Konsilet i Nikea år 325 og den falske dåpen.

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Konsilet i Nikea år 325 og den falske dåpen.

UNREAD_POST Bibelen » Tir Mar 30, 2021 1:31 pm

Den mørke sekterismen fra ROM som har medvirket å fjerne lyset i menigheten i verden.

Men merk deg følgende. Åpenbaringen 2,1 skildrer at Herren Jesus er midt i Sin menighet og holder budbæreren i Sin høyre hånd. Fordi denne bruden har falt, fordi den fysiske menigheten nå er en blanding av både ekte og falske kristne, så forlater Han den ikke. Den er Hans. Og i følge Romerne 14, 7-9 er det helt riktig. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen av oss dør for seg selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus, sto opp og var levende igjen, for at Han skulle være Herre både over døde og levende. På Korset kjøpte Han menneskene i HELE verden. De er Hans. Han er Herre over de levende og døde. (Når det gjelder eierskap, IKKE relasjon.) Og Han vandrer midt i det legemet som har liv og død i seg. Det som ble plantet i den første tidsalderen (Efesus) vil utvikle seg i den andre (Smyrna) tidsalderen og i alle andre tidsaldere- 1-7, inntil det kommer til modenhet og høst, (Laodikea 7. kirketidsalder.) I Smyrna tidsalder forventer vi derfor en utvidelse og opplysning av menighetens historie gjennom en Åpenbaring fra Ånden.

I denne tidsalderen tiltar hatet fra det falske vintreet. Du skjønner, de har (vers 9) adskilt seg fra nærværet av sanne troende. De gikk ut og bort fra dem, da de stod på løgnen. De kalte seg noe de ikke var. Men utslettet Gud dem? ”Nei, la dem være og begge vil gå til høsten.” Men Herre, de bør utslettes, for de utsletter Ditt folk. De dreper dem. Nei, la dem være. Men til Min brud sier Jeg, vær du trofast til døden. Elsk meg desto mer’-.

Vi lærer i utvetydige ordelag, at dette falske vintreet er satans vintre. Deres sammenkomst er av ham (satan). De møtes i Guds Navn og lyver om at de tilhører Kristus. De forkynner, de underviser, de døper, de tilber, de tar del i ulike ritualer som Kristus har gitt til menigheten, men de er likevel ikke av Gud. Men siden de sier at de er det, vil Gud holde dem ansvarlige og i enhver tidsalder taler Han om dem og til dem. De minner oss presis om Bileam. Han hadde en profetisk tjeneste. Han visste hva som var den riktige måten å tilnærme seg Gud på, noe som ble vist gjennom ofringen av de rene dyrene. Likevel var han ikke en sann ORD-PROFET, for da Gud ba han om ikke å dra for å ære Balak med sitt nærvær, prøvde han å dra likevel, for han var motivert av lyst etter gull og prestisje. Så Gud lot ham dra. Guds fullkommne vilje ga etter for Guds tillatte vilje, pga Bileams hjertets begjær. Gud sa faktisk, Dra i vei. Forandret Gud mening? Nei så men. Gud fikk viljen Sin til tross for at Bileam dro. Bileam opphevet ikke Guds vilje. Gud fikk uansett viljen Sin. Det var Bileam som var taperen, fordi han gikk utenom Ordet. Og i dag har vi akkurat den samme tingen. Kvinnelige forkynnere, organisasjoner og falsk lære, og folk tilber Gud, manifisterer i Ånden og fortsetter bare videre, slik Bileam gjorde, og hevder at Gud har talt til dem, selv når befalningen de mottar er i motsetning til det allerede åpenbarte Ordet. Og jeg skal ikke benekte at Gud talte til dem. Men det var akkurat som da Han talte til Bileam den andre gangen. Siden Han visste at Bileam ønsket sitt hjertets begjær mer enn Ordet, og Han gav det til ham, fikk Han til slutt SIN EGEN vilje igjennom.
På samme måte sier Gud i dag at folk kan sette i gang i sine egne hjertets begjær, for de har allerede forkastet Ordet. MEN GUDS VILJE VIL BLI GJORT UANSETT. Amen!
Jeg håper du ser dette.
Det vil ikke bare oppklare mye av det som blir sett i alle tidsaldre, men det vil spesielt være til hjelp i denne siste tildsalderen, (Laodikea) som har så mye manifestasjoner og ytre velsignelser, når hele perioden er så imot Guds Ord-åpenbarte Vilje.

Hvis en tidsalder noen sinne har mottatt et budskap høyt og tydelig, så er det i denne tidsalderen, (Laodikea) Det var og er den gammeltestamentelige sannheten: Slavekvinnens sønn vil plage den frie kvinnens sønn, inntil slavekvinnens sønn blir drevet bort. Det lar oss få vite at satans hat og blasfemi imot den sanne kristne menighet, vil få utløp gjennom en gruppe som er nominelle, falske kristne, og dette vil tilta helt til Gud drar det falske vintreet opp med roten helt i slutten av Laodikea tidsalder.

Den tredje tildsalderen (Pergamon) åpenbarte ved profetiens Ånd at den verdslige menigheten ville adoptere nikolaisme (ROMERSKE DOGMER katolikker) som en lære. Adskillelsen mellom presteskapet og lekfolket utviklet seg fra den bibelske sannheten om at de eldste (hyrder over lokale forsamlinger) skulle styre over forsamlingen ved Ordet, til nikkolaittenes gjerninger, hvor presteskapet satte seg selv i rang over hverandre, ga presteskapet en rolle som ikke var riktig mellom mennesker og Gud, noe som gav presteskapet visse rettigheter, mens man samtidig nektet lekfolket deres Gudgitte rettigheter. Dette var et ran. I denne tredje tidsalderen ble dette også en lære. Denne læren ble etablert i menigheten som Guds sikre Ord, noe det slett ikke var-. Men presteskapet kaldte det Guds Ord, og derfor var læren ANTIKRIST!
Fordi menneskelig styre er en ren og skjær politikk, ble menigheten involvert i politikk. Dette engasjementet ble ønsket velkommen av en diktator-keiser, som forente kirkepolitikk med offentlig politikk, og med makt etablerte den falske menigheten (satans falske religion) som den sanne kristendom og Guds Ord. Og gjennom en rekke påbud fra en rekke keisere ser vi at den falske menigheten med makt fra staten slakter ned den (sanne vintreet) Kristne menighet med ennå større iver.

Dessverre var ikke det sanne vintreet helt immunt mot denne læren. Med det mener jeg ikke at det sanne vintreet noen sinne etablerte de nikkolaittiske ideene som en lære. Langt derfra. Men denne lille dødelige marken fortsatte å suge fra det sanne vintreet i håp om at det skulle falle. Selv innenfor den sanne menigheten var det menn, som Gud hadde kalt til å være tilsynsmenn, som mente at denne tittelen betød mer enn et lokalt ansvar. Det var ikke Paulus klare forståelse som eksisterte i menigheten på denne tiden. For Paulus hadde sagt; Og de priste Gud i meg. Uansett hvilken autoritet Paulus hadde fikk han folket til å se hen til Gud, Som all autoritet kommer ifra. Mens presteskapet alltid så hen til Guddommelig lederskap PLUSS menneskelig, å ved slik å ære dem som ikke burde æres, ser vi at den sanne menigheten ble tilskitnet med humanisme.
Da Nikolaismen var etablert- apostolisk suksesjon- innsettelse av forkynnere- valg av pastorer osv var den falske menigheten et steg unna å fortsette til Bileamisme. (Antikrist)
Det andre steget til ”satans dybder” var nå i full gang. Dette andre steget var Bileams lære, beskrevet i Åpenbaringen 2,14 hvor Bileam lærte Balak å få Israels barn å snuble gjennom et ”fellesmøte”. Der kom gjestene til å gjøre to ting som var i strid med Guds Ord. Du husker kanskje at Balak trengte hjelp til å beholde kongedømmet sitt? Han besøkte den mest fremtredende åndelige personligheten på sin tid: Bileam. Bileam ga rådet som fanget og ødela Israel. Det var først og fremst, å foreslå at de alle skulle komme sammen og snakke ut om ting og spise sammen og få ting ut av verden. Tross alt det å forstå hverandre er til stor hjelp. Når du oppnår det, kan du fortsette derfra. Det neste steget ville være å tilbe sammen, og selvsagt, litt press fra verten får vanligvis gjestene til å gå mye lenger enn de hadde til hensikt. Det skjedde ikke bare med Guds menighet i Det gamle testamentet for lenge siden, men det skjedde med menigheten i Det nye testamentet, for det var en keiser, som, i likhet med Balak, trengte hjelp til å trygge kongedømmet sitt. Så Konstantin inviterte den nominelle kristne Første Kristne Menighet i Rom til å hjelpe ham med å få de kristne til å stå bak seg, siden de var en veldig stor gruppe.
Resultatet var Konsilet i Nikea år 325 ef Kr. Der kom både de nominelle og de kristne sammen på invitasjon fra Konstantin. DE sanne kristne skulle aldri ha dratt dit. Til tross for alt Konstantin kunne gjøre for å samle dem alle, visste de sanne troende at de var på feil sted, og dro sin vei. Men til dem som ble værende gav Konstantin fra statskassen i tillegg til politisk og fysisk makt. Folket ble eksponert for avgudsdyrkelse og spiritisme, for statuer med navn etter hellige ble plassert i bygninger, og folket ble lært hvordan kommunisere med døde, eller å be til helgener som er spiritisme, verken mer eller mindre. I stedet for maten som mennesket virkelig trenger, ja endog Guds Ord, ble de gitt trosbekjennelser og dogmer og ritualer, som ble tvangsinnført og håndhevet av staten, og fremfor alt ble de gitt tre guder med trefoldig sammensatte navnet til den Ene og Sanne Gud, og vanndåpen i Herren Jesu Kristi navn måtte vike plassen for den hedenske dåpen i de tre titlene; faderen, sønnen og den hellige ånd. De sanne troende burde ikke ha dratt dit. De hadde allerede mistet mye sannhet, og nå ville de også miste forståelsen av Guddommen og forspille navn til fordel for titler i vanndåpen.

Se nå nøye på denne læren til Bileam. Legg fremfor alt merke til at den er en tilsiktet manøver, av en korrupt forkynnertjeneste, for å binde folk til dem, ved å bevisst føre folket inn i vantroens synd. Nikolaittenes lære var fordervelsen av presteskapet gjennom at de etterstrebet politisk makt seg imellom, mens bileamisme er undertrykkelse av mennesker til egn eget system a v trosbekjennelser og tilbedelser med den hensikt å holde på dem. Følg nøye med på dette nå. Hva var det som bandt folket til den nominelle menigheten og dermed ødela dem? Det var trosbekjennelser og dogmer, som hadde utviklet seg til kirkelige lærersetninger. Det var Den romersk katolske kirkes lære.
De ble aldri gitt den rette og ekte maten, Ordet. De ble i stedet foret med forgiftet mat fra avgudsdyrkelse. Babylonsk hedenskap pakket inn i kristen terminologi.
Og akkurat den samme ånden og læren er midt iblant alle protestanter, og den blir kalt KONFESJON. Nikolaisme er organisering som menneskeliggjør menighetens lederskap og dermed avsetter Ånden. Bileaisme er konfesjonalisme, som tar i bruk menighetshåndboken i stedet for Bibelen.

Og helt til denne tid er mange av Guds folk fanget i konfesjonalismens snare, og Gud roper til dem: ” Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i hennes synder, og for at dere ikke skal få hennes plager.”

Du ser at de er uvitende. Men dersom bortrykkelsen skulle finne sted i dette øyeblikk, vil ikke uvitenhet gi noen ankerett fra Guds Dom for å være i feil selskap.

Jeg er ikke imot folket, men systemet.

Fritt sitert fra boken: En fremstilling av de syv menighetstider. Sidene 312, 313, 314.
Bibelen
 

Re: Konsilet i Nikea år 325 og den falske dåpen.

UNREAD_POST BmOnline » Ons Mar 31, 2021 7:05 pm

Mange mennesker har ikke hørt om mørket fra ROMA, ei heller de som er såkalla "kirkegjengere".

Mange går inn i kirken- uten at de selv har en egen oppfatning om Herren Jesus Kristus- de har heller ikke gjort noen større anstrengelser- for selv å finne ut av- hva kirken egentlig gjør, kontra hva den egentlig skulle ha gjort?

Pga av mange års villfarelse i dagens kirker- så har det nemlig seg slik at nesten ingen har tatt mot til seg, for å finne ut om det er noe som skurrer blandt disse "hellige" individene som bekler stillinger som prost, prest eller biskop?

Men hvis man virkelig ønsker å finne ut av det- så er det absolutt ingen heksekunst, men man må da virkelig gjøre litt bagrunnsarbeide fra historien rundt kirkesystemene, fordi du vil NEPPE finne svaret i disse skrifter som kirkene selv har medvirket til, fordi ALLE som "arbeider" her er farvet av tradisjoner langt tilbake i tid- og er derfor vanskelig å sette fingeren på for en som ikke har vendt om, dvs født på ny. Konsilet i Nikea- år 325, var derfor arnestedet for formørkelsen av kristendommen til det motsatte av hva som er Guds Ord. Slik har det vært i alle år- helt frem til i dag. Og kirkemedlemmer flest- ser det ikke.
Men de ekte troende ser det- og de deltar IKKE i disse døde systemene. Derfor ser man at kirker flest er nesten tomme. Noe Herren selv har medvirket til.-

Dette er meget alvorlige saker, for den, dem dette gjelder- nemlig å ha forfalsket HELE seremonien angående tilbedelsen av Guddommen og samfunnet i Herren Jesus Kristus og vanndåpen til det nye Livet i Kristus, hvor kirkene har utført denne meget viktige dåpen i titlene, faderen og sønnen og den hellige ånd, i stedet for på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.


Menighetens kraft har således blitt "UTHULET"- i mange hundre år- ved at tilbedelsen som har blitt utført- har gått Djevelens ærend, i stedet for til Herren Jesus Kristus. Herrens Kraft og ild har vært helt fraværende. Og derfor har mange blitt grundig lurt av systemet i kirkene. Og det hele er blitt grundig belyst i det forrige emnet om Kirketidsaldrene og hvor tyveriet skjedde i den tredje Kirketidsalder, ved at Kong Konstantin forandret på ALT som hadde med kirkens indre anliggender i det å tilnærme seg Kristus i hht Guds Ord, som er den eneste riktige og rette måten å utføre befalningen på.

Et eksempel på denne villfarelsen er denne vannskvettingen som de utfører når de "døper" små barn. Små barn skal ikke døpes, men velsignes- fordi barn har gratis adgang til Himmelen, men når de er myndig, så må de velge side, og velger de å følge Herren, da la de seg døpe i vanndåpen, på Herren Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse. Ap gj 2,38. Altså full nedykking i vanndåpen, som er i hht Guds Ord.

Bjørgulf
I Herren
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2425
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron