BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Utlendingers adgang til riket

2 Utlendingsloven. 2 4 juni 1988 nr. 64

1) Underhold og bolig må være sikret etter nærmere regler som fastsettes av Kongen ved forskrift.

2) De vilkår for arbeidstillatelse og oppholdstillatelse som er fastsatt ved forskrift i medhold av § 5 annet ledd, må være oppfylt

3) Det må ikke foreligge omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid i medhold av andre regler i loven.

Når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket. kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse gis selv om vilkårene ikke er oppfylt. Kongen kan fastsette nærmere regler ved forskrift.

§ 9. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til familiemedlemmer.
De nærmeste familiemedlemmene til norsk eller nordisk borger som er bosatt i riket eller til utlending som har eller får lovlig opphold i riket i medhold av §§ 8 eller 12, har etter søknad rett til oppholdstillatelse dersom underhold er sikret og det ikke foreligger omstendigheter som nevnt i § 8 første ledd nr. 3.
Familiemedlemmer som nevnt i første ledd har også rett til arbeidstillatelse. Unntatt fra dette er personer under 15 år og familiemedlemmer til utlending som selv bare har oppholdstillatelse eller som har arbeidstillatelse med begrensninger.
Kongen kan fastsette ved forskrift hvem som skal betraktes som nærmeste familiemedlemmer etter denne paragrafen og kan også gjøre unntak for familiemedlemmer til utlending hvis opphold er forutsatt ikke å bli varig.

§ 10. Gruppearbeidstillatelse.
Arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset oppdrag (gruppearbeidstillatelse). Utlending som omfattes av slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuell tillatelse til arbeid, med mindre det foreligger omstendigheter som nevnt i § 8 første ledd nr. 3.

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om tillatelsen og fremgangsmåten ved søknad.

Vedtak etter denne paragrafen treffes av Utlendingsdirektoratet med mindre vedtaksmyndighet er lagt til annen instans.

§ 11. Fornyelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse.
Utlending har etter søknad rett til fornyelse av arbeidstillatelse og oppholdstillatelse når underhold er sikret etter forskrift fastsatt av Kongen, fornyelse ikke kan nektes etter forskrift gitt i medhold av § 5 annet ledd. og det ikke foreligger omstendigheter som nevnt i § 8 første ledd nr.3.
Fornyet tillatelse gis i alminnelighet for ett år. Tillatelsen kan gis for kortere eller lengre tid dersom formålet med arbeidet eller oppholdet eller andre grunner tilsier det. Fornyet arbeidstillatelse kan ikke knyttes til et bestemt arbeid og et bestemt arbeidssted med mindre noe annet er fastsatt i forskrift gitt i medhold av § 5 annet ledd.
Utlending som søker om fornyelse av arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er avgjort og har rett til dette dersom utlendingen søker senest en måned før tillatelsen utløper.

§ 12. Bosetningstillatelse.
Utlending som de siste 3 år har oppholdt seg sammenhengende i riket med oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse uten begrensninger, har etter søknad rett til bosettingstillatelse dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i § 29 første ledd. Bosettingstillatelse kan også gis i andre tilfeller etter nærmere regler i forskrift fastsatt av Kongen.

Bosettingstillatelse gir rett til opphold og til å ta arbeid uten tidsbegrensning. Den gir utvidet vern mot bortvisning og utvisning, jfr. § 30.

Vedtak om bosettingstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet. § 11 tredje ledd gjelder tilsvarende ved søknad om bosettingstillatelse.

Tillatelsen faller bort når innehaveren har hatt bopel utenfor riket sammenhengende i mer enn 2 år. Utlending kan etter søknad gis adgang til å være borte fra riket lenger uten at tillatelsen faller bort. Nærmere regler kan gis ved forskrift fastsatt av Kongen.

§ 13. Tilbakekall.
Arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen i søknaden mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.

§ 14. Melding til myndighetene.
Utlending som har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse før innreise, skal senest innen en uke etter innreisen melde seg for politiet på oppholdsstedet. Det samme gjelder utlending som akter å søke om, eller for øvrig trenger slik tillatelse.

Utlending som har arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, skal gi melding til politiet

neste

Diskusjons- forum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett