BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • DEN første rette Menigheten var Peter


  Hvorfor skvetter (DKK) Katolske kirke vann på hodet i faderen sønnen og den hellige ånds navn? Og samtidig lagde seg treenigheten, 3 personer i guddommen? Det finnes jo ikke i Bibelen, hvordan er det mulig? Videre sier DKK at Gud bygde kirken på Peter, men det er RIV ruskende galt. Det var ved DEN Hellige Ånd Gud bygde sin Kirke.

  Det står ingen steder i Bibelen at noen er døpt slik. Derfor er dogmene til vatikanet helt feil og fører ikke fram, derimot sier Herren at denominasjonen er en vederstyggelighet. Matt 15,9. Herren sier:"Vik fra henne så dere ikke får hennes plager" Åp 18,4.

  Dette fordi kirkemøtet i Nikea, år 325 endret på Ordet, Herrens budskap. Tenk det. De endret allerede da den Hellige Skriften og skrev ned noen menneskelagde trosretninger og dogmer.

  Og så satte de dette inn i Bibelen, slik som døper deg i Faderen s...osv. Les om kirkemøtet i Nikea her

  Det står da skrevet i Ap. Gj. 2,38 hvor Peter sier;
  Omvend dere, å bli døpt hver og en av dere på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse; og dere skal motta den Hellige Ånds gave.

  39 For løftet er til dere og til deres barn, og til alle dem som er langt borte, nemlig så mange som Herren vår Gud skal kalle."

  40 Og med mange andre ord vitnet han og formante dem, og sa "Frels dere selv fra denne vrange generasjon."

  41 De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt; og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til dem.

  Så det står skrevet, og det er ikke tull. Hva sa Paulus? Jo, Johannes han døpte med omvendelsens dåp, idet han sa til folket at de skulle tro på den som kom efter ham, det er på Jesus. Se, Johannes døpte bare med omvendelsens dåp, men vanndåpen i Jesu navn er til syndenes forlatelse. Ap. Gj. 19, Det Paulus sier om Johannes dåpen.

  Soningsofferet var ikke gjort ennå da, og syndene kunne ikke bli tilgitt.; det var en god samvittighetspakt med Gud, som under loven. Lukas 16.16 sier:"Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds Rike.

  Legg merke til at da de hørte det, lot de seg døpe om igjen til den Herre Jesu navn. Stemmer det? Men da var folket i AP. Gj. 2 døpt til Jesu navn, jødene var døpt til Jesu navn, hedningene var døpt til Jesu navn, og enhver person i hele Bibelen var døpt til Jesu navn. Finn et eneste sted hvor noen ble døpt på en annen måte, da kan jeg vise deg hvordan den katolske kirke, som sier at du må bøye deg, for den gjør det. Den sier: "Det kan jo bli frelst noen protestanter, fordi de har noen av de romersk katolske doktriner, slike som Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og den 'hellige katolske kirke' har rett til å forandre denne høytidlige handlingen fra Jesu navn til Faderens, Sønnens, og den Hellige Ånds navn, og den protestantiske kirken godtar det."


  Men Paulus godtok ikke det, han lot alle døpe seg på ny, Gal. 1, 8. "Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet Evangelium, enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!"


  Ja, endog påstår katolske ledere at Peter var katolsk, det er så feil, så feil. Peter var en profet. Den RKK var langt ifra etablert. Så "storsindig" og løgnaktig opptrer den romersk Katolske Kirken.

  "Jeg Er", åpenbarte seg i kjød i Jesus Kristus. Derfor sa Jesus disse alvorlige og refsende ord til de skriftlærde: "For dersom dere ikke tror at Jeg Er den JEG ER, skal dere dø i deres synder". Joh. 8.24. Jesus Kristus er heller ikke noen underordnet guddomsperson eller engel, slik Jehovas vitner lærer. Men slik lærer Bibelen: "Kristus- Han som Er Gud over alle ting, velsignet i Evighet, Amen." JHVH.

  Det var som nevnt ingen dårlig dåp, døperen Johannes var Jesu egen fetter, han var tremenningen Hans, som døpte sin egen fetter i Jordan elven, og deretter døpte han sine egne disipler. Men Paulus sa: "Dette gjelder ikke", og så bød han dem om å bli døpt om igjen på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, (Ap. Gj. 19.) før de kunne motta den Hellige Ånds gave, selv om de hadde gode møter hvor de priste Gud, og hvor det ble bevist ved Bibelen, ved deres teologi, at Jesus var Kristus. Hvor mange her kjenner til det?

  Det står i det 18. kapitlet, (Matt 16:18) så det er ingen tvil om det. La meg nå gi dere en liten nøkkel, Han (Peter) tok nok ikke feil! I Matt. 16,14 da de var kommet ned fra fjellet, sa Jesus; " Hvem sier folket at Menneskesønnen er?" Da sa de: "Noen sier at Du er Elias, noen sier at Du er profeten, noen sier så, og noen sier så." -Men hvem sier dere at Jeg er? Da sa Peter: Du er Messias, den levende Guds Sønn."

  Legg merke til hva Jesus sa: "Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg det!" Amen! Det betyr at ikke noe menneske har fortalt han det. Det var ikke menneskeord eller dogmer, DET var en åpenbaring fra Gud.

  Se, det må komme gjennom åndelig åpenbaring. Det var ikke kjøtt og blod som fortalte Abel at Kain tok feil. Men det var en åpenbaring Abel hadde om at det var blod. Det var blod, ikke frukt som tok oss ut av Edens Have. Og Abel fikk det åpenbart av Gud i en åpenbaring, og ved tro bar han fram et bedre offer for Gud enn Kain, sier Heb. 11,4.

  Herren Jesus sa: " Men min Fader som er i Himmelen har åpenbart deg dette. Og på denne klippen "-Åpenbaringen om Jesus Kristus-" på denne klippen vil jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter skal ikke få makt over den."

  Og i denne sammenheng er menneskedogmer akkurat som helvetes porter!
  For sa ikke Herren La menneskeord være løgn, og Mine Ord være sannhet.

  Her er hemmeligheten, det var en egen åpen kanal mellom Peter og Faderen, han hadde ikke gått på noe kurs, eller seminar, tatt noen teologisk utdannelse. Det var en Åndelig åpenbaring fra Herren. Slik skal våre Menigheter bygges, ikke ved hjelp av kunstige pavekirker og andre denominasjoner, det er og blir feil, det er vantro og det svor Herren på at IKKE skulle få komme inn i Himmelen.

  -Og jeg sier deg at du er Peter, og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes Rike- fordi du har en Åndelig åpen kanal mellom jorden og Himmelen. Det var ikke kjøtt og blod, det var en Åndelig kanal, du gikk ikke på noe seminar, du gikk aldri på noen skole. Du tok aldri noe kurs i teologi. Men du stolte på Gud, og Gud åpenbarte det for deg. Så var Peter talsmann på pinsefestens dag.

  (Peter fikk nøklene til Himmelens Rike av Jesus. Derfor vet vi at den romersk katolske kirke ALDRI har hatt noen nøkler jfr kirkemøtet i Nikea, hvor de vendte ryggen til Ordet, men den lille uorganiserte Menigheten som følger Ordet
  rett i Bibelen har denne nøkkelen i dag! Halleluja!) Dette er Evangeliet. Merk deg at jeg skriver Menigheten med stor M. Dette er Herrens Menighet, det er Herrens vilje som råder der, ikke en verdensordens vilje. Den norske statsKirken, DKK, JV, PV, AT er slike som har egne regler de tror på, de vil ikke følge Herrens Ord. Men de kaller seg kristne, ja så ille er det fatt i dag.

  Så var Peter talsmann på pinsefestens dag....
  Da alle var redde for å si noe.
  Da talte han frimodig og sa:" I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, således som I mener, det er jo bare den tredje time på dagen; men dette er det som er sagt ved profeten Joel:

  Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger har drømmer; ja endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Og jeg vil la undere skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røykskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.

  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. - Brødre: la mig få lov til å tale med frimodighet til eder om patriarken David, at han både døde og blev begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag; da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone, så var det Messias' oppstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse."

  Han sa: "Og David både døde og blev begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag. Men da han var en profet, talte han fremsynt om den Rettferdige som skulle komme og som Gud hadde gjort både til Herre og til Kristus."

  Dette er Evangeliet, det er dette det hele dreier seg om. Her ser vi den korrekte, den sanne og den eneste måten som ble forordnet. Peter hadde nøkklene, og den gang da han forkynte, sa de: "Hva skal vi da gjøre, brødre?"

  Legg nå merke til dette: Her var den første menigheten. Peter hadde den første rette Menigheten i Herren, dvs Herrens vilje:

  Dere, katolikker, hør på dette; dere baptister, hør på dette; dere, metodister, hør på dette dere, pinsevenner; hør på dette: Peter hadde nøklene, og han hadde autoriteten, ellers måtte Jesus ha løyet. Og det er umulig for Ham å lyve.- "forat vi ved to uryddige ting, hvori Gud umulig kunne lyve," (Hebr. 6.18).

  Peter hadde nøklene, for Jesus hadde gitt dem til ham. Da Jesus stod opp på den tredje dag, hadde Han nøklene til døden og dødsriket, men Han hadde ikke nøklene til Guds Rike.

  Det var Peter som hadde dem! Nå kommer spørsmålet- dette er de første nyomvendte i den nye Menigheten. Den første kristne Menigheten.

  Du som er en katolikk, baptist, metodist, lutheraner, holder du deg til den 'nye Menighetens' lære? Se etter om du gjør det?

  "Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av deder..." (Se opp nå Peter hvordan du bruker nøklene!) for det du løser her, vil Kristus løse i Himmelen.

  "Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!"

  Det er på d e n n e måten du kommer inn, nøklene sa klikk her på jorden, og de sa klikk der oppe (i Himmelen).

  Dette er grunnen til at disiplene til Johannes måtte bli døpt om igjen i Jesu Kristi navn, før de kunne få den Hellige Ånds gaver, og før de kunne komme til Himmelen. Han holdt Sitt Ord.

  Det forvirrer deg ikke nå, selvfølgelig gjelder det titler i Matt. 28.19 og ikke navn.

  Faderen er en tittel, Sønnen er en tittel.
  William Marion Branham.
  Dette er Bibelens Ord.


  I Apostlenes Gj 10.44 kan vi lese: Ånden faller på Folkeslagene. Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.

  Her viser Bibelen oss at Herren døper med ild, når hver den som hører Hans Ord og tror, skal bli frelst.
  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no