Kønsopdelt koranundervisning på dansk universitet

Hvorfor er det bare i utlandet at griske politikere steines og kjeppjages?
Har dere lagt merke til at NRK stadig peker på sex overgrep og pedofili i utlandet? Mens de ALDRI har nevnt med et ord at det er DOBBELT så galt i Norge.

Trodde dere at Ari Behn skjøt seg selv? Å laaangt ifra. Han ble skutt. På samme vis som General C G Fleischer.
Forumregler
Har våre politikere noe å frykte for sitt svik mot folket?

http://bmonline.no/html/eu_69.html
http://bmonline.no/html/stortinget.html
http://bmonline.no/html/grini44.html Norge et demokrati? Ikke få meg til å le...

Kønsopdelt koranundervisning på dansk universitet

UNREAD_POST Gertrud » Søn Apr 17, 2016 6:00 am

Kønsopdelt koranundervisning på dansk universitet


Ny forening på Copenhagen Business School vækker bekymring.

Skrevet d. 15. april 2016 af Sofie K. Rye og Sofie R. Wøhlk
Det væk­ker vold­som opsigt og kri­tik, at der på ét af lan­dets stør­ste uni­ver­si­te­ter, Copen­ha­gen Busi­ness School – CBS – gen­nem­fø­res køns­op­delt koran- og islam-undervisning. Det oply­ser Radio24syv.

En nystar­tet, mus­limsk stu­den­ter­for­e­ning ved navn IAA – Isla­mic Aca­de­mic Asso­ci­a­tion – har anvendt uni­ver­si­te­tets loka­ler til under­vis­ning, hvor mænd og kvin­der enten er adskilt, eller hvor under­vis­nin­gen gen­nem­fø­res i fæl­les­skab, dog hvor mænd sid­der foran i loka­let og kvin­der bagerst.

Sene­ste møde fandt sted i ons­dags. Den isla­mi­ske stu­den­ter­for­e­ning gjorde for­in­den rek­lame for arran­ge­men­tet med en pla­kat, der viser en teg­ning af en kvinde med tørklæde og tek­sten “Kvin­den i Islam” – og det frem­går, at mødet er “kun for kvin­der.”

Store dele af oplæg­get, hvor Radio24syv var til stede, tog udgangs­punkt i tek­ster og tan­ker fra det tid­li­gere, ledende med­lem af Det Mus­lim­ske Bro­der­skab, Sayyid Qutb. Der blev på mødet talt om islam som mod­sæt­ning til ”men­ne­ske­skabte” ide­o­lo­gier som libe­ra­lisme, demo­krati og kom­mu­nisme – og så blev mus­lim­ske kvin­der opfor­dret til at se op til ”vor egne rol­lemo­del­ler” som pro­fe­tens kone Aisha i ste­det for vest­lige for­bil­le­der ”som Bey­oncé og Tay­lor Swift.”

Kom­mu­ni­ka­tions­chef på Copen­ha­gen Busi­ness School, Patrick Gram, kal­der det “uac­cep­ta­belt med arran­ge­men­ter, hvor man diskri­mi­ne­rer og ude­luk­ker”, som det var til­fæl­det med det møde, der fandt sted tid­li­gere i denne uge. Han vil nu drøfte situ­a­tio­nen med den isla­mi­ske for­e­ning.

- Vi vil ikke lægge hus til arran­ge­men­ter, der på nogen måde ude­luk­ker eller diskri­mi­ne­rer, så vi vil nu gå i dia­log med for­e­nin­gen og høre, hvad der er op og ned i den her sag, siger Patrick Gram til Radio24syv.

Et møde tid­li­gere i februar – “en under­sø­gelse af de kor­an­ske ter­mer” – blev gen­nem­ført med både kvin­der og mænd, men kvin­derne blev anbragt bagerst i loka­let.

På Copen­ha­gen Busi­ness School væk­ker nyhe­den om køns­op­delte arran­ge­men­ter stor forun­dring. Flere ele­ver for­tæl­ler til Radio24syv, at de ikke har hørt om arran­ge­men­tet, og at de fin­der det upas­sende, at sådan noget fin­der sted på deres uddan­nel­ses­sted. En af dem er Bene­di­cte Elkjær Jen­sen:

- Jeg synes selv­føl­ge­lig, at det er enormt diskri­mi­ne­rende og et kæmpe skridt til­bage. Og jeg synes, det er under­ligt at høre, at sådan noget fin­der sted på CBS, som netop er et sted, som hyl­der lige mulig­he­der for alle. Så det hører ikke hjemme her, siger Bene­di­cte Elkjær Jen­sen, som er stu­de­rende på Copen­ha­gen Busi­ness School, til Radio24syv.

Fol­ke­tings­kan­di­dat for SF, Halime Oguz, opfor­drer til poli­tisk hand­ling og mener, at uni­ver­si­te­tet bør for­byde den slags arran­ge­men­ter.

- Det er rystende, at vi over­fø­rer sau­di­ske prin­cip­per til Dan­mark. Uni­ver­si­te­terne er dér, man får viden og dan­nelse, og det er moder­ni­tet, det hand­ler om. Det er dér, vi udvi­der vores hori­son­ter. Det er dér, vi går væk fra tra­di­tio­nelle og mid­delal­der­lige nor­mer. Og hvor vi får en kri­tisk til­gang til hele ver­den. Og så er det her, vi bli­ver angre­bet, siger Halime Oguz til Radio24syv.

Radio24syv har været i kon­takt med IAA, men det er ikke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra den mus­lim­ske for­e­ning.
Radio24syv | {{ viewTitle }}
Gertrud
 

Gå til Utenriksnyheter

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron