Salman Rushdie er opphevet. Han og hans menighet ser følgelig fortsatt som sin religiøse plikt å drepe forfatteren så snart en anledning byr seg, og står fast ved den oppfordring til mord som er gått ut fra det iranske presteskap.

I en skarp kommentar til dette sier formannen i Oslo Fremskrittsparti, Einar Lonstad at situasjonen ikke kan tolkes på annen måte enn at "fatwan" også fortsatt gjelder Salman Rushdie`s norske forlegger som jo allerede har vært utsatt for et mordforsøk. Oslo Fremskrittsparti`s styre drøftet saken på sitt styremøte mandag 28.09.98, og det ble pekt på at oppfordring til alvorlig forbrytelse strider mot norsk lov og man mener derfor at Oslo Politikammer straks på eget initiativ må etterforske saken og ta ut tiltale dersom forståelsen av menighetens hensikter er korrekt. Oslo Fremskrittsparti`s styre ønsket samtidig å peke på det betenkelige i at en menighet som på denne måten fremmer hatets og forbrytelsens evangelium, ikke bare tillates å holde frem med dette, men også mottar økonomisk støtte fra norske myndigheter.
Om spørsmålet om økonomisk støtte til muslimske skoler igjen kommer opp, mener styret i lys av denne menighetens innstilling, at slik støtte under ingen omstendighet må komme på tale -så lenge det er fare for at slike skoler kan bli sentre for opplæring i angrep på og nedbrytning av det moralske og lovmessige prinsipper som vårt samfunn bygger på. Oslo Fremskrittsparti Einar Lonstad Formann

Kommentar: Erik Gjems-Onstad

Så vidt jeg kan se, innebærer den uttalt støtte til "fatwaen" både en forbrytelse mot straffelovens § 140 en oppfordring, tilskyndelse til eller forherligelse av en staffbar handling også mot §222 som setter straff for ved trusler å tvinge noen til å tåle eller unnlate noe. Fremskrittspartiet er i dag landets nest største parti. Det er derfor bemerkelsesverdig at ikke pressen og andre nyhetskanaler har funnet grunn til å slå dette opp på sine førstesider -noe så sensasjonelt at Fremskrittspartiet i Oslo har funnet grunn til å kreve politietterforskning av landets største muslimske menighet? Hvilke interesser er det som står bak en slik utvikling? Og hva med vårt politi??

Comments: BmOnline, ALT FOR NORGE.

Kjære venner, se hva som faktisk skjer. Er den kvinnelige politimesteren i OSLO blind? Eller er denne volden og drepingen bare en drøm? Nå må våre venner gjøre noe -før det er for sent. Det er nå så steike galt at jeg faktisk har gode gamle Jern-Willy i tankene. Hver gang jeg ser ham, kommer det :" jeg vet hva du tenker,sier han". HVA gjør VI som tør å stå fram og trosse disse falske politikere? Jeg ønsker svar fra nordmenn med sansene i behold. De andre kan vi bare glemme. Jeg tenker da på kalibre som Erik Gjems-Onstad. Liten eller stor, du er velkommen! Gå til dokumenter, der finner du pekere til alle de andre 14 sidene her. E-mailen for å sende meg et brev finner du på denne siden oppe ved det norske flagg. Kan slike grupperinger som vist til over, drepe og gjøre slikt med støtte fra staten, ja da bør vi som bor her ha førsteretten til det samme -pluss moms!!! ALT FOR NORGE og vår konge!

Comments: THERE IS NO GREATER SIN THAN TO CAUCE ONES NATION TO DISAPPEAR from the world, sa Isaac Ber Levinsohn i 1853, en russisk jøde forfatter. Grunnlegger av Haskalah-bevegelsen i Russland.
En er fristet til å tro at de som sitter på toppen av maktpyramiden hadde kunnskaper om at det flerkulturelle fargerrike felleskapet kun eksisterer i en fargerrik drømmeverden. Med listige knep og et formynderskap som grenser til diktatur er det fargerrike, flerkulturelle fellesskapet tvunget på den norske befolkning. Det norske folk kveles av rasismeparagrafer og handlingsplaner -våre høyt dekorerte frihetskjempere og krigsseilere fra okkupasjonstiden blir stemplet som nazisvin. Makteliten gjør hva som helst for å legge ned nasjonene i verden.

Faktum er jo at innvandringstilhengerne må bøye seg i støvet og takke våre høyt dekorerte for at de fikk vokse opp i et nedarvet fritt land, som de nå vil ødelegge. Døtrene har en opprørsk trang til å bli skuffet over det fedrene var grepet av, sier et gammelt ordtak.

Den norske ytringsfriheten er en saga blot. Norske burhøns er beskyttet av dyrebeskyttelsen. Nordmenn er rettsløse i sitt eget fedreland. Det norske presteskap banet veien for «inntrengerne». Biskoper og prester svek sine menigheter -nordmennene. Bibelen kaller dem falske hyrder. De har villedet folket med sin vranglære. «De har tatt på seg fine drakter utvendig ser de ut som pyntelige, nykalkede graver. Men innvendig er de fulle av ormer og all råttenskap.» Det er ikke mine ord, men Bibelens ord. De har spist av de fremmedes offer og tilbedt deres guder. De har begått store misgjerninger og vederstyggelighet i Herren, Guds øyne. Herren vil ikke vise skånsel og spare dem. Deres gjerninger vil komme over deres hoder, sier Bibelen. I Bibelen leser vi også at dere etter tiden burde være lærere. Lærere var rabbinere og prestene de som skulle lede folket og lære og formane dem. Og de skulle advare folket og be Herren, Gud om tilgivelse fordi folket hadde syndet. Videre leser man i Bibelen sitat: Men dere er ikke lærere, for dere selv tinger opplæring. Dere er tilbake til stadiet der man får melk.»; sitat slutt.
Melk får barn -og de er ukyndige i rettferds ord og mening.

Fast føde er for voksne som har øvet opp sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Intet under at det går så galt med norske folk og land når flaskebarn styrer landet. Dere er blitt overmodige og maktsyke. Dere lytter ikke til det norske folks rop om folkeavstemning i innvandringspolitikken. Dere ønsker å utrydde den norske befolkning ved integrering og assimilasjon av inntrengerne. Det er et lite håp for den norske nasjonen, la trompeter og basuner lyde over den vestlige verden om det som skjer i Norge. Mahatma Gandhi sa til Briterne i India. Hvorfor blir dere i et land hvor dere ikke er ønsket? Samme spørsmålet blir å stille til alle i ledende stillinger i FN. Ved å studere historien finnes det ikke et paradis med slik mixing av kulturer som det eksperimenteres med i Norge. Nansen sa det klart. Ved å bestrebe inntegrering i store mengder skapes det splid, ufred og krig. De fremmede begynner å gjøre landet de kom til -om til det de forlot. Dette er ikke noe nytt, slik er menneskene. Derfor kan man anbefale de flaskebarn i Norge om å dra ned til de fremmedes land og ete av deres mat bli voksne og betatt av deres kultrur. Bli integrert og assimilert i det flerkulturrike samfunnet og tilbe deres guder. Vi vil ikke komme til å savne en av dere! Så får de stygge og slemme «rasistene og nazisvina» ha Norge og fedrelandet for seg selv. NORGE ER VÅRT!!!

MVH Britt Tveiten.

Kommentar: Humanistisk rus.

I svært lang tid har landets såkalte intelligensia gått rundt i humanistisk rus. Til tross for utallige advarsler og dyster statistikk fra samtlige flerkulturelle land, skal de påtvinge Norge den samme flerkulturelle katastrofen. I 20 år har denne innvandringen vært holdt «usynlig», og i fall fokousering har dette bare blitt omtalt i positive vendinger av tilhengerne for denne usynlige og hyggelige «velsignelsen» hvor disse ildskjeler også ustanselig har hevdet at innvandringen til Norge er «nesten ikke eksisterende». I neste omgang sier de så: Norge er et flerkulturelt land og det må vi som bor her bare se til å ta til takke med. Dette er nok det største bondefangeri som har funnet sted i moderne tid. I disse dager ringer det nok noen klokker selv i de mest superhumanistiske hoder. Høyrisikogruppen for AIDS forlanger helseministerens avgang. Innvandrer-religioner forlanger egne lover, skoler og moskeer. Kort fortalt vil de gjøre landet de kommer til om til det de selv forlot. Nordmenn må selge sine leiligheter for halv pris pga innvandrer-ghettoenes evne til å opprette de kriminelle -og voldelige miljøene og videre giv liv i fortsettelsen å voldta våre kvinner og knivstikke de som kommer i veien for denne ghettoens -etniske ikke synlige krig. Vanlige folk har for lengst forstått at dette må gå galt. Selv har jeg advart mot denne utviklingen i 15 år, etter å ha arbeidet som flyktningekonsulent i Sverige på 70-tallet. Som takk for å ha advart mitt eget land er jeg nærmest blitt stemplet som en farlig mann. Når skal politikere og redaktører forstå at Ola og Karis frykt for fjernkultusen er like viktig som immunforsvaret? Dette har selvfølgelig ikke noe med rasisme å gjøre. AIDS setter immunforsvaret ut av spill. SOS Rasisme setter landets borgere ut av spill. Gamle stabile og homogene land er snart etniske gjørme-myrer, takket være våre udugelige politikere og deres medløpere som ikke skjønner at de vil være de første som blir halshogd av våre nye venner -når de tar roret.

O. Kulterstad.

BRITT TVEITEN.

TAMILENES DREPING og vår regjerings uvitenhet om opphold.

Sat Oct 3 14:55:35 1998

SEND TAMILENE HJEM!

TAMILENE BER OM Å FÅ BLI I NORGE! Hvis Norge hadde hatt en usensurert presse og usensurerte nyheter på NRK ville muligens norske politikere og andre vært litt mere informert om diverse hendelser i utlandet og ikke trykke terrorister, flykaprere narko -og menneskesmuglere samt påståtte flyktninger og asylsøkere til sitt bryst.
Som kommer hit med sine falske historier om forfølgelser og undertrykkelser. Utenlandske aviser gir diverse opplysninger som sikkert Bondevik m.fl. helst så sensurert.

Om Tamil tigrene: På Sri Lanka utgjør Tamil tigrene 18 % av en befolkning på 17 millioner mennesker. Det utgjør 3,24 millioner, nesten hele vår befolkning. Tamilene nyter store privilegier i Sri Lanka, ingen minoritets gruppe der nyder lignende. Tamilske barn får undervisning på sitt morsmål på alle skoletrinn inkludert universitetet. Lesekyndighetsraten er 87% for tamiler og 88% for singalesere. Tamilene har 3 representanter i regjeringen og det er ingen restriksjoner for tamiler hva stemmerett, politiske embeder, arbeide eller forretningslivet angår og heller ingen annnen diskriminasjon.

Tamilene på sin side holder seg isolert, og vil ikke la seg integrere i den singalesiske majoritet tiltross for at de nedstammer fra de samme røtter. Mer enn 100.000 tamilere har søkt og fått srilankisk borgerskap. Majoriteten av tamiler har isolert og samlet seg om et eget politisk parti. Tamil-Eelan terroristene herjer i Sri Lanka og forlanger opprettelsen av en tamilsk stat, JAFFNA, i det nordlige Sri Lanka. Tamilene har også gjort krav på store deler av de østlige provinser hvor muslimer og singalesiske bønder bor.

Ingen av gruppene er i majoritet. Tamiltigrene under sin leder Prabakaran startet opprør og nærmest full krig mot regjeringen på Sri Lanka i 1982 og krigen pågår den dag i dag.(Associated Press, 20/11/95). Utallige fredsforhandlinger opp gjennom årene har ikke resultert i noen ting. President Kumaratunga har gjort innrømmelser fordi tamilene har kommet med trusler om å bryte fredsforhandlingene dersom de ikke får hva de krever. Presidenten er så å si fange i sitt eget hus. Hun holder regjeringsmøter i sitt eget hjem i frykt for å gå ut. Hun er ofte utsatt for drapstrusler. Hennes ektemann ble drept av ekstreme tamiler i 1988. Hennes far ble drept i 1959. «New York Times 16/4/95».

Sommeren 1996 ble ca 100 tamilere «fisket» opp fra to gummibåter utenfor østkysten av Canada. Tamilene hevdet at de hadde flyktet fra Sri Lanka i gummibåtene. Sørgelige historier om tortur og forfølgelse fikk krokodilletårene til å strømme. Ved et velorganisert propaganda apparat utenfor og innenfor Canada, fikk tamilene opphold i Canada. Den kanadiske regjering fant ut at hver av tamilene hadde betalt kr 10.000,- til en tysk kaptein for å frakte dem i lastebåt fra Hamburg til kysten av Canada og droppe dem der. Etter kort tid i Canada forsøkte tamilene å få sine familier til Canada. Atter en gang med løgnhistorier galore.. Den kanadiske regjering undersøkte forholdene i Sri Lanka og tamilene ble deportert. Tamilene hadde kommet inn på falske premisser, uten papirer og avgitt falsk forklaring -de ble deportert omgående. Kort prosess. (Gazette News 21/08/86). The Guardian, 9/11/95 skriver at tamil tigrene er den mest bestialske organisasjon i hele verden. I åtte år har tamilene hatt hovedsete i JAFFNA, som er blitt en hovedbase -en slags festning. Med luftskyts mot bakkeraketter og utstyrt til å føre geriljakriger. Det er umulig for regjeringssoldatene å trenge seg inn.

Tamil tigrene foretar etnisk «cleansing». De kjører gjennom landsbyer med høytalere og roper at folk bare må forsvinne og la eiendelene ligge igjen og komme seg vekk. Med unntak av noen eldre og spedbarn flykter folk hals over hode på sykler, til fots mot kysten i håp om å komme seg ombord i et fiskefartøy for å komme seg til fastlandet. Mer enn 2000 flyktninger krysser lagunen i løpet av et døgn. I landsbyer med hovedsaklig singalesisk befolkning overfaller og dreper tamilske kvinner og barn den singalesiske befolkningen, hakker dem til døde og tar ut innvollene på dem. Flere enn 170 singalesere ble drept på den måten.Skolene blir stengt en mnd før jul i frykt for at tamilene skal overfalle barna og drepe dem. Prabakaran, lederen for tamilene forlanger total underdanighet og lydighet til store og små befalninger.

Tamilene er mestre i voldshandlinger, aggressiv og autoritær utfører de lederens befalninger uten å nøle. De samme tamiler retter seg aldri etter lover og regler i et velordnet samfunn. Los Angeles Times 30/4/95 skriver at tamilene skjøt ned to av regjeringens transportfly med sine bakkeraketter. Regjeringens millitære transportfly skulle fly inn forsyninger til regjerings-soldatene på den nordlige delen av Jaffna.. 52 mennesker i det ene flyet og 97 i det andre, alle omkom. London Observer, 12/2/96 skriver at mange av tamil tigrenes barn fra 8 til 14 år blir trenet i nærkamp for å angripe og drepe. Gjøre skader og sette militære anlegg ut av spill. Cyanidcapselen henger rundt halsen så det er lett å ta den hvis de skulle bli tatt til fange. Barna blir innprentet med at de blir martyrer og blir tilbedt om de faller i kamp. En truck med 200 kg dynamitt ble drevet av en voksen terrorist inn i bygningen til Central Park i Colombo, hovedstaden i Sri Lanka. Bomben gjorde store skader på bygningen, 73 mennesker ble drept, 1400 ble såret, de fleste alvorlig. Bombene skaper utrygghet, frykt og angst, akkurat de rette indigriensende en terrorist er til for å skape. Å spre terror. Når vil den neste bomben gå av? Krigen har hittil kostet ca. 40.000 menneskeliv.

De som forretter elendigheten er i sikkerhet. Og på en finurlig måte klarer de ved hjelp av propaganda å vise til at det er singaleserne og regjeringsstyrkene som er hovedårsaken til blodbadet. Tamilene har ved hjelp av tamiler i de forskjellige land og pressgrupper, klart å vekke sympati for sin påtatte blodige grådighet. Hvis tamilene hadde flyktet for å berge livet, så er veien til India veldig kort -der har de sine røtter og ville blitt vel mottatt.
Tamilene flyktet til Norge for økonomiske grunner. Norske myndigheter er meget generøse mot flyktninger og asylsøkere, det vet nå hele verden, og de benytter alle triks for å komme hit. Det er store summer å hale ut av statskassen for at de kan kjøpe seg flere våpen for å kjempe mot den sittende regjeringen i Sri Lanka. Det ser det ikke ut til at BONDEVIK og AURE vet noe som helst om dette. Det er derfor ingen grunn til å gi tamilene opphold i NORGE. SEND DEM HJEM -UT MED DEM!

Med vennlig hilsen

Britt Tveiten.

Kommentar: Her får vi lese om det som ingen snakker høyt om. Nå er det bare å sende ut inntrengerne i tråd med Jo Benkows lov! RED: BmOnline.

Hva koster vår flyktningepolitikk?

From: JMS Date: 10/14/98

Comments: Det finnes som kjent ikke noe regnskap over hva vår flyktningepolitikk koster. Det vil nemlig ikke de liberale innvandringstilhengerne vite noe av. Men dersom man baserer seg på tall plukket opp litt her og der kan man selv regne seg frem til et cirka tall. La oss først se på hva vår liberale flyktningepolitikk vil koste oss i forhold til de vi tar imot i 1998.

La oss si at det kommer 6.000 flyktninger i år. 6.000 X 200.000 = 12 milliarder. De flyktningene vi tar imot i 1998 vil altså koste 12 milliarder per år. Vi har per dato tatt imot ca. 70.000 flyktninger.

Hva koster dette per år? 70.000 X 200.000 = 140 milliarder. 140 milliarder per år! Er det mulig? Ja si det. Tallet 200.000 i kostnader per flyktning er iallefall ikke for høyt beregnet dersom man holder seg til tall som tidligere er opplyst fra personer som det er all grunn til å mene vet hva de prater om. Det spesielle med tallet er at dersom det beviselig er riktig, så utgjør det en skandale av hittil ukjente dimensjoner for våre myndigheter.

Det det kan være usikkerhet rundt er om tallet 70.000 flyktninger blir rett. Det er rett at så mange flyktninger har kommet men alle disse flyktningene trenger selvsagt ikke nødvendigvis å være mottakere av statsstøtte. Men det er vel å anta at de fleste er det? Dersom man forholder seg til de 12 milliardene som vil påløpe i kostnader for 1998/99 er det av betydelig interesse å sammenligne dette med de samme kostnadsdekninger som FN opererer med i sitt flyktningearbeid. Dersom man setter beløpet per flyktning til kr. 500.- kunne man for "vårt" beløp hjulpet omlag 2.4 millioner flyktninger med nødhjelp. Tatt i betraktning at det i verden finnes ca. 100 millioner flyktninger derav FN kun klarer å hjelpe halvparten, så forstår man kanskje hvilket enormt hykleri vår liberale innvandringspolitikk utgjør.

Nå må noen av de etablerte politikerne snart våkne opp. Ikke bare ødelegger vi vår egen økonomi fullstendig ved å feie dette under teppet, vi er også skyldig i at de som virkelig trenger hjelp ikke får hjelp.

Lese_5

Tilbake til BmOnline

Debattforum