BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Martin Luther

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Innvandrere på trygdetoppen

  https://www.aftenposten.no/norge/i/JQ7r6/Innvandrere-pa-trygdetoppen


  Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av
  trygd jo lenger de er i Norge. Det viser en fersk undersøkelse.

  En svært høy prosentandel av førstegenerasjons innvandrerne i Norge får
  sosialhjelp, uføretrygd eller andre former for offentlige støtte. Det
  fastslår samfunnsøkonom Tyra Ekhaugen, doktorgradsstipendiat ved
  Frisch-senteret i Oslo.

  Undersøkelsen, som offentliggjøres i disse dager, omfatter alle de 173 613
  voksne som innvandret til Norge i perioden 1956-1996, med særlig vekt på dem som kom i 1992-96.
  I den grad deltagelse i arbeidslivet anses som et mål for
  vellykket integrasjon av innvandrere, feller undersøkelsen en hard dom over
  norsk integrasjonspolitikk de siste 10-20 år.

  Trygd defineres i undersøkelsen som sosialstønad, uføretrygd,
  arbeidsledighetstrygd eller attføring-/rehabiliteringspenger minst én måned
  i løpet av året, og/eller sykepenger minst tre måneder i løpet av året.

  Motsier.

  Ekhaugen går langt i å motsi det en rekke politikere i mange år har hevdet;
  nemlig at Norge må løse sitt behov for arbeidskraft ved mer innvandring.
  Hvis ikke norsk integrasjonspolitikk legges drastisk om, vil innvandringen
  fortsette å bidra til en økt snarere enn til en redusert forsørgelsesbyrde,
  dvs. til at byrdene på den arbeidende befolkning blir større i stedet for
  mindre. Generelt sett har Norge bare vært i stand til å utnytte
  arbeidskapasiteten til innvandrere fra den tredje verden i perioder med
  ekstrem høykonjunktur, ifølge Ekhaugen.

  Øker.

  Flere av hennes del-funn viser at trygdeforbruket for viktige grupper øker
  over tid i stedet for å avta. Generelt er det slik at etter 17 år i Norge,
  blir flyktninger forbigått av andre, ikke-vestlige innvandrere når det
  gjelder forbruk av trygdeytelser, fremgår det av rapporten. Forskere fra
  blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger hevdet at
  "innvandringen går seg til gjennom tid". Tyra Ekhaugens avhandling tyder på
  at SSB tar feil.

  I Ekhaugens undersøkelse deles innvandrerne i tre grupper:
  Flyktninger/asylsøkere, andre ikke-vestlige innvandrere, det vil si personer
  som i hovedsak er kommet gjennom familiegjenforening, og innvandrere fra
  vestlige land.

  Ser man på gruppen "andre ikke-vestlige innvandrere" som kom til Norge i
  perioden 1966-75, altså før innvandringsstoppen, mottok rundt 50 prosent en
  eller annen form for trygd etter 25 år i Norge.

  Overrasket.

  Tyra Ekhaugen er selv overrasket over mange av funnene i undersøkelsen.

  - Jeg hadde ikke ventet at gruppen av ikke-vestlige innvandrere skulle få en
  så sterk økning av trygdeforbruket over tid. Min undersøkelse viser klart at
  slik innvandringen hittil har fungert, vil den ikke bidra til å minske
  forsørgelsesbyrden for dem som er i arbeid i Norge, sier hun.

  - Har du selv tanker om årsaken til at det er slik?

  - Det ser ut til at det er barrièrer i arbeidsmarkedet som gjør at
  innvandrere sliter. Dersom deres ressurser utnyttes bedre, kan det godt være
  at vi kan få i pose og sekk ved at Norge kan motta flere innvandrere av
  humanitære hensyn og samtidig få redusert forsørgelsesbyrden. Forhåpentlig
  vil også innføringen av introduksjonsstønad bidra i positiv retning.

  - Hvordan er det mulig at du og forskere i Statistisk sentralbyrå kommer til
  så ulike konklusjoner?

  - Det kan jeg ikke si uten å kjenne undersøkelsen deres bedre. Men generelt
  er det svært viktig å beregne forbruk av flere trygder, ikke bare noen få,
  sier Tyra Ekhaugen

  -------------------------------------------------------------------
  Dette er en tikkende bombe.

  Kopi fra Sol debatt

  BmOnline

  Hva koster dette gildet Norge?

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no