BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Hvorfor blir våre krigshelter stemplet som rasister?


Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet. Les boken til Jo Benkow, Det ellevte Bud, her sier Benkow at det er en løsning på volden og krimmen blandt innvandrerne, stopp innvandringen til Norge. Og videre.. rasisme er når noen raser er overhøyet andre.

Side 11: E-POST

Send din e-post her: bmonline at bmonline.no

Ditt innlegg -anonymt om du vil.

BLI (HELT), MUSLIM ELLER DØ -PÅ NRK1.

NRK1 sendte en kommentar om JIHAD -muslimene og deres brennende ønske om å komme til paradiset, forsåvidt greit -så lenge de sprenger seg selv og lar andre i fred. 20.02-97. Dette er nok en illustrasjon som støtter manges syn -i motsetning til de som fornekter, fortier den sannhet som her ble spikret for dagen, hvor manipulerte menn med barbariske metoder sprenger andre i biter med overlegg. Igjen et varsku til alle "blåøyde" i Norge som lar snillismen trille ut av øyekroken i blind fortapelse til millitante politiske sorte krefter.

Minner oss igjen om at Norge ikke må skitnes til av prester og andre som utøver sakresti-asyl. Hva er hensikten? Dette bør Gunnar Stålset fra Vadsø -bite seg merke i. Vår egen kjære konge hadde en nyttårstale som ikke var til å misforstå -mot den blinde volden. Vår kultur skal elskes fram i vårt landskap på våre premisser. Til våre geistlige -biskoper og prester er å si, dere står midt inne i et minefelt -hvordan skal dere unnslippe -i en del? Som man rer -ligger man. Hvilken elendighet dere påfører de følgende generasjoner med deres sakresti-asyl vil tiden vise, en forsmak fikk vi tydeligvis demonstrert på NRKs Tv kanal 1.

Er dere klar over hvilket ansvar dere fratar Justisministeren? Dette kan da ikke holde mål? Vår justisminister bør ta affære straks. Stopp alle kirkeasyl, la alle få sin brøde vurdert hos de etter lovens bokstav -vårt Justisdepartement. Dere som bryter norsk lov burde puttes i det samme fengsel som andre lovbrytere. Eller er det forskjell på Jørgen hattemaker, innvandrere og det norske presteskap, hvor de gjemmer seg bak kristen økumenikk? Hvor man i dag enn synser -er der en urovekkende og overhengende mangel i å skille snørr og barter JFR NORGES GRUNNLOV § 2. og § 12. For en gangs skyld skal nrk roses for et program som viser oss sannheten. Det er fakta nyheter som får jihad frem i "lyset". Måtte den produser få all ros for sitt engasjement til også å gjelde i fortsettelsen. Denne dokumentaren var det sikkert mange som mislikte -da spesielt de som støtter denne form for terror.

De som kommer til Norge fra slike områder kan da ikke synes det er det minste rart at nordmenn er skeptiske til at de bare er her på et ferieopphold. De burde heller ta oss i forsvar enn å fortie slikt svineri -hvis de har tenkt å besøke oss. William Nygaards historie er jo et skrekkens eksempel. Andrawes er det andre.

 

Kommunaldepartementet.

HANDLINGSPLANENS MÅLSETTING mener R.Q.Haarstad.

Målet med handlingsplanen er klart:

Målestting: Styrke lokale aktiviteter mot rasisme og diskriminering og formidle kunnskap om hvordan rasisme og diskriminering kan forebygges og bekjempes. Altså en bevisst statlig ensretting av folks meninger. Andre oppfatninger skal bekjempes, og til dette bevilges årlig betydelige beløp, spesielt til organisasjoner som arbeider for slik ensretting. Minner ikke dette på en sørgelig måte om tyskertiden? Bare at i dag går ensrettingen i motsatt retning. En trøst er det at den såkalte handlingsplanen er et elendig og lite gjennomtenkt dokument.

Erik Gjems-Onstad.

KOMMUNALMINISTERENS OVERTRAMP.

Skriv fra kommunal -og regionaldepartementet. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (1998-2001) I motsetning til Ragnhild Queseth Haarstad og våre politiske partier som er representert på Stortinget, mener jeg at vi har alt for lite diskriminering eller forskjellsbehandling mellom nordmenn og utlendinger i Norge. Norge er vårt land, og vi nordmenn bør ha fordeler frem for utlendinger i Norge. Når det gjelder rasisme vil jeg sitere tidligere Høyre-leder og Stortingspresident Jo Benkow, som har skrevet adskillig i boken: Det ellevte bud. Fra side 101 siterer jeg: I Norge har vi en viss svakhet for lovmessighet og naturlover. Vi har Arkimedes lov, Janteloven og Parkinsons lover.

Personlig kunne jeg være tilbøyelig til å utruste oss med en lov til, selv om jeg ikke ville være så pretensiøs at jeg gir den navnet BENKOWS LOV. Da jeg gikk i fotografilære lød en av de første lover i lyslæren slik: "Lyset avtar med kvadratet av avstanden." Det har inspirert meg til følgende bidrag: "Rasismen vokser med kvadratet av minoritetene." I et land uten minoriteter og fremmedelementer finnes det ingen rasisme. I et slikt land, slik vi selv var innskrenker vi oss til å beklage andre lands opptreden overfor sine minoriteter. Også i USA har denne "minoritetsloven" gyldighet. Jo større del av befolkningen i en stat som er afro-amerikanere eller utgjøres av andre ikke-hvite, jo mer rasisme kan man registrere.

Etter Benkows lov er det en enkel sak og praktisk løsning hvis man vil eleminere "rasisme" i Norge. Send utlendingene hjem! Dette gjelder selvfølgelig spesielt folk fra andre raser, religioner og kulturer. Som er og blir fremmedelementer i vårt samfund. Hvis vi ikke gjør dette, men fortsetter den nåværende asyl og innvandringspolitikk, må vi bare regne med at en eller flere av disse fremmede grupperinger vil overta makten i vårt land i løpet av det kommende århundre. Det er en slik utvikling jeg advarer mot. Jeg advarer mot å gi flere utlendinger norsk statsborgerskap. Dette bør ikke lenger være en rett etter et bestemt antall år, men et privilegium. Jeg advarer også mot den linje som FRP går inn for, nemlig å stille alle likt.Dette gjøres heller ikke i praksis, men er blitt en fin politisk floskel.

Det er langt større problemer med å ta inn minoriteter fra fjerne himmelstrøk med helt andre religioner og raser enn å huse vestlige europeere eller skandinaver. Og dette bør vi ta konsekvensene av. I brev til meg av 24. april 98 definerte Ragnhild Quesetn Haarstad begrepet "rasisme" referert i N&K nr 5/98. Nå er definisjonen ytterligere skjerpet av sentrumskameratene. Noe som tyder på at Willoch og Benkow ikke får særlig medhold av disse landssvikerne i sentrum. 1.2.2 Rasisme. "Rasisme forstås i handlingsplanen som ideen om at raser eller etniske grupper har ulike egenskaper, og at disse ulikhetene legimiterer negativ forskjellsbehandling. Det er en begrunnelse og rettferdiggjøring av negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. I dagens debatt er det flere som i større grad vektlegger kulturforskjeller enn biologiske forskjeller. En sier ikke at andre kulturer nødvendigvis er mindreverdige, men at personer med ulik kulturbakgrunn ikke kan leve sammen uten at det fører til konflikt. Denne endringen i argumentasjonen kan skyldes at det i dag er lite akseptabelt å forsvare forskjellsbehandling på grunnlag av biologiske forskjeller. Men det er de samme gruppene som rammes av denne argumentasjonen, da det er samme type logikk -så konsekvensene er tilnærmet like." sitat slutt.

Jeg finner ikke grunn til å diskutere om indere (pakistanere), mongoler, arabere, negre og hvite har forskjellige egenskaper. Men vi vet alle at de er forskjellige av utseende og at de land hvor disse minoritetene finnes holder de seg sammen. De blander seg ikke med andre. Det ser vi også etter at Tito døde og hvor Sovjet falt. Alle minoritetne krevde sin selvstendighet. De var et folk selv om de hadde vært kuet i 75 år. I svært mange land har man rasemotsetninger og uroligheter. Jeg har opplevet slike motsetninger både i England og USA og ikke minst i Afrika. Jeg anser det for å være ganske strutseaktig å innføre slike problemer til Norge.

Hvis Ragnhild Queseth Haarstad og Anne Enger Lahnstein eller andre av denne grunn vil kalle meg rasist, så er mitt svar bare vel bekomme. Jeg ser ikke ned på mennesker av andre raser. Men jeg ønsker å bevare Norge som et fedreland for nordmenn. Jeg opplever dagens situasjon som en ny folkevandring, og jeg ser mitt arbeid i dag som en ren fortsettelse av det arbeidet som jeg drev med under krigen. Og som bidro til at myndighetene gav meg den høyeste utmerkelse noen norsk borger kunne gies. Både Ragnhild Queseth Haarstad og Anne Enger Lahnsten og mange andre partipolitikere synes å ha glemt den enkle barnelærdommen: Like barn leker best.

Jeg etterlyser stortingsrepresentanter og andre partipolitikere som våger å gå åpent ut og si fra at vi er på ville veier og at de ønsker en langt strengere innvandringspolitikk. Jeg vet det er mange som mener dette. Jo Benkow skriver adskillig om raser, rasisme og fremmedfrykt. For rasisme har han en helt annen definisjon enn den nå offisielle fra kommunaldepartementet. Den er slik: Rasisme er en forestilling om at menneskene kan deles i raser og at noen er høytstående og noen laverestående.

Men i dag skal altså alle som våger å gå imot innvandring til Norge fra den tredje verden, stemples som rasister. Hvis ikke vi nordmenn våger å ta den belastningen som Ragnhild Queseth Haarstad signaliserer er jeg redd vi vil være en minoritet i vårt eget fedreland innen neste århundre. Etter departementets nye definisjon, bør RASIST bli en hedersbetegnelse for alle som har så meget nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet at de våger å si departementet midt imot.

At de våger å stå opp og advare mot dagens folkevandring og invasjon, akkurat som ordet JØSSING ble en hedersbetegnelse under den tyske okkupasjonen. Men de som ikke brydde seg ble stemplet stripet eller landssvikere, akkurat som Anne Enger Lahnstein og R. Q. Haarstad. Nå tilbake til Ragnhild Queseth Haarstads, Kommunladepartementets og Regjeringens handlingsplan, som til og med er i strid med Kongeriget Norges Grundlov, slik den ble vedtatt på Eidsvold 17. mai 1814 og gjelder fremdeles. Slik lyder det i departementets handlingsplan:

Handlingsplanens bruk av begrepet diskriminering refererer til enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenking, eller begunstigelse på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. For at handlingen eller unnlatelsen skal ansees som diskriminerende, kreves det at den virker negativt inn på enkeltindividers eller gruppers muligheter til deltakelse i det offentlige liv.

KONGERIGET NORGES GRUNDLOV, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17. Mai 1814, saaledes som den er lydene ifølge siden foretagne Ændringer, senest Grundlovsbetemmelse af 23 juni 1995 nr 567.

NORGES RIGES GRUNDLOV

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 2. Alle indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

§ 12. Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det minste syv andre medlemmer. Af Statsraadets medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige religion. Kan det overhodet være tvil om at Ragnhild Questh Haarstads Handlingsplan er i strid med GRUNDLOVENS § 2?

Kanskje det ikke bare er Aud Inger Aure som med sine rettstridige instrukser til politiet om ikke å gripe inn overfor kirkeasylanter og hyldest til politiet for rettstridige arrestasjoner, som har gjort seg kvalifisert til å stilles for Riksrett, men også Ragnhild Queseth Haarstad for sitt grunnlovstridige direktiv.

Hvor lenge vil de stortingsrepresentanter som er uenige, fortsette å TIE? Hvor underdanige er de under partipisken? DERES STUMME TILSTEDEVÆRELSE ER JO ET LANDSSVIK?

ERIK GJEMS-ONSTAD

 

Tilbake til BmOnline

Neste side


BMO Diskusjons- forumLes eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett