BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Hvordan oppnå Herrens fullkommenhet?

  Så til verket, hva skal vi gjøre for ikke å unnfly en så stor frelse?

   

  Du kan ikke få det i den romersk katolske kirke, du får det ikke av paven, du får det ikke av presten din, du får det ikke i menigheten din -

  hvem kan du få dette livet av? Ingen av denominasjonene (kristen organisasjon) kan hjelpe deg, ikke en eneste en av dem!

   

  Det er den store hemmeligheten, hvem kan hjelpe deg over? Der finnes bare en som kan hjelpe deg over.

  Han forliket seg med oss- Han kom ned i kjøtt og dvelte iblant oss, fordi Han visste ved forutvitenhet hvem som trodde og hvem som ikke trodde i sitt hjerte.

  Jesus Kristus vandret på jorden og i Ham var Faderen. Faderen bodde i tabernaklet Jesus. "Jeg kom fra Faderen og jeg drar tilbake til Faderen", sa Jesus.

   

  Vi skal skride fram mot det fullkomne. Jesus sa: "Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen".

  Vi er fordømt, enhver av oss. Det er det samme hva du noen gang gjør - vi er fordømt. Din mor og din far ble født fordømt.. Alle dine foreldre ble født i synd, unnfanget i misgjerning. Hvordan kan du noen gang oppnå (fullkommenhet)? Hvordan kan du bli fullkommen? Om du så aldri har gjort noe galt, aldri har stjålet eller løyet, så vil du fremdeles være fordømt. Du var fordømt ennå før du pustet for første gang. Det er sant. For du var dømt ved din far og din mors seksuelle begjær, som brakte deg hit, gjennom deres akt, og det fordømte Gud fra begynnelsen. Du er fordømt allerede til å begynne med. Og enhver annen person her nede på jorden var fordømt sammen med deg. Så, hvor skal du oppnå fullkommenhet?

   

  La oss se et øyeblikk i Hebr. 10; hør nøye etter. Jeg vil lese litt fra det 9. kapittel føst, vers 11:

  "Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere tabernakel- (eldre norsk overs.) - som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning" - Hans eget tabernakel: Sitt kjøtt.

  La dere merke til at det gamle tabernaklet, som skjulte arket der Gud bodde, hadde et forheng? Det gamle, menneskelagde tabernaklet her nede, med farget bukkeskinn o.s.v. , var laget for å skjule Guds nærvær. Hvor mange vet det, at bare en mann kunne gå inn der, en gang i året? Det var Aron.

  Han kunne gå inn der en gang i året, men da måtte han være salvet. Å, hva som forlangtes av ham! Han måtte ha ild med seg, hvis han gikk in der uten ild, så ville han ramlet død om så snart forhenget ble dratt til side. Han måtte gå inn og tenne på disse lysestakene og sprenge blod på nådestolen, som ropte ut som blodet av noe som døde stedfortredende.... (Et forbilde på) at Kristus ville komme for å oppfylle det. Så forandret Gud Seg og kom i et annet slags tabernakel. Hvem var det Tabernaklet? Det var Jesus. Gud var inne i Jesus. Han var skjult, men Han holdt på å forsone verden med Seg selv ved at Han framstilte Seg; Kristus åpenbarte Gud. "Det er ikke Jeg som gjør gjerningene, det er Faderen som bor i Meg; Jeg gjør ingenting av meg selv, men bare det Jeg ser Faderen gjør. Faderen som er i Meg viser meg disse syner, og så gjør Jeg bare det som Faderen sier at Jeg skal gjøre", sa Han.

  Får dere tak i dette? Gud var på innsiden av et menneskelig legeme, ikke bakom fargede bukkeskinn, men levende, i virksomhet.

  Gud hadde hender, Gud hadde føtter, Gud hadde en tunge, Gud hadde øyne- dette var Kristus, det var Ham.

   

  Så gikk Han bort, og Ånden kom, slik at Han gjennom Sin død kunne fullkommengjøre Menigheten og bringe den til lydighet, og da var den samme Ånd i Menigheten som også var i Kristus, og Den gjør de samme gjerninger som Kristus gjorde.

  "Ennu en liten stund og verden ser Mig ikke lenger, men I ser Mig, for Jeg lever og I skal leve."

  "...for Jeg skal være med dere og inni dere inntil verdens ende."

   

  Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennom et større og mer fullkomment telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning" - Han var ikke gjort med hender. Hvordan var Han født? Jo, jomfru- født - "og ikke med blod av bukker og kalver"  - dette legemet ble ikke helliget slik - "men med sitt eget blod."

   

  Dere kjenner nok til at blodet kommer fra hankjønnet.

  Noen sa: Å, Jesus var en jøde.

  Han var ingen jøde. - Vi er frelst av jødisk blod. Nei, det er vi ikke. Hvis vi var frelst av jødisk blod, da ville vi fremdeles ha vært fortapt.

   

  Jesus var verken jøde eller hedning. Han var Gud: Gud Faderen; Ånden, den Usynlige.

   

  "Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham."

   

  Han manifesterte Gud, hvordan Gud var, og det er meningen at Hans Menighet også skal manifestere Gud, hvordan Gud er. Men hva gjør vi?

  Vi organiserer oss og sier; "Jeg vil ikke ha noe med "dem" å gjøre, for de er metodister" - jeg vil ikke ha noe med "dem" å gjøre for jeg er baptist." - "Jeg er pinsevenn"

   

  Du går fortapt hvis du har den slags motiver. Hvem kan rose seg? Hvem kan si noe? Se på vanæren som presbyterianerne har brakt, og katolikkene, pinsevennene osv.; se på resten av dem.  Men jeg utfordrer deg til å si ett eneste ord imot Ham når det gjelder 'dette'. Si bare ett ord imot, når Gud den Allmektige sa: "Dette er min elskede Sønn i hvem Jeg har velbehag, hør ham." Der er Han. Der er Han som er fullkommen.

   

  La oss lese et stykke videre:

   

  "Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, ën gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning"  - fikk dere tak i det? - fant en evig forløsning for oss" (eng. bibelovers.).

  Det betyr ikke: å bli gjenløst i dag og så bli gjenløst igjen i neste uke når vekkelsesmøtene begynner; så falle fra igjen og bli gjenløst på nytt. Men du er gjenløst én gang for evig.   (D.V.S.) - at en ikke lenger blir forløst gang på gang, men én evig forløsning: "Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, har evig liv og kommer aldri for dommen, men er gått over fra døden til livet"....så en kommentar til det kjødelige i denne forbindelse, fordi han skalv? Eller fordi han ble døpt på en særskilt måte? Eller hadde blod i sin hånd? (mirakel)?

  - Fordi han trodde på Guds enbårne Sønn." Slik er det at vi har en evig forløsning.

   

  "For så sant at blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når det sprenges på det urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da

  Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud."

   

  Gått over fra døden til livet! Hva bryr du deg om hva verden tror om deg? Hva bryr du deg om hva naboen tenker? Vår samvittighet er renset og vi er stått opp til et nytt liv ved Guds Ånd, for å tjene den sanne og levende Gud.

  Der har du det.

   

  Nå går vi over til det tiende kapittel.

   

  "For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingen, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkommen som kommer frem med dem."

   

  Fullkomne!

  "La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram mot det fullkomne."

  "Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen."

  For da loven bare har en skygge av de kommende goder, så kunne aldri de forordningene om dåp og alle de andre tingene de hadde, gjøre tilbederen fullkommen. Men likevel forlangte Gud fullkommenhet.

   

  Om du står tilsluttet 'nasareerkirken', kan det aldri gjøre deg fullkommen. Om du står i baptistkirken, pinsemenigheten eller hva det nå er, kan det aldri gjøre deg fullkommen. Om de er en god, trofast mann, vil det dog aldri kunne gjøre deg fullkommen. Du kan ikke gjøre deg fortjent ved en eneste ting. Du har ingenting som kan regnes som din fortjeneste, du er fortapt. Du sier kanskje; Jeg holder loven, jeg holder sabbaten, jeg holder 'det og det'; jeg holder alle Guds forordninger."

  Paulus sa: "La oss nå gå forbi alle disse tingene." Vi skal nok gjøre disse tingene, slik som å døpe folk, og å legge hendene på dem for at de skal bli helbredet osv.; vi kunne ta vers etter vers hvor det står om alle disse tingene: Dåp - vi tror på det.  Der er ett håp, en Herre, en tro, en dåp. Vi tror at det finnes en dåp. Vi tror på de dødes oppstandelse. Absolutt. Vi tror at Jesus døde og stod opp igjen. Vi tror det. Ordet sier at vi skal legge hendene på de syke.

  "Disse tegn skal følge dem som tror, om de legger hendene på de syke skal de bli friske." Vi tror det. Men hva er det for noe?

  Paulus sa: "Disse er alle sammen døde gjerninger."  Det er noe d u gjør. Men la oss skride fram mot det fullkomne. Vi kommer nå inn i Tabernaklet, ikke grunnvollen, men Tabernaklet - selveste Tabernaklet. Det andre er grunnvollen: Loven, rettferdigheten, å holde seg til en kirke, og å bli døpt, og håndspåleggelse.

  Alt dette er kirkens forordninger, men la oss skride fram mot det fullkomne. Det er bare En som er fullkommen, og det er Jesus.

  Hvordan kommer vi til Ham? Gjennom Metodistene? Nei! Pinsevennene? Nei! Baptistene? Nei! Gjennom en eller annen kirke, f.eks. den romersk katolske kirke? Nei! Hvordan kommer vi da inn i det?

  Romerbrevet 8,1:

   

  "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter " -de ting som er av verden - "kjødet, men efter" - de ting som av - "Ånden" – d.v.s. som ikke bryr seg om hva verden har å si.

   

  Selv om du er så syk at legen sier: "Du kommer til å dø", så bryr du deg ikke om det, deg gjør deg ingenting. Hvis de sier: "Du må bli katolsk før du kan bli frelst", eller presbyterianer, eller om de sier: "Du må gjøre 'slik og slik'", da bryr du deg ikke om det.

  Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, d.v.s. de ting som du ser med dine naturlige øyne. Alt som du ser med dine naturlige øyne er jordisk. Men det er hva du ser i din ånd, gjennom Ordet. Ordet er Guds speil, som reflekterer hva Han er og hva du er. Halleluja!

  Dette er den eneste Boken i verden som forteller deg hvor du kommer fra, og hvem du er, og hvor du går hen. Vis meg et hvilket som helst stykke litteratur, med all den vitenskap som finnes i dag, enhver god bok som er blitt skrevet, og ingen kan fortelle deg det. Den er Guds speil, som viser hva Han er og hva du er.

  Så er det Blodets linje, som lar deg få se hva du kan være hvis du vil gjøre valget. Der er det.

   

  "Ved en Ånd"- 1. Kor. 12. Hvordan kommer vi inn i dette legemet?  Ved å håndhilse på hverandre? Nei! Ved å slutte seg til en menighet? Nei!

   

  Dåpen, ved å bli døpt forover, bakover i Faderen og Sønnen osv? Nei! Det er bare en god samvittighetspakt med Gud.

  Kristus er blitt fullkommen.

  "Gud lot alle misgjerninger ramme Ham. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom." Der er det Legemet vi ønsker å komme til. DET er Legemet. Hvordan det? Hvis du er inni dette Legemet, da kommer du aldri til å se dommen, da vil du aldri smake døden. Da er du fri fra alt som har med død å gjøre, med dom, synd osv.- når du er inni dette Legemet.

  Hvordan kommer du inn i det? Ved å bli medlem i dette tabernaklet? (Kirken) Da vil du fremdeles være fortapt. Det hadde ikke vært mulig forresten, vi har ingen medlemsbok. Hvordan kan vi da komme inn i dette Legemet? Ved å bli medlem i en eller annen menighet? Nei! Hvordan da? Du er født inn i det.

  1. Kor. 12,13: "Ved en Ånd er vi alle døpt til ett Legeme..."

   

  Ved dåpen i den Hellige Ånd er vi døpt inn i dette Legemet, og da er vi fri fra synden. Gud ser deg ikke lenger, Han ser bare Kristus. Og når du er

  inni dette Legemet, (blir du ikke dømt) for Gud kan ikke dømme dette Legemet. Han har allerede dømt det.

  Han tok dommen fra oss og gav oss innbydelsen. Vi mottar tilgivelsen i tro, ved nåde, og da bringer den Hellige Ånd oss i fellesskap med Ham.

  Da går vi ikke lenger etter de ting som er i verden, men da vandrer vi i Ånden. Vi er blitt gjort levende; Ordet kom til oss. Han døde i mitt sted.

  Jeg er blitt gjort levende. Her står jeg, som en gang var død i synd og overtredelser, og jeg er nå blitt gjort levende. Hele mitt ønske er å tjene Ham. All min kjærlighet er for Ham. Alt jeg gjør vil jeg gjøre i Hans navn. Eller hvor jeg enn går, hva jeg enn gjør, så vil jeg ære Ham.

   

  WB

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no