Avisa Dagen om Branham

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Avisa Dagen om Branham

UNREAD_POST BmOnline » Man Sep 10, 2018 9:07 pm

Avisa Dagen skriver en snutt om Malerfirmaet som reklamerer for Guds Ord gjennom WM Branham.

Reklamerer for avdød predikant
Den omstridte 50-tallspredikanten William Branham preger bakenden på bussen som frakter nordmenn gjennom Østfold til shoppingmekkaet i Strømstad. En gjeng kompiser står bak stuntet.
torsdag 1. januar 1970, kl. 01:00
Annonse
Nett­ste­det har be­talt for rul­len­de re­kla­me på bak­veg­gen på bus­sen mel­lom Strøm­stad og Oslo om den ver­dens­kjen­te, men kon­tro­ver­si­el­le hel­bre­del­ses­for­kyn­ne­ren Wil­liam Bran­ham (1909-65), et navn det blås­te rundt i tiden etter 2. ver­dens­krig.
Iføl­ge David Fors­berg som er presse­kon­takt for vekkelsen.​no, er det en ka­me­rat­gjeng fra ulike me­nig­he­ter, in­klu­dert pinse­be­ve­gel­sen og Nor­mi­sjon, som står bak nett­ste­det.

Film og bok

Pro­fi­le­rin­gen av Bran­ham på bus­sen som går i skyt­tel­tra­fikk gjen­nom Øst­fold er bare en del av en stør­re kam­pan­je for å få fram hans bud­skap. Siden 2009 har Fors­berg og hans folk vist en ame­ri­kansk film om Bran­ham på ki­no­er og i me­nig­he­ter i hele Norge samt i Dan­mark og Sve­ri­ge. Det fin­nes mange film- og lyd­opp­tak av Bran­ham, men buss­re­kla­men gjel­der en bok om hans liv, gra­tis til­sendt. Den som sen­der en tekst­mel­ding får også avi­sen «Grip vi­sjo­nen» som in­for­me­rer om mi­sjons­ar­bei­det.
– Hvor­for pro­fi­le­re en for­lengst avdød ame­ri­kansk for­kyn­ner?
– Vi ville ha noe som kunne samle oss på tvers av lære­mes­sig for­stå­el­se av Skrif­ten, sier Fors­berg som sier at Bran­ham-fil­men le­vende­gjør mi­sjons­be­fa­lin­gen.
– Vi øns­ker å ta kris­ten­ar­ven vi­de­re, sier han og sier det like godt kunne vært Hans Nil­sen Hau­ges bud­skap de trakk fram.
– Bran­hams lære, sær­lig mot slut­ten av hans liv, var om­stridt. Er det hans tid­li­ge lære dere om­fav­ner?
– Som han selv sa, når du spi­ser kyl­ling, skal du ikke svel­ge beina. Ingen av oss er teo­lo­ger, men vi tror på Lu­ther lære om rett­fer­dig­gjø­rel­se ved tro, på tross av Lu­thers ut­ta­lel­ser mot jø­de­ne, sier Fors­berg.

Av­vi­ken­de lære

Bran­ham reis­te ver­den rundt som for­kyn­ner og la sær­lig vekt på hel­bre­del­se av syke. Han var om­stridt av flere grun­ner, både blant tro­en­de og ikke-tro­en­de.
I siste fase av sitt virke skal han ha stått for en lære som avvek fra klas­sisk kris­ten teo­lo­gi, sær­lig om tre­enig­he­ten. Men han ble lov­prist av den svens­ke pinse­høv­din­gen Lewi Pe­thrus, og selv kri­ti­ke­re som D.R. McCon­nell og And­rew Strom roser ham. Han var «en av de førs­te og størs­te evan­ge­lis­ter i et­ter­krigs­ti­dens hel­bre­del­ses­vek­kel­se», mente McCon­nell iføl­ge vekkelsen.​no.
Kri­tik­ken mot ham er ikke gjen­gitt, men det re­fe­res til at hel­bre­del­ses­kam­pan­je­ne ble opp­tak­ten til «en ån­de­lig eks­plo­sjon i pinse­be­ve­gel­sen» som bidro til fram­veks­ten den pinse­ka­ris­ma­tis­ke be­ve­gel­sen.

Til Norge

I 1950 be­søk­te Bran­ham pinse­me­nig­he­ten Fi­ladel­fia i Oslo. Dette vakte stor opp­merk­som­het, ikke bare blant krist­ne, men også blant folk flest og hos helse­myn­dig­he­te­ne.
Helse­di­rek­tør Karl Evang fikk med kvakk­sal­ver­lo­ven i hånd po­li­ti­et til å forby Bran­ham å legge hen­de­ne på syke.

Glo­rie?

24. ja­nu­ar 1950, samme år som Bran­ham be­søk­te Norge, ble det tatt et bilde av Bran­ham under et møte i Texas som viser med et mys­tisk, glo­rielig­nen­de lys over hodet hans. Bil­det var be­stilt av en kri­tisk bap­tist­for­kyn­ner som ikke trod­de på gud­dom­me­lig hel­bre­del­se som Bran­ham la sær­lig vekt på i sin for­kyn­nel­se og gjer­ning.
Bil­det var ett av flere bil­der fo­to­gra­fen tok, men på fil­men skal kun dette ene bil­det ha latt seg frem­kal­le. Res­ten var helt blan­ke. Det er dette bil­det som nå er å så på bus­se­ne som rul­ler rundt i Øst­fold. DAGEN

– Hel­bre­del­ses­pre­di­kan­ten Wil­liam Mar­rion Bran­ham (1909-65) ble født inn i en ka­tolsk irsk-ame­ri­kansk fa­mi­lie som den førs­te av ni barn. Faren var al­ko­ho­li­ker, opp­veks­ten fat­tigs­lig.
– Bran­ham hadde tid­li­ge opp­le­vel­ser av åpen­ba­rin­ger fra Gud, og i 1946 fikk han besøk av en engel som sa han skul­le få hel­bre­del­sens nåde­gave.
– Bran­ham reis­te rundt i hele ver­den, og mø­te­ne hans vakte opp­sikt fordi hel­bre­del­ser fant sted.
– Fra midt­en av 1950-tal­let be­gyn­te han å for­kyn­ne en om­stridt lære som tok av­stand fra den tra­di­sjo­nel­le tre­enig­hets­for­stå­el­sen.
– Bran­ham døde jul­af­ten 1965 etter at en al­ko­hol­på­vir­ket bi­list front­kol­li­der­te med bilen Bran­ham satt i.

Kommentar BmOnline:
Det vises til hva avisa Dagen legger trykk på. Tenk at de tør å skrive dette?
Nemlig at Branham var kontroversiell i hentagen til treenighetslæren?

Hvis Avisa Dagen hadde vært smart, så hadde de kansje lest i Bibelen selv og sett at Gud er Ên? Og ikke tre, slik PV og Vatikanets falsknere, DKK har gjort seg skyldig i, dvs som VIRKELIG har ord på seg for å være kontroversiell i forhold til Guds Ord. Jesus sa selv til sine disipler, Den som har sett Meg, har sett Faderen, hvordan kan dere da si, vis oss Faderen?
Branham gjorde det han fikk beskjed om, slik alle Guds menn opp igjennom tidene har talt imot Bileam, Jannes og Jambres, dvs løgnere og etterlignere. De gikk som kjent imot Moses. Det samme gjør avisa Dagen. Om Avisa Dagen var lur, vend om, vend om bort ifra surdeigen og vantro, fordi Herren svor ved seg Selv, at vantro IKKE skulle få komme inn til det nye landet, verken få få den Hellige Ånd- eller det Han lovet de troende- Et Evig Liv.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Å gjøre Herrens vilje...

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jan 17, 2019 6:45 pm

Ja, mine venner- nå er det mange som hevder å gjøre dette, å gjøre Herrens vilje.

Hvordan kan vi vite om vi gjør Hans vilje eller ikke?

1. For det første- er det ikke tvilere som følger Guds Ord.
2. Det er med andre ord ikke Janne & Jambres vi ønsker å vektlegge, men å gå lengst bort fra deres fotspor, og deres gjerninger.
3. Er det noen vil skal ligne på, så er det Herren Jesus Kristus- og dit kommer man om man følger Hans Ord-. Amen!

Så hvordan skal vi kjenne til veien? Hvis vi slår opp i Bibelen og tar for oss Matt 28:19- så vil vi finne det.

Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til MINE Disipler, står det skrevet.

Så kommer det som er meget interessant.
Vi kan ta for oss en hvilken som helst sekt og se om de er på rett vei. La oss ta Jehovas Vitner, som går fra dør til dør. Tror dere at de følger Guds Ord?

Nå kommer dette som medlemmene av sektene ikke ser, fordi de ikke tror på Herren. Leser vi Johannens 5,24 så står det skrevet; Sannelig, sannelig, Jeg sier dere; Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Meg har evigvarende liv, og skal ikke komme til fordømmelse, men er gått over fra døden til Livet.


Her er Guds Ord tindrende klart. Det sier at den som hører Guds Ord evangelisert og så tror det- mottar det nye livet, dvs Den Hellige Ånd. Ser dere? Det er akkurat slik som også Peter sa det bare 10 dager etter at Misjonsbefalningen var skrevet, så døpte han folk på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse Ap Gj 2,38. Og mange ser ikke tegningen og mener at det er feil. Fordi de ikke tror, så ser de ikke dette.
Ved å døpe på Herren Jesu Kristi navn, så har du også gjort nøyaktig slik det står skevet i Matt 28;19. Fordi Faderen er ikke et navn, Sønnen er heller ikke et navn og Den Hellige ånd er heller ikke et navn- det er titler. Ser dere? Akkurat denne setningen satte Vatikanet inn i Bibelen, år 325 på det Nikea møtet. Vatikanet har således besmittet alt som heter Tradisjoner- slik også den 24. des er blitt. Jesu fødselsdag er ikke den 24 des, men den 6. april.

Så denne treenigheten som Romersk katolske kirken har diktet opp står ikke til pari. Den finnes ikke i den opprinnelige Bibelen.

Slik er det dessverre fatt med dagens sekter og systemer som Tradisjonene er. De snubler. VI har lov av Herren å gå ut og inn av disse porter, men vi har ikke lov til å avlegge Herrens offer der, fordi sektene er utenfor Herrens port, ser dere- nøyaktig hva Skriften sier. Ved sine tradisjoner setter de Guds Ord ut av kraft- står det skrevet i Markus 7,9-13 og i Matt 15:9 Og forgjeves tilber de Meg når de lærer menneskebud som doktriner.

Så her ser dere at vi som medlemmer i ei sekt må passe oss for den surdeigen menneskeord utgjør, fordi da faller vi. Sektene har ALLTID opphøyet seg selv, noe også Moses var et bilde på da han slo på Klippen- i stedet for å tale til Den. Det var utenfor Guds Program- og Moses fikk således ikke komme inn i det nye landet kan vi lese i Skriften. Moses ble utestengt i 1.500 år. I dag er han inne. Han var Guds Egen Profet. Merk dere at Gud ALDRI har tatt Sine Profeter ut av sekter eller Kirker og tradisjoner- det er nettopp av den grunnen at de fornekter Guds Kraft.

I Herren Jesus Kristus
Bjørgulf

Hva er å være en KRISTEN? Er det å være medlem i sekten Pinsevenn? NEi! Er det å være medlem i Jehovas Vitner? NEI!!!

Å være en Kristen- det er akkurat det samme som at Verden er død for deg- du har omvendt deg og gått inn i Herren Jesus Kristus, du døde med HAM for å bli FRI fra Verdens vrede, Amen! Det er å være en ekte troende Ambassadør i Kristus Jesus!

Å jeg elsker Ham- Å jeg elsker Ham- Å jeg elsker Jesus for Han elsket Meg først- og kjøpte min Frelse på Golgata tre, Amen!
Legg av deg alle verdens problemer og gå inn døren, som Herren banker på- Han venter på deg nå, Amen!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2354
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron