BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

  Straffeloven:
 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • STATSKUPPET- 39


  Øistein Østgaard forteller Jarle Synnevåg sannheten rundt statskuppet i 1939-.

  Øistein Østgaard
  Hva bestod så egentlig statskuppet i 1938 av? Vi må se på den norske grunnloven slik den var i 1938. Grunnlovens §54 lød slik: "Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skal være tilendebragte inden November Maaneds Udgang". Merk at alle paragrafer og endringer skrives i tilnærmet samme språkdrakt som den opprinnelige grunnloven ble skrevet med i 1814. Det siste stortingsvalget hadde vært avholdt i 1936 og det neste skulle dermed avholdes innen utgangen av november 1939. Enkelt og greit.
  Vi tar også med grunnlovens §71 om lengden av en lovlig stortingsperiode: "Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes."

  Grunnlovens § 49:
  ”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

  Faktum:
  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg i den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år. Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette. Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938. Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år. § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet. At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet. Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

  Grunnlovens § 54:
  ”Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maaneds Udgang”.

  Faktum:
  Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober. 1936. Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54.

  Grunnlovens § 68:
  Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.

  Faktum:
  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting hadde mandat til kun å sitte fra 11. januar 1937 t.o.m den 10. januar 1940 går klart frem av Grunnlovens § 68.

   

  Grunnlovens § 71:
  Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige, som ved det ordentlige Storthing, der imidlertid holdes”.

   

  Faktum:
  Også den gamle § 71 sier klart fra at regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting hadde bare mandatperiode på tre (3) år.

   

  Grunnlovens § 97:
  "Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft”.

   

  Faktum:
  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting lot endringene av Grunnloven av 5. og 22. april 1938, ha tilbakevirkende kraft. Det sittende storting var valgt for kun tre (3) år. Ved å utvide den da inneværende stortingsperiode, satte de seg selv over Grunnloven og det Norske folks vilje. At ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft, er også et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet, og har vært det fra  Grunnlovens § 112:

  ”Viser Erfaring, at nogen Deel af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa et ordentlig Storthing, og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring”.

   

  Faktum:
  Ved å la endringen av april 1938 §§ 54, 68 og 71 ha umiddelbar virkning for sittende regjering, brøt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting også § 112. Kongeriket Norges konstitusjon er kodifisert i form av grunnloven som bygger på Folkesuvereniteten, ble satt til side.
  Administrer  Liker: 300000
  · Svar · 21 min Kommentar bmo: Ja, det er nøyaktig hva de gjorde, satte folkesuvereniteten til sides. Et statskupp skjedde. Og hør hva jeg legger til. Med aldri så mange "pene ord" fra såkalte professorer, blir ikke tyveriet mere lovlig av den grunn.

  Dette er hva dagens presse og msm ikke ønsker at skal komme for en dag. Da blir de sur og tverr- og de går til personangrep tvert- i tråd med rødsausen på stortinget. I KASJOTTEN hører de hjemme.

  President Donald Trump want to unrig the Deep State.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?

  BmOnlines debattforum