BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Det Kongelige Justis- og Politidepartement

Kontor: Akersgt. 42
Tlf. 22 34 90 90
TELEX 21 403 JDEP N
Postadresse: Postboks 8005 DEP, 0030 OSLO
 
Her er svaret jeg fikk på en forespørsel om vår liberale innvandringe- og asylpolitikk, kontra den vedtatte innvandringsstopp i 1975. (På papiret)


Deres ref.
Vår ref : (bes oppgitt ved svar)
Dato: 28.04.93

VEDRØRENDE UTLENDINGER OG DERES OPPHOLD I NORGE

Det vises til Deres brev stilet til Statsministerens kontor av 10.03.1993 samt hyggelig telefonsamtale hit den 15.04.1993.

Regjeringen, ved Justisdepartementet og den øvrige utlendings- forvaltningen, utøver sin innvandringspolitikk i samsvar med lov av 24.juni 1988 nr 64 , med senere endringer om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) slik denne er vedtatt i Stortinget. I tillegg er det gitt forskrifter som utdyper loven.

De har en rekke synspunkter og stiller en rekke spørsmål vedrørende utlendinger i Norge. Flere av disse, samt en rekke andre spørsmål er belyst i Ot.prp.nr. 46 (1986-1987). Man har derfor valgt å vedlegge denne proposisjonen i håp om at De vil finne svar på de ulike problemstillinger som vedrører utlendinger og deres opphold i Norge.Etter fullmakt

 


byråsjef

 


konsulent

 


saksbehandler


Til dere som ikke har hørt om den, så er det et dokument mellom to hvite permer på i alt 283 sider Ot. prp. nr. 46 (1986-1987). Om lov om utlendningers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Meget detaljert. Herunder også utkastet til ny utlendingelov. Omtaler alle sider ved utlendingers aktivitet innenfor kongeriket Norge.

BMO

Her er noen av dokumentene jeg fikk: Utlendingers adgang til Kongeriket Norge

Det også meget interessant å lese hva kommunalminister Gunnar Berge fixet for at innvandrerne skulle få bedre vilkår i Norge. Han satte i gang en fadderordning, en ordning som våre egne unge kunne trenge like mye. Staten betalte glatt 60% av lønningen for bedriften, fordi bedriftseierne skulle bli økonomisk fristet til å ta innvandrere i sine firmaer. Dette skulle gjelde for 3 år på rad. Denne lukrative ordningen kan bare våre unge nordmenn se langt etter. En liten forskjellsbehandling?
Her kan du lese mye mer om denne fadderordningen.


Les eller skriv i gjesteboken.

Debattforum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
SOS RASISME -FEMTEKOLONISTENE og våre dyrebare skattekroner
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett