Grunnloven og makteliten

Grunnloven i Norge er endret av kuppmakerne.
Riksrettssak er rett medisin til dem.

http://bmonline.no/html/riksrett.html
Forumregler
Stortinget hevder at vi har et demokrati i dette landet. Men sannheten er at vi har et parti-diktatur.
Idet samtlige folkevalgte har deltatt i en forbrytelse så rammes de av Straffelovens §§ 83 og 330. Ingen vei utenom RIKSRETT!

Grunnloven og makteliten

UNREAD_POST BmOnline » Tir Okt 13, 2015 9:49 pm

DEN NORSKE GRUNNLOV AV 1814
1. Den Norske Grunnloven er selve "forsikringsselskapet" til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet.

De tre"grunnpillarene": Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for et godt og bærekraftig samfunn. Alle nasjonalstater og forente stater har sine Grunnlover, og Grunnloven er selve fundamentet på landenes selvstendighet og frihet.

2. Frem til 1962 ble det avlagt ED i Stortinget av våre folkevalgte, om og respektere og arbeidet i pakt med den Norske Grunnlov. Grunnlovens § 112 sier at hvis Grunnloven skal forandres må den ikke forandres slik at Grunnlovens ånd og prinsipper blir krenket. Grunnlovens ånd og prinsipper finner vi først og fremst i § 1 som sier at : Kongeriket Norge er et fritt, selvstendigt, udeleligt og uavhændeligt Rike. Uavhændeligt betyr at Norge heller ikke skal selges eller gies bort.

3. Den 7. Mai 1969 opprettet Europabevegelsen sin egen stortingsgruppe på selve stortinget stikk i strid med den Norske Grunnlov. Ut i fra Europabevegelsens egen beretning meldte 120 stortingsrepresentanter seg inn som medlemmer. Hvordan kunne dette skje? !
Her opprettes det altså en stortingsgruppe som arbeider imot Grunnlovens § 1 som sier at : "Kongeriket Norge skal være fritt og selvstendig ". Svaret er følgende.

4. I 1962 ble Grunnlovens § 93 rettsstridig forandret . Paragraf 93 ble omformulert stikk i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper. Forandringen av § 93 ble gjort i håp om at Norge skulle bli med i EF i 1972.

§ 93 lyder følgende : "Norge kan avgi suverenitet bare på et saklig begrenset område". og samtidig ble det slutt på og avlegge ED slik at ikke de som senere meldte seg inn i Europabevegelsen (7 år senere 7. mai 1969) skulle bli rettssforfulgt med tanke på Straffelovens § 83 som står foran Grunnloven som et "forsvarsverk" for og beskytte landets frihet og selvstendighet.

5. Straffelovens § 83 står foran Grunnloven som et "forsvarsverk" for og beskytte landets selvstendighet mot politikere og andre som "måtte bli fristet" til og bryte sin avlagte ED om og respektere den Norske Grunnlov. DERFOR sørget disse svikerne for at eden, denne "byrden ble tatt bort fra deres skuldrer".
Den Norske grunnlov tillater ikke en "millimeter" suverenitetsavgivelse, så DERFOR hoppet våre svikefulle politikere bukk over Grunnloven ved Folkeavstemningene i 1972 og 1994.

6. Helt siden 1969 har våre folkevalgte forbrutt seg mot statens selvstendighet, ved og være medlem i Europabevegelsen. Europabevegelsens virksomhet er en forbrytelse mot statens selvstendighet på og utenfor det Norske Storting, sett i lys av den Norske Grunnlov som sier at : "Kongeriket Norge skal være fritt, selvstendig og uavhendelig rike".

Europabevegelsens målsetning og statutter

7. "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et Europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de Europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig val, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

Betegnelsen : EU-medlemskap et bedrag

8. Ordet "medlemskap" som blir brukt i denne sammenheng med et eventuelt EU-medlemskap har ingen ting med "virkeligheten" og gjøre. Når et land mister sin suverenitet og selvstendighet da er det nok atskillig mer omfattende enn og være "medlem i en bokklubb". Det har vært bevisst politikk i fra Brussel helt i fra begynnelsen av at ordet "medlemskap" måtte brukes i alle sammenhenger slik at folk i Europa skulle tro at "dette er bare et medlemskap og ikke noe mer" med andre ord : En gedigen avledningsmanøver.

9. I forbindelse med Tsjekkias inntreden i EU den 22. April 2004 uttalte Tsjekkias president Vaclav Klaus : "Som alle vet, vil vår stat i løpet av få dager opphøre og eksistere som en selvstendig, suveren enhet." Hvem av våre Norske politikere har fortalt det Norske folk dette ??? Nei her ties alle viktige opplysninger i hel, både av våre folkevalgte og en samlet presse og Media.

Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap som ble stiftet den 1.jan 2004 er blitt totalt boikottet av en samlet presse og Media i Norge helt i fra første dag. Det Norske folk skal ikke få viten om noe som er viktig i denne aller viktigste sak for vårt land, mens løgnpropagandaen får herje fritt med NRK i spissen. Mer info om det [url=http://www.endtime.net/norsk/KEU.htm
]katolske EU på denne linken[/url].

10. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sørget for at EU-loverket ble innført til landet under dekknavnet "EØS og Schengen-avtalen." Dette er en forbrytelse mot statens selvstendighet. Viser til denne linken.
http://www.grunnlovens-vektere.com/down ... hengen.eml
I forbindelse med EU-avstemningen den 28.nov 1994 gikk 4 avisredaktører til sivilt søksmål mot staten med den begrunnelsen at : Den Norske Grunnlov ikke åpner for at Norge skal kunne bringes under fremmed herredømme. Se denne linken. http://www.grunnlovens-vektere.com/html/ssoksmal.html

Den Katolske statsadvokaten Per Rieber Moen "kastet dette søksmålet rett i søppelkurven og det var i overensstemmelse" med Jesuitt-eden, den eden de må avgi før de går inn i sitt embete for den katolske kirke.
I denne eden står det at : De vil gjøre alt de kan for å ødelegge protestantismen og de selvstendige nasjoner.

11. Den dyktige og rettskafne juristen Synnøve Fjellbakk Taftø ble ødelagt av psykiatrien i Norge fordi hun "talte Roma midt i mot" (EØS-forhandlingene 1992.) Viser til denne linken. http://www.grunnlovens-vektere.com/html/saga.html

12. Siden 1994 har Stortingen gjort alt av EU-direktiv til Norsk lov, dette på grunn av at den såkalte "EØS-avtalen" forplikter oss til og vedta disse lovene som Norsk lov. Det er ikke blitt lagt ned et eneste veto mot dette og det forstår vi veldig godt. Dette er et massivt angrep på Norges selvstendighet som igjen er en forbrytelse mot statens selvstendighet. "Schengen-avtalen" kommer inn under samme kategori : En forbrytelse mot statens selvstendighet.

14. EØS og Schengen-avtalen som ble rettsstridig innført til landet som Norsk lov er det største bedrag mot det Norske folk som er blitt utført siden siste verdenskrig. Straffelovens § 83 "forteller hvem våre stortingspolitikere er". Straffelovens § 83 lyder følgende: "Den som rettsstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

Øyvind Aarsnes

Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne
Hvordan et menneske stiller seg til moralske verdier, avhenger av grunninnstillingen til det enkelte menneske. Det finnes to (og bare to) slike grunnholdninger som individet bruker for å avgjøre hva det holder for Rett, det er frihetsprinsippene, som danner grunnlaget for allmenningssamfunnet og lydighetsprinsippene, som danner grunnlaget for eiendomssamfunnet.

Allmenningssamfunnets rettsgrunnsetninger.

1. Den viktigste retten er retten til selv å velge sitt liv (om man vil arbeide) eller drive dank, om man vil leve alene eller i samfunn med en eller flere andre, om man vil ha sex eller leve i sølibat, om man vil ta del i det samfunnet man er født inn i eller forlate det og søke et annet, om man vil fostre opp et barn eller la det dø av mangel på næring og kanskje det aller viktigste valget nemlig om man vil forsvare seg selv og/eller andre mot den eller de som søker å krenke individets naturgitte rettigheter.
2. Den andre frihet er retten til å ta det man trenger til livsopphold for seg selv og familien.
3. Den tredje frihet er den frie rådighet over sin egen person og de goder som man selv har skapt.
4. Den fjerde frihet er friheten til frivillig å gi avkall på en eller alle de tre grunnleggende rettighetene, med eller uten vederlag.

Allmenningssamfunnet kjenner bare to grunnleggende plikter, det er kvinnens plikt til å bære fram det foster hun frivillig har latt seg besvangre med og mannens plikt til å holde sine løfter.

Eiendomssamfunnets rettsgrunnsetninger.

I den kristne kulturkrets finner vi eiendomssamfunnets rettsgrunnsetninger i 1. Mos. 1,8-3,22, 1. Kor. 8,6 og Rom. 13, 1-7. Eiendomssamfunnet har også to klare røtter i allmenningsfæren, det er skaperens frie rådighet over sitt skaperverk og mannens plikt til å holde sine løfter (Frimurersøylene Boas og Jakin symboliserer disse røttene).
Eiendomssamfunnet har derimot ingen plikt for kvinner til å bære fram et foster, systematisk krenkes kvinners og menns rett til å verge livet for sitt ufødte barn.
Eiendomssamfunnets fremste karakteristika er samfunnsmedlemmenes arbeids- og skatteplikt.

----***----
Den norske Grunnloven har innebygde store motsetninger. Det er en felles lov for tusenvis av allmenningssamfunn som lovgiverne ønsket sentralisert og omdannet til ett helhetlig eiendomssamfunn. Teknikken er som i de gamle landskapslovene. Det gis lovbestemmelser som egentlig ikke angår folk flest, og etter noen tiår med annen praksis er de nye reglene blitt konstitusjonell sedvane. Men allmenningsprinsippene har fortsatt gjennomslagskraft overfor Grunnloven. Nedenfor har jeg gitt en oversikt over brudd på Grunnloven og de underliggende allmenningsprinsippene.

Grunnlovens § 1 har vært sterkt fremme i EU debatten. I virkelighetens verden er det en dualistisk paragraf med store innebygde motsetninger. Ordene fritt og selvstendig appellerer til allmenningsrettstilhengerne mens udelelig, uavhendelig og arvelig appellerer til tilhengerne av eiendomssamfunnet. Dualismen er til å leve med.

Grunnlovens § 2 er derimot en nøkkelparagraf.
Den kom inn i Grunnloven samtidig med at jødeparagrafen ble opphevet og instruerer den formastelige tanke at staten kan ha en religion. Videre gir den rett til <fri Religionsutøvelse> også når dette innebærer at et hjelpeløst spedbarn blir lemlestet (omskjæring). Lovgivningsarbeidet når det gjelder forbudet mot omskjæring av jentebarn er et jesuittisk mesterverk som klart strider imot Grunnlovens § 2 slik den er blitt forstått i forhold til jøder frem til i dag.


Bestemmelsene i Grunnlovens §§ 3-92 er stort sett for spesielt interesserte. Det meste er (utgått på dato) eksempelvis at kongen selv kan velge sitt råd (§12 ), eller bestemme over sine barns valg av partner (§ 36).
Dog må det nevnes at valglovens bestemmelser om at det ikke lenger kan stemmes på personer ved Stortingsvalg, bare partier, samt enkelte elementer ved mandatutregningen strider ikke bare imot Grunnlovens kapittel C, men mot hele dens –ånd- (§ 112).


Det samme gjelder den nye utlendingsloven, som ikke bare er en krenkelse av Grunnlovens § 75 m, men av hele den norske
statsforfatningen.
La oss se litt på den uanselige bestemmelsen i Grunnlovens § 75 m.
Denne bestemmelsen sier at det tilligger Stortinget "at naturalisere fremmede".
Ser vi så på § 92 for å finne ut hva det innebærer å "naturalisere fremmede", finner vi ut at det er en særskilt
rettsakt som må til for at en som har bodd i landet i mindre enn ti år skal kunne få embete i Norge.

Men i årene fra 1945-1990 ble bestemmelsen brukt for å hjemle innvilgelse av statsborgerskap.
Dermed ble det instituert et viktig eiendomsrettslig prinsipp, nemlig at det er Stortinget og ikke det enkelte bygdesamfunn som skal bestemme hvem som skal få oppholdsrett i Norge.

Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten.

Det følger direkte av den tredje frihet at norske borgere, kvinner og menn kan naturalisere den eller de vedkommende ønsker ved å ta vedkommende inn i sitt hus og forsørge dem. Denne friheten har til alle tider vært overordnet Grunnlovens bestemmelser om jøder og jesuitter (som nå er opphevet). Fhv Stm. Chr. Michelsen holdt eksempelvis visstnok et helt -harem- av jesuitter. (Ilegal innvandring)

Det første kjente bruddet på den tredje frihet er statskuppet i august 1945 og den påfølgende utvisningen av norske kvinner og deres tyske soldatektemenn. Det neste massive bruddet på den tredje frihet var -den midlertidige- innvandringstoppen av 1975.

Men det aller verste bruddet på den tredje frihet er staten Norges deltagelse i den organiserte kriminalitet som her i Norge kalles FNs kvoteflyktningeprogram.


Det følger direkte av den tredje frihet at individer som ingen norske kvinner eller menn ønsker å gi mat og husly ikke har noen rett til å oppholde seg her i landet.
Uten noen som helst ryggdekning i form av stortingsvedtak eller folkeavsteming har UD-embetsmenn som Bjarne Lindstrøm og Per Tresselt i samarbeide med justisdepartementets Trond Dolva sluset inn i landet et ukjent antall voldskriminelle, psykiatriske pasienter og politiske aktivister, som har som mål å innføre eiendomssamfunnet i Norge.
Stortinget og regjeringen har nå ikke lenger den rett som frem til 1945 hver enkelt herboende hadde, statsborger eller ikke, nemlig å gi oppholdsrett til personer som allerede befinner seg i Riket.

Synnøve Fjellbakk Taftø.

Rainer Irgang
https://youtu.be/aU6_ysOrtFU

Forteller om galningene i Staten som voldtar, dreper og lyver til eget folk. Han forteller at President D J Trump har nakketak på djevlene og vil ta de alle ut, omså i morgen. Fordi det kan HAN gjøre om han ville. Men han holder litt igjen, fordi folket MÅ våkne litt opp og forstå at djevelskapen i den dype Staten i Norge må avsløres og offentliggjøres, slik at flere mennesker enn bare noen få våkner opp, fordi Trump vet at de som sover kan bli et problem om han går for fort fram. De er helt på trynet og skjønner ikke at Trump jobber for friheten og den gode sak. Så derfor drøyer han litt. Men han har "balletak" på hele bølingen i hele Europa!
Men satanistene i den dype staten NRK, TV2, VG, Dagbladet vet at de har tapt, og at løkken ikke er langt unna. Men de vil forsøke å dra gode nordmenn med seg i "dragsuget" ved å betale pappskaller til å demonstrere mot Trump.

2,96k abonnenter


Politisk voldtekt på Grunnloven

Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg og Kringkastingssjef i NRK John G. Bernander samt norsk presse/ media. Hva vil dere gjøre med dette som her kommer frem i brevet fra Synnøve Fjellbakk Taftø? Kan dette kalles for noe annet enn en forbrytelse mot statens selvstendighet (landsforræderi) og skal dette også ties i hjel stikk i strid med ytringsfriheten slik dere har gjort med Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap ?
http://www.grunnlovens-vektere.com
Brev fra tidligere diplomat og jurist i UD Synnøve Fjellbakk Taftø til Øyvind Aarsnes
Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Dette brevet viser at feiringen av 17. Mai bare er et "spill for galleriet".

Kjære Øyvind Aarsnes. 02. 01. 06.
Tusen takk for brev. Det er godt å se at det fortsatt er noen som bryr seg om det som skjer i det norske samfunnet, men jeg er redd for at endringene er kommet for langt til at de kan reverseres. Likevel, takk for at du vil kjempe.
Du spør om Grunnloven er satt ut av kraft, og det er den, men det som er enda verre er at de prinsippene som Grunnloven bygger på, altså de grunnleggende rettsprinsippene, også er forlatt. Ettersom det ikke har vært undervist i disse rettsprinsippene ved juridisk fakultet siden
1945, er de nå fullstendig ukjente i norske rettssaler, der det er EU-retten som gjelder.
Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 - 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. (KGB hordene til Stalin)

Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort "grunnlaget" for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den "agent Oskar" som Mossad var så stolt av.
Det var onkelen til Stein Rognlien som kom med bud fra de allierte om at statsborgerloven skulle endres slik at tyskgifte kvinner og nordmenn med tysk avstamning på farsiden ble fratatt det norske statsborgerskapet. Bakgrunnen var at okkupasjonsmyndighetene ønsket hjemmel for fengsling og utvisning. De ansvarlige saksbehandlerne i justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft. I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling. Mens de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein Rognlien, som
Jesuittene har etter Chr Michelsens dager hatt mange jesuittagenter i Norge. Etter at jeg i 1975 leste lovproposisjonen om innvandringsstopp, har jeg forsøkt å identifisere disse agentene. Jeg er kommet frem til følgende liste:

Einar Gerhardsen, Terje Wold, Jens Christian Hauge, Andreas Schei - Karl Evang, Gudmund Harlem, Stein Rognlien, Trond Dolva, Ingelin Killengreen, Per Tressett, Bjarne Lindstrøm, Eivind Reiten, Kaci Kullman Five, Morten WetIand, Jonas Gahr Støre, Hans Brattestå.


Og jeg har til hensikt å stevne hver enkelt av de gjenlevende av disse for å kreve erstatning etter Grunnlovens § 99 for de krenkelser som er blItt foretatt mot meg I de 30 årene jeg har "lekt meg" I systemet. -

Med vennlig hilsen
Synnøve
Som arbeidet i UD under f.h.v. St.m. Gro H. Brundtland.

Kommentar FME:
Her ser dere hva slags politikere det norske folk har satt sin lit til før- og etter krigen.

Folkeaksjonen forventer nå at det norske folk reiser seg i protest og forlanger deres avgang pga disse dokumenterbare bevis.

"Nye koster" i 2006.
Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap vil bidra til at samtlige politikere blir fjernet ifra Stortinget innen 2006. Etter stortingsvalget i 2005 som er et NEI til Eu valg, vil vi anmode alle nordmenn å stemme inn klare nei-representanter (Nei-til EU parti) for derved å påvirke dagens sammensetning på Stortinget. Vi trenger "nye koster" inn i regjeringskvartalene og på Stortinget. Politikerne som besitter de folkevalgte posisjoner i dag, har forbrudt seg mot Norges Grunnlov og har således bevist at dem har vist grov uforstand i sitt embete. Staten skal ikke drive butikk, men være et kontroll -og servise-tilbud til folket.
Her kan du lese om de uttallige milliarder som er blitt ført ut av vårt land til ymse foretak i andre land igjennom flere ti-år. Vi undrer oss over at norske borgere på gamlehjem må i seng kl 17:00, og at der skyldes på at vi ikke har nok midler til å ta skikkelig vare på våre egne? Vil du videre gjøre noe med dette, stem derfor klokt ved neste stortingsvalg -stem nei til EU.
Flere parti har meldt at dem vil dra i gang en EU-kampanje etter valget i 2005. Derfor er det nå på høy tid å varsle samtlige politikere at det er skjebne dag for Norge i år 2005.
Her er listen over økonomiske bidrag til ulandet:
Dette leser vi som et "rent ran" fra det norske folket utført av våre politikere.
Kilden er Stat. årbok.

1970 kr 273 864 000
1971 " 306 535 000
1972 " 126 448 000
1973 " 195 145 000
1974 " 346 429 000
1975 " 457 166 000
1976 " 529 966 000
1977 " 799 162 000
1978 " 1.911 000 000
1979 " 2.223 000 000
1980 " 2.395 000 000
1981 " 2.658 000 000
1982 " 3.603 000 000
1983 " 4.258 000 000
1984 " 4.432 000 000
1985 " 4.953 000 000
1986 " 5.899 000 000
1987 " 6.104 000 000
1988 " 6.440 000 000
1989 " 6.300 000 000
1990 " 7.576 000 000
1991 " 7.649 000 000
1992 " 7.921 000 000
1993 " 7.203 000 000
1994 " 8.033 000 000
1995 " 7.924 000 000
1996 " 8.492 000 000
1997 " 9.261 000 000
1998 " 10.019 000 000
1999 " 10.720 000 000
2000 " 11.168.000 000
2001 " 12.143.000 000
2002 " 13.000 000 000
2003 " 13.650 000 000
Dette utførte "ran" mot norske borgere er omtalt i Terje Tvedts bok på over 350 sider.
Bare på 10 år fant Tvedt ut at det var ført 200 milliarder kroner ut av vårt land. Her kan du lese om T. Tvedt.
Spør du noen politiker hvor dem har hjemmel til dette i vår Grunnlov, så får du ikke svar. Til opplysning kan det derimot henvises til Grunnlovens § 110 som sier at Staten er pålagt å bidra til at nordmenn kan starte egen virksomhet. Derimot finnes det ingen hjemmel i Grunnloven til å føre milliarder av kroner ut av kongeriket Norge.

Bjarne Ottar Betten
FME

Ulovlige grunnlovsendringer gjort av Regjeringer

Merk dere at globalistene ikke skyr noen midler i å innskrenke våre menneskerettigheter, ved å stjele vår juridiske indentitet og fravriste oss våre naturrikdommer i eget land, jfr naturreservat etablert i hytt og gevær- mens de gir seg katta i vår kjære Grunnlov, som de hater. Hvor meget mer skal ikke vi hate deres gjerninger?


Av: Lektor, Siviløkonom Johan I. Holm
Her kan du laste ned viktig info om ulovlige endringer
i Norges Grunnlov, skrevet i 1962.
1. last ned info om Norges Grunnlov,pdf

2. last ned info om Norges Grunnlov.pdf

3. last ned info om Norges Grunnlov.pdf
Her kan du lese hva globalistene inne på stortinget og i Regjeringene har gjort "bak vår rygg".
Dette har de gjort uten hjemmel i § 112 i Norges Grunnlov, som sier:

Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring. En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 apr 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 24 juni 1946 kunngjort 5 juli 1946 og 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 nr. 550.

Derfor er paragrafen som Quisling ble dømt etter, landsforræderiparagrafen å komme til anvendelse.
§ 83 i Straffeloven er rett medisin til svikerne.

Globalistene er enda værre enn Quisling fordi dem gjør det bak vår rygg!

Sluttangrepet på Grunnloven er i gang
Kampen om menneskerettene av Sigurd Opdahl .
Hvem styrer historien?
Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit, i http://www.kommentar-avisa.no - 22.01.05
En sentral aktør i sluttangrepet på Grunnloven, Carl I Hagen (FrP), vet vi har fått tilsendt boken
"Kampen om menneskerettighetene" av Sigurd Opdahl. Boken dokumenterer at :
"Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av. E. Berggrav"
Humanismen (som også Opdahl skriver om) er en slik bølge og frontideologi - og den har skapt mye hat og krig rundt og blant oss. Blant annet var dette det ideologiske grunnlag for Hitler Tyskland, der bygget de på mennesket og ikke på en Gud med stor G, selv om man snakket mye om gud. Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger)
Flere aktører er på banen i denne Grunnlovssaken. Ågot Valle (SV) uttaler at Grunnlovens § 2 må fjernes og byttes ut med "humanisme". Jørgen Kosmo (St. pres.) ønsker også en revisjon av Grunnloven. Mens, Modulf Aukan (KrF, medl.. av St. kontroll- og konstitusjonskomite), klart ser at § 2 i Grunnloven konstituerer Norge noe ikke "humanisme" begrepet gjør, med den mangel "humanisme" har mht innhold av menneskeverd. Vi ser humanisme praktisert i en rekke land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Inge Lønning (H) ser også ut til å kunne ha forstått noe av dette. Det var i sin tid St. pres. Kirsti Kolle Grøndal (AP) som satte revisjonen av Grunnloven i gang på Stortinget. Hva som også får professorene Trond Nordby og Eivind Smith til å dilte etter i denne sak kan man lure på. Hvor er professorene av en annen oppfattning?
Da er altså en del aktører som er i ferd med å prøve å fjerne Grunnlovens bærende ideer og Ånd - det kan man nå si fordi de har fått uttallige advarsler om hva de driver på med og hvilke konsekvenser det vil få. Det vil bety at man skjærer av røttene til den retten som har båret vårt folk siden Hellig Olavs love på Moster i 1024 og som ble fornyet ved Grunnloven av 1814. Mosterloven begynte med: - Det er det første i vår lov at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist-. Og Grunnlovens § 2 taler klart og sterkt om - Den evangelisk- lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. Dette er grunnlaget for vår helligdag, våre høytidsdager (jul, påske, pinse) og vår nasjonalstat (se Apostelgjerningene 17.26-27) og derigjennom vår Grunnlovsdag. Menneskeverdet, som formodentlig alle er opptatt av, er også direkte linket til vår Grunnlov som er rotfestet i de kristne verdier via § 2. § 2 er det sikreste vern vi i Norge har mot despotiet og den sterke mann, fordi § 2 gir oss det rette syn på mennesket og derigjennom også behovet for maktfordelingsprinsippet - slik det også kommer til uttrykk i Norge i "den lovgivende", "utøvende" og "dømmende" makt

(Stortinget, Regjeringen og Domstolene).
Vi ser i dag en klar brutalisering i vårt samfunn og det er ene og alene fordi man har sviktet familien som institusjon og den kristne tradisjon som der oppdro "gentlemenn" og innprentet verdier, evige sådanne som hadde virkelig bærekraft og ikke lot seg styre av meningers vær og vind. Det er slik at barnehagene ikke klarer å danne gentlemenn i sine parker, ene og alene fordi dette er i strid med Skaperordningen. Staten har ikke ansvaret for foreldres barn, men tvert om et ansvar for å tilrettelegge for familien slik at den får en best mulig overlevelsesmulighet i nasjonens største interesse.
Den norske Grunnlov skal altså revideres frem mot 2014 og dermed ved et 200 års jubileum. § 2 hadde man trodd det ville gå noen flere år til (selv om man har visst i flere år at dette var det endelige mål) før man angrep på bred front, men nå ser det ut til at tiden er knapp og man fosser frem. Man har fått dårlig tid og vil samkjøre en ny norsk "Grunnlov" med det all europeiske grunnlovsarbeid som er rensket for det som har med Gud å gjøre! Sluttangrepet på Grunnloven er i gang!
Sigurd Opdahl skriver også i sin bok:
- Kristendommens høye menneskevurdering er i det hele en forutsetning for at menneskerettstankene kunne bli levende.
Vi ser det igjen og igjen opp gjennom historien hvordan den genuint kristne tanke påvirker historien til å nå sine høyder. Etter Skapelsen på de 6 dager fikk vi syndefallet og ikke lenge etter fikk vi "De ti bud". Gud visste at om vi mennesker skulle komme i nærheten av hva Hans plan med våre liv var måtte Han gi oss regler - for at vi skulle kunne "styre oss selv".
Schleiermacher sa en gang at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert bevisene for at han hadde rett. Det guddommelige i dag består i at Gud skapte oss og at Jesus Kristus gav sitt liv for alle mennesker - det setter fri i dobbel betydning, noe også arven etter hans Nilsen Hauge fra Østfold viser oss. Hauge ble omvendt og samtidig hardt arbeidende med de rette ting - og han trodde på Gud som sin Skaper og ikke på den humanistiske baserte arbeiderbevegelse, men på den arbeiderbevegelse som trodde på

Gud og menneskeverdet.
La oss ikke på nytt følge inn i den blindgate som historien viser vil ende i krig. Det er litt av et ansvar som nå hviler på politikere som har satt i gang sluttangrepet på Den Norske Grunnlov og på de av oss som bivåner dette med et trekk på skuldrene!?

Krigen og Einar Gerharsen på Grini.
Løgnhalsen Gerhardsen på Grini, 1944

Her kan dere i ro og mak studere løgnhalsen EGs opptreden på Grini i 1944.
Lystløgneren Einar Gerhardsen's inntreden på Grini ble annonsert som følger. KGB agent Jan- det var Einar G.
Jendal Antonsen, som var kanonskytter på Panserskibet Norge i Narvik, ble tatt til fange av nazistene i 1940 og havnet på Grini Fangeleir, hvor man ikke fikk snakke politikk eller nevne ordet Norge, uten å få både slag og spark- forteller her om "tildragelsen" Einar Gerhardsen: Så kommer det en mann som får lov til å tale Norges sak, uten slag og spark?

(J. Antonsen overlevde mirakuløst dette infernoet da P/S Norge ble senket av nazistene i Narvik havn, den 09. April- 1940. Han satt på Grini i 3 år).
En kveld jeg kom sliten fra kjøkkenet, ble jeg stoppet av en liten tykkfallen og rødmusset mann i brakkegangen. Han tok meg i armen og sa at jeg måtte komme inn på brakkerommet og høre på Einar Gerhardsen, han som skal være vår nye statsminister når krigen er slutt. Han er kommet hit fra en fangeleir i Tyskland og skal holde en tale inne på brakkerommet.
Jeg ble forskrekket og utbrøt: Har tyskerne drept vår Statsminister Nygaardsvold som er i England? (Og mintes de store V-rakettbombene som tyskerne bombet London med).
Nei svarte mannen med lav stemme. Men de har gjort så mye djevelskap der borte at vi kan ikke ha han lenger til Statsminister etter at krigen er slutt. Men sånt kan man ikke snakke høyt om her på Grini, sa mannen , og hastet travelt videre for å få så mange som mulig til å komme og høre på Gerhardsens tale.
Jeg syntes jeg allerde hadde hørt mer enn jeg riktig kunne forstå. Gerhardsen var for meg en ukjent person. Men jeg ville ikke la anledningen gå fra meg til å høre den mannen, som av noen var utsett til et så høyt verv. Kanskje ville han fortelle om forholdene fra fangeleirene i Tyskland? Så jeg gikk inn på brakkerommet, hvor det var kommet flere for å høre på Einar Gerhardsen som snart viste seg å være en mann med en lun humor og uvanlige evner til å fortelle både gammel og nyere historie. Men han kunne også gi løfte om hvor godt alle nordmenn skulle få det, når krigen var slutt.
Spesielt nevnte han at alle fanger sjøfolk og arbeidere som alltid har måttet ta det tyngste tak og når det gjaldt mest. De hverken skulle eller måtte bli glemt, sa han og la særlig vekt på vår flåtes store betydning. Det at vi fanger ikke skulle bli glemt, var noe som gav ham stor tilslutning og tillitt blandt oss.

Kommentar Bjørgulf Mortensen:
Her ser dere venner, Einar Gerhardsen lovte sjøfolkene spesielt- gull og grønne skoger, et løfte han aldri holdt. Dette har pussig nok vært arbeiderpartiets måte å love seg vekk på, opp igjennom etterkrigstiden og helt frem til i dag. Denne sannheten om lystløgneren Einar Gerhardsen er aldri blitt fortalt. Nå er tiden inne for å sette en stor strek over den forfalskningen som har skjedd i Arbeiderpartiets navn over Einar Gerhardsen. Han var en mann som ble brukt av noen sveklinger, brunstripede quislinger. Han hadde evnene og han ble ofret og misbrukt for at AP skulle fremstå som noe feiende flott. Nå har vi fått dokumentert en gang for alle hvilken grusom sannhet AP har holdt skjult. Krigsseilerne og sjøfolkenes tårer renner enda etter alle disse årene. Dette er en stor skamplett.
Han stod og løy fangene mitt opp i ansiktet om at han skulle ta vare på dem.
Sitat Einar G: "Det ble uttrykt misnøye over den skibsfartsinteressen de norske myndighetene i London hadde utøvd. Derfor var det så viktig at det ble tatt godt vare på den gamle kulturen og de åndsverdier som hadde slike dype røtter i den vestlige verden. Dessuten var det også meget viktig at det ble tatt skikkelig vare på de store materielle verdier som alltid blir igjen etter en lang krig. Samtidig som det ble å ta vare på og å beskytte alle enkeltpersoner og grupper av mennesker som krigen hadde gått hardest ut over. Og det er det bare vi som har vært hjemme og følt på kroppen, som kan gjøre", ble det sagt med en sterk moralsk apell til oss tause tilhørere på Grini. Det at de I London hadde gitt tillatelse til at å begå "bigami" hadde gjort at mange som var gift, og hadde kone og barn hjemme i Norge, hadde giftet seg i utlandet. Det skulle bli en svært stor belastning for dem.
Dessuten fortalte EG at han hadde truffet kjente og hilst på mange gode nordmenn i Tyskland. Blant dem Aanes fra Narvik, som tyskerne hadde plassert i det beryktede og fryktede straffekompaniet, som en ekstra straff fordi han hadde malt hakekors og solkors på en gris. (Det minner oss jo om hvilken straff vi i dag får av muslimene pga å ha vist de fryktede muhammedtegningene, samme nazi-ulla) (Muhammed-cartoons)
Men vanligvis så nazistene på oss nordmenn som "germanere" og vi kom i en særstilling i forhold til mange andre nasjoner, mente Gerhardsen.
Så sier Jendal Antonsen, sitat: "Det var godt å vite at den mannen var i live som tok all skyld på seg for å berge sine arbeidskammerater fra å bli arrestert av tyskerne etter at de hadde malt det tyske hakekors og hirdens solkors på Willa-grisen til tyskerne, sitat slutt. Så Aanes fra Narvik var en skikkelig tøffing ser dere.
Einar Gerhardsen fortalte også fra S-Hausen hvor en spåkone kom til han og spådde at han skulle komme tilbake til sitt fedreland og bli en stor mann! En tilhører fra Finnmark sa da ironisk på sin dialekt: Det var vel den gamle Haldde som kunne spå så pent åt deg. Gerhardsen stusset litt ved den uventede bemerkningen. Men som en mann med ordet i sin makt, fortsatte han å snakke som om intet var sagt eller hørt. Med den veltalenhet og vinnende vesen, var det klart at han kunne drive det langt, selv om veltalenhet og store løfter aldri har vært noen mangelvare hos politikerne, var jeg klar over at det foregikk noe jeg ikke riktig forstod. Vi var klar over at ikke alt som var blitt sagt, bestemt eller gjort i England i disse årene kunne være like populært for alle her hjemme. Fem år var også lang tid for dem som kjempet ute. Derfor syntes jeg det ville være uriktig om noen skulle benytte anledningen til å felle statsminister Nygaardsvoll og hans menn i ryggen, når man hadde arbeidet i alle år for at også de skulle være velkommen hjem til Norge når krigen var slutt.
Her ser dere hva Jendal Antonsen riktig nok oppdager om denne E.G.
Videre sier Jendal Antonsen, sitat: Men stedet Grini var ikke rette plass å fortelle eventyr og vitser, og han bet seg merke i det Einar Gerhardsen gjorde, fordi hans veltalenhet nøt tillitt hos krigsseilerne.

BmOnline kommentar: En tillitt som skulle vise seg å være feil og skjebnesvanger for alle krigsseilerne.
Videre sier Jendal A, sitat, Men stedet for å være overtroisk og tro på spåkoner og gamle guder, ble jeg mer og mer interessert i hvorfor han var kommet fra en konsentrasjonsleir i Tyskland og hit til Grini, og fritt kunne holde sine møter og foredrag. Noen hadde til og med utpekt ham til å bli Norges statsminister. Det syntes jeg var mer enn merkelig under disse forhold, hvor man knapt torde tenke.
Jeg og den unge mannen fra vestlandet som hadde til arbeid å fyre med kull under de store kokekjelene, ble riktig gode venner. Vi fortale hverandre hemmeligheter om våre illegale arbeider. Han fortalte meg at han og faren ble arrestert av Gestapo og sendt til Sachenhausen etter at den store Telavågsaken ble opprullet. De hadde skjult engelske agenter der i lengere tid. Flere familier fikk en tragisk skjebne etter at de ble tatt og hjemmene deres ble brent ned, så ble de sendt avsted til fangenskap i Tyskland. Men så hendte det underet at et tysk jagerfly ble skutt ned og piloten havnet i sjøen ved siden av båten til en yngre bror av han som arbeidet sammen med Jendal på kjøkkenet. Slik berget piloten livet og han ville jo gjøre gjengjeld fordi gutten berget livet hans og rodde ham til land. Tyskerne så på det som en vennligsinnet og stor bragd. Som belønning ville tyskerne vise sitt storsinn. Han skulle få oppfylt sitt ønske om han bare hadde noen. Da ba han om at hans far og bror måtte slippe fri fra tysk fangenskap. Det hadde tyskerne ikke regnet med og kom i stor forlegenhet i sitt storsinn. For fri ville ikke Gestapo slippe dem. Men de ble sendt til Norge med et tysk fly. Sammen med han og faren var det en liten tykkfallen jøde og Einar Gerhardsen. At tyskerne satte alt inn på å holde løftet sitt viste det store antall tyske jagerfly som beskyttet dem fram til Norge. Han var sin yngre bror stor takk skyldig. Det var også en annen mann med i flyet.
Her leser dere hva Einar Gerhardsen gjorde på Grini. Han løy glatt hele veien. Merk dere en viktig ting, quislingene i AP er gode til å fortelle skrøner, bl.a. at EG satt på Grini under krigen. EN stor LØGN. Han satt aldri der, men spiste kaviar sammen med nazi-svina det gjorde han. Og han ble importert til Norge med SS Waffen jagerfly. ikke hvite busser, slik
AP har skrytt av i skolebøkene fra 50-tallet.

Merk dere forskjellen!
1. Hvem har han besørget å beskytte etter at krigen var ferdig?
2. Hvilke store mengder materiell etter krigen skulle tas vare på for folket?
Svaret på nr 1 og 2 vet vi i dag.
Svaret på nr 1 er at krigsseilerne ikke fikk noe hjelp av den gode Gerhardsen. Derimot hjalp han quislingene, nazistene som ble dømt til lange fengselsstraffer. Han benådet de etter bare 9 mnd. i fengsel og de fikk toppstillinger i departementene. Såldedes spyttet han våre krigsseilere i ansiktet og trykket de langt ned i sjiten.

Svaret på nr 2 er slik:
Alt materiell som tyskerne levnet igjen ble brent opp og dumpet på sjøen. Det var mange tusen motorsykler, biler, spader, materiell, proviant osv. osv. Nordmenns husvære i Nordland, Troms og Finnmark som ble svidd av, ble det ikke gitt erstatning for. De fikk ingen ting igjen for båter, biler, husvære, hester, gårder som nazistene stjal.

Nortrashipfondet ble også stjålet fra krigsseilerne av staten.

Men så skal dere lese nøye- samtlige som EG tok ut av fengselene etter 9 mnd, gjett hva de gjorde? Jo, det var nemlig nazi ulla som EG benådet- og det de gjorde etter 1945, jo nøyaktig å bidra til statskuppet som dere ser utført her, de bidro til at Norge ble russisk styrt via det kuppet som ble gjort og HM kongen signerte.

http://bmonline.no/html/1945.html
Denne historien er bare fæl, og AP er herved bevist et parti som ikke har fart fram på ærlig vis mot det norske folk og nasjon. Derfor er spørsmålet, når skal folket kreve sin rett og satt disse til ansvar for det som skjedde?

Einar Gerhardsen ville samarbeide med nazistene i 1940
Historiker Finn Olstad tok Aftenposten med ned i magasinene i Arbeiderbevegelsens arkiv i går slik at vi med egne øyne kunne se dokumentene.
Avdelingsleder Solveig Halvorsen ved Arbeiderbevegelsens arkiv sier at Anders Frihagens arkiv har vært mye benyttet av forskere, men likevel har ingen inntil nå forstått viktigheten av dokumentet.
Det skyldes trolig at brevet er både usignert og udatert.
Dekknavn «Henry» Ved å sammenligne skrifttypene og skrivemaskinens egen «signatur», oppdaget Olstad at brevet var skrevet på skrivemaskinen til en person som brukte dekknavnet «Henry».
I en annen boks i arkivet kom Olstad over en nøkkel til hvilke psevdonymer som ble brukt av Ap.-toppene i de hemmelige notatene til Stockholm.
- Det er helt klart at «Henry» står for Einar Gerhardsen. Det er egentlig oppsiktsvekkende, siden Henry var hans eget mellomnavn, sier Olstad.
En sammenligning av et signert notat fra «Henry» til Stockholm med dokumentet om «Foreløbig utkast til oppgaver for en norsk front», viser at skrivemaskinens signatur er den samme: Det er uvanlig lange mellomrom mellom hver bokstav, punktumene er karakteristisk harde, og skrifttypene er identiske på den gamle skrivemaskinen som er brukt.
Andre dokumenter fjerner ifølge Olstad all tvil om at det usignerte brevet er skrevet av Einar Gerhardsen.
- Dette var spennende detektivarbeid, sier Olstad. - Det har versert ulike rykter og udokumenterte påstander om at Gerhardsen ønsket et samarbeid med tyskerne i 1940, men jeg trodde faktisk ikke på disse påstandene. Jeg ble derfor overrasket da jeg oppdaget hvem som hadde skrevet notatet, sier forskeren som har jobbet i over tre år med Gerhardens-biografien.
Einar Gerhardsens uttalelse om G. Lorentsen.
Jeg kunne ikke bli noen dyktig politiker, sa Einar Gerhardsen- fordi jeg var for redelig og ærlig, sitat; Gudmund Kristian Lorentsen i Ballangen.

Nazistene fikk seg toppjobber av Einar Gerhardsen

Her kan du se hvem som arbeidet i Quislings regjering. Du kan så søke på de navnene du får opp, og se om du finner noen av dem i regjeringen Gerhardsen? Det viser seg at vi har hatt "quislinger" alle steder fram til i dag i departementene og i regjeringene. Lystløgnerne har vanstyrt dette landet, det er sannheten om våre folkevalgte.

Klikk på boka og last ned del ll pdf. Vår ukjente krigshistorie.

Hva gjorde Jens Ch. Hauge etter krigen?

Men her er den virkelige helten som ingen snakker om, andre enn krigsseilerne, General Carl Gustav Fleischer.

Slike gutter, det vil gamle Norge ha!

Krigsprofitørene og Enskilda banken Les nazi-Sverige og Norge.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Globalistene og deres medspillere

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jan 19, 2016 10:04 pm

Hvem er globalistene og deres medløpere?
Finnes de i Norge?
Og hvor finnes de?
Svaret får du her:

NWO agendaen er å sette opp folk mot folk, raser mot raser, Religion mot religion.

Og for å spre budskapet til sine tilhengere bruker de Frimurere, Bilderberger, Trilatteral comission, Club of Rome, Osv. Alle grener tar for seg sine grupper i hierarkiet.

Frimurere er for Kommunene.
Bilderberger dekker Akademia, Politikere, Media, Næringsliv.
Trilatteral dekker Politi, PST, Rettsvesnet.
Club of Rome er vel for de Kongelige.

Fellesnevneren er den globale galskap!

Her er Jesuitt-eden til kommunistene i AP og ellers:


“Jeg videre lover og erklærer at jeg vil, når jeg får anledning, lage og føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg er bedt om å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra overflaten av jorden, og at jeg vil spare verken alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, kaste, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne, rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase. At når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke forgiftet beger, lynsje-tau, dolk eller blykuler, uavhengig av æren, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personene, uansett kan være deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid kan bli bedt om å gjøre, som agent for paven eller av leder av brorskapet av den hellige tro av soceity of Jesus (Jesuittene)”

Når vi vet at Gahr Støre har sverget en ed om å drepe alle oss som ikke er katolikker, så kan man virkelig begynne å lure hva denne mannen gjør som helseminister i Norge. Abort er et “virkemidel” for å få oss protestanter bort fra denne overflaten, slik Gahr Støre har sverget i eden her:“rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase”
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Grunnloven og makteliten

UNREAD_POST BmOnline » Lør Nov 25, 2017 10:09 am

Terje Tvedt leverer varene:

"Eliten" har avviklet Norge som nasjonalstat ved innvandring og islam. Konsekvensene på sikt av det dramatiske sosiale eksperimentet er høyst uvisst. Dette hevder professor Terje Tvedt i en bombe av en samfunnskritisk bok om nyere norsk historie.
Hege Storhaug

Oppdatert: 24.11.2017 - 22:16

Jeg kan knapt erindre sist jeg leste en bok som har gjort dypere inntrykk på meg. Terje Tvedts ferske bok Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat til flerkulturell stat, er et regelrett jordskjelv om et Norge som ble strukturert om fra å være en solid og svært homogen nasjonalstat – hjemmet for nordmenn og kristendommen – til å bli et sted for Allah, og alt og intet, en såkalt «multikulturell stat».

Denne dramatiske omstruktureringen av samfunnet skjedde i løpet av om lag 50 år. Dens utgangspunkt falt sammen med at Norge gikk ut i verden på 60-tallet for å bli en humanitær stormakt, samtidig som folk i de samme landene vi ga bistand til startet vandringen til blant annet det lille landet lengst nord på nasjonalstatenes kontinent, Europa.

Paradokset er ikke minst derfor at Pakistan var landet som mottok flest av våre skattekroner i startfasen på Norges debut på den internasjonale bistandscenen, samtidig som pakistanere var den største gruppen i tredje verden som samtidig tok seg til Norge.
Fra Bjørnsons Norge til et universelt Norge

Globalhistorie er Terje Tvedts spesiale, og professoren har levert en grundig analyse av hva som på 1800-tallet skapte Bjørnstjerne Bjørnsons norske (-ste) nasjonalstat, den sosiale samfunnsbyggingen som preget det første halve århundrets 1900-tall, deretter 60-tallets gryende internasjonale gjennombrudd, som endte med demonteringen av nasjonalstaten. Nasjonalstaten ble erstattet med den multikulturelle staten.

Terje_Tvedt.jpg
Terje Tvedt leverer varene


Professor Terje Tvedt. Foto: Lisbeth Michelsen.

Norge har derfor ikke lenger en «leitkultur», en ledende kultur. Norsk kultur er avskiltet. Alle verdiene i samfunnet vårt er gjort til universelle. Menneskerettigheter er den nye bibelen, og kristendommen har på ingen måte noen forkjørsrett i landet som ble kristnet for 1 000 år siden. Hinduismen, islam og kristendommen er like gode størrelser. Alle religioner bunner i grunn på samme verdier. Alle religioner har vært med på å utvikle de universelle menneskerettighetene, de universelle verdiene, lyder de politiske ovasjonene, nedfelt i et vell av Stortingsmeldinger og NOU-er (Norsk Offentlig Utredning) om innvandring og integrering fra 70-tallet frem til i dag.

Tvedt har pløyd dem alle, og han har full kontroll på hvilke tankesett som har passert – med akklamasjon – det ene Stortinget etter det andre.

«Den norske staten fulgte i hele perioden en politikk som hadde det multikulturelle samfunnet som erklært ideal og mål.»
Folket skal oppdras

Blant annet derfor kan Tvedt konstatere at det ikke lenger finnes norske verdier, norsk kultur. Norske verdier, norsk kultur, ble ikke minst avviklet under Gro Harlem Brundtland av et utvalg som forfattet NOU-en «Opplæring i et flerkulturelt Norge». Her «avskrives» norsk kultur, eller «de norske og europeiske verdiene som noe å bry seg om», skriver Tvedt. I utredningen på 207 sider nevnes ikke disse norske/europeiske verdiene overhodet, samtidig som to nyord introduseres: Rikskultur og sentralkultur.

Rikskultur ble definert slik:

et sett felles normer, verdier regler og prosedyrer som må fines i et levedyktig pluralistisk samfunn, og som må respekteres av alle. Rikskulturen settes sammen i en politisk demokratisk prosess og nedfelles i lærerplaner (sic!).

Sic! er ført i pennen av Tvedt selv. Folket skulle altså oppdras.

Samme statsminister, altså Brundtland, sa for øvrig i nyttårstalen året før, i 1994, at OL (på Lillehammer) ga Norge en fantastisk mulighet til å vise verden «ikke bare gode idrettsprestasjoner, men også norsk gjestfrihet og norsk kultur».

I dag kan ikke en kulturminister – og vil heller ikke klare – å definere hva norsk kultur er, mener Tvedt.

Ja, vi alle husker mageplasket om «pinnekjøtt og kålrotstappe» i desember 2012 fra topphold i Ap, for ikke å snakke om da dagens kulturminister tok på seg bunaden på julaftenen i fjor og slik ville slå et slag for det som er typisk norsk.

-Du trenger ikke å gni det norske i trynet på folk, svarte Høyres Heidi Nordby Lunde sin egen statsråd.
Kong Haralds dødsstøt

Den siste spikeren nasjonalstatens likkiste stod landets overhode for i Slottshagen 1. desember 2016. Kong Haralds historiske ord «rørte et helt folk», i henhold til en åpenbart svært rørt VG-redaksjon og resten av MSM:

Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. (…) Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. (…) Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Norge er altså alles stat. Norge er like mye Allahs stat som de kristnes stat.
Forstår politikerne alvoret?

Demonteringen av norsk kultur og Norge som nasjonalstat, erstattet med et vell av etnisiteter i et uoversiktlig multikulturelt samfunn – ja, et samfunn uten et felles lim -, er et eksperiment i (ny) samfunnsbygging som vi ikke vet konsekvensene av, advarer Tvedt. Skjønner politikerne hvor omfattende eksperimentet er på en rekke samfunnsnivå? Hvilket annet land kjenner vi der stadig flere etniske minoriteter vandrer inn og der staten av prinsipp ikke vil favorisere et verdisystem fremfor et annet?

Tvedt spør videre: Dersom verdier er universelle, ja, da mener vel alle andre også det, eller det er bare et tidsspørsmål før de gjør det. Nettopp dette tankesettet møtte vi i HRS hos politisk topphold allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Tiden jobber automatisk for integreringen: 2. generasjon – de som fødes her – de blir som oss. Det var ikke minst denne kulturutslettende holdningen som førte til at den såkalte integreringen i stort monn havarerte blant ikke minst store muslimske grupper.

Og; hvis det er slik at alle i bunn og grunn har de samme verdiene (eller vil få det), hvordan forklarer man da terror i dagens Europa? At «vi» har vært slemme mot «dem»? Tvedt spør. Han får neppe fornuftige svar fra politisk ledelse.
De strippes nådeløst

Boken avkler nådeløst uforstanden som har dominert akademikere – som ikke forstod sin samtid, som ikke kan internasjonal historie og nasjonsbygging. Boken stripper Kirken for troverdighet, som bevisst stod med luen i hånden i møtet med islam. Kirken har gjennomgående opptrådt totalt kritikkløs overfor en ureformert ørkenreligion/-ideologi. Kirken øynet nemlig muligheten for en ny renessanse for sin tro, en vitalisering av kristendommens innflytelse i et Norge preget av den sekulariserte moderne tiden og stadig mindre religion. Med det sterkt misjonerende islam som entret det norske huset, håpet Kirkens ledere at også den skulle trekke til seg nye troende og gjenreise makt.

Så lite kjente de til islam? 1 400 års kamp med omgivelsene sine, ikke minst kamp mot de kristne, som pågår her og nå i eksempelvis Midtøsten, kristenhetens vugge.

For ikke å snakke om Tvedts gjennomgang av leder- og kommentarartikler gjennom årene i sentrale norske aviser. Om islam. Tvedt knuser enhver som vil prøve å fremme påstander om at muslimer/islam har blitt møtt med «kritikk, stereotyper og fiendebilder». Tvert om er bildet totalt motsatt. Det har vært den rene festen av et knefall for islam – på alle sentrale samfunnshold:

«Det politiske lederskap, alle partier, alle medier, ja, så å si hele nasjonen, tok oppgaven med å advare mot fiendebilder svært alvorlig, og i kulturmøtenes lange historie står det kristne Norges holdning til den muslimske innvandringen under det internasjonale gjennombruddet frem som et bemerkelsesverdig øyeblikk av humanitet og godvilje.»
Hvordan vil «de» møte boken?

Det er for øvrig ikke første gang Tvedt legger seg ut med rådende myter og uforstand. Han evner nemlig det som så få andre akademikere evner: Å følge fakta, fornuft og samvittighet. Nettopp derfor er resultatet dette: Tvedt dokumenterer at fornuften rett og slett tilhørte en annen planet de siste 50 årene da Norge møtte verden – på hjemmebane såvel som bortebane. Ingen sentrale samfunnsinstitusjoner hadde magemål. Og det kan fremdeles den dag i dag ikke bli nok godhet. Derfor kan det heller ikke komme mange nok enslige unge menn fra et land som Afghanistan til Norge. «Lederskapet», enten det sitter på Stortinget, i Akersgata eller på Blindern, har for lengst solgt ut kalkulatoren såvel som ånden fra opplysningstiden.

Tvedt har leverte årets viktigste bok. Jeg er ikke i tvil om akkurat det. Den er brutalt ærlig. Den er også et verdifullt oppslagsverk for oss som er opptatt av vår nære historie og hva som faktisk ble sagt og gjort. For den er en gjennom-dokumentert beretning som vil bli stående som en påle for ettertiden over de alvorlige, irreversible endringene politisk ledelse i tospann med mediene og toneangivende akademikere – uten å spørre hva folket mente – tvang igjennom. Enten det var en regjering ledet av Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch eller Kjell Magne Bondevik, talte Stortingsmeldinger og NOU-er om innvandringen stort sett samme språk. Det var kulturrelativismens og globaliseringens gjennombrudd. Det var tiden for nasjonal selvutslettelse. Mange har derfor gode grunner til å vende boken ryggen.

De raserte 1 000 års nasjonsbygging på 50 år.

De avviklet Norge.

Norge er ikke mer.

Norge er Allah, og alt og intet.

https://www.rights.no/2017/11/professor ... kjebnetid/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2423
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Grunnloven

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest